ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VẬT LÝ( 02/08/2020)
Thời gian làm bài:50 phút ( không kể thời gian giao đề)
Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1.Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch điện thì cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I. Điện năng tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là 
A. A = UI2t. B. A = UIt. C. A = UI D. A = RI2.
Câu2. Công thức nào sau đây được dùng để tính độ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vòng ,diện tích S ,có chiều dài l.
A . 10-7 B .4π.10-7. C .4π.10-7. D .10-7
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Chu kỳ dao động của vật là
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cần bằng O với tần số góc (, biên độ A. Lấy gốc thế năng tại O. Cơ năng Wtính bằng biểu thức:
A.  B.  C.  D. 
Câu5: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Câu 6: Một sóng cơ điều hoà lan truyền trong một môi trường đàn hồi với bước sóng (, tần số sóng là f. Tốc độ truyền sóng là v được tính bằng biểu thức
A. v = (/f B. v = f/( C. / D. /
Câu 7: Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Giao thoa là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng
B. Giao thoa là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng kết hợp
C. Hai sóng xuất phát từ cùng một nguồn sóng là hai sóng kết hợp
D. Các sóng kết hợp là các sóng dao động tần số, cùng phương, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian
Câu 8: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.
D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang
Câu 9:Cường độ dòng điện i=( A ) có giá trị cực đại bằng
A. I0 B. I0 C. 2I0 D.I
Câu 10:Đặt điện áp xoay chiều  (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần luợt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch.Hệ thức nào sau đây đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Từ thông qua một vòng dây dẫn là/. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là
A. / B. /
C. / D. /
Câu 12: Trong một máy biến áp lý tưởng, số vòng của cuộn sơ cấp là N1, cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là I1, số vòng của cuộn thứ cấp là N2 , cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là I1. Hệ thức đúng là
A. / B. / C. / D. /
Câu 13: Xétmạch dao động điện từtự do LC. Chu kỳ dao động T được tính bằng biểu thức
A. / B. / C. / D. /
Câu 14:Trong chương trình Goodmorning American của đài ABC ngày 13/5
nguon VI OLET