DE THI HSG

đề thi Toán học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
74icuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/10/2009 10:19:47 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng gd-đt lộc Hà Trường Thcs bình an Đề thi chọn HSG Trường năm 2009 Môn: Toán 6. Thời gian:120 phút.   Đề ra: Bài 1: (4 điểm) 1. Cho a) Biết A = 181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng ? b) Biết A có n ,xem chi tiết và tải về Đề thi DE THI HSG , Đề Thi Toán Học 6 , Đề thi DE THI HSG , doc, 1 trang, 0.03 M, Toán học 6 chia sẽ bởi Tường Đặng Hữu đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HSG.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Phòng gd-đt lộc Hà
Trường Thcs bình an
Đề thi chọn HSG Trường năm 2009
Môn: Toán 6. Thời gian:120 phút.


Đề ra:
Bài 1: (4 điểm)
1. Cho
a) Biết A = 181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng ?
) Biết A có n số hạng. Tính giá trị của A theo n ?
2. Cho . So sánh A với 1 .
Bài 2: (6 điểm)
1) Tìm số nguyên tố P sao cho số nguyên tố P + 2 và P +10 là số nguyên tố
2( Tìm giá trị nguyên dương nhỏ hơn 10 của x và y sao cho 3x - 4y = - 21
3(Cho phân số:

a) Tìm n để A nguyên.
b) Tìm n để A tối giản .
Bài 3: (4 điểm)
Khối 6 của một trường có 366 học sinh, gồm 8 lớp. Mỗi lớp gồm một số tổ, mỗi tổ có 9 hoặc 10 người . biết rằng số tổ của mỗi lớp bằng nhau. Tính số tổ 9 người ,số tổ có 10 người của cả khôi 6.
Bài 4: (4 điểm)
Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 5cm; BC = 2 cm.
a) Tính AC.
) Điểm O nằm ngoài đường thẳng AB biết góc AOB bằng 550 và góc BOC bằng 250. Tính góc AOC ?
. Câu 5: (2 điểm)
Tìm tất cả các chữ số a và b để số chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

……….. Hết …………..

Họ và tên: ……………………………………………….
SBD……………………………………………….

 


 

Phßng gd-®t léc Hµ

Tr­êng Thcs b×nh an

§Ò thi chän  HSG Tr­êng n¨m  2009

M«n: To¸n 6.    Thêi gian:120 phót.

 

§Ò ra:

 Bµi 1: (4 ®iÓm)

1. Cho

a) BiÕt A = 181. Hái A cã bao nhiªu sè h¹ng ?

b) BiÕt A cã n sè h¹ng. TÝnh gi¸ trÞ cña A theo n ?

2. Cho        . So s¸nh A víi 1 .

Bµi 2: (6 ®iÓm)

1) T×m sè nguyªn tè P sao cho sè nguyªn tè P + 2 vµ P +10 lµ sè nguyªn tè

2 T×m gi¸ trÞ nguyªn d­¬ng nhá h¬n 10 cña x vµ y sao cho 3x -  4y = - 21

3Cho ph©n sè:

         

  a)  T×m n ®Ó A nguyªn.

  b) T×m n ®Ó A tèi gi¶n . 

Bµi 3: (4 ®iÓm)

    Khèi 6 cña mét tr­êng cã 366 häc sinh, gåm 8 líp. Mçi líp gåm mét sè tæ, mçi tæ cã 9 hoÆc 10 ng­êi . biÕt r»ng sè tæ cña mçi líp b»ng nhau. TÝnh sè tæ 9 ng­êi ,sè tæ cã 10 ng­êi cña c¶ kh«i 6.

Bµi 4: (4 ®iÓm)

Trªn tia Ax lÊy hai ®iÓm B, C sao cho AB = 5cm; BC = 2 cm.

a) TÝnh AC.

b) §iÓm O n»m ngoµi ®­êng th¼ng AB biÕt gãc AOB b»ng 550 vµ gãc BOC b»ng 250. TÝnh gãc AOC ?

. C©u 5: (2 ®iÓm)

T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó sè   chia cho 2; 5 vµ 9 ®Òu d­ 1.

 

 

………..   HÕt …………..

 

Hä vµ tªn: ……………………………………………….

SBD……………………………………………….

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về DE THI HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU