De thi HSG

Đăng ngày 6/21/2011 10:26:00 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Hạnh Nguyễn Văn | Lần tải: 54 | Lần xem: 79 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


®Ò thi häc sinh giái líp 6

n¨m häc 2006 – 2007

M«n:    Sinh häc

Thêi giam lµm bµi:    1 50 phót

 

C©u 1:   §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ ®· cho:

 Bao bäc tÕ bµo lµ (1) ................., cã chøc n¨ng (2) ....................... c¸c thµnh phÇn bªn trong cña tÕ bµo (3) ............................. lµ chÊt keo láng, trong chøa c¸c bµo quan, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng sèng c¬ b¶n cña tÕ bµo (4)  ................. cã cÊu t¹o phøc t¹p, cã chøc n¨ng (5) ...................... mäi ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo (6) ............................ ch­a dÞch tÕ bµo.

C¸c côm tõ: ®iÒu khiÓn, kh«ng bµo, chÊt tÕ bµo, b¶o vÖ, mµng tÕ bµo, nh©n.

 

C©u 2 (3®): H·y ®¸nh dÊu x vµo « trèng ®Çu c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng:

a. CÊu t¹o miÒn hót cña rÔ gåm:

BiÓu  b× vµ trô gi÷a

 ThÞt vá vµ ruét

 Vá vµ bã m¹ch

Trô gi÷a vµ vá

 

b. MiÒn hót lµ phÇn quan träng nhÊt cña rÔ v×:

 

Gåm 2 phÇn: vá vµ trô gi÷a

 Cã m¹ch gç, m¹ch r©y vËn chuyÓn c¸c chÊt.

 Cã nhiÒu l«ng hót gi÷ chøc n¨ng hót n­íc vµ muèi kho¸ng hoµ tan

Cã ruét chøa chÊt dù tr÷.

c. Th©n dµi ra do:

M« ph©n sinh ngän

 Chåi ngän

 Sù lín lªn vµ ph©n chia tÕ bµo.

Sù ph©n chia tÕ bµo ë m« ph©n sinh ngän.

d. Th©n to ra do:

TÇng sinh vá vµ tÇng sinh trô

 Vá vµ ruét

 TÇng sinh vá vµ thÞt vá

TÇng sinh trô vµ ruét.

e. Lç khÝ cã vai trß:

Trao ®æi khÝ


 Tho¸t h¬i n­íc

 Trao ®æi khÝ vµ tho¸t h¬i n­íc.

Cho ¸nh s¸ng ®i qua

f. C¸c s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh quang hîp lµ:

KhÝ C¸c bonic

 KhÝ Oxi

 KhÝ oxi vµ tinh bét

KhÝ cacbonic vµ h¬i n­íc.

C©u 3 (4®):  H·y ghÐp c¸c è (1, 2, 3, ...) ë cét A víi c¸c ch÷ sè (a, b, c) ë cét B sao cho phï hîp néi dung:

A

B

§¸p ¸n

1. BiÓu b×

2. M¹ch r©y

3. ThÞt vá

4. Ruét

5. M¹ch gç

6. L¸

7. Th©n

8. RÔ

a. VËn chuyÓn chÊt h÷u c¬.

b. B¶o vÖ c¸c bé phËn

c. Ch­a chÊt dù tr÷.

d. VËn chuyÓn n­íc vµ muèi kho¸ng

e. Hót n­íc vµ muèi kho¸ng

f. VËn chuyÓn c¸c chÊt tõ rÔ lªn l¸ vµ ng­îc l¹i.

g. Chøa chÊt diÖp lôc.

h. Thùc hiÖn qu¶ tr×nh quang hîp.

1 –

2 –

3 –

4 -

5 -

6 –

6 –

7 –

8 -

 

C©u 4 (4 ®): Tr×nh bµy kh¸i niÖm quang hîp vµ h« hÊp? ViÕt s¬ ®å hai qu¸ tr×nh vµ nªu mèi quan hÖ gi÷a hai qu¸ tr×nh nµy?

 

C©u 5 (4®): Nªu c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu ®Ó ph©n biÖt c©y thuéc líp hai l¸ mÇm vµ c©y thuéc líp mét l¸ mÇm? V× sao chóng ®­îc xÕp vµo ngµnh thùc vËt h¹t kÝn?

 

C©u 6: T¹i sao nãi “rõng c©y nh­ mét l¸ phæi xanh cña con ng­êi”?

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc