De thi lop 3.

Đăng ngày 3/21/2009 7:40:59 AM | Thể loại: Tập đọc 3 | Chia sẽ bởi: Luyện Nguyễn Bích | Lần tải: 962 | Lần xem: 1959 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n tiÕng viÖt líp 3

                     Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  TiÕng ViÖt 3    

                                                                                        Sè ph¸ch

 

 

 

I . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . Trong bµi tËp ®äc " Héi vËt "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) cho em biÕt v× sao «ng C¶n Ngò th¾ng ?

 A .   V× «ng nhiÒu tuæi h¬n .

 B .  V× «ng cã søc khoÎ , m­u trÝ .

C©u 2 .  Chö §ång Tö vµ Tiªn Dung gióp d©n lµm nh÷ng viÖc g× ?

 A . TruyÒn cho d©n c¸ch trång lóa , nu«i t»m , dÖt v¶i .

B . D¹y d©n ®¸nh giÆc .

C . TÊt c¶ c¸c viÖc nªu ë hai c©u tr¶ lêi trªn .

C©u 3 . Bµi th¬ " Cïng vui ch¬i " ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) t¶ ho¹t ®éng g× cña häc sinh ?

 A . Ch¬i ®¸ cÇu trong giê ra ch¬i .

 B . Vui ch¬i vµ ca h¸t .

 C . Cïng  ch¬i nh¶y d©y .

C©u 4 . Ngùa con trong bµi tËp ®äc " Cuéc ch¹y ®ua trong rõng "  ( TiÕng ViÖt 3 - TËp 2 ) chuÈn bÞ héi thi nh­ thÕ nµo ?

 A .  Söa so¹n rÊt chu ®¸o cho cuéc thi .

 B .  M¶i mª soi bãng m×nh d­íi suèi , chØ lo ch¶i chuèt , t« ®iÓm cho d¸ng vÎ cña m×nh .

 C .  ChuÈn bÞ bé mãng thËt ch¾c .


 

 

 

 

 

 

 

C©u 5 .  Tõ nµo chØ m«n nghÖ thuËt biÓu diÔn ë s©n khÊu ?

A .  Móa        B . Héi ho¹ 

C .  Ca nh¹c      D .  §iÖn ¶nh

C©u 6 . Tõ nµo trong c¸c tõ sau cïng nghÜa víi tõ  " X©y dùng " ,

 A .  KiÕn thiÕt     B .  Gi÷ g×n    

C .  B¶o vÖ      D . S¶n xuÊt

C©u 7 .  Tõ nµo kh«ng ph¶i lµ tõ chØ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ tæ quèc cña qu©n vµ d©n ta .

A .  ChiÕn ®Êu     B .  §¸nh ®uæi

C .  §Êu vËt      D .  Tiªu diÖt

C©u 8 .  Tõ nµo th­êng dïng ®Ó chØ c¸c m«n thÓ thao .

 A .  Nhµ thi ®Êu     B . Bãng chuyÒn   

C .  CÇu l«ng     D .  §­êng ®ua

C©u 9 .   C©u " ¤ng C¶n Ngò , mÊt ®µ chói xuèng v× «ng gi¶ vê b­íc hôt " . Tr¶ lêi cho c©u hái nµo ?

 A . ë ®©u ?    B . V× sao ?    C . Khi nµo ?

C©u 10 . C©u nµo d­íi ®©y dïng ®óng dÊu phÈy ?

 A .  Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 B . Sau ®ã Ýt l©u , bµi th¬ ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

 C . Sau ®ã , Ýt l©u bµi th¬ , ®­îc ®¨ng lªn b¸o .

C©u 11 . C©u nµo d­íi ®©y cã sù vËt ®­îc nh©n ho¸ ?

 A . M­a r¬i thËt råi .

 B . ¤ng sÊm vç tay c­êi .


 C . BÐ bõng tØnh giÊc .

C©u 12 . Nh÷ng tõ nµo sau ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶ .

 A .  Giao kÐo     B .  Dao kÐo

 C . Con giun     D .  Con run

C©u 13 . C©u nµo cã bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao ?

 A . Líp em tan muén v× ph¶i ë l¹i tËp h¸t .

 B . Hai chÞ em Mai ¨n c¬m sím  .

C©u 14 . Trong c¸c cÆp tõ sau , cÆp tõ nµo lµ cÆp tõ tr¸i nghÜa  ?

 A . Kh¼ng khiu  -  m¶nh kh¶nh .

 B . Tr¾ng  -   s¸ng  .

 C . Gå ghÒ  -  b»ng ph¼ng .

                                   II .  PhÇn øng dông tù luËn

C©u 15 ( 2 ®iÓm ) §iÒn tiÕp c©u chØ nguyªn nh©n vµo mçi dßng sau :

a ) Líp 3A ch­a ®¹t danh hiÖu líp tiªn tiÕn ......................................................

 b ) Nhµ em ph¶i söa ch÷a ..................................................................................

  c ) B¹n H­¬ng ®i häc muén ..............................................................................

 d )  Em ch­a lµm bµi tËp ...................................................................................

C©u 16 ( 1 ®iÓm ) Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n   ( Tõ 5 ®Õn 7 c©u ) kÓ vÒ mét vÞ anh hïng chèng giÆc ngo¹i x©m mµ em biÕt .

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m«n to¸n líp 3

           Th¸ng 4 -  (Thêi gian lµm bµi 40 phót )

Hä vµ tªn    :  .........................................................

Líp        :  .........................................................

Tr­êng :  .........................................................

M«n thi :  To¸n 3    

                                                                                       Sè ph¸ch

 

 

 

A . PhÇn tr¾c nghiÖm .

( 7 ®iÓm , mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm )

 

 

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .

 

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp céng 6 759  + 254 lµ ?

 A .   +   B .  +   C .  + 

  6913                                           7003                                            7013

C©u 1 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp trõ  5 863 - 975  lµ ?

 A .   -   B .  -   C .  -

 4988                                           4888                                                           4898

C©u 3 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  2 057 x  4  lµ ?

 A .   x    B .   x    C .   x

                           8028                                            8228                                             8208

C©u 4 . KÕt qu¶ ®óng cña phÐp nh©n  6 162  :  6 lµ ?

 A .  6 162      6  B . 6 162       6  C .  6 162     6

                 0 16       127                    0 16      1027                     0 16       1026

             42                                    42                                      42

                        0                                      0                                         0

C©u 5 .  Trong d·y sè : 69 764 , 76 497 ,  72 355 ,  69 746 ,  69 647 ,  69 467 . Sè nhá nhÊt lµ ?

 A .  72 355    B .  69 647    C .  69 467


 

 

 

 

 

 

 

C©u 6  .  Cho d·y sè liÖu : 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 20 . D·y trªn cã ?

 A .  12 sè    B .  6 sè .   C .  5 sè .

C©u 7 . Cã 24 lÝt dÇu chøa ®Òu trong 4 thïng . Trong 3 thïng nh­ thÕ chøa ®­îc sè lÝt dÇu lµ ?

 A .   20 lÝt    B .   10 lÝt    C .  18 lÝt

C©u 8 . Cã 3 425 cuèn s¸ch ®­îc xÕp ®Òu vµo gi¸ s¸ch 5 ng¨n . Víi 4 ng¨n cña gi¸ s¸ch ®ã cã sè cuèn s¸ch lµ ?

 A . 2 840 cuèn   B .  2 740 cuèn   C .  3 740 cuèn

C©u 9 . Lan cã  700 ®ång , B×nh cã Ýt h¬n Lan 200 ®ång . VËy B×nh cã ?

 A .  600 ®ång   B .  900 ®ång   C .  500 ®ång

C©u 10 .  KÕt qu¶ ®óng trong c¸c bµi t×m X sau lµ ?

a )  X  x  6  =  2 418     b )   X  :  8   =   456

 A .    X =  14 508          A.     X  =   3 648

          B .     X =  403          B .     X  =   57

 C .     X =  43                  C .      X  =   3 658

C©u 11 .  KÕt qu¶ ®óng cña biÓu thøc   4 524 + 1 768 + 2 543  lµ ?

 A .  8 853    B .  8835   C .  8 097

C©u 12 .  DiÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh 8 cm lµ ?

 A . 16 cm   B .  64 cm   C .  32 cm

C©u 13 . Mét h×nh vu«ng cã chu vi 20 mÐt . DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ ?

 A .  25 m   B .  20 m   C .  10 m


C©u 14 .  H×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 7 mÐt . ChiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng . DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ ?

 A . 98 m   B .  196 m   C .  42 m

 

B . phÇn vËn dông vµ tù  luËn  ( 3 ®iÓm )

 

C©u 15 ( 2 ®iÓm )

 Cã 8 528 viªn g¹nh ®­îc xÕp ®Òu vµo 4 xe . Hái 3 xe nh­ thÕ th× xÕp ®­îc bao nhiªu viªn g¹ch ?

Bµi gi¶i .

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 16 .  ( 1 ®iÓm )

  a ) T×m sè nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 b ) T×m sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau .

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi De thi lop 3., Tập đọc 3. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng đề thi De thi lop 3. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi De thi lop 3. trong danh mục Tập đọc 3 được chia sẽ bởi user Luyện Nguyễn Bích đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Tập đọc 3 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 3 Tập đọc 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo đề thi kiểm định chất lượng môn tiếng việt lớp 3 Tháng 4 - (Thời gian làm bài 40 phút ) Họ và tên : , bên cạnh đó Lớp : , tiếp theo là Trường: , kế tiếp là Môn thi: Tiếng Việt 3 Số phách I , bên cạnh đó Phần trắc nghiệm , bên cạnh đó ( 7 điểm , mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng , cho biết thêm Câu 1 , nói thêm Trong bài tập đọc Hội vật ( Tiếng Việt 3 - Tập 2 ) cho em biết tại sao https://nslide.com/de-thi/de-thi-lop-3.57b3tq.html