De thi HSG đề thi Sinh học 6

  Đánh giá    Viết đánh giá
 54       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
e604wq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/21/2011 10:26:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
54

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

De-thi-HSG.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
đề thi học sinh giỏi lớp 6
năm học 2006 – 2007
Môn: Sinh học
Thời giam làm bài: 1 50 phút
Câu 1: Điền vào chỗ trống các cụm từ đã cho:
Bao bọc tế bào là (1) ................., có chức năng (2) ....................... các thành phần bên trong của tế bào (3) ............................. là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào (4) ................. có cấu tạo phức tạp, có chức năng (5) ...................... mọi hoạt động sống của tế bào (6) ............................ chưa dịch tế bào.
Các cụm từ: điều khiển, không bào, chất tế bào, bảo vệ, màng tế bào, nhân.
Câu 2 (3đ): Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng:
a. Cấu tạo miền hút của rễ gồm:
Biểu bì và trụ giữa
Thịt vỏ và ruột
Vỏ và bó mạch
Trụ giữa và vỏ
. Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:
Gồm 2 phần: vỏ và trụ giữa
Có mạch gỗ, mạch rây vận chuyển các chất.
Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan
Có ruột chứa chất dự trữ.
c. Thân dài ra do:
Mô phân sinh ngọn
Chồi ngọn
Sự lớn lên và phân chia tế bào.
Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
d. Thân to ra do:
Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
Vỏ và ruột
Tầng sinh vỏ và thịt vỏ
Tầng sinh trụ và ruột.
e. Lỗ khí có vai trò:
Trao đổi khí
Thoát hơi nước
Trao đổi khí và thoát hơi nước.
Cho ánh sáng đi qua
f. Các sản phẩm của quá trình quang hợp là:
Khí Các bonic
Khí Oxi
Khí oxi và tinh bột
Khí cacbonic và hơi nước.
Câu 3 (4đ): Hãy ghép các ố (1, 2, 3, ...) ở cột A với các chữ số (a, b, c) ở cột B sao cho phù hợp nội dung:
A
B
Đáp án

1. Biểu bì
2. Mạch rây
3. Thịt vỏ
4. Ruột
5. Mạch gỗ
6. Lá
7. Thân
8. Rễ
a. Vận chuyển chất hữu cơ.
. Bảo vệ các bộ phận
c. Chưa chất dự trữ.
d. Vận chuyển nước và muối khoáng
e. Hút nước và muối khoáng
f. Vận chuyển các chất từ rễ lên lá và ngược lại.
g. Chứa chất diệp lục.
h. Thực hiện quả trình quang hợp.
1 –
2 –
3 –
4 -
5 -
6 –
6 –
7 –
8 -


Câu 4 (4 đ): Trình bày khái niệm quang hợp và hô hấp? Viết sơ đồ hai quá trình và nêu mối quan hệ giữa hai quá trình này?
Câu 5 (4đ): Nêu các đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp hai lá mầm và cây thuộc lớp một lá mầm? Vì sao chúng được xếp vào ngành thực vật hạt kín?
Câu 6: Tại sao nói “rừng cây như một lá phổi xanh của con người”?

 


®Ò thi häc sinh giái líp 6

n¨m häc 2006 – 2007

M«n:    Sinh häc

Thêi giam lµm bµi:    1 50 phót

 

C©u 1:   §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ ®· cho:

 Bao bäc tÕ bµo lµ (1) ................., cã chøc n¨ng (2) ....................... c¸c thµnh phÇn bªn trong cña tÕ bµo (3) ............................. lµ chÊt keo láng, trong chøa c¸c bµo quan, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng sèng c¬ b¶n cña tÕ bµo (4)  ................. cã cÊu t¹o phøc t¹p, cã chøc n¨ng (5) ...................... mäi ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo (6) ............................ ch­a dÞch tÕ bµo.

C¸c côm tõ: ®iÒu khiÓn, kh«ng bµo, chÊt tÕ bµo, b¶o vÖ, mµng tÕ bµo, nh©n.

 

C©u 2 (3®): H·y ®¸nh dÊu x vµo « trèng ®Çu c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng:

a. CÊu t¹o miÒn hót cña rÔ gåm:

BiÓu  b× vµ trô gi÷a

 ThÞt vá vµ ruét

 Vá vµ bã m¹ch

Trô gi÷a vµ vá

 

b. MiÒn hót lµ phÇn quan träng nhÊt cña rÔ v×:

 

Gåm 2 phÇn: vá vµ trô gi÷a

 Cã m¹ch gç, m¹ch r©y vËn chuyÓn c¸c chÊt.

 Cã nhiÒu l«ng hót gi÷ chøc n¨ng hót n­íc vµ muèi kho¸ng hoµ tan

Cã ruét chøa chÊt dù tr÷.

c. Th©n dµi ra do:

M« ph©n sinh ngän

 Chåi ngän

 Sù lín lªn vµ ph©n chia tÕ bµo.

Sù ph©n chia tÕ bµo ë m« ph©n sinh ngän.

d. Th©n to ra do:

TÇng sinh vá vµ tÇng sinh trô

 Vá vµ ruét

 TÇng sinh vá vµ thÞt vá

TÇng sinh trô vµ ruét.

e. Lç khÝ cã vai trß:

Trao ®æi khÝ


 Tho¸t h¬i n­íc

 Trao ®æi khÝ vµ tho¸t h¬i n­íc.

Cho ¸nh s¸ng ®i qua

f. C¸c s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh quang hîp lµ:

KhÝ C¸c bonic

 KhÝ Oxi

 KhÝ oxi vµ tinh bét

KhÝ cacbonic vµ h¬i n­íc.

C©u 3 (4®):  H·y ghÐp c¸c è (1, 2, 3, ...) ë cét A víi c¸c ch÷ sè (a, b, c) ë cét B sao cho phï hîp néi dung:

A

B

§¸p ¸n

1. BiÓu b×

2. M¹ch r©y

3. ThÞt vá

4. Ruét

5. M¹ch gç

6. L¸

7. Th©n

8. RÔ

a. VËn chuyÓn chÊt h÷u c¬.

b. B¶o vÖ c¸c bé phËn

c. Ch­a chÊt dù tr÷.

d. VËn chuyÓn n­íc vµ muèi kho¸ng

e. Hót n­íc vµ muèi kho¸ng

f. VËn chuyÓn c¸c chÊt tõ rÔ lªn l¸ vµ ng­îc l¹i.

g. Chøa chÊt diÖp lôc.

h. Thùc hiÖn qu¶ tr×nh quang hîp.

1 –

2 –

3 –

4 -

5 -

6 –

6 –

7 –

8 -

 

C©u 4 (4 ®): Tr×nh bµy kh¸i niÖm quang hîp vµ h« hÊp? ViÕt s¬ ®å hai qu¸ tr×nh vµ nªu mèi quan hÖ gi÷a hai qu¸ tr×nh nµy?

 

C©u 5 (4®): Nªu c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu ®Ó ph©n biÖt c©y thuéc líp hai l¸ mÇm vµ c©y thuéc líp mét l¸ mÇm? V× sao chóng ®­îc xÕp vµo ngµnh thùc vËt h¹t kÝn?

 

C©u 6: T¹i sao nãi “rõng c©y nh­ mét l¸ phæi xanh cña con ng­êi”?

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: