ĐỀ THI HSG

Đăng ngày 7/20/2013 1:49:32 PM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Chia sẽ bởi: Hải Doãn Đức | Lần tải: 195 | Lần xem: 117 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 C©u 1:§¶ng ta ®· vµ ®ang triÓn khai “Cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo TÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. y khi t×m hiÓu tËp th¬ “NhËt kÝ trong tï cña Ng­êi, em ®· nhËn thøc ®­îc g× vÒ gi¸ trÞ t­ t­ëng? H·y chän vµ tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ mét bµi th¬ mµ em yªu thÝch nhÊt trong tËp th¬ ®ã!

C©u 2: Con g¸i cña M¸c cã lÇn hái Ng­êi: Bè hiÓu h¹nh phóc lµ g×?

        C¸c M¸c tr¶ lêi: Lµ ®Êu tranh.”

       Suy nghÜ tõ c©u tr¶ lêi cña M¸c, em h·y sö dông kiÕn thøc vÒ v¨n häc ViÖt Nam ( tõ 1945 ®Õn 1975 ) ®Ó lµm râ.

®¸p ¸n

C©u 1: ®­îc ph©n ra lµm 2 ý nh­ sau:

1Yªu cÇu: Gi¸ trÞ t­ t­ëng cña tËp “ NhËt kÝ trong tï” cã nhiÒu, song c¬ b¶n HS ph¶i kh¸i qu¸t  vµ tr×nh bµy ng¾n gän nh­ sau:

-TËp th¬ thÓ hiÖn ®­îc lßng yªu n­íc vµ khao kh¸t tù do cña B¸c.

- TËp th¬ thÓ hiÖn ®­îc lßng nh©n ¸i bao la s©u th¼m cña B¸c.

- TËp th¬ thÓ hiÖn ®­îc tinh thÇn kiªn c­êng bÊt khuÊt vµ b¶n lÜnh c¸ch m¹ng phi th­êng cña ng­êi chiÕn sÜ Céng s¶n vÜ ®¹i.

- TËp th¬ thÓ hiÖn t×nh yªu, sù rung c¶m tinh tÕ cña B¸c tr­íc vÎ b×nh dÞ vµ th¬ méng cña thiªn nhiªn.

Yªu cÇu: -Häc sinh chän ®óng 1 trong 133 bµi th¬ cña tËp “ NhËt kÝ trong tï” – Hå chÝ Minh. Bµi th¬ chän ®Ó tr×nh bµy c¶m nhËn ph¶i thÓ hiÖn ®­îc mét trong bèn gi¸ trÞ t­ t­ëng trªn.

 - Bµi lµm cã bè côc râ rµng chÆt chÏ, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¶m nhËn vµ diÔn ®¹t tinh tÕ. Bµi lµm tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, khoa häc kh«ng m¾c nh÷ng lçi vÒ chÝnh t¶, dïng tõ ®Æt c©u…

   C©u 2

Yªu cÇu:VÒ kÜ n¨ng:

-         Bµi lµm hiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò, biÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn tæng hîp, biÕt sö dông c¸c phÐp lËp luËn : gi¶i thÝch, chøng minh, b×nh luËn, ph©n tÝch vµ tæng hîp…mét c¸ch thuÇn thôc.

-         Bµi lµm cã bè côc ba phÇn, kÕt cÊu hîp lÝ, lËp luËn chÆt chÏ m¹ch l¹c, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, khoa häc.

-         Lêi v¨n diÔn ®¹t râ rµng, trong s¸ng, giµu h×nh ¶nh, cã c¶m xóc…

    VÒ néi dung:Yªu cÇu chung:

       - Bµi lµm hiÓu ®óng ®­îc c©u tr¶ lêi cña M¸c : quan niÖm vÒ  “h¹nh phóc” cña ng­êi Céng s¶n.

       - Bµi lµm sö dông kiÕn thøc v¨n häc ViÖt Nam ( tõ 1945 ®Õn 1975 ) ®Ó lµm râ quan niÖm cña M¸c. Häc sinh ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng dÉn chøng tiªu biÓu, biÕt c¶m nhËn vµ ph©n tÝch nh÷ng dÉn chøng ®ã mét c¸ch s©u s¾c vµ tinh tÕ ®Ó x©y dùng lËp tr­êng quan ®iÓm cña m×nh trong bµi v¨n.

Yªu cÇu cô  thÓ:Gi¶i thÝch vÊn ®Ò nghÞ luËn:

       - HiÓu vÒ h¹nh phóc vµ quan niÖm vÒ h¹nh phóc cña M¸c:

         + H¹nh phóc lµ ®iÒu sung s­íng nhÊt cña con ng­êi khi mµ ­íc m¬ cña m×nh ®· vµ ®ang trë thµnh hiÖn thùc.

          + H¹nh phóc ë mçi ng­êi, mçi giai cÊp, mçi thêi k× lÞch sö… l¹i cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau.

         + Quan niÖm vÒ h¹nh phóc cña M¸c lµ quan niÖm cña giai cÊp v« s¶n. “H¹nh phóc lµ ®Êu tranh” cã nghÜa h¹nh phóc cña mét ng­êi lµ lµm cho nhiÒu ng­êi cã h¹nh phóc. Ng­êi céng s¶n ®· t×m thÊy h¹nh phóc trong ®Êu tranh, ®Êu tranh cho mét thÕ giíi tù do, kh«ng cßn ng­êi bãc lét ng­êi NghÜa lµ gi¶i phãng cho nh©n lo¹i khái ¸ch ¸p bøc, khái ¸ch n« lÖ.

-LÞch sö ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn 1975 cã nhiÒu biÕn cè lín: ph¶i tr­êng k× kh¸ng chiÕn ®Ó ®¸nh ®uæi liªn tôc hai tªn thùc d©n, ®Õ quèc sõng sá  trªn thÕ giíi, giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc; ®ång thêi lµm cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c . Sèng trong hoµn c¶nh Êy, mçi ng­êi  ®Òu ph¶i biÕt ®Êu tranh vµ ®Êu tranh. §Êu tranh ®Ó giµnh ®éc lËp, ®Êu tranh ®Ó x©y dùng x· héi tèt ®Ñp h¬n. Tinh thÇn ®ã ®· lín réng vµ trë thµnh niÒm tù hµo cña c¶ mét thÕ hÖ thêi chèng Ph¸p vµ chèng Mü

   Chøng minh quan niÖm H¹nh phóc lµ ®Êu tranh trong v¨n häc ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn 1975.

      - Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i, chóng ta ®· chøng kiÕn bao nhiªu nh÷ng gian khæ, hi sinh mÊt m¸t cña nh÷ng ng­êi chiÕn sü, nh÷ng ng­êi lÝnh, nh÷ng thanh niªn xung phongtrªn chiÕn tr­êng; nh­ng h¹nh phóc vÉn trµn trÒ víi hä khi trong tim hä rùc ch¸y mét niÒm tin. H¹nh phóc ®Õn víi hä khi mµ lÝ t­ëng mang trong lßng ®· vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn. ( häc sinh cã thÓ lÊy mét vµi dÉn chøng ë c¸c v¨n b¶n: L­îm – Tè H÷u, §ång chÝ – ChÝnh H÷u, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh – Ph¹m TiÕn DuËt, Nh÷ng ng«i sao xa x«i – Lª Minh Khuª ®Ó chøng minh. MiÔn lµ hiÓu s©u s¾c dÉn chøng, ph©n tÝch lµm s¸ng tá ®­îc luËn ®iÓm )

     - Khi miÒn B¾c x©y dùng chñ nghÜa x· héi, x©y dùng cuéc sèng míi, phong trµo thi ®ua s«i næi tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n còng lµ lóc mäi ng­êi d©n ®ang nç lùc ®Êu tranh trªn mét mÆt trËn míi. ( häc sinh cã thÓ lÊy mét dÉn chøng ë c¸c v¨n b¶n: TiÕng chæi tre – Tè H÷u, §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ - Huy CËn, LÆng lÏ Sa Pa – NguyÔn Thµnh Long ®Ó chøng minh. MiÔn lµ hiÓu s©u s¾c dÉn chøng, ph©n tÝch lµm s¸ng tá ®­îc luËn ®iÓm )

       Nh­ thÕ, trong mÊy chôc n¨m sèng, chiÕn ®Êu vµ x©y dùng Tæ quèc, chóng ta ®· cã nh÷ng quan niÖm vÒ h¹nh phóc. NiÒm h¹nh phóc rÊt b×nh dÞ, ®êi th­êng; nh­ng còng cao c¶ vµ thiªng liªng biÕt mÊy.

§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vµ x©y dùng nhËn thøc:

      - “ H¹nh phóc lµ ®Êu tranh” lµ mét quan niÖm ®óng ®¾n cña M¸c. Nã ®· trë thµnh mét ch©n lÝ cña chñ nghÜa Céng s¶n, cña chñ nghÜa x· héi. Ch©n lÝ ®ã ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®· gióp cho hµng triÖu ng­êi tho¸t khái vßng n« lÖ, nã còng trë thµnh mét nÐt ®Ñp – mét phÈm chÊt cao quý cña ng­êi céng s¶n vµ cña ng­êi ViÖt Nam trong suèt nh÷ng n¨m qua.

       - Tuy nhiªn trong x· héi vÉn cã nh÷ng ng­êi coi h¹nh phóc chØ lµ sù h­ëng l¹c, lµ sù Ých kØ c¸ nh©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña x· héi, cña lÞch sö.

      - Trong x· héi hiÖn ®¹i, chóng ta còng cÇn cã mét quan niÖm ®óng ®¾n vÒ “ h¹nh phóc”.

 

 

   

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc