đề thi HSG

Đăng ngày 10/14/2013 2:46:45 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Lan Đỗ Thị Phương | Lần tải: 9 | Lần xem: 144 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2006 - 2007

Moân thi : GDCD

Thôøi gian : 60 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

 

ÑEÀ

Caâu 1: (2 ñieåm)

Haõy trình baøy söï hieåu bieát cuûa em veà phaùp luaät (khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, baûn chaát, vai troø) Vieät Nam ?

Caâu 2: (3 ñieåm)

Ñeå phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, phaùp luaät nöôùc ta nghieâm caám nhöõng haønh vi naøo? Theo em hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ñeå phoøng ngöøa cho baûn thaân vaø goùp phaàn phoøng ngöøa cho ngöôøi khaùc?

Caâu 3: (3 ñieåm)

Em haõy cho bieát nhöõng nguyeân nhaân naøo thöôøng gaây ra tai naïn giao thoâng? Laø hoïc sinh em phaûi laøm gì ñeå baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng ñöôøng boä vaø ñoâ thò?

Caâu 4: (2 ñieåm)

Giaûi quyeát tình huoáng:

 Hoaø nhaët ñöôïc chieác ví trong ñoù coù giaáy tôø vaø moät soá tieàn. Hoaø ñaõ vöùt caùc giaáy tôø ñi, coøn tieàn thì Hoaø giöõ laïi ñeå ñoùng hoïc phí.

 Vaän duïng hieåu bieát cuûa em veà quyeàn sôû höõu cuûa coâng daân. Em haõy cho bieát haønh vi cuûa Hoaø laø ñuùng hay sai? Vì sao? Neáu em laø Hoaø em seõ laøm gì?

 

-----HEÁT-----

ÑAÙP AÙN GDCD

Caâu 1:

Phaùp luaät laø caùc quy taéc xöû söï chung, coù tính baét buoäc, do Nhaø nöôùc ban haønh, ñöôïc Nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng caùc bieän phaùp giaùo duïc, thuyeát phuïc, cöôõng cheá.

-         Ñaëc ñieåm cuûa phaùp luaät:

+    Tính quy phaïm phoå bieán,

+    Tính xaùc ñònh chaët cheõ,

+    Tính baét buoäc (tính cöôõng cheá).

- Baûn chaát phaùp luaät: Phaùp luaät nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam theå hieän yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, theå hieän quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân Vieät Nam treân taát caû lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi (chính trò, kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc …).

-  Vai troø: Phaùp luaät laø coâng cuï ñeå quaûn lyù Nhaø nöôùc, quaûn lyù kinh teá, vaên hoùa xaõ hoäi, giöõ vöõng chính trò, an toaøn xaõ hoäi, laø phöông tieän phaùt huy, quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, baûo ñaûm coâng baèng xaõ hoäi.

Caâu 2:

a)    Ñeå phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, phaùp luaät nöôùc ta nghieâm caám taøng tröõ, vaän chuyeån, buoân baùn vaø söû duïng traùi pheùp caùc loaïi vuõ khí, caùc chaát noå, chaát chaùy, chaát phoùng xaï vaø chaát ñoäc haïi.

b)    Neâu ñöôïc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:

+  Töï giaùc tìm hieåu vaø nghieâm chænh thöïc hieän caùc quy ñònh veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø chaát ñoäc haïi.

+  Tuyeân truyeàn vaän ñoäng gia ñình, baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh thöïc hieän toát nhöõng quy ñònh treân.

+  Toá caùo nhöõng haønh vi vi phaïm hoaëc xuùi giuïc ngöôøi khaùc vi phaïm caùc quy ñònh treân.

Caâu 3:

- Nguyeân nhaân thöôøng gaây tai naïn giao thoâng:

+       Say röôïu laán ñöôøng …

+       Ñi haøng ba, haøng tö, reõ baát ngôø …

+       Ñi sai phaàn ñöôøng …

 - Hoïc sinh baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng:

+       Khoâng xaâm phaïm caùc coâng trình giao thoâng.

+       Tuyeân truyeàn luaät leä giao thoâng.

+       Nghieâm chænh chaáp haønh luaät leä giao thoâng.

+       Giuùp ñôõ, baûo veä ngöôøi bò tai naïn giao thoâng.

Caâu 4:

a)    Haønh vi cuûa Hoøa laø sai.

b)    Giaûi thích:

 Quyeàn sôû höõu cuûa coâng daân goàm coù 3 quyeàn cuï theå laø quyeàn chieám höõu, quyeàn söû duïng vaø quyeàn ñònh ñoaït. Vaäy Hoøa khoâng laø chuû sôû höõu cuûa chieác ví neân Hoøa khoâng coù quyeàn gì, cuï theå laø khoâng coù quyeàn söû duïng vaø ñònh ñoaït vôùi chieác ví. Nghóa vuï cuûa coâng daân laø phaûi toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.

c)       Neáu em laø Hoøa, em seõ giöõ nguyeân chieác ví vaø tìm caùch traû laïi cho ngöôøi bò maát baèng caùch:             

+       Neáu coù ñieàu kieän theo ñòa chæ tìm ñeán trao taän tay ngöôøi bò maát.

+       Nhôø thaày coâ chuyeån cho ngöôøi bò maát.

+       Noäp cho cô quan Coâng an.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc