ĐỀ THI HSG đề thi Ngữ văn 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 195       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
a5hazq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/20/2013 1:49:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
195

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HSG.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Câu 1:Đảng ta đã và đang triển khai “Cuộc vận động học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vậy khi tìm hiểu tập thơ “Nhật kí trong tù” của Người, em đã nhận thức được gì về giá trị tư tưởng? Hãy chọn và trình bày cảm nhận về một bài thơ mà em yêu thích nhất trong tập thơ đó!
Câu 2: Con gái của Mác có lần hỏi Người: “ Bố hiểu hạnh phúc là gì?”
Các Mác trả lời: “ Là đấu tranh.”
Suy nghĩ từ câu trả lời của Mác, em hãy sử dụng kiến thức về văn học Việt Nam ( từ 1945 đến 1975 ) để làm rõ.
đáp án

 Câu 1: được phân ra làm 2 ý như sau:
1Yêu cầu: Giá trị tư tưởng của tập “ Nhật kí trong tù” có nhiều, song cơ bản HS phải khái quát và trình bày ngắn gọn như sau:
-Tập thơ thể hiện được lòng yêu nước và khao khát tự do của Bác.
- Tập thơ thể hiện được lòng nhân ái bao la sâu thẳm của Bác.
- Tập thơ thể hiện được tinh thần kiên cường bất khuất và bản lĩnh cách mạng phi thường của người chiến sĩ Cộng sản vĩ đại.
- Tập thơ thể hiện tình yêu, sự rung cảm tinh tế của Bác trước vẻ bình dị và thơ mộng của thiên nhiên.
Yêu cầu: -Học sinh chọn đúng 1 trong 133 bài thơ của tập “ Nhật kí trong tù” – Hồ chí Minh. Bài thơ chọn để trình bày cảm nhận phải thể hiện được một trong bốn giá trị tư tưởng trên.
- Bài làm có bố cục rõ ràng chặt chẽ, thể hiện khả năng cảm nhận và diễn đạt tinh tế. Bài làm trình bày sạch đẹp, khoa học… không mắc những lỗi về chính tả, dùng từ đặt câu…
Câu 2
Yêu cầu:Về kĩ năng:
Bài làm hiểu đúng yêu cầu của đề, biết cách làm bài nghị luận tổng hợp, biết sử dụng các phép lập luận : giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích và tổng hợp…một cách thuần thục.
Bài làm có bố cục ba phần, kết cấu hợp lí, lập luận chặt chẽ mạch lạc, trình bày sạch đẹp, khoa học.
Lời văn diễn đạt rõ ràng, trong sáng, giàu hình ảnh, có cảm xúc…
Về nội dung:Yêu cầu chung:
- Bài làm hiểu đúng được câu trả lời của Mác : quan niệm về “hạnh phúc” của người Cộng sản.
- Bài làm sử dụng kiến thức văn học Việt Nam ( từ 1945 đến 1975 ) để làm rõ quan niệm của Mác. Học sinh phải biết lựa chọn những dẫn chứng tiêu biểu, biết cảm nhận và phân tích những dẫn chứng đó một cách sâu sắc và tinh tế để xây dựng lập trường quan điểm của mình trong bài văn.
Yêu cầu cụ thể:Giải thích vấn đề nghị luận:
- Hiểu về hạnh phúc và quan niệm về hạnh phúc của Mác:
+ Hạnh phúc là điều sung sướng nhất của con người khi mà ước mơ của mình đã và đang trở thành hiện thực.
+ Hạnh phúc ở mỗi người, mỗi giai cấp, mỗi thời kì lịch sử… lại có những quan niệm khác nhau.
+ Quan niệm về hạnh phúc của Mác là quan niệm của giai cấp vô sản. “Hạnh phúc là đấu tranh” có nghĩa hạnh phúc của một ng

 C©u 1:§¶ng ta ®· vµ ®ang triÓn khai “Cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo TÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. y khi t×m hiÓu tËp th¬ “NhËt kÝ trong tï cña Ng­êi, em ®· nhËn thøc ®­îc g× vÒ gi¸ trÞ t­ t­ëng? H·y chän vµ tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ mét bµi th¬ mµ em yªu thÝch nhÊt trong tËp th¬ ®ã!

C©u 2: Con g¸i cña M¸c cã lÇn hái Ng­êi: Bè hiÓu h¹nh phóc lµ g×?

        C¸c M¸c tr¶ lêi: Lµ ®Êu tranh.”

       Suy nghÜ tõ c©u tr¶ lêi cña M¸c, em h·y sö dông kiÕn thøc vÒ v¨n häc ViÖt Nam ( tõ 1945 ®Õn 1975 ) ®Ó lµm râ.

®¸p ¸n

C©u 1: ®­îc ph©n ra lµm 2 ý nh­ sau:

1Yªu cÇu: Gi¸ trÞ t­ t­ëng cña tËp “ NhËt kÝ trong tï” cã nhiÒu, song c¬ b¶n HS ph¶i kh¸i qu¸t  vµ tr×nh bµy ng¾n gän nh­ sau:

-TËp th¬ thÓ hiÖn ®­îc lßng yªu n­íc vµ khao kh¸t tù do cña B¸c.

- TËp th¬ thÓ hiÖn ®­îc lßng nh©n ¸i bao la s©u th¼m cña B¸c.

- TËp th¬ thÓ hiÖn ®­îc tinh thÇn kiªn c­êng bÊt khuÊt vµ b¶n lÜnh c¸ch m¹ng phi th­êng cña ng­êi chiÕn sÜ Céng s¶n vÜ ®¹i.

- TËp th¬ thÓ hiÖn t×nh yªu, sù rung c¶m tinh tÕ cña B¸c tr­íc vÎ b×nh dÞ vµ th¬ méng cña thiªn nhiªn.

Yªu cÇu: -Häc sinh chän ®óng 1 trong 133 bµi th¬ cña tËp “ NhËt kÝ trong tï” – Hå chÝ Minh. Bµi th¬ chän ®Ó tr×nh bµy c¶m nhËn ph¶i thÓ hiÖn ®­îc mét trong bèn gi¸ trÞ t­ t­ëng trªn.

 - Bµi lµm cã bè côc râ rµng chÆt chÏ, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¶m nhËn vµ diÔn ®¹t tinh tÕ. Bµi lµm tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, khoa häc kh«ng m¾c nh÷ng lçi vÒ chÝnh t¶, dïng tõ ®Æt c©u…

   C©u 2

Yªu cÇu:VÒ kÜ n¨ng:

-         Bµi lµm hiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò, biÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn tæng hîp, biÕt sö dông c¸c phÐp lËp luËn : gi¶i thÝch, chøng minh, b×nh luËn, ph©n tÝch vµ tæng hîp…mét c¸ch thuÇn thôc.

-         Bµi lµm cã bè côc ba phÇn, kÕt cÊu hîp lÝ, lËp luËn chÆt chÏ m¹ch l¹c, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, khoa häc.

-         Lêi v¨n diÔn ®¹t râ rµng, trong s¸ng, giµu h×nh ¶nh, cã c¶m xóc…

    VÒ néi dung:Yªu cÇu chung:

       - Bµi lµm hiÓu ®óng ®­îc c©u tr¶ lêi cña M¸c : quan niÖm vÒ  “h¹nh phóc” cña ng­êi Céng s¶n.

       - Bµi lµm sö dông kiÕn thøc v¨n häc ViÖt Nam ( tõ 1945 ®Õn 1975 ) ®Ó lµm râ quan niÖm cña M¸c. Häc sinh ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng dÉn chøng tiªu biÓu, biÕt c¶m nhËn vµ ph©n tÝch nh÷ng dÉn chøng ®ã mét c¸ch s©u s¾c vµ tinh tÕ ®Ó x©y dùng lËp tr­êng quan ®iÓm cña m×nh trong bµi v¨n.

Yªu cÇu cô  thÓ:Gi¶i thÝch vÊn ®Ò nghÞ luËn:

       - HiÓu vÒ h¹nh phóc vµ quan niÖm vÒ h¹nh phóc cña M¸c:

         + H¹nh phóc lµ ®iÒu sung s­íng nhÊt cña con ng­êi khi mµ ­íc m¬ cña m×nh ®· vµ ®ang trë thµnh hiÖn thùc.

          + H¹nh phóc ë mçi ng­êi, mçi giai cÊp, mçi thêi k× lÞch sö… l¹i cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau.

         + Quan niÖm vÒ h¹nh phóc cña M¸c lµ quan niÖm cña giai cÊp v« s¶n. “H¹nh phóc lµ ®Êu tranh” cã nghÜa h¹nh phóc cña mét ng­êi lµ lµm cho nhiÒu ng­êi cã h¹nh phóc. Ng­êi céng s¶n ®· t×m thÊy h¹nh phóc trong ®Êu tranh, ®Êu tranh cho mét thÕ giíi tù do, kh«ng cßn ng­êi bãc lét ng­êi NghÜa lµ gi¶i phãng cho nh©n lo¹i khái ¸ch ¸p bøc, khái ¸ch n« lÖ.

-LÞch sö ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn 1975 cã nhiÒu biÕn cè lín: ph¶i tr­êng k× kh¸ng chiÕn ®Ó ®¸nh ®uæi liªn tôc hai tªn thùc d©n, ®Õ quèc sõng sá  trªn thÕ giíi, giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc; ®ång thêi lµm cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c . Sèng trong hoµn c¶nh Êy, mçi ng­êi  ®Òu ph¶i biÕt ®Êu tranh vµ ®Êu tranh. §Êu tranh ®Ó giµnh ®éc lËp, ®Êu tranh ®Ó x©y dùng x· héi tèt ®Ñp h¬n. Tinh thÇn ®ã ®· lín réng vµ trë thµnh niÒm tù hµo cña c¶ mét thÕ hÖ thêi chèng Ph¸p vµ chèng Mü

   Chøng minh quan niÖm H¹nh phóc lµ ®Êu tranh trong v¨n häc ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn 1975.

      - Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i, chóng ta ®· chøng kiÕn bao nhiªu nh÷ng gian khæ, hi sinh mÊt m¸t cña nh÷ng ng­êi chiÕn sü, nh÷ng ng­êi lÝnh, nh÷ng thanh niªn xung phongtrªn chiÕn tr­êng; nh­ng h¹nh phóc vÉn trµn trÒ víi hä khi trong tim hä rùc ch¸y mét niÒm tin. H¹nh phóc ®Õn víi hä khi mµ lÝ t­ëng mang trong lßng ®· vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn. ( häc sinh cã thÓ lÊy mét vµi dÉn chøng ë c¸c v¨n b¶n: L­îm – Tè H÷u, §ång chÝ – ChÝnh H÷u, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh – Ph¹m TiÕn DuËt, Nh÷ng ng«i sao xa x«i – Lª Minh Khuª ®Ó chøng minh. MiÔn lµ hiÓu s©u s¾c dÉn chøng, ph©n tÝch lµm s¸ng tá ®­îc luËn ®iÓm )

     - Khi miÒn B¾c x©y dùng chñ nghÜa x· héi, x©y dùng cuéc sèng míi, phong trµo thi ®ua s«i næi tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n còng lµ lóc mäi ng­êi d©n ®ang nç lùc ®Êu tranh trªn mét mÆt trËn míi. ( häc sinh cã thÓ lÊy mét dÉn chøng ë c¸c v¨n b¶n: TiÕng chæi tre – Tè H÷u, §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ - Huy CËn, LÆng lÏ Sa Pa – NguyÔn Thµnh Long ®Ó chøng minh. MiÔn lµ hiÓu s©u s¾c dÉn chøng, ph©n tÝch lµm s¸ng tá ®­îc luËn ®iÓm )

       Nh­ thÕ, trong mÊy chôc n¨m sèng, chiÕn ®Êu vµ x©y dùng Tæ quèc, chóng ta ®· cã nh÷ng quan niÖm vÒ h¹nh phóc. NiÒm h¹nh phóc rÊt b×nh dÞ, ®êi th­êng; nh­ng còng cao c¶ vµ thiªng liªng biÕt mÊy.

§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vµ x©y dùng nhËn thøc:

      - “ H¹nh phóc lµ ®Êu tranh” lµ mét quan niÖm ®óng ®¾n cña M¸c. Nã ®· trë thµnh mét ch©n lÝ cña chñ nghÜa Céng s¶n, cña chñ nghÜa x· héi. Ch©n lÝ ®ã ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®· gióp cho hµng triÖu ng­êi tho¸t khái vßng n« lÖ, nã còng trë thµnh mét nÐt ®Ñp – mét phÈm chÊt cao quý cña ng­êi céng s¶n vµ cña ng­êi ViÖt Nam trong suèt nh÷ng n¨m qua.

       - Tuy nhiªn trong x· héi vÉn cã nh÷ng ng­êi coi h¹nh phóc chØ lµ sù h­ëng l¹c, lµ sù Ých kØ c¸ nh©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña x· héi, cña lÞch sö.

      - Trong x· héi hiÖn ®¹i, chóng ta còng cÇn cã mét quan niÖm ®óng ®¾n vÒ “ h¹nh phóc”.

 

 

   

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: