Đề thi HSG

đề thi Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
k2u5wq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/30/2011 9:17:54 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường Tiểu học Long Khánh AĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NH 2009 – 2010 Lớp : 5/…..Môn: Toán Họ tên HS: ………………………………………….Thời gian: 90 phút ĐỀ: Bài 1 : Tính tổng số bằng cách thuận tiện nhất ( 2 điểm) S= 1 + ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi HSG, Đề Thi Toán Học , Đề thi Đề thi HSG, doc, 1 trang, 0.02 M, Toán học chia sẽ bởi Thịnh Nguyễn Phú đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HSG.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường Tiểu học Long Khánh A ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NH 2009 – 2010
Lớp : 5/….. Môn: Toán
Họ tên HS: …………………………………………. Thời gian: 90 phút
ĐỀ:
Bài 1 : Tính tổng số bằng cách thuận tiện nhất ( 2 điểm)
S= 1 + 2 + 3 + ……………………………..+ 20
40 x 0,25 : 2 + 12 x 0,5
Bài 2: ( 2 điểm)
Tính giá trị của y biết : 8,5 – y – 3,4 = 1,9
Minh làm phép tính : ( 2 + 4 + 6 + ………………… + 100 + 102) : 3 = 815. Không làm tính , em hãy cho biết Minh tính đúng hay sai? Tại sao?
Bài 3: (3 điểm)
Một người bán hoa tết, ngày thứ nhất bánsố chậu hoa, ngày thứ hai bánsố chậu hoa thì còn lại đúng 100 chậu. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu chậu hoa?
Bài 4: ( 3 điểm)
Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 195 và khi chia số lớn cho số bé ta được thương số là 3 và số dư bằng 15.

 


Tröôøng Tieåu hoïc Long Khaùnh A  ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NH 2009 – 2010

Lôùp : 5/…..       Moân: Toaùn

Hoï teân HS: ………………………………………….   Thôøi gian: 90 phuùt

 

ÑEÀ:

Baøi 1 :  Tính toång soá baèng caùch thuaän tieän nhaát ( 2 ñieåm)

a)     S= 1 + 2 + 3 + ……………………………..+ 20

b)     40 x 0,25 : 2 + 12 x 0,5

Baøi  2: ( 2 ñieåm)

a)     Tính giaù trò cuûa y bieát : 8,5 – y – 3,4 = 1,9

b)     Minh laøm pheùp tính : ( 2 + 4 + 6 + ………………… + 100 + 102) : 3 = 815. Khoâng laøm tính , em haõy cho bieát Minh tính ñuùng hay sai? Taïi sao?

Baøi 3: (3 ñieåm)

   Moät ngöôøi baùn hoa teát, ngaøy thöù nhaát baùn soá chaäu hoa, ngaøy thöù hai baùn soá chaäu hoa thì coøn laïi ñuùng 100 chaäu. Hoûi luùc ñaàu ngöôøi ñoù coù bao nhieâu chaäu hoa?

Baøi 4: ( 3 ñieåm)

   Tìm  hai soá töï nhieân bieát raèng toång cuûa chuùng baèng 195 vaø khi chia soá lôùn cho soá beù ta ñöôïc thöông soá laø 3 vaø soá dö baèng 15.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN