Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n tiÕng viÖt líp 3

                     Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  TiÕng ViÖt 3    

                                                                                        Sè ph¸ch

 

 

 

I . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . Trong bµi tËp ®äc " Héi vËt "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) cho em biÕt v× sao «ng C¶n Ngò th¾ng ?

 A .   V× «ng nhiÒu tuæi h¬n .

 B .  V× «ng cã søc khoÎ , m­u trÝ .

C©u 2 .  Chö §ång Tö vµ Tiªn Dung gióp d©n lµm nh÷ng viÖc g× ?

 A . TruyÒn cho d©n c¸ch trång lóa , nu«i t»m , dÖt v¶i .

B . D¹y d©n ®¸nh giÆc .

C . TÊt c¶ c¸c viÖc nªu ë hai c©u tr¶ lêi trªn .

C©u 3 . Bµi th¬ " Cïng vui ch¬i " ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) t¶ ho¹t ®éng g× cña häc sinh ?

 A . Ch¬i ®¸ cÇu trong giê ra ch¬i .

 B . Vui ch¬i vµ ca h¸t .

 C . Cïng  ch¬i nh¶y d©y .

C©u 4 . Ngùa con trong bµi tËp ®äc " Cuéc ch¹y ®ua trong rõng "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) chuÈn bÞ héi thi nh­ thÕ nµo ?

 A .  Söa so¹n rÊt chu ®¸o cho cuéc thi .

 B .  M¶i mª soi bãng m×nh d­íi suèi , chØ lo ch¶i chuèt , t« ®iÓm cho d¸ng vÎ cña m×nh .

 C .  ChuÈn bÞ bé mãng thËt ch¾c .


 

 

 

 

 

 

 

C©u 5 .  Tõ nµo chØ m«n nghÖ thuËt biÓu diÔn ë s©n khÊu ?

A .  Móa        B . Héi ho¹ 

C .  Ca nh¹c      D .  §iÖn ¶nh

C©u 6 . Tõ nµo trong c¸c tõ sau cïng nghÜa víi tõ  " X©y dùng " ,

 A .  KiÕn thiÕt     B .  Gi÷ g×n    

C .  B¶o vÖ      D . S¶n xuÊt

C©u 7 .  Tõ nµo kh«ng ph¶i lµ tõ chØ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ tæ quèc cña qu©n vµ d©n ta .

A .  ChiÕn ®Êu     B .  §¸nh ®uæi

C .  §Êu vËt      D .  Tiªu diÖt

C©u 8 .  Tõ nµo th­êng dïng ®Ó chØ c¸c m«n thÓ thao .

 A .  Nhµ thi ®Êu     B . Bãng chuyÒn   

C .  CÇu l«ng     D .  §­êng ®ua

C©u 9 .   C©u " ¤ng C¶n Ngò , mÊt ®µ chói xuèng v× «ng gi¶ vê b­íc hôt " . Tr¶ lêi cho c©u hái nµo ?

 A . ë ®©u ?    B . V× sao ?    C . Khi nµo ?

C©u 10 . C©u nµo d­íi ®©y dïng ®óng dÊu phÈy ?

 A .  Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 B . Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 C . Sau ®ã , Ýt l©u bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

C©u 11 . C©u nµo d­íi ®©y cã sù vËt ®­îc nh©n ho¸ ?

 A . M­a r¬i thËt råi .

 B . ¤ng sÊm vç tay c­êi .


 C . BÐ bõng tØnh giÊc .

C©u 12 . Nh÷ng tõ nµo sau ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶ .

 A .  Giao kÐo     B .  Dao kÐo

 C . Con giun     D .  Con run

C©u 13 . C©u nµo cã bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao ?

 A . Líp em tan muén v× ph¶i ë l¹i tËp h¸t .

 B . Hai chÞ em Mai ¨n c¬m sím  .

C©u 14 . Trong c¸c cÆp tõ sau , cÆp tõ nµo lµ cÆp tõ tr¸i nghÜa  ?

 A . Kh¼ng khiu  -  m¶nh kh¶nh .

 B . Tr¾ng  -   s¸ng  .

 C . Gå ghÒ  -  b»ng ph¼ng .

                                   II .  PhÇn øng dông tù luËn

C©u 15 ( 2 ®iÓm ) §iÒn tiÕp c©u chØ nguyªn nh©n vµo mçi dßng sau :

a ) Líp 3A ch­a ®¹t danh hiÖu líp tiªn tiÕn ......................................................

 b ) Nhµ em ph¶i söa ch÷a ..................................................................................

  c ) B¹n H­¬ng ®i häc muén ..............................................................................

 d )  Em ch­a lµm bµi tËp ...................................................................................

C©u 16 ( 1 ®iÓm ) Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n   ( Tõ 5 ®Õn 7 c©u ) kÓ vÒ mét vÞ anh hïng chèng giÆc ngo¹i x©m mµ em biÕt .

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n to¸n líp 3

           Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  To¸n 3    

                                                                                       Sè ph¸ch

 

 

 

A . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp céng 6 759  + 254 lµ ?

 A .   +   B .  +   C .  + 

  6913                                           7003                                            7013

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp trõ  5 863 - 975  lµ ?

 A .   -   B .  -   C .  -

 4988                                           4888                                                           4898

C©u 3 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  2 057 x  4  lµ ?

 A .   x    B .   x    C .   x

                           8028                                            8228                                             8208

C©u 4 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  6 162  :  6 lµ ?

 A .  6 162      6  B . 6 162       6  C .  6 162     6

                 0 16       127                    0 16      1027                     0 16       1026

             42                                    42                                      42

                        0                                      0                                         0

C©u 5 .  Trong d·y sè : 69 764 , 76 497 ,  72 355 ,  69 746 ,  69 647 ,  69 467 . Sè nhá nhÊt lµ ?

 A .  72 355    B .  69 647    C .  69 467


 

 

 

 

 

 

 

C©u 6  .  Cho d·y sè liÖu : 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 20 . D·y trªn cã ?

 A .  12 sè    B .  6 sè .   C .  5 sè .

C©u 7 . Cã 24 lÝt dÇu chøa ®Òu trong 4 thïng . Trong 3 thïng nh­ thÕ chøa ®­îc sè lÝt dÇu lµ ?

 A .   20 lÝt    B .   10 lÝt    C .  18 lÝt

C©u 8 . Cã 3 425 cuèn s¸ch ®­îc xÕp ®Òu vµo gi¸ s¸ch 5 ng¨n . Víi 4 ng¨n cña gi¸ s¸ch ®ã cã sè cuèn s¸ch lµ ?

 A . 2 840 cuèn   B .  2 740 cuèn   C .  3 740 cuèn

C©u 9 . Lan cã  700 ®ång , B×nh cã Ýt h¬n Lan 200 ®ång . VËy B×nh cã ?

 A .  600 ®ång   B .  900 ®ång   C .  500 ®ång

C©u 10 .  KÕt qu¶ ®óng trong c¸c bµi t×m X sau lµ ?

a )  X  x  6  =  2 418     b )   X  :  8   =   456

 A .    X =  14 508          A.     X  =   3 648

          B .     X =  403          B .     X  =   57

 C .     X =  43                  C .      X  =   3 658

C©u 11 .  KÕt qu¶ ®óng cña biÓu thøc   4 524 + 1 768 + 2 543  lµ ?

 A .  8 853    B .  8835   C .  8 097

C©u 12 .  DiÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh 8 cm lµ ?

 A . 16 cm   B .  64 cm   C .  32 cm

C©u 13 . Mét h×nh vu«ng cã chu vi 20 mÐt . DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ ?

 A .  25 m   B .  20 m   C .  10 m


C©u 14 .  H×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 7 mÐt . ChiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng . DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ ?

 A . 98 m   B .  196 m   C .  42 m

 

B . phÇn vËn dông vµ tù  luËn  ( 3 ®iÓm )

 

C©u 15 ( 2 ®iÓm )

 Cã 8 528 viªn g¹nh ®­îc xÕp ®Òu vµo 4 xe . Hái 3 xe nh­ thÕ th× xÕp ®­îc bao nhiªu viªn g¹ch ?

Bµi gi¶i .

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 16 .  ( 1 ®iÓm )

  a ) T×m sè nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 b ) T×m sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

De thi lop 3.

Đăng ngày 3/21/2009 7:40:59 AM | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 962 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi De thi lop 3., Tập đọc 3. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện De thi lop 3. .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu De thi lop 3. thuộc thể loại Tập đọc 3 được chia sẽ bởi bạn Luyện Nguyễn Bích tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Tập đọc 3 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 3 Tập đọc 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập đề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt lớp 3 Tháng 4 - (Thời gian làm bài 40 phút ) Họ và tên : , kế tiếp là Lớp : , tiếp theo là Trường: , ngoài ra Môn thi: Tiếng Việt 3 Số phách I , nói thêm Phần trắc nghiệm , tiếp theo là ( 7 điểm , mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng , nói thêm Câu 1 , bên cạnh đó Trong bài tập đọc Hội vật ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 )

https://nslide.com/de-thi/de-thi-lop-3.57b3tq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tập đọc 3


đề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt lớp 3
Tháng 4 - (Thời gian làm bài 40 phút )
Họ và tên : .........................................................
Lớp : .........................................................
Trường : .........................................................
Môn thi : Tiếng Việt 3
Số pháchI . Phần trắc nghiệm .
( 7 điểm , mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm )


Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .

Câu 1 . Trong bài tập đọc " Hội vật " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) cho em biết vì sao ông Cản Ngũ thắng ?
A . Vì ông nhiều tuổi hơn .
B . Vì ông có sức khoẻ , mưu trí .
Câu 2 . Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì ?
A . Truyền cho dân cách trồng lúa , nuôi tằm , dệt vải .
B . Dạy dân đánh giặc .
C . Tất cả các việc nêu ở hai câu trả lời trên .
Câu 3 . Bài thơ " Cùng vui chơi " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) tả hoạt động gì của học sinh ?
A . Chơi đá cầu trong giờ ra chơi .
B . Vui chơi và ca hát .
C . Cùng chơi nhảy dây .
Câu 4 . Ngựa con trong bài tập đọc " Cuộc chạy đua trong rừng " ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) chuẩn bị hội thi như thế nào ?
A . Sửa soạn rất chu đáo cho cuộc thi .
B . Mải mê soi bóng mình dưới suối , chỉ lo chải chuốt , tô điểm cho dáng vẻ của mình .
C . Chuẩn bị bộ móng thật chắc .Câu 5 . Từ nào chỉ môn nghệ thuật biểu diễn ở sân khấu ?
A . Múa B . Hội hoạ
C . Ca nhạc D . Điện ảnh
Câu 6 . Từ nào trong các từ sau cùng nghĩa với từ " Xây dựng " ,
A . Kiến thiết B . Giữ gìn
C . Bảo vệ D . Sản xuất
Câu 7 . Từ nào không phải là từ chỉ các hoạt động bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta .
A . Chiến đấu B . Đánh đuổi
C . Đấu vật D . Tiêu diệt
Câu 8 . Từ nào thường dùng để chỉ các môn thể thao .
A . Nhà thi đấu B . Bóng chuyền
C . Cầu lông D . Đường đua
Câu 9 . Câu " Ông Cản Ngũ , mất đà chúi xuống vì ông giả vờ bước hụt " . Trả lời cho câu hỏi nào ?
A . ở đâu ? B . Vì sao ? C . Khi nào ?
Câu 10 . Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ?
A . Sau đó ít lâu , bài thơ , được đăng lên báo .
B . Sau đó ít lâu , bài thơ được đăng lên báo .
C . Sau đó , ít lâu bài thơ , được đăng lên báo .
Câu 11 . Câu nào dưới đây có sự vật được nhân hoá ?
A . Mưa rơi thật rồi .
B . Ông sấm

Sponsor Documents