De thi lop 3. đề thi Tập đọc 3

  Đánh giá    Viết đánh giá
 962       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
57b3tq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/21/2009 7:40:59 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
962

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
đề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt lớp 3
Tháng 4 - (Thời gian làm bài 40 phút )
Họ và tên : .........................................................
Lớp : .........................................................
Trường : .........................................................
Môn thi : Tiếng Việt 3
Số phách
I . Phần trắc nghiệm .
( 7 điểm , mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm )
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .
Câu 1 . Trong bài tập đọc " Hội vật " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) cho em biết vì sao ông Cản Ngũ thắng ?
A . Vì ông nhiều tuổi hơn .
B . Vì ông có sức khoẻ , mưu trí .
Câu 2 . Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì ?
A . Truyền cho dân cách trồng lúa , nuôi tằm , dệt vải .
B . Dạy dân đánh giặc .
C . Tất cả các việc nêu ở hai câu trả lời trên .
Câu 3 . Bài thơ " Cùng vui chơi " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) tả hoạt động gì của học sinh ?
A . Chơi đá cầu trong giờ ra chơi .
B . Vui chơi và ca hát .
C . Cùng chơi nhảy dây .
Câu 4 . Ngựa con trong bài tập đọc " Cuộc chạy đua trong rừng " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) chuẩn bị hội thi như thế nào ?
A . Sửa soạn rất chu đáo cho cuộc thi .
B . Mải mê soi bóng mình dưới suối , chỉ lo chải chuốt , tô điểm cho dáng vẻ của mình .
C . Chuẩn bị bộ móng thật chắc .
Câu 5 . Từ nào chỉ môn nghệ thuật biểu diễn ở sân khấu ?
A . Múa B . Hội hoạ
C . Ca nhạc D . Điện ảnh
Câu 6 . Từ nào trong các từ sau cùng nghĩa với từ " Xây dựng " ,
A . Kiến thiết B . Giữ gìn
C . Bảo vệ D . Sản xuất
Câu 7 . Từ nào không phải là từ chỉ các hoạt động bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta .
A . Chiến đấu B . Đánh đuổi
C . Đấu vật D . Tiêu diệt
Câu 8 . Từ nào thường dùng để chỉ các môn thể thao .
A . Nhà thi đấu B . Bóng chuyền
C . Cầu lông D . Đường đua
Câu 9 . Câu " Ông Cản Ngũ , mất đà chúi xuống vì ông giả vờ bước hụt " . Trả lời cho câu hỏi nào ?
A . ở đâu ? B . Vì sao ? C . Khi nào ?
Câu 10 . Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ?
A . Sau đó ít lâu , bài thơ , được đăng lên báo .
B . Sau đó ít lâu , bài thơ được đăng lên báo .
C . Sau đó , ít lâu bài thơ , được đăng lên báo .
Câu 11 . Câu nào dưới đây có sự vật được nhân hoá ?
A . Mưa rơi thật rồi .
B . Ông sấm

 


®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n tiÕng viÖt líp 3

                     Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  TiÕng ViÖt 3    

                                                                                        Sè ph¸ch

 

 

 

I . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . Trong bµi tËp ®äc " Héi vËt "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) cho em biÕt v× sao «ng C¶n Ngò th¾ng ?

 A .   V× «ng nhiÒu tuæi h¬n .

 B .  V× «ng cã søc khoÎ , m­u trÝ .

C©u 2 .  Chö §ång Tö vµ Tiªn Dung gióp d©n lµm nh÷ng viÖc g× ?

 A . TruyÒn cho d©n c¸ch trång lóa , nu«i t»m , dÖt v¶i .

B . D¹y d©n ®¸nh giÆc .

C . TÊt c¶ c¸c viÖc nªu ë hai c©u tr¶ lêi trªn .

C©u 3 . Bµi th¬ " Cïng vui ch¬i " ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) t¶ ho¹t ®éng g× cña häc sinh ?

 A . Ch¬i ®¸ cÇu trong giê ra ch¬i .

 B . Vui ch¬i vµ ca h¸t .

 C . Cïng  ch¬i nh¶y d©y .

C©u 4 . Ngùa con trong bµi tËp ®äc " Cuéc ch¹y ®ua trong rõng "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) chuÈn bÞ héi thi nh­ thÕ nµo ?

 A .  Söa so¹n rÊt chu ®¸o cho cuéc thi .

 B .  M¶i mª soi bãng m×nh d­íi suèi , chØ lo ch¶i chuèt , t« ®iÓm cho d¸ng vÎ cña m×nh .

 C .  ChuÈn bÞ bé mãng thËt ch¾c .


 

 

 

 

 

 

 

C©u 5 .  Tõ nµo chØ m«n nghÖ thuËt biÓu diÔn ë s©n khÊu ?

A .  Móa        B . Héi ho¹ 

C .  Ca nh¹c      D .  §iÖn ¶nh

C©u 6 . Tõ nµo trong c¸c tõ sau cïng nghÜa víi tõ  " X©y dùng " ,

 A .  KiÕn thiÕt     B .  Gi÷ g×n    

C .  B¶o vÖ      D . S¶n xuÊt

C©u 7 .  Tõ nµo kh«ng ph¶i lµ tõ chØ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ tæ quèc cña qu©n vµ d©n ta .

A .  ChiÕn ®Êu     B .  §¸nh ®uæi

C .  §Êu vËt      D .  Tiªu diÖt

C©u 8 .  Tõ nµo th­êng dïng ®Ó chØ c¸c m«n thÓ thao .

 A .  Nhµ thi ®Êu     B . Bãng chuyÒn   

C .  CÇu l«ng     D .  §­êng ®ua

C©u 9 .   C©u " ¤ng C¶n Ngò , mÊt ®µ chói xuèng v× «ng gi¶ vê b­íc hôt " . Tr¶ lêi cho c©u hái nµo ?

 A . ë ®©u ?    B . V× sao ?    C . Khi nµo ?

C©u 10 . C©u nµo d­íi ®©y dïng ®óng dÊu phÈy ?

 A .  Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 B . Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 C . Sau ®ã , Ýt l©u bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

C©u 11 . C©u nµo d­íi ®©y cã sù vËt ®­îc nh©n ho¸ ?

 A . M­a r¬i thËt råi .

 B . ¤ng sÊm vç tay c­êi .


 C . BÐ bõng tØnh giÊc .

C©u 12 . Nh÷ng tõ nµo sau ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶ .

 A .  Giao kÐo     B .  Dao kÐo

 C . Con giun     D .  Con run

C©u 13 . C©u nµo cã bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao ?

 A . Líp em tan muén v× ph¶i ë l¹i tËp h¸t .

 B . Hai chÞ em Mai ¨n c¬m sím  .

C©u 14 . Trong c¸c cÆp tõ sau , cÆp tõ nµo lµ cÆp tõ tr¸i nghÜa  ?

 A . Kh¼ng khiu  -  m¶nh kh¶nh .

 B . Tr¾ng  -   s¸ng  .

 C . Gå ghÒ  -  b»ng ph¼ng .

                                   II .  PhÇn øng dông tù luËn

C©u 15 ( 2 ®iÓm ) §iÒn tiÕp c©u chØ nguyªn nh©n vµo mçi dßng sau :

a ) Líp 3A ch­a ®¹t danh hiÖu líp tiªn tiÕn ......................................................

 b ) Nhµ em ph¶i söa ch÷a ..................................................................................

  c ) B¹n H­¬ng ®i häc muén ..............................................................................

 d )  Em ch­a lµm bµi tËp ...................................................................................

C©u 16 ( 1 ®iÓm ) Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n   ( Tõ 5 ®Õn 7 c©u ) kÓ vÒ mét vÞ anh hïng chèng giÆc ngo¹i x©m mµ em biÕt .

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n to¸n líp 3

           Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  To¸n 3    

                                                                                       Sè ph¸ch

 

 

 

A . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp céng 6 759  + 254 lµ ?

 A .   +   B .  +   C .  + 

  6913                                           7003                                            7013

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp trõ  5 863 - 975  lµ ?

 A .   -   B .  -   C .  -

 4988                                           4888                                                           4898

C©u 3 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  2 057 x  4  lµ ?

 A .   x    B .   x    C .   x

                           8028                                            8228                                             8208

C©u 4 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  6 162  :  6 lµ ?

 A .  6 162      6  B . 6 162       6  C .  6 162     6

                 0 16       127                    0 16      1027                     0 16       1026

             42                                    42                                      42

                        0                                      0                                         0

C©u 5 .  Trong d·y sè : 69 764 , 76 497 ,  72 355 ,  69 746 ,  69 647 ,  69 467 . Sè nhá nhÊt lµ ?

 A .  72 355    B .  69 647    C .  69 467


 

 

 

 

 

 

 

C©u 6  .  Cho d·y sè liÖu : 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 20 . D·y trªn cã ?

 A .  12 sè    B .  6 sè .   C .  5 sè .

C©u 7 . Cã 24 lÝt dÇu chøa ®Òu trong 4 thïng . Trong 3 thïng nh­ thÕ chøa ®­îc sè lÝt dÇu lµ ?

 A .   20 lÝt    B .   10 lÝt    C .  18 lÝt

C©u 8 . Cã 3 425 cuèn s¸ch ®­îc xÕp ®Òu vµo gi¸ s¸ch 5 ng¨n . Víi 4 ng¨n cña gi¸ s¸ch ®ã cã sè cuèn s¸ch lµ ?

 A . 2 840 cuèn   B .  2 740 cuèn   C .  3 740 cuèn

C©u 9 . Lan cã  700 ®ång , B×nh cã Ýt h¬n Lan 200 ®ång . VËy B×nh cã ?

 A .  600 ®ång   B .  900 ®ång   C .  500 ®ång

C©u 10 .  KÕt qu¶ ®óng trong c¸c bµi t×m X sau lµ ?

a )  X  x  6  =  2 418     b )   X  :  8   =   456

 A .    X =  14 508          A.     X  =   3 648

          B .     X =  403          B .     X  =   57

 C .     X =  43                  C .      X  =   3 658

C©u 11 .  KÕt qu¶ ®óng cña biÓu thøc   4 524 + 1 768 + 2 543  lµ ?

 A .  8 853    B .  8835   C .  8 097

C©u 12 .  DiÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh 8 cm lµ ?

 A . 16 cm   B .  64 cm   C .  32 cm

C©u 13 . Mét h×nh vu«ng cã chu vi 20 mÐt . DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ ?

 A .  25 m   B .  20 m   C .  10 m


C©u 14 .  H×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 7 mÐt . ChiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng . DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ ?

 A . 98 m   B .  196 m   C .  42 m

 

B . phÇn vËn dông vµ tù  luËn  ( 3 ®iÓm )

 

C©u 15 ( 2 ®iÓm )

 Cã 8 528 viªn g¹nh ®­îc xÕp ®Òu vµo 4 xe . Hái 3 xe nh­ thÕ th× xÕp ®­îc bao nhiªu viªn g¹ch ?

Bµi gi¶i .

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 16 .  ( 1 ®iÓm )

  a ) T×m sè nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 b ) T×m sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-lop-3..doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN