TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐỀ THI THỬ KÌ 1 VẬT LÍ 12
SAO VIỆT Đề số 2
GV: Bùi Anh Toàn – TH PT Quỳnh Thọ
Câu 1:Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3cm. Kích thích chohai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứngvới phương trình lần lượt
𝑥
1=3𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 và
𝑥
2=6𝑐𝑜𝑠
𝜔𝑡+𝜋/3
𝑐𝑚. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của các con lắc bằng
A.5,2 cm B.9 cm C.8,5 cm D.6 cm
Câu 2:Giao thoaởmặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí S1 và S2. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng
𝑆
1
𝑆
2, hai điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau
A.3 cm. B.6 cm. C.1,5 cm. D.12 cm.
Câu 3:Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(-0,) (cm). Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật đi được sau 12,375s bằng
A.247,5cm. B.245,46cm. C.235cm. D.246,46cm.
Câu 4:Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100g, dao động điều hòa với tầnsố góc 20 rad/s. Giá trị của k là
A.20 N/m. B.80 N/m. C.40 N/m. D.10 N/m.
Câu 5:Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A.trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
B.gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C.trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
D.gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 6: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp, trong đó f = 50 Hz, ZL = 40 (, C có giá trị thay đổi được. Cho C tăng thêm 5 lần so với giá trị của nó khi xảy ra cộng hưởng thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là π/3. Giá trị của R là
A. . B.. C.. D..
Câu 7: Đồ thị hình bên biểu diễn sự biến thiên theo thời gian t của li độ x của
một vật dao động điều hòa. Điểm nào trong các điểm A, B, C và D lực phục
hồi (hay lực kéo về) làm tăng tốc vật?
A. điểm C B. điểm A C. điểm B D. điểm D
Câu 8:Một lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có gắn vật m = 100g, độ cứng 25 N/m, lấy g = 10 m/s2. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình: x = 4cos(5πt
𝜋
3)cm. Thời điểm lúc vật qua vị trí lò xo bị dãn 2cm lần đầu tiên là
A
1
5
s. B
1
25
s. C
1
15
s. D
1
30 s.
Câu 9:Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc αo. Giá trị của αo bằng: A.7,10 B.3,50 C.100 D.2,50
Câu 10:Một chất điểm dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Tốc độ trung bình của chất điểm từ thời điểm t0 chất điểm qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ 3 (kể từ to) là
A.27,3cm/s B.28cm/s C.27 cm/s D.26,7cm/s
Câu 11: Một sóng chạy lan truyền theo một phương với biên độ sóng không thay đổi. Tại một thời điểm bất kỳ, các điểm có li độ 3 cm và cách nhau những khoảng lần lượt là 20 cm; 60
nguon VI OLET