DE THI HSG

đề thi Toán học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
74icuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/10/2009 10:19:47 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng gd-đt lộc Hà Trường Thcs bình an Đề thi chọn HSG Trường năm 2009 Môn: Toán 6. Thời gian:120 phút.   Đề ra: Bài 1: (4 điểm) 1. Cho a) Biết A = 181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng ? b) Biết A có n ,xem chi tiết và tải về Đề thi DE THI HSG , Đề Thi Toán Học 6 , Đề thi DE THI HSG , doc, 1 trang, 0.03 M, Toán học 6 chia sẽ bởi Tường Đặng Hữu đã có 3 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Phßng gd-®t léc Hµ
Tr­êng Thcs b×nh an
§Ò thi chän  HSG Tr­êng n¨m  2009
M«n: To¸n 6.    Thêi gian:120 phót.
 
§Ò ra:
 Bµi 1: (4 ®iÓm)
1. Cho
a) BiÕt A = 181. Hái A cã bao nhiªu sè h¹ng ?
b) BiÕt A cã n sè h¹ng. TÝnh gi¸ trÞ cña A theo n ?
2. Cho        . So s¸nh A víi 1 .
Bµi 2: (6 ®iÓm)
1) T×m sè nguyªn tè P sao cho sè nguyªn tè P + 2 vµ P +10 lµ sè nguyªn tè
2 T×m gi¸ trÞ nguyªn d­¬ng nhá h¬n 10 cña x vµ y sao cho 3x -  4y = - 21
3Cho ph©n sè:
         
  a)  T×m n ®Ó A nguyªn.
  b) T×m n ®Ó A tèi gi¶n . 
Bµi 3: (4 ®iÓm)
    Khèi 6 cña mét tr­êng cã 366 häc sinh, gåm 8 líp. Mçi líp gåm mét sè tæ, mçi tæ cã 9 hoÆc 10 ng­êi . biÕt r»ng sè tæ cña mçi líp b»ng nhau. TÝnh sè tæ 9 ng­êi ,sè tæ cã 10 ng­êi cña c¶ kh«i 6.
Bµi 4: (4 ®iÓm)
Trªn tia Ax lÊy hai ®iÓm B, C sao cho AB = 5cm; BC = 2 cm.
a) TÝnh AC.
b) §iÓm O n»m ngoµi ®­êng th¼ng AB biÕt gãc AOB b»ng 550 vµ gãc BOC b»ng 250. TÝnh gãc AOC ?
. C©u 5: (2 ®iÓm)
T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó sè   chia cho 2; 5 vµ 9 ®Òu d­ 1.
 
 
………..   HÕt …………..
 
Hä vµ tªn: ……………………………………………….
SBD……………………………………………….

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về DE THI HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE-THI-HSG.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự