đề thi sasmo

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-02 19:52:23 Tác giả Khánh Hồ Vân loại .docx kích thước 0.14 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) 2016 LỚP 5 THỜI GIAN: 90 PHÚT Section A (Coect answer = 2 marks; no answer = 0; incoect answer = minus 1 mark) Phần A (Trả lời đúng = 2; không trả lời =

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) 2016  LỚP 5 THỜI GIAN: 90 PHÚT
Section A (Co
ect answer = 2 marks; no answer = 0; inco
ect answer = minus 1 mark)
Phần A (Trả lời đúng = 2; không trả lời = 0; trả lời sai = trừ 1 điểm)
Find the following sum
Tính tổng sau

A) 6000  B) 6600  C) 7089
D) 7455  E) None of the above (Đáp số khác)
What is the value of half of a quarter of a third of 96?
Hỏi một nửa của một phần tư của một phần ba của 96 bằng bao nhiêu?
A) 4  B) 6  C) 8 
D) 12  E) None of the above (Đáp số khác)
How many 2-digit multiples of 3 are there?
Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3?
A) 30  B) 31  C) 32 
D) 33  E) None of the above (Đáp số khác)
30 boys eat 2100 buns in 35 days. How many boys eat 660 buns in 11 days?
30 cậu con trai ăn 2100 cái bánh trong 35 ngày. Hỏi cần bao nhiêu cậu con trai để ăn hết 660 cái bánh trong 11 ngày?
A) 22 B) 24 C)26 D) 28 E) 30
16 adventurers want to cross a river. However, there is only one small boat. The boat can only accommodate 4 people. What is the least number of crosses needed for all the adventures to cross the river?
Có 16 nhà thám hiểm muốn vượt qua một con sông. Tuy nhiên, ở đó chỉ có một con thuyền nhỏ. Con thuyền chỉ có thể chở được 4 người. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lượt để chở toàn bộ các nhà thám hiểm qua sông?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9
1Lily’s grandfather has an old clock. Every hour the old clock moves 5 minutes slower than a normal clock. For example, if the clock is set to the co
ect time at 9 am, the clock will show 9:55 am in the same day when the actual time is 10 am. Every morning, grandfather will set the clock to the co
ect time 9 am. What is the time shown on the old clock every time Lily’s grandfather adjusts the time?
Ông nội của Lily có một cái đồng hồ cũ. Mỗi giờ cái đồng hồ cũ này đi chậm hơn 5 phút so với đồng hồ bình thường. Ví dụ như, nếu đồng hồ này được chỉnh đúng giờ lúc 9 giờ sáng thì nó sẽ chỉ 9:55 sáng khi giờ đúng sẽ là 10 giờ sáng trong cùng ngày. Mỗi buổi sáng, ông nội của Lily sẽ chỉnh cho nó chạy đúng giờ 9 giờ sáng. Hỏi đồng hồ này hiển thị mấy giờ mỗi khi ông nội của Lily điều chỉnh giờ cho nó?
A) 7 am(7 giờ sáng)  B) 7.15 am(7 giờ 15 phút sáng)
C) 7.30 am(7 giờ 30 phút sáng)  D) 7.45 am(7 giờ 45 phút sáng)
E) 8 am(8 giờ sáng)
Find the smallest number that can be divided by 10 and 14.
Số nhỏ nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 14 là số mấy?
A)140  B) 110  C) 90 
D) 70  E) None of the above (Đáp số khác)
A group of 9 people visited the local science centre. The ticket price for an adult is $10 and the ticket price for a child is $5. The group paid $70 for the tickets. How many children are in this group?
Một nhóm gồm có 9 người đi tham quan một trung tâm khoa học của địa phương. Giá vé cho người lớn là $10 và cho trẻ em là $5. Cả nhóm phải trả tất cả $70 cho tiền vé. Hỏi trong nhóm có bao nhiêu trẻ em?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
An operator acts on 2 numbers to give the following outcomes.
What is equals to?
Phép toán tác động vào 2 số cho ra các kết quả như bên dưới.
Hỏi 13 23 có giá trị bằng bao nhiêu?A) 11  B) 17  C) 18
1D) 19  E) None of the above (Đáp số khác)
The large cube in the figure below is formed by 64 small cubes. The surface of the cube is painted red. How many small cubes have only 2 sides painted?
Hình lập phương lớn bên dưới được tạo thành từ 64 khối lập phương nhỏ. Bề mặt của hình lập phương lớn được sơn màu đỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn hai mặt?

A) 8 B) 12 C) 20 D) 24 E) 32
Luke and Desmond had the same number of sweets at first. Luke gave 8 sweets to Desmond. Desmond then bought 5 more sweets. The number of sweets Desmond had in the end was twice as many sweets as Luke had. How many sweets did each of them have at first?
Lúc đầu đầu Luke và Desmond có cùng số viên kẹo. Luke cho Desmond 8 viên kẹo. Sau đó Desmond mua thêm 5 viên kẹo nữa. Số kẹo của Desmond khi đó gấp đôi số kẹo còn lại của Luke. Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu viên kẹo?
A) 14 B) 22 C) 29 D) 31 E) 44
There are 25 trees planted at equal distances along a road. The distance between the first and the eighth tree is 56 metres. What is the distance between the first and the last tree?
Có 25 cây được trồng cách đều nhau dọc theo một đoạn đường. Khoảng cách giữa cây thứ nhất đến cây thứ tám là 56m. Hỏi khoảng cách giữa cây thứ nhất và cây cuối cùng bằng bao nhiêu?
A) 175 metres(175m)  B) 168 metres(168m) 
C) 192 metres(192m)  D) 200 metres (200m) 
E) None of the above (Đáp số khác)
Find P in the sequence below
Tìm giá trị của P trong dãy số sau

A) 106  B) 7  C) 67 
D) 74  E) None of the above (Đáp số khác)
1P represents a whole number. Find the value of P if:
Biết P là một số tự nhiên. Tìm giá trị của P nếu:

A) 5  B) 7  C) 9 
D) 11  E) None of the above (Đáp số khác)
Which of the following cubes cannot be formed by folding of the figure below?
Hình lập phương nào không thể được tạo thành bằng cách gấp hình bên dưới?

A)    B)   
C)    D)   
E) None of the above (Đáp số khác)
Section B (Co
ect answer = 4 marks; inco
ect or no answer = 0)
Phần B (Trả lời đúng = 4 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời = 0)
In the figure below, find the ratio of area the shaded region to area of the unshaded region
Cho hình bên dưới, tính tỉ số diện tích của phần hình được tô đen so với phần hình không được tô đen.
1
In a magic show, the magician placed 4 cards on the table, as shown below. Each card has a math symbol on one side and a number on other side.
Trong một buổi biểu diễn ảo thuật, nhà ảo thuật đặt 4 tấm thẻ bài lên bàn (như hình bên dưới). Với mỗi tấm thẻ bài, một mặt có phép toán và mặt còn lại là con số.

After showing the cards, he flipped over some (maybe all) of the cards and rea
ange them. The new a
angement of the cards is shown below.
Sau khi cho khán giả xem các tấm bìa, nhà ảo thuật đảo mặt một số lá bài (có thể là tất cả) và xếp theo một thứ tự khác nào đó. Dưới đây là cách xếp mới của các lá bài.

How many of these four cards have an even number on one side?
Hỏi có tất cả bao nhiêu lá bài được viết số chẵn lên một mặt?
The bar chart below shows the number of cars sold in Town A in the first half of 2015. All the horizontal lines are equally spaced. The month with the highest number of cars sold and the month with the lowest number of cars sold differ by 60 cars. How many cars were sold in the first half of the year?
Biểu đồ hình cột bên dưới thể hiện số xe ôtô bán được ở thành phố A trong 6 tháng đầu năm 2015. Tất cả các đường thẳng nằm ngang thì cách đều nhau. Tháng có số xe ôtô bán được nhiều nhất hơn tháng có số xe bán được ít nhất là 60 xe ôtô. Hỏi có bao nhiêu xe ôtô được bán trong nửa năm đầu?
1
Jan – Tháng 1, Feb – Tháng 2, Mar – Tháng 3, Apr – Tháng 4, May – Tháng 5, Jun – Tháng 6
When 70 is divided by , it gives a remainder of 2. When 121 is divided by , it gives a remainder of 2. What is the value of ?
Khi chia 70 cho x ta được số dư là 2. Khi chia 121 cho x ta được số dư là 2. Hỏi x có giá trị bằng bao nhiêu?
The figure below is formed from 4 identical squares. The length of each square is 3 cm. Some of these figures are placed next to each other to form a square. What is the least possible perimeter of the square formed?
Hình bên dưới được tạo thành từ 4 hình vuông giống nhau. Hình vuông có cạnh là 3cm. Một số hình như thế này được ghép lại với nhau để tạo thành một hình vuông. Hỏi chu vi nhỏ nhất của hình vuông có thể bằng bao nhiêu?

1The figure below is a rectilinear shape. What is the perimeter of the figure below?
Hình bên dưới do các đoạn thẳng tạo thành. Hỏi chu vi của hình bên dưới bằng bao nhiêu?

Six machines can produce 150 parts every 30 minutes. However, the manager discovered 10 defective parts every 40 minutes from each machine. How many additional machines are needed to produce 1050 functional parts every hour?
6 cái máy có thể sản xuất được 150 phụ tùng trong 30 phút. Tuy nhiên, người quản lí phát hiện mỗi máy cứ 40 phút sản xuất thì có 10 phụ tùng bị lỗi. Hỏi cần phải thêm bao nhiêu máy để sản xuất được 1050 sản phẩm không có lỗi trong một giờ?
Some triangles can be formed by connecting 3 points (as the vertices) in the diagram below. How many triangles can be formed in total?
Có một số tam giác được tạo thành từ việc nối 3 điểm (như là các đỉnh của tam giác) trong hình bên dưới. Hỏi có tất cả bao nhiêu tam giác có thể được tạo thành?

John and his
other Luke are playing with their dog. John and Luke are at the two ends of a straight road, 5 km apart. They start running towards each other at the same time. John’s speed is 15 km/h and Luke’s speed is 10 km/h. At the same time, their dog starts running at a constant speed of 20 km/h from John to Luke. Once it sees Luke, it immediately turns and runs back towards John and so on. The dog stops running when John and Luke meet. Find the total distance covered by the dog.
John và em trai Luke đang chơi đùa cùng với con chó của họ. John và Luke ở hai đầu của một con đường thẳng dài 5km. Cùng một lúc họ bắt đầu chạy về phía nhau. John chạy với vận tốc là 15km/giờ và Luke chạy với vận tốc 10km/giờ. Cùng thời gian đó thì con chó của họ chạy với vận tốc không đổi là 20km/giờ từ Jonh đến Luke. Ngay khi gặp Luke thì con chó quay đầu chạy trở lại John và cứ như thế. Con chó sẽ dừng khi John và Luke gặp nhau. Tính tổng quãng đường mà con chó đã chạy.
1In the following alphametic, all the different letters represent for different digits. Find the 5-digit number SASMO.
Trong phép tính bên dưới, các ký tự khác nhau thay thế cho các chữ số khác nhau. Tìm số có 5 chữ số SASMO

 ---- The end ----
 
 
 
1Nguồn:Khánh Hồ Vân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi sasmo
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngSASMO_2016_Primary_5.docx[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5x540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 19:52:23
Loại file
docx
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi đề thi sasmo

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • đề thi sasmo
  Toán học 5
  đề thi sasmo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2019

  Xem: 0

 • thi de thi de
  Đề thi khác
  thi de thi de

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2011

  Xem: 0

 • ĐỀ THI DỄ
  Số học 6
  ĐỀ THI DỄ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2016

  Xem: 0

 • ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ ( THI TNPT)
  Giải tích 12
  ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ ( THI TNPT)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2012

  Xem: 0

 • DE THI\De thi HSG ...
  Toán học
  DE THI\De thi HSG ...

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2009

  Xem: 14

 • DE THI\De thi HSG ...
  Toán học
  DE THI\De thi HSG ...

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 0

 • DE THI\De thi HSG ...
  Toán học
  DE THI\De thi HSG ...

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2010

  Xem: 0

 • DE THI\De thi HSG ...
  Toán học
  DE THI\De thi HSG ...

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2010

  Xem: 0

 • DE THI\De thi HSG ...
  Toán học
  DE THI\De thi HSG ...

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2010

  Xem: 1

 • DE THI\De thi HSG ...
  Toán học 5
  DE THI\De thi HSG ...

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2010

  Xem: 0