DE THI HSG

Đăng ngày 5/10/2009 10:19:47 AM | Thể loại: Toán học 6 | Chia sẽ bởi: Tường Đặng Hữu | Lần tải: 3 | Lần xem: 69 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


 

Phßng gd-®t léc Hµ

Tr­êng Thcs b×nh an

§Ò thi chän  HSG Tr­êng n¨m  2009

M«n: To¸n 6.    Thêi gian:120 phót.

 

§Ò ra:

 Bµi 1: (4 ®iÓm)

1. Cho

a) BiÕt A = 181. Hái A cã bao nhiªu sè h¹ng ?

b) BiÕt A cã n sè h¹ng. TÝnh gi¸ trÞ cña A theo n ?

2. Cho        . So s¸nh A víi 1 .

Bµi 2: (6 ®iÓm)

1) T×m sè nguyªn tè P sao cho sè nguyªn tè P + 2 vµ P +10 lµ sè nguyªn tè

2 T×m gi¸ trÞ nguyªn d­¬ng nhá h¬n 10 cña x vµ y sao cho 3x -  4y = - 21

3Cho ph©n sè:

         

  a)  T×m n ®Ó A nguyªn.

  b) T×m n ®Ó A tèi gi¶n . 

Bµi 3: (4 ®iÓm)

    Khèi 6 cña mét tr­êng cã 366 häc sinh, gåm 8 líp. Mçi líp gåm mét sè tæ, mçi tæ cã 9 hoÆc 10 ng­êi . biÕt r»ng sè tæ cña mçi líp b»ng nhau. TÝnh sè tæ 9 ng­êi ,sè tæ cã 10 ng­êi cña c¶ kh«i 6.

Bµi 4: (4 ®iÓm)

Trªn tia Ax lÊy hai ®iÓm B, C sao cho AB = 5cm; BC = 2 cm.

a) TÝnh AC.

b) §iÓm O n»m ngoµi ®­êng th¼ng AB biÕt gãc AOB b»ng 550 vµ gãc BOC b»ng 250. TÝnh gãc AOC ?

. C©u 5: (2 ®iÓm)

T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó sè   chia cho 2; 5 vµ 9 ®Òu d­ 1.

 

 

………..   HÕt …………..

 

Hä vµ tªn: ……………………………………………….

SBD……………………………………………….

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc