Đề thi HSG

đề thi Tiếng Việt
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
70u5wq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/30/2011 9:12:21 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A Họ và tên :……………………………………………………………. Lớp:………………. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 3 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: TIẾNG VIỆT ( Thời gian làm bài 60 phút) Điểm Lời phê …………………………………………,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi HSG, Đề Thi Tiếng Việt , Đề thi Đề thi HSG, doc, 1 trang, 0.03 M, Tiếng Việt chia sẽ bởi Thịnh Nguyễn Phú đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HSG.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A
Họ và tên :…………………………………………………………….
Lớp:……………….
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 3 NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN: TIẾNG VIỆT ( Thời gian làm bài 60 phút)
Điểm
Lời phê
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐỀ BÀI:
Câu 1: ( 1,5điểm) Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp:
Con hiền cháu thảo.
Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.
Con có cha như nhà có nóc.
Con có mẹ như măng ấp bẹ.
Chị ngã em nâng.
Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dỡ hay đỡ đần.
Cha mẹ đối với con cái
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Con cái đối với ông bà cha mẹ
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Anh chị em đối với nhau.
…………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..


Câu 2: ( 1 điểm) Tìm và gạch dưới các hình ảnh so sánh trong câu thơ sau:
Giữa mặt nước mênh mông
Tàu hải quân ta đó
Xếp hàng nối đuôi nhau
Trông như từng dãy phố.
Câu 3 : (1 điểm) Đặt dấu câu thích hợp vào đoạn văn sau:
Ba tiếng trống trường báo giờ vào lớp Sơn bắt đầu thấy lo lo phấp phỏm chả là hôm nay có tiết toán vì Sơn không học bài nên rất sợ cô giáo gọi lên bảng.
Câu 4: (2 điểm) Em hãy ghép các từ ở cột A với cột B cho thích hợp.

Cột A Cột B
Kinh
Câu 5: ( 1 điểm) Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu?
Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, làm quan to trong triều nhà Lê.
Giấc ngủ còn dính
Trên mi sương dài.
Câu 6: (3,5điểm) Viết bức thư ngắn( 7-10 câu) để báo với cha mẹ về tình hình học tập của em.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LONG KHAÙNH A

Hoï vaø teân :…………………………………………………………….

Lôùp:……………….

 

ÑEÀ THI HOÏC SINH  GIOÛI KHOÁI 3 NAÊM HOÏC 2009 – 2010

MOÂN: TIEÁNG VIEÄT ( Thôøi gian laøm baøi 60 phuùt)

 

Ñieåm

Lôøi pheâ

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ÑEÀ BAØI:

 Caâu 1: ( 1,5ñieåm) Xeáp caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ sau vaøo nhoùm thích hôïp:

a)     Con hieàn chaùu thaûo.

b)     Con caùi khoân ngoan, veû vang cha meï.

c)     Con coù cha nhö nhaø coù noùc.

d)     Con coù meï nhö maêng aáp beï.

e)     Chò ngaõ em naâng.

g)     Anh em nhö theå tay chaân

Raùch laønh ñuøm boïc, dôõ hay ñôõ ñaàn.

Cha meï ñoái vôùi con caùi

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

Con caùi ñoái vôùi oâng baø cha meï

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Anh chò em ñoái vôùi nhau.

…………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………..

 

 

 Caâu 2: ( 1 ñieåm) Tìm vaø gaïch döôùi caùc hình aûnh so saùnh trong caâu thô sau:

   Giöõa maët nöôùc meânh moâng

   Taøu haûi quaân ta ñoù

   Xeáp haøng noái ñuoâi nhau

   Troâng nhö töøng daõy phoá.

 Caâu 3 : (1 ñieåm) Ñaët daáu caâu thích hôïp vaøo ñoaïn vaên sau:

 Ba tieáng troáng tröôøng baùo giôø vaøo lôùp Sôn baét ñaàu thaáy lo lo phaáp phoûm chaû laø hoâm nay coù tieát toaùn vì Sôn khoâng hoïc baøi neân raát sôï coâ giaùo goïi leân baûng.

 Caâu 4: (2 ñieåm) Em haõy gheùp caùc töø ôû coät A vôùi coät B cho thích hôïp.

 


Coät A                                                                                Coät B

 


   Kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caâu 5: ( 1 ñieåm) Gaïch döôùi boä phaän traû lôøi cho caâu hoûi ôû ñaâu?

a)     Chaúng bao laâu, Khaùi ñoã tieán só, laøm quan to trong trieàu nhaø Leâ.

b)     Giaác nguû coøn dính

Treân mi söông daøi.

Caâu 6: (3,5ñieåm) Vieát böùc thö ngaén( 7-10 caâu) ñeå baùo vôùi cha meï veà tình hình hoïc taäp cuûa em.

      Baøi laøm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN