Đề thi HSG

Đăng ngày 6/30/2011 9:11:19 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Thịnh Nguyễn Phú | Lần tải: 1 | Lần xem: 84 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Hoï teân HS:                                                ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NAÊM HOÏC 2009 -2010

Lôùp : 2/………………                              MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT

                        NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. 

 

Ñieåm :………………

…………………………….

……………………………

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Caâu 1: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát: ( 2ñ)

 a/  39+26+68-16-29-58   = ……………………………………………………………………………………………………………

b/ 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = …………………………………………………………………………………………………………

 Caâu 2: Tìm x, bieát : ( 2ñ)

  17 - 5 - x  = 8      x + 7 = 24 + 8

…………………………       ……………………………

…………………………       ……………………………

…………………………       ……………………………

Caâu 3: (2ñ).

Ñaøn gaø nhaø Haø coù soá gaø troáng vaø gaø maùi laø 67 con. Sau khi baùn ñi moät soá gaø maùi thì ñaøn gaø nhaø Haø coøn laïi 38 con. Hoûi nhaø Haø baùn bao nhieâu con gaø?                                                                     

Baøi giaûi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 4: Ñieàn soá (2ñ) 

 

2dm 8 cm = ……cm                                    32cm =………dm……cm

9m 6dm = ………dm    28 m =………m……dm

 

   Caâu 5: (2ñ) Hình veõ beân coù :  

a)     Coù……… hình tam giaùc

b)     Coù………. hình töù giaùc

 

 

 

 

 

 


Hoï teân HS:………………………….                         ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NH 2009 -2010

Lôùp : 2/………………                              MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT

                          NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. 

 

Ñieåm :………………

…………………………….

……………………………

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Caâu1:  Ñieàn töø traùi nghóa vaøo choã chaám vôùi moãi töø sau (2ñ)

a/ Caån thaän - ……………………………….               b/ Goïn gaøng - …………………………….

c/ Saïch seõ - ………………………………….            c/  m  yeáu - ……………………………..

 Caâu 2: Khoå thô sau vieát sai chính taû em haõy söûa vaø vieát laïi cho ñuùng:(2ñ)

    Tuoåi nhoû laøm vieät nhoû     …………………………………………………………………………………….

    Tuøy theo xöùc cuûa mình      ……………………………………………………………………………………

    Ñeå tham gia khaùn chieán    …………………………………………………………………………………..

    ñgìn giöõ hoøa bình.  …………………………………………………………………………………….    

 Caâu 3 : Ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm: (1ñ)

-         Hoa phöôïng vó nôû röïc rôû ôû saân tröôøng

………………………………………………………………………………………………………………..

-         Thaày giaùo höôùng daãn Nam laøm baøi taäp

……………………………………………………………………………………………………………………

 Caâu 4: Choïn daáu thích hôïp ñieàn vaøo  cho ñoaïn vaên sau:(1,5ñ)

Ngaøy nay      laät caùnh Coø leân       vaãn thaáy moät duùm loâng maøu vaøng nhaït       ngöôøi ta baûo ñaáy laø quyeån saùch cuûa Coø      Coø chaêm hoïc luùc naøo cuõng mang saùch beân mình       sau nhöõng buoåi moø toâm baét oác       Coø laïi ñaäu treân ngoïn tre vôû saùch ra ñoïc.

Caâu 5: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc keát quaû ñuùng nhöõng töø ngöõ chæ ñaët ñieåm coù trong caâu sau:(0,5)

Quyeån saùch to, daøy, nhöõng trang giaáy boùng loaùng, thôm ôi laø thôm vaø ñaày nhöõng con vaät.

  1. To, daøy, thôm ôi laø thôm.
  2. To, daøy, boùng loaùng, thôm.
  3. To quyeån saùch, trang giaáy, con vaät,

Caâu 6: Vieát moät ñoaïn vaên töø 4 ñeán 7 caâu veà thaày (coâ) giaùo cuõ cuûa em.(3ñ)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc