Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
ĐỀ TẶNG KÈM SỐ 1  
MÔN VẬT LÝ  
Thời gian: 90 phút  
-34 -19  
ho ꢁiꢂt hꢃng ꢄố Pꢅꢆng hꢇ ꢈꢉꢈ25ꢊ10 ꢋꢊꢄ; ꢌꢍ ꢅꢎn ꢌiện tꢏch nguyꢐn tố ꢑ ꢇ 1ꢉꢈꢊ10 ꢀ; tốc ꢌꢍ ꢒnh ꢄꢒng  
8
2
23  
trong chân không c ꢇ 3ꢊ10 m/s; 1u = 931,5 (MeV/c ); ꢄố Avôgaꢌrô N = 6,022.10 hạt/moꢅꢊ  
A
Câu 1: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km. Dây  
-8  
2
dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10 Ωm, tiết diện 0,4cm , hệ số công suất của mạch điện là 0,9.  
Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện là:  
A. 96,14%.  
B. 96,88%.  
C. 93,75%.  
D. 92,28%.  
Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, tụ điện C.  
Điều chỉnh R để công suất trên R có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch  
lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là:  
A. 0,67.  
B. 0,71.  
C. 0,5.  
D. 0,75.  
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m=100g, lò xo có độ cứng k=100N/m. Trong cùng một  
điều kiện về lực cản của môi trường, thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động  
2
2
cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (Cho g=π m/s )  
4
A. F = 2cos(10πt + ) (N).  
B. F = 1,5cos(10πt) (N).  
2
4
C. F = 2cos(20πt + ) (N).  
D. F = 1,5cos(8πt + ) (N).  
Câu 4: Trong bài thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn để nghiệm lại công thức xác định  
chu kì dao động của con lắc phụ thuộc vào chiều dài của dây treo con lắc thì trong các bước thực hành,  
thao tác nào sau đây là một trong các bước thực hành phù hợp:  
2
A. Thực hiện việc vẽ đồ thị của chu kì dao động nhỏ T tại 1 nơi thực hành vào biến ℓ (ℓ là chiều dài  
con lắc).  
B. Thực hiện việc vẽ đồ thị của chu kì dao động nhỏ T tại 1 nơi thực hành vào biến ℓ (ℓ là chiều dài con  
lắc).  
C. Thực hiện đo chu kì dao động của con lắc đơn có cùng chiều dài nhưng thay đổi biên độ của con lắc  
đảm bảo biên độ góc nhỏ.  
D. Thực hiện đo chu kì dao động với biên độ góc nhỏ của con lắc đơn có chiều dài khác nhau tại các vị  
trí khác nhau.  
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, các khe  
cách màn 2m. Bề rộng trường giao thoa khảo sát trên màn là L=1cm. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc  
màu vàng có bước sóng λ =0,6μm và màu tím có bước sóng λ =0,4μm. Kết luận nào sau đây là đúng:  
v
t
A. Chỉ có 9 vân sáng màu vàng phân bố đều nhau trong trường giao thoa.  
B. Chỉ có 13 vân sáng màu tím phân bố đều nhau trong trường giao thoa.  
Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2015- Đề Tặng Kèm Số 1  
1
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
C. Có tổng cộng 17 vạch sáng trong trường giao thoa.  
D. Trong trường giao thoa có hai loại vân sáng màu vàng và màu tím.  
Câu 6: Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức u=U cos(100πt-π/3) (V). Xác định thời điểm mà cường  
0
độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất là  
A. 1/600 s.  
B. 1/300 s.  
C. 1/150 s.  
D. 5/600 s.  
4  
0
F. Cuộn dây thuần cảm  
1
Câu 7: Cho đoạn mạch như hình vẽ. R=40Ω; C=  
3
với L=  
H. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì hiệu điện thế trên đoạn mạch MB là  
5  
uMB=80sin(100πt-π/3) (V). Biểu thức của điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là  
A. u=160sin(100πt+π/6) (V). B. u=160 sin(100πt-5π/12) (V).  
2
C. u=80  
2
sin(100πt-π/12) (V).  
B. v = 50 m/s.  
D. u=80sin(100πt-π/4) (V).  
C. v = 100 m/s. D. v = 25 m/s.  
A. v = 20 m/s.  
Câu 9: Đối với máy phát điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây là chính xác?  
A. Máy phát điện xoay chiều ba pha có thể lấy điện trực tiếp ra ngoài không cần bộ góp điện.  
B. Bộ góp được thiết kế ở tất cả các máy phát điện xoay chiều để lấy điện ra mà không xoắn dây.  
C. Trong máy phát điện xoay chiều, rôto là phần cảm và stato là phần ứng.  
D. Mục đích của việc thiết kế lõi khung dây phần ứng gồm nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau  
để tạo ra suất điện động lớn.  
Câu 10: Mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1mH và một tụ điện có điện dung  
thay đổi được. Để mạch có thể cộng hưởng với các tần số từ 3MHz đến 4MHz thì điện dung của tụ phải  
thay đổi trong khoảng  
A. 2 μF  
C
2,8 μF.  
2,8 pF.  
B. 0,16 pF  
D. 0,2 μF  
C. 0,9 N.  
C
0,28 pF.  
C. 1,6 pF  
A. 1,6 N.  
C
C
0,28 μF.  
B. 1,1 N.  
D. 2 N.  
Câu 12: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  
không đổi. Nếu tăng số vòng dây của cuộn thứ cấp thêm 20% thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ  
cấp để hở tăng thêm 6V so với lúc đầu. Điện áp hiệu dụng ban đầu ở cuộn thứ cấp khi để hở là  
A. 36 V.  
B. 24 V.  
C. 30 V.  
D. 42 V.  
Câu 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Biết ở thời điểm t vật có tốc độ 40cm/s,  
2
.
sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn 1,6π m/s . Tần số dao động của vật bằng  
A. 2 Hz. B. 2,5 Hz. C. 5 Hz. D. 4 Hz.  
Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2015- Đề Tặng Kèm Số 1  
2
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
Câu 14: Hai điểm M, N cách nhau λ/3 cùng nằm trên một nửa đường thng xuất phát từ nguồn sóng, sóng  
truyn t M đến N. Ti thời điểm t, li độ dao động tại M là 6cm đang chuyển động theo chiều dương, li độ  
dao động của N là -6cm. Khi phn t ti M chuyển động đến biên lần th hai k t thi điểm t thì li độ  
sóng tại N là:  
A. - 2  
3
cm.  
B. 4  
3
cm.  
C. - 3  
2
cm.  
D. 2 3cm.  
Câu 15: Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì  
A. bước sóng của sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng.  
B. tốc độ sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều giảm.  
C. tốc độ sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng.  
D. bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm.  
2
Câu 16: Con lắc lò xo thẳng đứng ở vị trí cân bằng lò xo giãn 5cm. Lấy g=10m/s . Biết rằng trong một chu  
kì thời gian lò xo bị nén bằng một nửa thời gian lò xo bị giãn. Tốc độ của vật khi đầu dưới của lò xo đi qua  
chỗ lò xo không biến dạng là:  
2
3
3
6
m/s.  
A. v =  
m/s.  
B. v =  
m/s.  
C. v =  
m/s.  
D. v =  
2
2
2
3
6
Câu 17: Một vật dao động với phương trình x = 4cos(2t -  
) (cm). Thời điểm vật có tốc độ  
4
3
(cm/s)lần  
thứ  
6036  
2012  
kể  
từ  
lúc  
dao  
động  
là  
1
2071  
12072  
12  
6035  
12  
A.  
(s).  
B. (s).  
12  
C.  
(s).  
D.  
(s).  
1
2
3
Câu 18: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u  2cos(20t  )( trong đó u(mm), t(s)  
)
sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O  
6
một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha  
với nguồn?  
A. 9  
B. 4  
C. 5  
D. 8  
Câu 19: Một trạm phát điện nhỏ muốn cung cấp một công suất 4kW dưới điện áp hiệu dụng 250V. Biết  
cường độ dòng điện và điện áp tức thời cùng pha. Để hiệu suất của quá trình truyền tải đạt 95% thì điện trở  
của đường dây tải điện là  
A. 2,82Ω.  
B. 2,42Ω.  
C. 0,78Ω.  
D. 1,429Ω.  
Câu 20: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp O , O cách nhau 12cm dao động với phương trình tương  
1
2
6
5  
6
ứng là u =3cos(40πt+ ) (cm) và u =3cos(40πt-  
) (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là  
1
2
v=60cm/s. Số điểm dao động với biên độ 3cm trên đoạn O O là:  
1
2
Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2015- Đề Tặng Kèm Số 1  
3
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
A. 18 .  
B. 8  
C. 9 .  
D. 16 .  
Câu 21: Chọn câu trả lời sai.  
A. Nguyên nhân tán sắc là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc có  
màu sắc khác nhau là khác nhau.  
B. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng, tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất, tia tím có góc lệch  
nhiều nhất.  
C. Khi ánh sáng trắng khúc xạ qua lăng kính xảy ra phản xạ toàn phần thì tia tím phản xạ đầu tiên.  
D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính, mỗi màu đơn sắc có một giá trị bước sóng xác  
định.  
Câu 22: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây?  
A. Khi lan truyền kèm theo sự lan truyền năng lượng.  
B. Tốc độ lan truyền sóng phụ thuộc môi trường lan truyền.  
C. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa, truyền thẳng.  
D. Quy luật thay đổi bước sóng khi thay đổi môi trường truyền.  
Câu 23: Một chất điểm có khối lượng m=400 g dao động điều hòa trên đường kính của một đường tròn.  
Cho biết vị trí của chất điểm trên đường kính cũng là hình chiếu của điểm chuyển động tròn đều trên đường  
2
tròn tâm O, bán kính 15cm và gia tốc hướng tâm của nó bằng 9,6m/s . Khi đi qua tâm điểm giữa của bán  
kính đường tròn thì động năng của vật bằng  
A. 288mJ.  
B. 576mJ.  
C. 0,216J.  
D. 0,072J.  
Câu 24: Con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động với chu kỳ T =1,5s. Con lắc đơn có chiều dài ℓ=ℓ +ℓ dao  
1
1
1
2
động với chu kỳ T=2,5s. Chu kỳ của con lắc đơn có chiều dài ℓ là  
2
A. 1,88 s.  
B. 2,0 s.  
C. 2,92 s.  
D. 1 s.  
Câu 25: Tại thời điểm vật thực hiện dao động điều hòa x=Acos(ωt+φ), với vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực  
đại, lúc đó độ lớn gia tốc của vật dao động là:  
A
A 3  
A
D.   
2
2
.
A.  
.
B.  
.
C. A 2  
.
2
3
2
2
Câu 26: Phương trình dao động của vật có dạng x=Acos (ωt+ ). Chọn kết luận  tả đúng dao động của vật:  
4
A. Vật dao động có biên độ A.  
B. Vật dao động có tần số góc ω.  
C. Vật dao động có biên độ A/2.  
D. Vật dao động có biên độ A, tần số góc ω.  
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u=U cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn dây  
0
thuần cảm có cảm kháng Z mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I và I lần  
L
0
lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch; u , uR  
L
Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2015- Đề Tặng Kèm Số 1  
4
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

ĐỀ THI THỬ LÝ HAY MEGA BOOK

Đăng ngày 7/28/2017 12:50:25 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: 0.47 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi ĐỀ THI THỬ LÝ HAY MEGA BOOK, Vật lý 12. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc thư viện ĐỀ THI THỬ LÝ HAY MEGA BOOK .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ THI THỬ LÝ HAY MEGA BOOK thuộc chủ đề Vật lý 12 được chia sẽ bởi bạn Trang Phạm Thị đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục Vật lý 12 , có tổng cộng 21 page, thuộc định dạng .pdf, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo

https://nslide.com/de-thi/de-thi-thu-ly-hay-mega-book.tgzu0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 12


Sponsor Documents