Đề thi HSG

Đăng ngày 10/8/2010 7:19:25 AM | Thể loại: Toán học 10 | Chia sẽ bởi: Hải Nguyễn Văn | Lần tải: 43 | Lần xem: 64 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

     Sôû GD & ÑT Baéc Ninh                                 ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG

Tröôøng THPT Lyù Nhaân Toâng                           Naêm hoïc: 2009 – 2010

 ================                                Moân thi: Toaùn 10

                                                                   Thôøi gian: 150 phuùt

ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

                                                            Ngaøy thi: 24 thaùng 01 naêm 2010
                                                                                                                                                              ========================

Phaàn I: Phaàn chung cho taát caû caùc thí sinh (5 ñieåm):

Caâu 1. (1 ñieåm). Trong caùc phöông aùn cho ôû moãi caâu sau chæ coù moät phöông aùn ñuùng. Haõy choïn phöông aùn ñoù.

 a. Ñieàu kieän ñeå phöông trình coù hai nghieäm phaân bieät laø:

 A.   B.   C. vaø   D.

 b. Khoaûng caùch töø ñieåm ñeán ñieåm laø:

 A.   B.   C.     D.

Caâu 2. (2 ñieåm).

    a. Xeùt tính ñoàng bieán, nghòch bieán, tính chaün leû vaø veõ ñoà thò haøm soá: .

    b. Vôùi giaù trò naøo cuûa thì phöông trình sau coù 2 nghieäm: .

Caâu 3. (2 ñieåm).   Cho tam giaùc vôùi caùc caïnh .

 a. Goïi laø ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc . Haõy bieåu thò vectô theo caùc vectô vaø .

 b. Goïi laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc . Chöùng minh raèng:

Phaàn II: Thí sinh laøm moät trong hai phaàn sau theo ñoái töôïng lôùp hoïc cuûa mình (5 ñieåm):

A. Phaàn daønh cho thí sinh lôùp 10A1,2,4.

Caâu1. (2 ñieåm).  Giaûi heä phöông trình.

Caâu 2. (2ñieåm).   Cho ba ñieåm . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñoàng thôøi caùch ñeàu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc