Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n tiÕng viÖt líp 3

                     Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  TiÕng ViÖt 3    

                                                                                        Sè ph¸ch

 

 

 

I . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . Trong bµi tËp ®äc " Héi vËt "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) cho em biÕt v× sao «ng C¶n Ngò th¾ng ?

 A .   V× «ng nhiÒu tuæi h¬n .

 B .  V× «ng cã søc khoÎ , m­u trÝ .

C©u 2 .  Chö §ång Tö vµ Tiªn Dung gióp d©n lµm nh÷ng viÖc g× ?

 A . TruyÒn cho d©n c¸ch trång lóa , nu«i t»m , dÖt v¶i .

B . D¹y d©n ®¸nh giÆc .

C . TÊt c¶ c¸c viÖc nªu ë hai c©u tr¶ lêi trªn .

C©u 3 . Bµi th¬ " Cïng vui ch¬i " ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) t¶ ho¹t ®éng g× cña häc sinh ?

 A . Ch¬i ®¸ cÇu trong giê ra ch¬i .

 B . Vui ch¬i vµ ca h¸t .

 C . Cïng  ch¬i nh¶y d©y .

C©u 4 . Ngùa con trong bµi tËp ®äc " Cuéc ch¹y ®ua trong rõng "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) chuÈn bÞ héi thi nh­ thÕ nµo ?

 A .  Söa so¹n rÊt chu ®¸o cho cuéc thi .

 B .  M¶i mª soi bãng m×nh d­íi suèi , chØ lo ch¶i chuèt , t« ®iÓm cho d¸ng vÎ cña m×nh .

 C .  ChuÈn bÞ bé mãng thËt ch¾c .

 

 

 

 

 

 

 

C©u 5 .  Tõ nµo chØ m«n nghÖ thuËt biÓu diÔn ë s©n khÊu ?

A .  Móa        B . Héi ho¹ 

C .  Ca nh¹c      D .  §iÖn ¶nh

C©u 6 . Tõ nµo trong c¸c tõ sau cïng nghÜa víi tõ  " X©y dùng " ,

 A .  KiÕn thiÕt     B .  Gi÷ g×n    

C .  B¶o vÖ      D . S¶n xuÊt

C©u 7 .  Tõ nµo kh«ng ph¶i lµ tõ chØ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ tæ quèc cña qu©n vµ d©n ta .

A .  ChiÕn ®Êu     B .  §¸nh ®uæi

C .  §Êu vËt      D .  Tiªu diÖt

C©u 8 .  Tõ nµo th­êng dïng ®Ó chØ c¸c m«n thÓ thao .

 A .  Nhµ thi ®Êu     B . Bãng chuyÒn   

C .  CÇu l«ng     D .  §­êng ®ua

C©u 9 .   C©u " ¤ng C¶n Ngò , mÊt ®µ chói xuèng v× «ng gi¶ vê b­íc hôt " . Tr¶ lêi cho c©u hái nµo ?

 A . ë ®©u ?    B . V× sao ?    C . Khi nµo ?

C©u 10 . C©u nµo d­íi ®©y dïng ®óng dÊu phÈy ?

 A .  Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 B . Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 C . Sau ®ã , Ýt l©u bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

C©u 11 . C©u nµo d­íi ®©y cã sù vËt ®­îc nh©n ho¸ ?

 A . M­a r¬i thËt råi .

 B . ¤ng sÊm vç tay c­êi .

 C . BÐ bõng tØnh giÊc .

C©u 12 . Nh÷ng tõ nµo sau ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶ .

 A .  Giao kÐo     B .  Dao kÐo

 C . Con giun     D .  Con run

C©u 13 . C©u nµo cã bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao ?

 A . Líp em tan muén v× ph¶i ë l¹i tËp h¸t .

 B . Hai chÞ em Mai ¨n c¬m sím  .

C©u 14 . Trong c¸c cÆp tõ sau , cÆp tõ nµo lµ cÆp tõ tr¸i nghÜa  ?

 A . Kh¼ng khiu  -  m¶nh kh¶nh .

 B . Tr¾ng  -   s¸ng  .

 C . Gå ghÒ  -  b»ng ph¼ng .

                                   II .  PhÇn øng dông tù luËn

C©u 15 ( 2 ®iÓm ) §iÒn tiÕp c©u chØ nguyªn nh©n vµo mçi dßng sau :

a ) Líp 3A ch­a ®¹t danh hiÖu líp tiªn tiÕn ......................................................

 b ) Nhµ em ph¶i söa ch÷a ..................................................................................

  c ) B¹n H­¬ng ®i häc muén ..............................................................................

 d )  Em ch­a lµm bµi tËp ...................................................................................

C©u 16 ( 1 ®iÓm ) Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n   ( Tõ 5 ®Õn 7 c©u ) kÓ vÒ mét vÞ anh hïng chèng giÆc ngo¹i x©m mµ em biÕt .

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n to¸n líp 3

           Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  To¸n 3    

                                                                                       Sè ph¸ch

 

 

 

A . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp céng 6 759  + 254 lµ ?

 A .   +   B .  +   C .  + 

  6913                                           7003                                            7013

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp trõ  5 863 - 975  lµ ?

 A .   -   B .  -   C .  -

 4988                                           4888                                                           4898

C©u 3 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  2 057 x  4  lµ ?

 A .   x    B .   x    C .   x

                           8028                                            8228                                             8208

C©u 4 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  6 162  :  6 lµ ?

 A .  6 162      6  B . 6 162       6  C .  6 162     6

                 0 16       127                    0 16      1027                     0 16       1026

             42                                    42                                      42

                        0                                      0                                         0

C©u 5 .  Trong d·y sè : 69 764 , 76 497 ,  72 355 ,  69 746 ,  69 647 ,  69 467 . Sè nhá nhÊt lµ ?

 A .  72 355    B .  69 647    C .  69 467

 

 

 

 

 

 

 

C©u 6  .  Cho d·y sè liÖu : 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 20 . D·y trªn cã ?

 A .  12 sè    B .  6 sè .   C .  5 sè .

C©u 7 . Cã 24 lÝt dÇu chøa ®Òu trong 4 thïng . Trong 3 thïng nh­ thÕ chøa ®­îc sè lÝt dÇu lµ ?

 A .   20 lÝt    B .   10 lÝt    C .  18 lÝt

C©u 8 . Cã 3 425 cuèn s¸ch ®­îc xÕp ®Òu vµo gi¸ s¸ch 5 ng¨n . Víi 4 ng¨n cña gi¸ s¸ch ®ã cã sè cuèn s¸ch lµ ?

 A . 2 840 cuèn   B .  2 740 cuèn   C .  3 740 cuèn

C©u 9 . Lan cã  700 ®ång , B×nh cã Ýt h¬n Lan 200 ®ång . VËy B×nh cã ?

 A .  600 ®ång   B .  900 ®ång   C .  500 ®ång

C©u 10 .  KÕt qu¶ ®óng trong c¸c bµi t×m X sau lµ ?

a )  X  x  6  =  2 418     b )   X  :  8   =   456

 A .    X =  14 508          A.     X  =   3 648

          B .     X =  403          B .     X  =   57

 C .     X =  43                  C .      X  =   3 658

C©u 11 .  KÕt qu¶ ®óng cña biÓu thøc   4 524 + 1 768 + 2 543  lµ ?

 A .  8 853    B .  8835   C .  8 097

C©u 12 .  DiÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh 8 cm lµ ?

 A . 16 cm   B .  64 cm   C .  32 cm

C©u 13 . Mét h×nh vu«ng cã chu vi 20 mÐt . DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ ?

 A .  25 m   B .  20 m   C .  10 m

C©u 14 .  H×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 7 mÐt . ChiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng . DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ ?

 A . 98 m   B .  196 m   C .  42 m

 

B . phÇn vËn dông vµ tù  luËn  ( 3 ®iÓm )

 

C©u 15 ( 2 ®iÓm )

 Cã 8 528 viªn g¹nh ®­îc xÕp ®Òu vµo 4 xe . Hái 3 xe nh­ thÕ th× xÕp ®­îc bao nhiªu viªn g¹ch ?

Bµi gi¶i .

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 16 .  ( 1 ®iÓm )

  a ) T×m sè nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 b ) T×m sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

De thi lop 3. đề thi Tiếng việt

Đăng ngày 3/21/2009 7:40:59 AM | Thể loại: Tiếng việt | Lần tải: 962 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem


nslide.com giới thiệu tới đọc giả đề thi De thi lop 3. .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi De thi lop 3. thuộc chủ đề Tiếng việt được chia sẽ bởi user Luyện Nguyễn Bích đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục Tiếng việt , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 3 Tiếng việt ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu

đề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt lớp 3 Tháng 4 - (Thời gian làm bài 40 phút ) Họ và tên : ,còn cho biết thêm Lớp : , thêm nữa Trường : , thêm nữa Môn thi : Tiếng Việt 3 Số phách I , thêm nữa Phần trắc nghiệm , kế tiếp là ( 7 điểm , mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng , cho biết thêm Câu 1 , ngoài ra Trong bài tập đọc Hội vật ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) cho em biết tại sao ông Cản Ngũ thắng ? A , nói thêm là Vì ông đa dạng tuổi hơn , bên cạnh đó B , ngoài ra Vì ông có sức khoẻ , mưu trí
https://nslide.com/de-thi/de-thi-lop-3.57b3tq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng việt


đề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt lớp 3
Tháng 4 - (Thời gian làm bài 40 phút )
Họ và tên : .........................................................
Lớp : .........................................................
Trường : .........................................................
Môn thi : Tiếng Việt 3
Số pháchI . Phần trắc nghiệm .
( 7 điểm , mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm )


Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .

Câu 1 . Trong bài tập đọc " Hội vật " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) cho em biết vì sao ông Cản Ngũ thắng ?
A . Vì ông nhiều tuổi hơn .
B . Vì ông có sức khoẻ , mưu trí .
Câu 2 . Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì ?
A . Truyền cho dân cách trồng lúa , nuôi tằm , dệt vải .
B . Dạy dân đánh giặc .
C . Tất cả các việc nêu ở hai câu trả lời trên .
Câu 3 . Bài thơ " Cùng vui chơi " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) tả hoạt động gì của học sinh ?
A . Chơi đá cầu trong giờ ra chơi .
B . Vui chơi và ca hát .
C . Cùng chơi nhảy dây .
Câu 4 . Ngựa con trong bài tập đọc " Cuộc chạy đua trong rừng " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) chuẩn bị hội thi như thế nào ?
A . Sửa soạn rất chu đáo cho cuộc thi .
B . Mải mê soi bóng mình dưới suối , chỉ lo chải chuốt , tô điểm cho dáng vẻ của mình .
C . Chuẩn bị bộ móng thật chắc .Câu 5 . Từ nào chỉ môn nghệ thuật biểu diễn ở sân khấu ?
A . Múa B . Hội hoạ
C . Ca nhạc D . Điện ảnh
Câu 6 . Từ nào trong các từ sau cùng nghĩa với từ " Xây dựng " ,
A . Kiến thiết B . Giữ gìn
C . Bảo vệ D . Sản xuất
Câu 7 . Từ nào không phải là từ chỉ các hoạt động bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta .
A . Chiến đấu B . Đánh đuổi
C . Đấu vật D . Tiêu diệt
Câu 8 . Từ nào thường dùng để chỉ các môn thể thao .
A . Nhà thi đấu B . Bóng chuyền
C . Cầu lông D . Đường đua
Câu 9 . Câu " Ông Cản Ngũ , mất đà chúi xuống vì ông giả vờ bước hụt " . Trả lời cho câu hỏi nào ?
A . ở đâu ? B . Vì sao ? C . Khi nào ?
Câu 10 . Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ?
A . Sau đó ít lâu , bài thơ , được đăng lên báo .
B . Sau đó ít lâu , bài thơ được đăng lên báo .
C . Sau đó , ít lâu bài thơ , được đăng lên báo .
Câu 11 . Câu nào dưới đây có sự vật được nhân hoá ?
A . Mưa rơi thật rồi .
B . Ông sấm

Sponsor Documents