Đề thi HSG

Đăng ngày 6/30/2011 9:12:21 PM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Thịnh Nguyễn Phú | Lần tải: 1 | Lần xem: 89 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LONG KHAÙNH A

Hoï vaø teân :…………………………………………………………….

Lôùp:……………….

 

ÑEÀ THI HOÏC SINH  GIOÛI KHOÁI 3 NAÊM HOÏC 2009 – 2010

MOÂN: TIEÁNG VIEÄT ( Thôøi gian laøm baøi 60 phuùt)

 

Ñieåm

Lôøi pheâ

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ÑEÀ BAØI:

 Caâu 1: ( 1,5ñieåm) Xeáp caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ sau vaøo nhoùm thích hôïp:

a)     Con hieàn chaùu thaûo.

b)     Con caùi khoân ngoan, veû vang cha meï.

c)     Con coù cha nhö nhaø coù noùc.

d)     Con coù meï nhö maêng aáp beï.

e)     Chò ngaõ em naâng.

g)     Anh em nhö theå tay chaân

Raùch laønh ñuøm boïc, dôõ hay ñôõ ñaàn.

Cha meï ñoái vôùi con caùi

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

Con caùi ñoái vôùi oâng baø cha meï

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Anh chò em ñoái vôùi nhau.

…………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………..

 

 

 Caâu 2: ( 1 ñieåm) Tìm vaø gaïch döôùi caùc hình aûnh so saùnh trong caâu thô sau:

   Giöõa maët nöôùc meânh moâng

   Taøu haûi quaân ta ñoù

   Xeáp haøng noái ñuoâi nhau

   Troâng nhö töøng daõy phoá.

 Caâu 3 : (1 ñieåm) Ñaët daáu caâu thích hôïp vaøo ñoaïn vaên sau:

 Ba tieáng troáng tröôøng baùo giôø vaøo lôùp Sôn baét ñaàu thaáy lo lo phaáp phoûm chaû laø hoâm nay coù tieát toaùn vì Sôn khoâng hoïc baøi neân raát sôï coâ giaùo goïi leân baûng.

 Caâu 4: (2 ñieåm) Em haõy gheùp caùc töø ôû coät A vôùi coät B cho thích hôïp.

 


Coät A                                                                                Coät B

 


   Kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caâu 5: ( 1 ñieåm) Gaïch döôùi boä phaän traû lôøi cho caâu hoûi ôû ñaâu?

a)     Chaúng bao laâu, Khaùi ñoã tieán só, laøm quan to trong trieàu nhaø Leâ.

b)     Giaác nguû coøn dính

Treân mi söông daøi.

Caâu 6: (3,5ñieåm) Vieát böùc thö ngaén( 7-10 caâu) ñeå baùo vôùi cha meï veà tình hình hoïc taäp cuûa em.

      Baøi laøm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc