Đề thi HSG

Đăng ngày 6/30/2011 9:17:54 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Thịnh Nguyễn Phú | Lần tải: 1 | Lần xem: 85 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Tröôøng Tieåu hoïc Long Khaùnh A  ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NH 2009 – 2010

Lôùp : 5/…..       Moân: Toaùn

Hoï teân HS: ………………………………………….   Thôøi gian: 90 phuùt

 

ÑEÀ:

Baøi 1 :  Tính toång soá baèng caùch thuaän tieän nhaát ( 2 ñieåm)

a)     S= 1 + 2 + 3 + ……………………………..+ 20

b)     40 x 0,25 : 2 + 12 x 0,5

Baøi  2: ( 2 ñieåm)

a)     Tính giaù trò cuûa y bieát : 8,5 – y – 3,4 = 1,9

b)     Minh laøm pheùp tính : ( 2 + 4 + 6 + ………………… + 100 + 102) : 3 = 815. Khoâng laøm tính , em haõy cho bieát Minh tính ñuùng hay sai? Taïi sao?

Baøi 3: (3 ñieåm)

   Moät ngöôøi baùn hoa teát, ngaøy thöù nhaát baùn soá chaäu hoa, ngaøy thöù hai baùn soá chaäu hoa thì coøn laïi ñuùng 100 chaäu. Hoûi luùc ñaàu ngöôøi ñoù coù bao nhieâu chaäu hoa?

Baøi 4: ( 3 ñieåm)

   Tìm  hai soá töï nhieân bieát raèng toång cuûa chuùng baèng 195 vaø khi chia soá lôùn cho soá beù ta ñöôïc thöông soá laø 3 vaø soá dö baèng 15.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc