de thi ki 2 nam 2017- 2018

đề thi Địa lí Địa lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-26 09:37:07 Tác giả Bình Lê Văn loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o THANH HãA KH¶O S¸T chÊt l­îng häc k× II n¨m häc 2017 - 2018 M«n: ĐỊA LÍ - Líp 9 Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Họ, tên học sinh: .................................................................................................... Lớp:................. Trường:................................................... Sè b¸o danh Gi¸m thÞ 1 Gi¸m thÞ 2 Sè ph¸ch §iÓm Gi¸m kh¶o 1 Gi¸m kh¶o 2 Sè ph¸ch Câu 1: (4 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, h

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o
THANH HãA
KH¶O S¸T chÊt l­îng häc k× II n¨m häc 2017 - 2018
M«n: ĐỊA LÍ -  Líp 9
Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Họ, tên học sinh: .................................................................................................... Lớp:................. Trường:...................................................
Sè b¸o danh
 
 
Gi¸m thÞ 1
 
Gi¸m thÞ 2
 
Sè ph¸ch
 
 
 
 
§iÓm
 
Gi¸m kh¶o 1
 
Gi¸m kh¶o 2
 
Sè ph¸ch

 
Câu 1: (4 điểm)
 Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển nuôi trồng thủy sản. Kể tên 2 tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
b. Địa hình đồi núi của tỉnh Thanh Hóa tạo thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế xã hội?
Câu 2: (2 điểm)
Kể tên các quần đảo xa bờ ở nước ta? Các quần đảo đó thuộc tỉnh, thành phố nào? Việc phát triển kinh tế xã hội trên các đảo và quần đảo ở nước ta có ý nghĩa gì?
Câu 3: (4 điểm)
Cho bảng số liệu:
Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và
Đông Nam Bộ năm 2005 và 2014.
                                                                       (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
Vùng
2005
2014
Đồng bằng sông Hồng
214.1
710.0
Đông Nam Bộ
550.1
1483.0
                          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015-NXB Thống kê)
a.Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ năm 2005 và 2014.
b. Nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ qua các năm trên.
 
(Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam, NXBGD Việt Nam từ năm 2009 trở lại đây)
 
Bài làm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o
THANH HãA
KH¶O S¸T chÊt l­îng häc k× II n¨m häc 2017 - 2018
M«n: ĐỊA LÍ -  Líp 9
Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

 
Hä, tªn häc sinh:............................................................................................Líp:................Tr­êng:.........................................................
Sè b¸o danh
 
 
Gi¸m thÞ 1
 
Gi¸m thÞ 2
 
Sè ph¸ch
 
 
 
 
§iÓm
 
Gi¸m kh¶o 1
 
Gi¸m kh¶o 2
 
Sè ph¸ch

 
Câu 1: (4 điểm)
 Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển khai thác thủy sản. Kể tên 2 tỉnh có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
b. Địa hình đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa tạo thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế xã hội?
Câu 2: (2 điểm)
Các đảo ven bờ của nước ta tập trung nhiều nhất ở tỉnh, thành phố nào? Việc phát triển kinh tế xã hội trên các đảo và quần đảo ở nước ta có ý nghĩa gì?
Câu 3: (4 điểm)
Cho bảng số liệu:
Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và
Đông Nam Bộ năm 2005 và 2014.
                                                               (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
Vùng
2005
2014
Đồng bằng sông Hồng
214.1
710.0
Đông Nam Bộ
550.1
1483.0
                          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015-NXB Thống kê)
a.Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ năm 2005 và 2014.
b. Nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ qua các năm trên.
 
(Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam, NXBGD Việt Nam từ năm 2009 trở lại đây)
 
Bài làm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SỞ GD& ĐT THANH HÓA
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ II - LỚP 9
Năm học 2017 – 2018
Môn thi: Địa lý
 
ĐỀ A
 
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Câu 1
 
a
Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển nuôi trồng thủy sản. Kể tên 2 tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-   Khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản quanh năm.
-   Ba mặt giáp biển, hệ thống sông ng̣i, kênh rạch thuận lợi nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt.
-   Vùng nước mặn, nước lợ, cửa sông, ven biển rộng lớn… thuận lợi nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ.
-   2 tỉnh, thành phố có sản lượng nuôi trồng lớn nhất vùng: An Giang, Đồng Tháp.
2,0 điểm
 
 
 
 
0,5
 
 
0,5
 
0,5
 
0,5
b
Địa hình đồi núi của tỉnh Thanh Hóa tạo thuận lợi gì cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh?
-   Thuận lợi phát triển thủy điện,
-   Nhiều cảnh quan đẹp cho phát triển du lịch sinh thái.
-   Thuận lợi trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc.
-   Thuận lợi phát triển lâm nghiệp, vv...
2,0 điểm
 
0,5
0,5
0,5
 
0,5
Câu 2
 
Kể tên các quần đảo xa bờ ở nước ta ? Các quần đảo đó thuộc tỉnh, thành phố nào ? Việc phát triển kinh tế xã hội trên các đảo và quần đảo ở nước ta có ý nghĩa gì?
-   Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
-   Quần đảo Hoàng Sa thuộc Thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
-   Ý nghĩa:
+ Khai thác hợp lí, hiệu quả tài nguyên biển, đảo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
+ Khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2,0 điểm
 
 
0,5
0,5
 
 
0,5
 
0,5
Câu 3
a
 Vẽ biểu đồ
- Biểu đồ cột ghép.
- Đầy đủ chú giải, số liệu trên biểu đồ và tên biểu đồ (thiếu một nội dung trừ 0,25 điểm)
(Thí sinh vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm)
2,0 điểm
 

 
b
Nhận xét
-   Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đều tăng, nhưng tốc độ tăng khác nhau, Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng nhanh hơn  (dẫn chứng)
-   Đông Nam Bộ luôn có giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn nhiều so với Đồng bằng sông Hồng,  (dẫn chứng)
2,0 điểm
1,0
 
 
 
1,0
Tổng
1+2+3
10,0 điểm
 
Lưu ý: Nếu thí  sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho điểm
 
 
 
SỞ GD& ĐT THANH HÓA
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ II - LỚP 9
Năm học 2017 – 2018
Môn thi: Địa lý
 
ĐỀ B
 
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Câu 1
 
a
Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển khai thác thủy sản. Kể tên 2 tỉnh có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-   Nguồn lợi hải sản hết sức phong phú.
-   Biển ấm quanh năm, ba mặt giáp biển.
-   Ngư trường rộng lớn, nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho khai thác hải sản.
-   2 tỉnh có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất vùng: Kiên Giang, Cà Mau.
2,0 điểm
 
 
 
 
0,5
0,5
0,5
 
0,5
b
Địa hình đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa tạo thuận lợi gì cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh?
-   Thuận lợi sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lương thực.
-   Bề mặt thuận lợi cho xây dựng, phát triển công nghiệp, đô thị và cư trú của người dân.
-   Thuận lợi phát triển dịch vụ như giao thông vận tải, thương mại...
2,0 điểm
 
1,0
 
0,5
 
0,5
Câu 2
 
Các đảo ven bờ của nước ta tập trung nhiều nhất ở tỉnh, thành phố nào? Việc phát triển kinh tế xã hội trên các đảo và quần đảo ở nước ta có ý nghĩa gì?
- Các đảo ven bờ của nước ta tập trung nhiều nhất  ở vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang…
2,0 điểm
 
 
1,0
 
 

 
 
-   Ý nghĩa:
+ Khai thác hợp lí, hiệu quả tài nguyên biển, đảo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
+ Khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
0,5
 
0,5
Câu 3
a
 Vẽ biểu đồ
- Biểu đồ cột ghép: đảm bảo yêu cầu
- Đầy đủ chú giải, số liệu trên biểu đồ và tên biểu đồ (thiếu một nội dung trừ 0,25 điểm)
(Thí sinh vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm)
2,0 điểm
 
b
Nhận xét
-   Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đều tăng, nhưng tốc độ tăng khác nhau, Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn Đông Nam Bộ (dẫn chứng)
-   Đông Nam Bộ luôn có giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn nhiều so với Đồng bằng sông Hồng (dẫn chứng)
2,0 điểm
1,0
 
 
 
1,0
Tổng
1+2+3
10,0 điểm
 
Lưu ý: Nếu thí  sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho điểm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Bình Lê Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi de thi ki 2 nam 2017- 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_AB_KI_II_20172018_HUYEN.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
u8a00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-26 09:37:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi de thi ki 2 nam 2017- 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan