Đề thi HSG

đề thi Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
10u5wq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/30/2011 9:11:19 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Họ tên HS: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – NĂM HỌC 2009 -2010 Lớp : 2/……………… MÔN TOÁN – THỜI GIAN (60) PHÚT NGÀY THI: ngày ………tháng …….. năm………. Điểm :……………… ……………………………. …………………………… Lời phê của giáo viên:………,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi HSG, Đề Thi Toán Học , Đề thi Đề thi HSG, doc, 1 trang, 0.04 M, Toán học chia sẽ bởi Thịnh Nguyễn Phú đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HSG.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Họ tên HS: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – NĂM HỌC 2009 -2010
Lớp : 2/……………… MÔN TOÁN – THỜI GIAN (60) PHÚT
NGÀY THI: ngày ………tháng …….. năm……….
Điểm :………………
…………………………….
……………………………
Lời phê của giáo viên:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 2đ)
a/ 39+26+68-16-29-58 = ……………………………………………………………………………………………………………
/ 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = …………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm x, biết : ( 2đ)
17 - 5 - x = 8 x + 7 = 24 + 8
………………………… ……………………………
………………………… ……………………………
………………………… ……………………………
Câu 3: (2đ).
Đàn gà nhà Hà có số gà trống và gà mái là 67 con. Sau khi bán đi một số gà mái thì đàn gà nhà Hà còn lại 38 con. Hỏi nhà Hà bán bao nhiêu con gà?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Điền số (2đ)
2dm 8 cm = ……cm 32cm =………dm……cm
9m 6dm = ………dm 28 m =………m……dm
Câu 5: (2đ) Hình vẽ bên có :
Có……… hình tam giác
Có………. hình tứ giác
Họ tên HS:…………………………. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – NH 2009 -2010
Lớp : 2/……………… MÔN TOÁN – THỜI GIAN (60) PHÚT
NGÀY THI: ngày ………tháng …….. năm……….
Điểm :………………
…………………………….
……………………………
Lời phê của giáo viên:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Câu1: Điền từ trái nghĩa vào chỗ chấm với mỗi từ sau (2đ)
a/ Cẩn thận - ………………………………. b/ Gọn gàng - …………………………….
c/ Sạch sẽ - …………………………………. c/ Ốm yếu - ……………………………..
Câu 2: Khổ thơ sau viết sai chính tả em hãy sửa và viết lại cho đúng:(2đ)
Tuổi nhỏ làm việt nhỏ …………………………………………………………………………………….
Tùy theo xức của mình ……………………………………………………………………………………
Để tham gia khán chiến …………………………………………………………………………………..
để gìn giữ hòa bình. …………………………………………………………………………………….
Câu 3 : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: (1đ)
Hoa phượng vĩ nở rực rở ở sân trường
………………………………………………………………………………………………………………..
Thầy giáo hướng dẫn Nam làm bài tập
……………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Chọn dấu thích hợp điền vào cho đoạn văn sau:(1,5đ)
Ngày nay lật cánh Cò lên vẫn thấy một dúm lông màu vàng nhạt người ta bảo đấy là quyển sách của Cò Cò chăm học lúc nào cũng mang sách bên mình sau những buổi mò tôm bắt ốc Cò lại đậu trên ngọn tre vở sách ra đọc.
Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng những từ ngữ chỉ đặt điểm có trong câu sau:(0,5)
Quyển sách to, dày, những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm và đầy những con vật.
To, dày, thơm ơi là thơm.
To, dày, bóng loáng, thơm.
To quyển sách, trang giấy, con vật,
Câu 6: Viết một đoạn văn từ 4 đến 7 câu về thầy (cô) giáo cũ của em.(3đ)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


Hoï teân HS:                                                ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NAÊM HOÏC 2009 -2010

Lôùp : 2/………………                              MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT

                        NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. 

 

Ñieåm :………………

…………………………….

……………………………

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Caâu 1: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát: ( 2ñ)

 a/  39+26+68-16-29-58   = ……………………………………………………………………………………………………………

b/ 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = …………………………………………………………………………………………………………

 Caâu 2: Tìm x, bieát : ( 2ñ)

  17 - 5 - x  = 8      x + 7 = 24 + 8

…………………………       ……………………………

…………………………       ……………………………

…………………………       ……………………………

Caâu 3: (2ñ).

Ñaøn gaø nhaø Haø coù soá gaø troáng vaø gaø maùi laø 67 con. Sau khi baùn ñi moät soá gaø maùi thì ñaøn gaø nhaø Haø coøn laïi 38 con. Hoûi nhaø Haø baùn bao nhieâu con gaø?                                                                     

Baøi giaûi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 4: Ñieàn soá (2ñ) 

 

2dm 8 cm = ……cm                                    32cm =………dm……cm

9m 6dm = ………dm    28 m =………m……dm

 

   Caâu 5: (2ñ) Hình veõ beân coù :  

a)     Coù……… hình tam giaùc

b)     Coù………. hình töù giaùc

 

 

 

 

 

 


Hoï teân HS:………………………….                         ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NH 2009 -2010

Lôùp : 2/………………                              MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT

                          NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. 

 

Ñieåm :………………

…………………………….

……………………………

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Caâu1:  Ñieàn töø traùi nghóa vaøo choã chaám vôùi moãi töø sau (2ñ)

a/ Caån thaän - ……………………………….               b/ Goïn gaøng - …………………………….

c/ Saïch seõ - ………………………………….            c/  m  yeáu - ……………………………..

 Caâu 2: Khoå thô sau vieát sai chính taû em haõy söûa vaø vieát laïi cho ñuùng:(2ñ)

    Tuoåi nhoû laøm vieät nhoû     …………………………………………………………………………………….

    Tuøy theo xöùc cuûa mình      ……………………………………………………………………………………

    Ñeå tham gia khaùn chieán    …………………………………………………………………………………..

    ñgìn giöõ hoøa bình.  …………………………………………………………………………………….    

 Caâu 3 : Ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm: (1ñ)

-         Hoa phöôïng vó nôû röïc rôû ôû saân tröôøng

………………………………………………………………………………………………………………..

-         Thaày giaùo höôùng daãn Nam laøm baøi taäp

……………………………………………………………………………………………………………………

 Caâu 4: Choïn daáu thích hôïp ñieàn vaøo  cho ñoaïn vaên sau:(1,5ñ)

Ngaøy nay      laät caùnh Coø leân       vaãn thaáy moät duùm loâng maøu vaøng nhaït       ngöôøi ta baûo ñaáy laø quyeån saùch cuûa Coø      Coø chaêm hoïc luùc naøo cuõng mang saùch beân mình       sau nhöõng buoåi moø toâm baét oác       Coø laïi ñaäu treân ngoïn tre vôû saùch ra ñoïc.

Caâu 5: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc keát quaû ñuùng nhöõng töø ngöõ chæ ñaët ñieåm coù trong caâu sau:(0,5)

Quyeån saùch to, daøy, nhöõng trang giaáy boùng loaùng, thôm ôi laø thôm vaø ñaày nhöõng con vaät.

  1. To, daøy, thôm ôi laø thôm.
  2. To, daøy, boùng loaùng, thôm.
  3. To quyeån saùch, trang giaáy, con vaät,

Caâu 6: Vieát moät ñoaïn vaên töø 4 ñeán 7 caâu veà thaày (coâ) giaùo cuõ cuûa em.(3ñ)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN