Đề thi HSG

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2011-06-30 21:11:19 Tác giả Thịnh Nguyễn Phú loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Hoï teân HS: ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NAÊM HOÏC 2009 -2010 Lôùp : 2/……………… MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. Ñieåm :……………… ……………………………. …………………………… Lôøi pheâ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Hoï teân HS:                                                ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NAÊM HOÏC 2009 -2010
Lôùp : 2/………………                              MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT
                        NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. 
 
Ñieåm :………………
…………………………….
……………………………
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Caâu 1: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát: ( 2ñ)
 a/  39+26+68-16-29-58   = ……………………………………………………………………………………………………………
b/ 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = …………………………………………………………………………………………………………
 Caâu 2: Tìm x, bieát : ( 2ñ)
  17 - 5 - x  = 8      x + 7 = 24 + 8
…………………………       ……………………………
…………………………       ……………………………
…………………………       ……………………………
Caâu 3: (2ñ).
Ñaøn gaø nhaø Haø coù soá gaø troáng vaø gaø maùi laø 67 con. Sau khi baùn ñi moät soá gaø maùi thì ñaøn gaø nhaø Haø coøn laïi 38 con. Hoûi nhaø Haø baùn bao nhieâu con gaø?                                                                     
Baøi giaûi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 4: Ñieàn soá (2ñ) 
 
2dm 8 cm = ……cm                                    32cm =………dm……cm
9m 6dm = ………dm    28 m =………m……dm
 
   Caâu 5: (2ñ) Hình veõ beân coù :  
a)     Coù……… hình tam giaùc
b)     Coù………. hình töù giaùc
 
 
 
 
 
 

Hoï teân HS:………………………….                         ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI – NH 2009 -2010
Lôùp : 2/………………                              MOÂN TOAÙN – THÔØI GIAN (60) PHUÙT
                          NGAØY THI: ngaøy ………thaùng …….. naêm………. 
 
Ñieåm :………………
…………………………….
……………………………
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Caâu1:  Ñieàn töø traùi nghóa vaøo choã chaám vôùi moãi töø sau (2ñ)
a/ Caån thaän - ……………………………….               b/ Goïn gaøng - …………………………….
c/ Saïch seõ - ………………………………….            c/  OÁm  yeáu - ……………………………..
 Caâu 2: Khoå thô sau vieát sai chính taû em haõy söûa vaø vieát laïi cho ñuùng:(2ñ)
    Tuoåi nhoû laøm vieät nhoû     …………………………………………………………………………………….
    Tuøy theo xöùc cuûa mình      ……………………………………………………………………………………
    Ñeå tham gia khaùn chieán    …………………………………………………………………………………..
    ñeå gìn giöõ hoøa bình.  …………………………………………………………………………………….    
 Caâu 3 : Ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm: (1ñ)
-         Hoa phöôïng vó nôû röïc rôû ôû saân tröôøng
………………………………………………………………………………………………………………..
-         Thaày giaùo höôùng daãn Nam laøm baøi taäp
……………………………………………………………………………………………………………………
 Caâu 4: Choïn daáu thích hôïp ñieàn vaøo  cho ñoaïn vaên sau:(1,5ñ)
Ngaøy nay      laät caùnh Coø leân       vaãn thaáy moät duùm loâng maøu vaøng nhaït       ngöôøi ta baûo ñaáy laø quyeån saùch cuûa Coø      Coø chaêm hoïc luùc naøo cuõng mang saùch beân mình       sau nhöõng buoåi moø toâm baét oác       Coø laïi ñaäu treân ngoïn tre vôû saùch ra ñoïc.
Caâu 5: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc keát quaû ñuùng nhöõng töø ngöõ chæ ñaët ñieåm coù trong caâu sau:(0,5)
Quyeån saùch to, daøy, nhöõng trang giaáy boùng loaùng, thôm ôi laø thôm vaø ñaày nhöõng con vaät.
To, daøy, thôm ôi laø thôm.
To, daøy, boùng loaùng, thôm.
To quyeån saùch, trang giaáy, con vaät,
Caâu 6: Vieát moät ñoaïn vaên töø 4 ñeán 7 caâu veà thaày (coâ) giaùo cuõ cuûa em.(3ñ)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nguồn:Thịnh Nguyễn Phú

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HOC_SINH_GIOI_K_2_TOAN__TIENG_VIET.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
10u5wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-06-30 21:11:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi HSG

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • De thi HSG
  Sinh học 8
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2011

  Xem: 0

 • đề thi hsg
  Ngữ văn
  đề thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HSG
  Toán học 5
  ĐỀ THI HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 2

 • đề thi hsg
  Ngữ văn 9
  đề thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2013

  Xem: 0

 • De thi HSG
  Ngữ văn 6
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2010

  Xem: 1

 • ĐỀ THI HSG
  Toán học 5
  ĐỀ THI HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 3

 • de thi HSG
  Ngữ văn
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2010

  Xem: 0

 • de thi hsg
  Đại số 7
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2013

  Xem: 0

 • de thi hsg
  Hóa học 9
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2010

  Xem: 0

 • đề thi HSG
  Tiếng Anh 8
  đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU