ĐỀ THI THỬ 2018 CÓ ĐÁP ÁN

đề thi Hóa học Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 32       2      0
Ngày đăng 2017-12-02 16:42:25 Tác giả Lâm Nguyễn Văn loại .doc kích thước 0.15 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN (Đề thi gồm có 04 trang, 40 câu) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẤN 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Môn thi: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 108 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Họ và tên thí sinh:..................................................................................Số

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN
 
(Đề thi gồm có 04 trang, 40 câu)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẤN 2
NĂM HỌC:  2017 - 2018
Môn thi: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút
 
 
Mã đề thi 108
Cho biết nguyên tử  khối của các nguyên tố:
           H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
 
Họ và tên thí sinh:..................................................................................Số báo danh:................................
Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Các dung dịch Glyxin, Alanin, Lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.
B. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.
C. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.
D. Liên kết peptit là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit.
Câu 2: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. CH3COOCH=CH2 B. CH3COOCH2-CH3 C. CH2=CH-COOCH3 D. CH3COOCH3
Câu 3: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là
A. C3H7N. B. C4H9N. C. C3H9N. D. C2H7N.
Câu 5: Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây ?
A. Đều tác dụng với dung AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.
B. Đều tham gia phản ứng thủy phân.
C. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.
D. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.
Câu 6: Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại đipeptit ?
A.
B.
C.
D.
Câu 7: Cho các chất: Glixerol, etylen glicol, gly-ala-gly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic, anilin. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là
A. 7. B. 5 C. 8. D. 6 .
Câu 8: Cho 15 gam hỗn hợp kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lit khí (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:
A. 2,0 B. 8,5 C. 2,2 D. 0
Câu 9: Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:

Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là:
A. 270 B. 360 C. 108 D. 300
Câu 10: Cho các chất sau: saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 11: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?
A. HCOONH4 B. H2NCH­2-CH2- COOH
C. CH3COOC2H5 D. C2H5NH2
                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 108


Câu 12: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là:
A. (-CH2-CH=CH-CH2)n B. (-NH-[CH2]5-CO-)n
C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n D. (-NH-[CH2]6-CO-)n
Câu 13: Cho C2H­4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số đieste là:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 14: Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:
A. 18,6 B. 20,8 C. 16,8 D. 22,6
Câu 15: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 16: Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:
A. CH3[CH2]16(COOH)3 B. CH3[CH2]16COOH
C. CH3[CH2]16(COONa)3 D. CH3[CH2]16COONa
Câu 17: Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.
Số phát biểu đúng là:
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 18: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là:
A. CH3NH2 B. CH3COOH C. NH3 D. H2N-CH2-COOH
Câu 19: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước
om tạo kết tủa trắng. Amin X là:
A. đimetylamin B. Benzylamin C. metylamin D. anilin
Câu 20: Dung dịch phenol () không phản ứng được với chất nào sau đây?
A.  B. NaCl C. NaOH D. Na
Câu 21: Chất nào sau đây là muối trung hòa?
A. NaHCO3 B. Fe2(SO4)3 C. NaH2PO4 D. KHSO4
Câu 22: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do :
A. Phản ứng thủy phân của protein.
B. Phản ứng màu của protein.    
C. Sự đông tụ của lipit.
D. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
Câu 23: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

Oxit X là:
A. CuO B. K2O C. MgO D. Al2O3
 
                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 108


Câu 24: Polime X có công thức  (CH2 – CH )n  . Tên của X là
                                                            │
                                                            Cl
A. poli vinyl clorua. B. poli etilen. C. poli (vinyl clorua). D. poli cloetan.
Câu 25: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit Acetic. B. Axit Ađipic. C. Axit Stearic. D. Axit Glutamic.
Câu 26: Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag.Gía trị của m là :
A. 16,2 B. 21,6 C. 5,4 D. 10,8
Câu 27: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là:
A. Saccarozơ B. Amilopectin C. Xenlulozơ D. Fructozơ
Câu 28: Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml  dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là:
A. 3,28 B. 8,56 C. 8,20 D. 10,40
Câu 29: Hỗn hợp khí X gồm , và. Tỉ khối của X so với bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
 A. 9,85 B. 7,88 C. 13,79 D. 5,91
Câu 30: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là:
     A. 46,58% và 53,42% B. 56,67% và 43,33% C. 55,43% và 55,57% D. 35,6% và 64,4%
Câu 31: Từ m gam α-aminoaxit X (có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2) điều chế được m1 gam đipeptit Y. Cũng từ m gam X điều chế được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy m2 gam Z được 2,97 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 3,56
B. 5,34
C. 4,5
D. 3,0
Câu 32: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol H2SO4 (loãng), thấy thoát ra khí NO (đktc) và sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa. ( giả thiết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-). Giá trị của m là
 A. 12,0 gam. B. 11,2 gam. C. 14,0 gam. D. 16,8 gam. 
Câu 33: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là
A. 7 B. 5 C. 6 D. 8
Câu 34: Cho 2,16 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,02 mol KOH và 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch thu được sau khi phản ứng kết thúc còn lại 3,94 gam chất rắn khan. Công thức của X là
 A. CH3-CH2-COOH. B. CH2=CH-COOH. C. CHC-COOH. D. CH3-COOH.
Câu 35: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch trong , đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
 A. 30,24 B. 21,60 C. 15,12 D. 25,92
Câu 36: Trộn 40 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị pH của dung dịch thu được sau khi trộn là
 A. pH=14.  B. pH=13.  C.  pH=12.  D. pH=9.
Câu 37: Cho 6,44 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được 8,68 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 30,24. B. 86,94. C. 60,48. D. 43,47.
Câu 38: Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là
A. 15,680 lít. B. 20,160 lít. C. 17,472 lít.     D. 16,128 lít.
                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 108


Câu 39: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là:
     A. 290 và 83,23  B. 260 và 102,7 C. 290 và 104,83       D. 260 và 74,62
Câu 40: Cho 9,3 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch KOH 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được một chất khí làm quỳ tím ẩm đổi thành xanh và dung dịch Y chỉ chứa chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng chất rắn khan là
A. 10,375 gam. B. 13,15 gam. C. 9,95 gam. D. 10,35 gam.
 
----------- HẾT ----------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 108


Câu
108
Câu
108
1
A
21
B
2
A
22
D
3
B
23
A
4
C
24
C
5
C
25
C
6
D
26
D
7
A
27
C
8
A
28
A
9
D
29
C
10
B
30
A
11
B
31
B
12
B
32
C
13
B
33
A
14
B
34
B
15
C
35
D
16
D
36
B
17
A
37
C
18
D
38
C
19
D
39
B
20
B
40
B
 
 
 
 
 
 
 
                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 108


Nguồn:Lâm Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI THỬ 2018 CÓ ĐÁP ÁN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKHAO_SAT_THANG_11_DE_4.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xqix0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-02 16:42:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần tải
32
Lần xem
2
đề thi ĐỀ THI THỬ 2018 CÓ ĐÁP ÁN

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan