ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - 2018

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       2      0
Ngày đăng 2017-11-17 11:22:03 Tác giả Ứng Lê Đình loại .doc kích thước 0.28 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BỘ 5 ĐỀ CUỐI CÙNG – BÁM SÁT CẤU TRÚC Câu 1. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kì T phụ thuộc vào: A. l và g. B. m và l . C. m và g. D. m, l và g. Câu 2. Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của chúng là: A. (cm, s) B. (cm, s) C. (cm, s) D. (cm, s) Câu 3. Bư­ớc sóng là: A. quãng đư­ờng sóng truyền đi trong 1s. B. khoảng cách giữa hai bụng sóng. C. khoảng cách giữ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                                      BỘ 5 ĐỀ CUỐI CÙNG – BÁM SÁT CẤU TRÚC
 
Câu 1. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kì T phụ thuộc vào:
A. l và g.       
B. m và l .      
C. m và g.      
D. m, l và g.  
Câu 2. Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của chúng là:
A. (cm, s)             B. (cm, s) 
C. (cm, s)   D. (cm, s)
Câu 3. Bư­ớc sóng là:
A. quãng đư­ờng sóng truyền đi trong 1s.          
B. khoảng cách giữa hai bụng sóng.
C. khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm.
D. khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng có cùng pha dao động.
Câu 4. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M
A. 1000 lần.     
B. 40 lần.
C. 2 lần. 
D. 10000 lần.  
Câu 5. Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2cos100πt (A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 4 A.       
B. 2,83 A.
C. 2 A.  
D. 1,41 A.  
Câu 6. Chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ: x = Acos(t + ). Giữa li độ x, tốc độ v, gia tốc a liên hệ nhau theo hệ thức:
A. A2 = .                          
B. A2 = .                    
C.  A2 = .              
D.A =  .
Câu 7. Một vật khối lượng 750 g dao động điều hoà với biên độ 4 cm, chu kỳ 2 s, (lấy π2 = 10). Năng lượng dao động của vật là:
A. 60 kJ.     
B. 60 J.
C.  6 mJ.
D. 6 J. 
Câu 8. Khối lượng của hạt nhânlà 10,0113 u, khối lượng của nơtrôn là = 1,0086 u, khối lượng của protôn là = 1,0072 u và 1u = 931 MeV/. Năng lượng liên kết của hạt nhân là:
A. 64,332 MeV.       
B. 6,4332 MeV.
C. 0,64332 MeV.                     
D. 6,4332 KeV.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π /2.   
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π /4.
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π /2.        
D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π /4.
Câu 10. Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều tần số 100 Hz. Dung kháng của tụ điện là:
A. 200 Ω.      
B. 100 Ω.
C. 50 Ω.  
D. 25 Ω.  
Câu 11. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là: UL, UC, U. Biết UL = UC; U = UC .
Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Vì UL  UC nên ZL  ZC, vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
D. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể.
Câu 12. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng
u = 200cos100πt (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
A. 2 A.       
B. 1,4 A.
C. 1 A.  
D. 0,5 A.  
Câu 13. Với φ là độ lệch pha giữa u và i. Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều là:
    A. P = u.i.cosφ.       
B. P = u.i.sinφ.
C. P = U.I.cosφ.
D. P = U.I.sinφ.  
Câu 14. Sóng điện từ

    A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.
   B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
    C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.
    D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
Câu 15. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do:
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động                             B. Hiện tượng tự cảm.
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ.                                 D. Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện.
Câu 16. Trong quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu chính theo thứ tự bước sóng giảm dần là :                                                  
A. đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím.
C. đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.              
B. đỏ, cam, vàng, lam, lục, chàm, tím.
D. đỏ, vàng, cam, lam, lục, chàm, tím.               
Câu 17. Trong một mạch dao động LC lí tưởng có tụ điện là 5F, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Độ tự cảm của tụ cuộn cảm là:
A. 0,05 H.       
B. 0,2 H.
C. 0,25 H. 
D. 0,15 H.
Câu 18. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young. Cho S1S2 = a = 2 mm; D = 2 m. Quan sát tại một điểm M cách vân chính giữa 3mm thì thấy là vân sáng thứ 5. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là:
A. 0,6 μm.            
B. 0,65 μm.     
C. 0,5 μm.     
D. 0,55 μm.       
Câu 19. Điều nào sau đây không đúng với tia X?
   A. Tia X dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện. 
   B. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh. 
   C. Tia X có bản chất là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn buớc sóng của tia tử ngoại. 
   D. Tia X được tạo ra do các vật nung nóng ở nhiệt độ cao.
Câu 20. Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm và λ3  = 0,35 µm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108  m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
A. Hai bức xạ λ1 và λ2.
C. Chỉ có bức xạ λ1.
B. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).
D. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ
Câu 21. Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây:
A. Cường độ dòng điện biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
B. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
C. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn và cường độ dòng điện biến biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Cường độ và chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
Câu 22. Cho một sóng ngang có phư­ơng trình sóng là , trong đó x tính bằng cm,  t tính bằng giây. Chu kỳ của sóng là:
A. 0,1 s.     
B. 50 s.
C. 8 s.
D. 1 s.
Câu 23. Hiện tư­ợng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng
A. hai lần bư­ớc sóng.
C. một bư­ớc sóng.
B. một nửa b­ước sóng.
D. một phần t­ư bư­ớc sóng.
Câu 24. Một vật dao động với phương trình x = 6 cos (2 πt)  cm, s. Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu là:
A. 12 cm.     
B. 24 cm.
C. 48 m.
D. 48 cm. 
Câu 25. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50 cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 1 s. Người đó đi với vận tốc v thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Vận tốc v nhận giá trị là
A. 2,8 km/h.      
B. 1,8 km/h.
C. 1,5 km/h.
D. 1 m/s. 
Câu 26. Lực hạt nhân là:
A. Lực tĩnh điện.    
C. Lực liên kết giữa các nuclôn.
B. Lực liên kết giữa các protôn.                          
D. lực liên kết giữa các nơtron.
Câu 27. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6 cos(4cm, s. Biên độ dao động của vật là:
A. A = 4 cm.      
B. A = 6 cm.
C. A = - 4 m.
D. A = - 6 m. 
Câu 28. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (với m là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, là hằng số phóng xạ).
A. m = m e                  
B. m = me              
C. m = m                   
D. m = m e
Câu 29. Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?
A. Khúc xạ ánh sáng.                    
B. Giao thoa ánh sáng.
C. Phản xạ ánh sáng.  
D. Quang điện.
Câu 30. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách nhau 0,5 mm , ánh sáng có bước sóng λ = 5.10-7 m , màn ảnh cách hai khe 2 m. Vùng giao thoa trên màn rộng 17 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là:

A. 10.      
B. 9.
C. 8.
D. 7.
Câu 31. Khi nói về tia gamma (  ), phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia  có tần số lớn hơn tần số của tia X.
B. Tia  không mang điện.
C. Tia  không phải là sóng điện từ.
D. Tia  có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
Câu 32. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a  0 , 5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D  2m. Nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0, 5m. Trên màn khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối cạnh nhau bằng
A. 2 mm.   B. 1mm.   C. 4 mm.   D. 0, 5 mm.
Câu 33. Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo dài l đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là:
A.   B.   C.   D.
Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều u=(V) (với Uo và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Điện áp hai đầu điện trở thuần là 120V, hai đầu cuộn cảm là 90V và hai đầu tụ điện là 180V. Điện áp hai đầu đoạn mạch này bằng:
A.120V    B.120V   C.210V   D.150V
 =150V
Câu 35. Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn dây là
A.     B. 6V    C. 4V    D.
Giải :
Sử dụng công thức sau : ta có hệ sau đáp án A
Câu 36. Tại hai điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có hai nguồn đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hype
ol cực đại cắt đoạn MN là
A. 0.    B. 3.    C. 2.    D. 4
Giải:  
ĐK:
 Trên MH có 2 điểm cực đại
 trên MN có 4 điểm cực đại do 2 đường hype
ol cắt
Câu 37. Hãy chọn câu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về?
 A.  độ to.            B.  mức cường độ âm.                  C.  độ cao.        D. âm sắc. 
Câu 38. Lần lượt đặt vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) 2 điện áp xoay chiều: và ,  người ta thu được đồ thị công suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo biến trở R như hình dưới. Biết A là đỉnh của đồ thị P(1). B là đỉnh của đồ thị P(2). Giá trị của R và P1max gần nhất là:

A. 100Ω;160W                        B. 200Ω; 250W  
C. 100Ω; 100W                       D. 200Ω; 125W                      
Giải: Theo đồ thị:

. Lúc đó :
Câu 39. Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng với biên độ 5cm. một điểm M nằm trên đường thẳng đó phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là t =0,5s  thì vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc khi bằng nửa tốc độ cực đại của vật là:
A.5π cm/s    B. 10π cm/s    C.2 π cm/s    D. 20π cm/s 
Giải: Xem hình vẽ. M ở về phía biên âm.
-Tại thời điểm t thì vật xa M nhất : Vật ở A ( Biên dương)
-Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là t thì vật tại
  x=-A( gần M nhất  là ở biên âm) thì ta có : t =T/2
-Tại thì độ lớn vận tốc:
Thế số : Đáp án A.
Câu 40. Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = (H) mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = Ucost(V). Khi C = C1 = thì UCmax = 100(V). Khi C = 2,5 C1 thì cường độ dòng điện trễ pha    so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của U là:
 A. 50V B. 100V C. 100V D. 50V
Vi khi C = 2,5 C1  cường độ dòng điện trễ pha    so với điện áp hai đầu đoạn mạch, nên cuon dây có điện trở R
   Khi C  = C2 = 2,5 C1  ta có (1)
   Khi C = C1 = F  thì Uc max khi   giải pt ẩn Zc ta được
  và  thay vào (1) được 
   Mặt khác:  đáp án B

Nguồn:Ứng Lê Đình

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBO_5_DE_CUOI_CUNG_1.doc[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ha3w0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-17 11:22:03
Loại file
doc
Dung lượng
0.28 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
2
đề thi ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan