Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Së GD vµ §T h¶i d­¬ng

Tr­êng THPT Thanh B×nh

 

§Ò thi thö ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2011

M«n thi : to¸n, Khèi A, B

(Thêi gian lµm bµi 180 phót , kh«ng kÓ giao ®Ò)

 

A. PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh ( 7,0 ®iÓm)

C©u I ( 2 ®): Cho hµm sè:  

 1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ ( C) cña hµm sè.

 2) X¸c ®Þnh m  ®Ó ®­êng th¼ng y = 2x+ m c¾t (C) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt mµ hai

            tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i hai ®iÓm ®ã song song víi nhau.

C©u II ( 2 ®):

 1) Gi¶i ph­¬ng tr×nh:     

 2) Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh:  

3) Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:

C©u III (1 ®): TÝnh  tÝch ph©n sau:

C©u IV  (1 ®iÓm): Cho h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD cã c¹nh ®¸y AB = a; chiÒu cao . MÆt ph¼ng (P) qua A vu«ng gãc víi SC c¾t SB, SC, SD lÇn l­ît t¹i B', C', D'.

1) TÝnh diÖn tÝch thiÕt diÖn t¹o thµnh vµ t×m tØ sè thÓ tÝch cña hai phÇn h×nh chãp bÞ c¾t

     bëi mÆt ph¼ng (P).

2) TÝnh sin cña gãc gi÷a ®­êng th¼ng AC' vµ mÆt ph¼ng (SAB).

C©u V (1 ®iÓm):  Cho a, b, c lµ c¸c sè thùc d­¬ng. Chøng minh r»ng:                   

                             

B. PhÇn tù chän ( 3,0 ®iÓm)

1. Theo ch­¬ng tr×nh chuÈn:

C©u VI.a ( 2 ®iÓm):

1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é Oxy cho h×nh ch÷ nhËt OABC cã ®iÓm A(2;1),

     OC =2OA vµ y B > 0. T×m to¹ ®é ®iÓm B vµ C.

2) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho ®iÓm A(1;2;0), B(0;4;0),C(0;0;3) .

    a.ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng qua O vµ vu«ng gãc víi mp(ABC).

    b.ViÕt ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) chøa OA, sao cho kho¶ng c¸ch tõ B ®Õn (P) b»ng

        kho¶ng c¸ch tõ C ®Õn (P).

C©u VII.a (1®iÓm):

 X¸c ®Þnh tËp ®iÓm M biÓu diÔn sè phøc z tho¶ m·n ®iÒu kiÖn

2. Theo ch­¬ng tr×nh n©ng cao:

C©u VI.b ( 2 ®iÓm):

1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é vu«ng gãc Oxy, cho hai ®­êng trßn:

    (C1): x2 + y2  - 10x = 0 vµ  (C2): x2 + y2 + 4x - 2y - 20 = 0. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn ®i qua c¸c giao ®iÓm cña (C1),  (C2) vµ cã t©m n»m trªn ®­êng th¼ng: x + 6y - 6 = 0.

2) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho mÆt cÇu (S) cã ph­¬ng tr×nh :


  vµ c¸c ®iÓm A(0 ;1; 1), B(-1; -2; -3), C(1; 0;-3).

T×m ®iÓm D trªn mÆt cÇu (S) sao cho thÓ tÝch tø diÖn ABCD lín nhÊt.

C©u VII.b ( 1,0 ®iÓm): Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:

 

 

§¸p ¸n §Ò sè 5:

C©u I (2,0 ®iÓm).

1) B¹n ®äc tù lµm.

2) §­êng th¼ng y = 2x + m c¾t (C) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt mµ tiÕp tuyÕn t¹i ®ã song song víi nhau cã hai nghiÖm ph©n biÖt x1, x2 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn

y'(x1) = y'(x2) ()

2x2 + (m - 6)x- 2m - 3 = 0 cã hai nghiÖm ph©n biÖt  x1, x2 kh¸c 2 vµ tho¶

m·n ®iÒu kiÖn : x1 + x2 = 4 .

C©u II.

1)

 

 .

2) §iÒu kiÖn: x > 0

    Ta cã:   .

§Æt t = log2x x = 2t.

Ta ®­îc BPT 9t - 2.6t - 8.4t 0.

  

§Æt (víi u > 0) ta ®­îc:

Tõ ®ã t×m ®­îc nghiÖm cña BPT ®· cho lµ:

3)


* §K: x 0, y 0.

* §Æt: ta cã hÖ:  

Tõ (1) vµ (2)

   5a2 + 5ab + 5b2 = a2 + 9ab + 8b2

   4a2 - 4ab - 3b2 = 0 (*)

NhËn xÐt: NÕu b = 0 th× tõ (*) => a = 0 kh«ng tho¶ m·n hÖ.

=> b 0, chia c¶ 2 vÕ cña (*) cho b2.

Ta ®­îc:

  thay vµo PT: a2 - b2 = 5

Ta ®­îc: 5b2 = 20  b2 = 4  b = 2  (do b 0) a = 3

 VËy:  (Tho¶ m·n).

C©u III:  Ta viÕt l¹i :

 §Æt th× .  

          Khi ;     khi

Tõ ®ã : .

C©u IV:  

1) Dùng AC' SC. Gäi O lµ t©m h×nh vu«ng ABCD, G lµ giao ®iÓm cña AC' víi SO. Qua G dùng ®­êng th¼ng song song víi BD c¾t SB, SD t­¬ng øng t¹i B', D'. V× BD mp(SAC) nªn BD AC'

+ Tam gi¸c SAC ®Òu, tõ ®ã:

( v× G lµ träng t©m tam gi¸c SAC). Do ®ã: .

+ Ta cã . Tõ ®ã .

 

2) XÐt hÖ trôc to¹ ®é Oxyz  sao cho O(0; 0; 0), A(1; 0; 0),

  B(0; 1; 0), ®iÓm S(0; 0;) thuéc trôc Oz.


Khi ®ã C(-1; 0; 0), . Do ®ã ,

. To¹ ®é vect¬ ph¸p tuyÕn cña

mÆt ph¼ng (SAB) lµ .Gäi lµ gãc

gi÷a AC' vµ mÆt ph¼ng (SAB). TÝnh ®­îc:  .

 

 

 

 

 

C©u V: CMR:   a, b, c > 0

B§T cÇn CM t­¬ng ®­¬ng víi:

Víi: x > 0 th× ta cã:

¸p dông ta cã:

  (v× b2 + c2 2bc)

T­¬ng tù:     

           

Céng 2 vÕ ta ®­îc: VT 1  (®pcm)

DÊu "=" x¶y ra a = b= c.

PhÇn tù chän:

1. Theo ch­¬ng tr×nh chuÈn:

C©u VI.a
1) Ta cã: AB OA => AB ®i qua A(2; 1)

vµ cã VTPT lµ

=> pt cña AB: 2(x - 2) + 1(y - 1) = 0

     2x + y - 5 = 0

B AB nªn: 2xB + yB - 5 = 0


  

MÆt kh¸c: OC = 2OA

  AB = 2OA   AB2 = 4OA2

      

      

      

Víi yB = 5 => xB = 0. VËy B(0; 5)

MÆt kh¸c  C(-2; 4)

Tãm l¹i: C(-2; 4),  B(0; 5).

2) a) Ta cã:

=> MÆt ph¼ng (ABC) cã vect¬ ph¸p tuyÕn

§­êng th¼ng cÇn t×m ®i qua O vµ vu«ng gãc víi (ABC) nªn cã PT:

b)  MÆt ph¼ng (P) cã PT d¹ng: Ax + By + Cz + D = 0  (A2 + B2 + C2 0)

V× (P) chøa OA => (P) ®i qua 2 ®iÓ O(0;0;0) vµ A(1; 2; 0).

 

VËy mp(P) cã ph­¬ng tr×nh lµ: - 2B.x + B.y + Cz = 0

Theo gi¶ thiÕt th×: d(B, (P)) = d(C, (P))

       

       

       

Chän C = 4 => B = 3

VËy cã 2 mp tho¶ m·n: (P1): - 6x + 3y + 4z = 0

           (P2):   6x - 3y + 4z = 0.

C©u VI.a (1®iÓm): X¸c ®Þnh tËp ®iÓm biÓu diÔn sè phøc z tho¶ m·n:

Gi¶ sö: z = x + yi (x, y R) => M(x; y) biÓu diÔn sè phøc z.

Ta cã:    

 

  (*)

§Æt: F1(0; -1), F2(0; 1)

Th× (*) MF2 + MF1 = 4 > F1F2 = 2

 => TËp hîp ®iÓm M lµ elip (E) cã 2 tiªu ®iÓm lµ F1, F2.

Ta viÕt ph­¬ng tr×nh elip (E):

Ph­¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (E) cã d¹ng:  (a > b > 0; b2 = a2 - c2)


  Ta cã:    b2 = a2 - c2 = 3

VËy (E): .

2. Theo ch­¬ng n©ng cao:

C©u VI.b
1) Gäi A, B lÇn l­ît lµ giao ®iÓm cña 2 ®­êng trßn (C1) vµ (C2).

suy ra to¹ ®é cña A vµ B tho¶ m·n hÖ:  

          

          

             VËy A(2; 4),  B(1; -3).

Gäi I lµ t©m ®­êng trßn cÇn t×m.

V× I (): x + 6y - 6= 0 I(6 - 6a; a)

Theo gi¶ thiÕt th× ®­êng trßn (C) cÇn t×m ®i qua 2 ®iÓm A, B nªn ta cã:

  IA = IB = R.                                          ( Cã:  )

    

    

    

     2a = -2 a = -1

Lóc ®ã:  I(12; -1), 

VËy (C ): (x - 12)2 + (y + 1)2 = 52

2)

Ta cã: x2 + y2 + z2 - 2x + 2z - 2 = 0

      (x - 1)2 + y2 + (z + 1)2 = 22

=> MÆt cÇu (S) cã t©m I(1;0;-1), R = 2.

Ta cã:

 

=> mp (ABC) cã vec t¬ ph¸p tuyÕn lµ

Do ®ã  mp(ABC) cã PT: 2(x - 0) - 2(y - 1) + 1(z - 1) = 0

                              2x - 2y + z + 1 = 0.

Gäi H lµ h×nh chiÕu cña ®iÓm D trªn mp(ABC)

Ta cã: mµ SABC kh«ng ®æi

 => VABCD lín nhÊt DH lín nhÊt.

Bµi to¸n quy vÒ t×m ®iÓm D (S) sao cho DH lín nhÊt.

Gäi () lµ ®­êng th¼ng ®i qua I(1;0;-1) vµ vu«ng gãc


víi mp(P) cã ph­¬ng tr×nh:

Gäi D1, D2 lÇn l­ît lµ giao ®iÓm  cña () víi mÆt cÇu (S) => to¹ ®é D1, D2 tho¶ m·n hÖ Ph­¬ng tr×nh:

Ta thÊy d(D1; (P)) = > d(D2; (P))= => §iÓm cÇn t×m lµ .

C©u VII.b.   §iÒu kiÖn:

HÖ ®· cho t­¬ng ®­¬ng víi:  

  ( T/m)

VËy hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm (x; y) lµ (1;1), (2;2).

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

DE THI THU DAI HOC KHOI A, B TRUONG THANH BINH _ HAI DUONG LAN 3

Đăng ngày 3/6/2011 11:20:31 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 194 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.33 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DE THI THU DAI HOC KHOI A, B TRUONG THANH BINH _ HAI DUONG LAN 3, Toán 12. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu DE THI THU DAI HOC KHOI A, B TRUONG THANH BINH _ HAI DUONG LAN 3 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu DE THI THU DAI HOC KHOI A, B TRUONG THANH BINH _ HAI DUONG LAN 3 trong danh mục Toán 12 được giới thiệu bởi thành viên Đảo Phạm Hữu đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Sở GD và ĐT hải dương Trường THPT Thanh Bình Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2011 Môn thi : toán, Khối A, B (Thời gian làm bài 180 phút , ko kể giao đề)   A,còn cho biết thêm Phần chung cho hầu hết những thí sinh ( 7,0 điểm) Câu I ( 2 đ): Cho hàm số:  1) Khảo sát sự biến thiên

https://nslide.com/de-thi/de-thi-thu-dai-hoc-khoi-a-b-truong-thanh-binh-hai-duong-lan-3.hh6pwq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 12


Sở GD và ĐT hải dương
Trường THPT Thanh Bình

Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2011
Môn thi : toán, Khối A, B
(Thời gian làm bài 180 phút , không kể giao đề)


A. Phần chung cho tất cả các thí sinh ( 7,0 điểm)
Câu I ( 2 đ): Cho hàm số: 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số.
2) Xác định m để đường thẳng y = 2x+ m cắt (C) tại hai điểm phân biệt mà hai
tiếp tuyến của (C) tại hai điểm đó song song với nhau.
Câu II ( 2 đ):
1) Giải phương trình: 
2) Giải bất phương trình:
3) Giải hệ phương trình:
Câu III (1 đ): Tính tích phân sau:
Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = a; chiều cao Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC cắt SB, SC, SD lần lượt tại B`, C`, D`.
1) Tính diện tích thiết diện tạo thành và tìm tỉ số thể tích của hai phần hình chóp bị cắt
bởi mặt phẳng (P).
2) Tính sin của góc giữa đường thẳng AC` và mặt phẳng (SAB).
Câu V (1 điểm): Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

B. Phần tự chọn ( 3,0 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn:
Câu VI.a ( 2 điểm):
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật OABC có điểm A(2;1),
OC =2OA và y B > 0. Tìm toạ độ điểm B và C.
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(1;2;0), B(0;4;0),C(0;0;3) .
a.Viết phương trình đường thẳng qua O và vuông góc với mp(ABC).
b.Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa OA, sao cho khoảng cách từ B đến (P) bằng
khoảng cách từ C đến (P).
Câu VII.a (1điểm):
Xác định tập điểm M biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện
2. Theo chương trình nâng cao:
Câu VI.b ( 2 điểm):
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy, cho hai đường tròn:
(C1): x2 + y2 - 10x = 0 và (C2): x2 + y2 + 4x - 2y - 20 = 0. Viết phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của (C1), (C2) và có tâm nằm trên đường thẳng: x + 6y - 6 = 0.
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình :
và các điểm A(0 ;1; 1), B(-1; -2; -3), C(1; 0;-3).
Tìm điểm D trên mặt cầu (S) sao cho thể tích tứ diện ABCD lớn nhất.
Câu VII.b ( 1,0 điểm): Giải hệ phương trình:


Đáp án Đề số 5:
Câu I (2,0 điểm).
1) Bạn đọc tự làm.
2) Đường thẳng y = 2x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt

Sponsor Documents