ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN

MÃ ĐỀ THI 103

 

Mã đề thi 103

Họ, tên thí sinh: ...........................Trường: .......................

Câu 1. Với là số thực dương tùy ý, bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

 A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

Câu 3. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 4. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường . Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 A.  B.  C.  D.

Câu 5. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

 A.  B.  C.  D.

Câu 6. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

 A.  B.  C.  D.

Câu 7. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 A.  B.  C.  D.

Câu 8. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

 A.  B.  C.  D.

                                                Trang 1/12


Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu . Tâm của có tọa độ là

 A.  B.  C.  D.  

Câu 10. bằng

 A.  B.  C.  D. 0

Câu 11. Số phức có phần thực bằng

 A. 5 B. 5 C. 6 D. 6

Câu 12. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là

 A.  B.  C.  D.

Câu 13. Tập nghiệm của phương trình

 A.  B.  C.  D.

Câu 14. Nguyên hàm của hàm số

 A.  B.  C.  D.

Câu 15. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng .

 A.  B.  C.  D.

Câu 16. Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng?

 A.  B.  C.  D.

Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm . Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

 A.  B.  C.  D.

Câu 18. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

 A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

Câu 19. bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 20. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, vuông góc với mặt phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

 A. 60° B. 90° C. 30° D. 45°

Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng

 A.  B.  C. 0 D. 4

Câu 22. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình trên đoạn

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 23. Tìm hai số thực xy thỏa mãn với i là đơn vị ảo.

 A.  B.  C.  D.

Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng bằng

                                                Trang 1/12


 A.  B.  C.  D.

Câu 25. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

 A. 11 năm B. 10 năm C. 13 năm D. 12 năm

Câu 26. Cho với a, b, c là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 A.  B.  C.  D.

Câu 27. Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật , trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s2) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

 A. 15 (m/s) B. 9 (m/s) C. 42 (m/s) D. 25 (m/s)

Câu 28. Xét các số phức z thỏa mãn là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

 A. 2 B.  C. 4 D.

Câu 29. Hệ số của trong khai triển biểu thức bằng

 A.  B. 1272 C.  D. 1752

u 30. Ông A dự định sử dụng hết 5m2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

 A. 1,01 m3 B. 0,96 m3 C. 1,33 m3 D. 1,51 m3

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng ?

 A. 3 B. Vô số C. 0 D. 6

Câu 32. Cho tứ diện OABCOA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, và , . Gọi M là trung điểm của AB. Khoảng cách giữa hai đường thẳng OMAC bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 33. Gọi S là tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử.

 A. 3 B. 5 C. 2 D. 1

Câu 34. Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định 1m3 gỗ có giá a (triệu đồng), 1m3 than chì có giá 9a (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

 A. 97,03a đồng B. 10,33a đồng C. 9,7a đồng C. 103,3a đồng

Câu 35. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng vaf mặt phẳng . Đường thẳng nằm trong mặt phẳng đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình là:

 A.  B.  C.  D.

Câu 36. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn ?

 A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

                                                Trang 1/12


Câu 37. Cho thỏa mãn . Giá trị của bằng

 A. 9 B. 6 C.  D.

Câu 38. Cho hình lập phương có tâm O. Gọi I là tâm của hình vuông và điểm M thuộc đoạn OI sao cho (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 39. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng . Gọi là đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương . Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d có phương trình là

 A.  B.  C.  D.

Câu 40. Cho hàm số có đồ thị . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

 A.  B. 4 C. 2 D.

Câu 41. Cho hàm số thỏa mãn với mọi . Giá trị của bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 42. Cho phương trình với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm?

 A. 9 B. 25 C. 24 D. 26

Câu 43. Cho hai hàm số (). Biết rằng đồ thị của hàm số cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt (tham khảo hình vẽ).

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

                                                Trang 1/12


 A.  B.  C.  D.

Câu 44. Cho hai hàm số . Hai hàm số có đồ thị như hình vẽ bên

trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 A.  B.  C.  D.

Câu 45. Cho khối lăng trụ , khoảng cách từ C đến đường thẳng bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng lần lượt bằng 1 và , hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng là trung điểm M của . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 46. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu và điểm . Xét các điểm M thuộc sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

 A.  B.

 C.  D.

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tại .

 A. 8 B. Vô số C. 7 D. 9

Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu có tâm và đi qua điểm . Xét các điểm B, C, D thuộc sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng.

 A. 256 B. 128 C.  D.

Câu 49. Ba bạn A, B, C viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn . Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

 A.  B.  C.  D.

Câu 50. Cho hàm số có đồ thị . Có bao nhiêu điểm A thuộc sao cho tiếp tuyến của tại A cắt tại hai điểm phân biệt (M, N khác A) thỏa mãn ?

 A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

                                                Trang 1/12


Câu 2. Chọn đáp án B.

Câu 3. Chọn đáp án D.

.

Câu 4. Chọn đáp án A.

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay xung quanh trục Ox là:

Câu 5. Chọn đáp án D.

Số các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau được lấy ra từ 7 chữ số trên là:

Câu 6. Chọn đáp án D.

Đồ thị hàm số là đồ thị của hàm số bậc ba nên loại A và B.

Đồ thị hàm số bậc ba có hệ số nên D đúng.

Câu 7. Chọn đáp án D.

Câu 8. Chọn đáp án A.

Câu 9. Chọn đáp án C.

Tâm của có tọa độ là

Câu 10. Chọn đáp án D.

Ta có: .

Câu 11. Chọn đáp án B.

Số phức có phần thực bằng 5, phần ảo bằng 6.

Câu 12. Chọn đáp án C.

Mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là .

Câu 13. Chọn đáp án B.

Điều kiện

So với điều kiện ta nhận cả 2 nghiệm.

Câu 14. Chọn đáp án B.

Câu 15. Chọn đáp án C.

Đường thẳng đi qua điểm

Câu 16. Chọn đáp án D.

Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu từ 15 quả cầu đã cho có cách.

Lấy được 3 quả cầu màu xanh từ 6 quả cầu màu xanh đã cho có cách.

Vậy xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh là .

Câu 17. Chọn đáp án A.

Ta có là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm.

cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

                                                Trang 1/12


Vậy phương trình mặt phẳng .

Câu 26. Chọn đáp án C.

Ta có

Đặt

Khi đó

Suy ra nên

Vậy .

Câu 27. Chọn đáp án D.

Ta có , .

Quãng đường chất điểm A đi được trong 25 giây là

Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây là

Ta có

Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A

Câu 28. Chọn đáp án D.

Giả sử với

là số thuần ảo nên có phần thực bằng không do đó . Suy ra tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng .

Câu 29. Chọn đáp án A.

Hệ số của trong khai triển biểu thức

Hệ số của trong khai triển biểu thức

Suy ra hệ số của trong khai triển biểu thức .

Câu 30. Chọn đáp án A.

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bể cá (điều kiện ).

Ta có thể tích bể cá

Theo đề bài ta có:

                                                Trang 1/12


(Điều kiện )

.

Câu 31. Chọn đáp án A.

Tập xác định

Hàm số nghịch biến trên khoảng khi và chỉ khi:

Câu 32. Chọn đáp án D.

Gọi N là trung điểm của BC suy ra

Xét tam giác vuông cân AOB: .

Xét tam giác vuông BOC: .

Xét tam giác BAC: .

Trong tam giác cân OMN, gọi H là trung điểm của OM ta có .

                                                Trang 1/12


Suy ra

Vậy .

Câu 33. Chọn đáp án D.

Ta có:

Đặt . Phương trình (1) thành:   (2)

Yêu cầu bài toán (2) có 2 nghiệm dương phân biệt

Do m nguyên nên .

Vậy S chỉ có một phần tử.

Câu 34. Chọn đáp án C.

.

Diện tích đáy của phần than chì:

Diện tích đáy của phần bút bằng gỗ:

Thể tích than chì cần dùng:

Thể tích gỗ làm bút chì:

Tiền làm một cây bút:

(đồng)

Câu 35. Chọn đáp án C.

Gọi là đường thẳng nằm trong vuông góc với d.

Gọi A là giao điểm của d. Tọa độ A là nghiệm của phương trình:

Phương trình qua có vtcp có dạng

Câu 43. Chọn đáp án C.

Theo giả thiết hai đồ thị hàm số cắt nhau tại các điểm nên ta có

                                                Trang 1/12


Vậy diện tích cần tính là:

Cách 2:

Đồng nhất hệ số với phương trình ta có:

Do đó .

Câu 44. Chọn đáp án A.

Ta có:

đồng biến trên

Câu 48. Chọn đáp án C.

Bán kính mặt cầu là

Do AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau nên

Suy ra

Áp dụng bất đẳng thức cauchy ta có:

                                                Trang 1/12


Vậy . Đạt được khi .

Câu 49. Chọn đáp án A.

Số phần tử không gian mẫu: .

Vì trong 14 số tự nhiên thuộc đoạn có: 5 số chia cho 3 dư 1; 5 số chia cho 3 dư 2; 4 số chia hết cho 3. Để tổng 3 số chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau:

TH1. Cả 3 chữ số đều chia hết cho 3 có: (cách)

TH2. Cả 3 số chia cho 3 dư 1 có: (cách)

TH3. Cả 3 số chia cho 3 dư 2 có: (cách)

TH4. Trong 3 số có một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, một số chia cho 3 dư 2 được ba người viết lên bảng nên có: (cách)

Gọi biến cố: : “Tổng 3 số chia hết cho 3”

Ta có:

Vậy xác suất cần tính: .

Câu 50. Chọn đáp án B.

Cách 1:

Gọi d là tiếp tuyến của tại A.

Do đó tiếp tuyến tại A cắt tại M, N .

Ta có:

. Đối chiếu điều kiện: . Vậy có 2 điểm A thỏa ycbt.

Cách 2:

Gọi là tọa độ tiếp điểm

Phương trình tiếp tuyến tại A

Phương trình hoành độ giao điểm của d là:

Để cắt d tại 3 điểm phân biệt Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác a

                                                Trang 1/12