đề thi thử môn toán vào lớp 10

đề thi Toán học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
jhuluq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/15/2009 10:55:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.26 M
Lần xem
0
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

 Chuyên đề: Bất đẳng thức Tác giả : Nguyễn –Văn –Thủy sưu tập và biên soạn năm 2000 chỉnh sửa năm :2007 Bác tặng cháu - chúc cháu thành công A- Mở đầu: Bất đẳng thức là một trong những mảng kiến thức,xem chi tiết và tải về đề thi đề thi thử môn toán vào lớp 10, Đề Thi Toán Học 9 , Đề thi đề thi thử môn toán vào lớp 10, doc, 1 trang, 1.26 M, Toán học 9 chia sẽ bởi Bình Đặng Thúc đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

de-thi-thu-mon-toan-vao-lop-10.doc[1.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 Chuyên đề: Bất đẳng thức
Tác giả : Nguyễn –Văn –Thủy
sưu tập và biên soạn năm 2000
chỉnh sửa năm :2007
Bác tặng cháu - chúc cháu thành công
A- Mở đầu:
Bất đẳng thức là một trong những mảng kiến thức khó nhất của toán học phổ thông .
Nhưng thông qua các bài tập về chứng minh bất đẳng thức học sinh hiểu kỹ và sâu sắc hơn về giải và biện luận phương trình , bất phương trình ,về mối liên hệ giữa các yếu tố
của tam giác về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một biểu thức. Trong quá trình giải bài tập , năng lực suy nghĩ , sáng tạo của học sinh được phat triển đa dang và phong phú
vì các bài tập về bất đẳng thức có cách giải không theo quy tắc hoặc khuôn mẫu nào cả.
Nó đòi hỏi người đọc phải có cách suy nghĩ lôgic sáng tạo biết kết hợp kiến thức cũ với kiến thức mới một cách lôgíc có hệ thống.
Cũng vì toán về bất đẳng thức không có cách giải mẫu , không theo một phương pháp nhất định nên học sinh rât lúng túng khi giải toán về bất đẳng thức vì vậy học sinh sẽ không biết bắt đầu từ đâu và đi theo hương nào .Do đó hầu hết học sinh không biết làm toán về bất đẳng thứcvà không biết vận dụng bất đẳng thức để giải quyết các loại bài tập khác.
Trong thực tế giảng dạy toán ở trường THCS việc làm cho học sinh biết chứng minh bất đẳng thức và vận dụng các bất đẳng thức vào giải các bài tập có liên quan là công việc rất quan trọngvà không thể thiếu được của người dạy toán ,thông qua đó rèn luyện
Tư duy lôgic và khả năng sáng tạo cho học sinh .Để làm được điều đó người thầy giáo phải cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản và một số phương pháp suy nghĩ ban đầu về bất đẳng thức .
Chính vì lí do trên nên tôi tự tham khảo biên soạn chuyên đề bất đẳng thức nhằm mục đích giúp học sinh học tốt hơn.

Danh mục của chuyên đề
S.t.t
Nội dung
trang


Phần mở đầu
1


Nội dung chuyên đề
2


Các kiến thức cần lưu ý
3


Các phương pháp chứng minh bát đẳng thức
4


Phương pháp 1:dùng định nghiã
4


Phương pháp 2:dùng biến đổi tương đương
6


Phương pháp 3:dùng bất đẳng thức quen thuộc
8


Phương pháp 4:dùng tính chất bắc cầu
10


Phương pháp 5: dùng tính chấtbủa tỷ số
12


Phương pháp 6: dùng phương pháp làm trội
14


Phương pháp 7: dùmg bát đẳng thức tam giác
16


Phương pháp 8: dùng đổi biến
17


Phương pháp 9: Dùng tam thức bậc hai
18


Phương pháp 10: Dùng quy nạp toán học
19


Phương pháp 11: Dùng chứng minh phản chứng
21


Các bài tập nâng cao
23


ứng dụng của bất dẳng thức
28


Dùng bất đẳng thức để tìm cực

 


Chuyªn ®Ò:                   BÊt ®¼ng thøc

 

T¸c gi¶ NguyÔn –V¨n –Thñy

 s­u tËp vµ biªn so¹n n¨m 2000

chØnh söa n¨m :2007

 

 

B¸c tÆng ch¸u - chóc ch¸u thµnh c«ng

 

A-  Më ®Çu:

   BÊt ®¼ng thøc lµ mét trong nh÷ng m¶ng kiÕn thøc khã nhÊt cña to¸n häc phæ th«ng .

Nh­ng th«ng qua c¸c bµi tËp vÒ chøng minh bÊt ®¼ng thøc häc sinh hiÓu kü vµ s©u s¾c h¬n vÒ gi¶i vµ biÖn luËn ph­¬ng tr×nh , bÊt ph­¬ng tr×nh ,vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè

cña tam gi¸c vÒ t×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp , n¨ng lùc suy nghÜ , s¸ng t¹o cña häc sinh ®­îc phat triÓn ®a dang vµ phong phó

v× c¸c bµi tËp vÒ bÊt ®¼ng thøc cã c¸ch gi¶i kh«ng theo quy t¾c hoÆc khu«n mÉu nµo c¶.

Nã ®ßi hái ng­êi ®äc ph¶i cã c¸ch suy nghÜ l«gic s¸ng t¹o biÕt kÕt hîp kiÕn thøc cò víi kiÕn thøc míi mét c¸ch l«gÝc cã hÖ thèng.

   Còng v× to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøc kh«ng cã c¸ch gi¶i mÉu , kh«ng theo mét ph­¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh nªn häc sinh r©t lóng tóng khi gi¶i to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøc v× vËy häc sinh sÏ kh«ng biÕt b¾t ®Çu tõ ®©u vµ ®i theo h­¬ng nµo .Do ®ã hÇu hÕt häc sinh kh«ng biÕt lµm to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøcvµ kh«ng biÕt vËn dông bÊt ®¼ng thøc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c lo¹i bµi tËp kh¸c.

   Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y to¸n ë tr­êng THCS  viÖc lµm cho häc sinh biÕt chøng minh bÊt ®¼ng thøc vµ vËn dông c¸c bÊt ®¼ng thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan lµ c«ng viÖc rÊt quan trängvµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña ng­êi d¹y to¸n ,th«ng qua ®ã rÌn luyÖn

T­ duy l«gic vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho häc sinh .§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi thÇy gi¸o ph¶i cung cÊp cho häc sinh mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vµ mét sè ph­¬ng ph¸p suy nghÜ ban ®Çu vÒ bÊt ®¼ng thøc .

   ChÝnh v× lÝ do trªn nªn t«i tù tham kh¶o biªn so¹n chuyªn ®Ò bÊt ®¼ng thøc nh»m môc ®Ých gióp häc sinh häc tèt h¬n.

 

 

1

 


 

 

 Danh môc cña chuyªn ®Ò

 

S.t.t

Néi dung

trang

 1.  

PhÇn më ®Çu

1

 1.  

Néi dung chuyªn ®Ò

2

 1.  

C¸c kiÕn thøc cÇn l­u ý

3

 1.  

C¸c ph­¬ng ph¸p chøng minh b¸t ®¼ng thøc

4

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 1:dïng ®Þnh nghi·

4

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 2:dïng biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng

6

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 3:dïng bÊt ®¼ng thøc quen thuéc

8

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 4:dïng tÝnh chÊt b¾c cÇu

10

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 5: dïng tÝnh chÊtbña tû sè

12

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 6: dïng ph­¬ng ph¸p lµm tréi

14

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 7: dïmg b¸t ®¼ng thøc tam gi¸c

16

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 8:   dïng ®æi biÕn

17

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 9:  Dïng tam thøc bËc hai

18

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 10:  Dïng quy n¹p to¸n häc

19

 1.  

Ph­¬ng ph¸p 11:  Dïng chøng minh ph¶n chøng

21

 1.  

C¸c bµi tËp n©ng cao

23

 1.  

øng dông cña bÊt d¼ng thøc

28

 1.  

Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó t×m cùc trÞ

29

 1.  

Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó: gi¶i ph­¬ng tr×nh hÖ ph­¬ng tr×nh

31

 1.  

Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó : gi¶i ph­¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn

33

 1.  

Tµi liÖu tham kh¶o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- néi dung

      PhÇn 1 : c¸c kiÕn thøc cÇn l­u ý

 

           1- §Þnh nghÜa

           2- TÝnh chÊt

           3-Mét sè h»ng bÊt ®¼ng thøc hay dïng

 

1

 


 

 PhÇn 2:mét sè ph­¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc

          1-Ph­¬ng ph¸p dïng ®Þnh nghÜa

           2- Ph­¬ng ph¸p dïng biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng

           3- Ph­¬ng ph¸p dïng bÊt ®¼ng thøc quen thuéc

           4- Ph­¬ng ph¸p sö dông tÝnh chÊt b¾c cÇu

           5- Ph­¬ng ph¸p dïng tÝnh chÊt tØ sè

           6- Ph­¬ng ph¸p lµm tréi

           7- Ph­¬ng ph¸p dïng bÊt ®¼ng thøc trong tam gi¸c

           8- Ph­¬ng ph¸p ®æi biÕn sè

           9- Ph­¬ng ph¸p dïng tam thøc bËc hai

          10- Ph­¬ng ph¸p quy n¹p

          11- Ph­¬ng ph¸p ph¶n chøng

 

     PhÇn 3 :c¸c bµi tËp n©ng cao

 

     PHÇN 4 : øng dông cña bÊt ®¼ng thøc

          1- Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó t×m cùc trÞ

           2-Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh vµ bÊt ph­¬ng tr×nh

           3-Dïng bÊt ®¼ng thøc gi¶i ph­¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhÇn I : c¸c kiÕn thøc cÇn l­u ý

1-§inhnghÜa

 

                                

2-tÝnh chÊt

 

    + A>B

    + A>B vµ B >C 

1

 


    + A>B A+C >B + C

    + A>B vµ  C > D A+C > B + D

    + A>B vµ C > 0  A.C > B.C

    + A>B vµ C < 0  A.C < B.C

    + 0 < A < B vµ 0 < C <D    0 < A.C < B.D

    + A > B > 0      A >  B

    + A > B      A > B  víi n lÎ

    + >      A > B  víi n ch½n

    + m > n > 0 vµ A > 1  A >A 

    + m > n > 0 vµ 0 <A < 1     A <   A 

    +A < B vµ A.B > 0      

 

    3-mét sè h»ng bÊt ®¼ng thøc

 

     + A 0 víi A ( dÊu = x¶y ra khi A = 0 )

     +    An 0  víiA ( dÊu = x¶y ra khi A = 0 )

     + víi     (dÊu = x¶y ra khi A = 0 )

     +  - < A =

         ( dÊu = x¶y ra khi A.B > 0)

      +      ( dÊu = x¶y ra khi A.B < 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhÇn II : mét sè ph­¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc

 

Ph­¬ng ph¸p 1 : dïng ®Þnh nghÜa

 

    KiÕn thøc :  §Ó chøng minh A > B

                            Ta chøng minh A –B > 0

                            L­u ý dïng h»ng bÊt ®¼ng thøc  M 0  víi M

 

    VÝ dô 1   x, y, z chøng minh r»ng :

1

 


               a) x + y + z   xy+ yz + zx

               b) x + y + z 2xy – 2xz + 2yz

                         ­c) x + y + z+3 2 (x + y + z)

 

             Gi¶i:

 

                a) Ta xÐt hiÖu

                                 x + y + z- xy – yz - zx

                           =.2 .( x + y + z- xy – yz – zx)

                           =®óng víi mäi x;y;z

         V× (x-y)2 0  víix ; y DÊu b»ng x¶y ra khi x=y

                (x-z)2 0  víix ; z DÊu b»ng x¶y ra khi x=z

             (y-z)2 0  víi z; y DÊu b»ng x¶y ra khi z=y

                      VËy x + y + z   xy+ yz + zx

                            DÊu b»ng x¶y ra khi x = y =z

                 b)Ta xÐt hiÖu

                         x + y + z- ( 2xy – 2xz +2yz )

                      = x + y + z-  2xy +2xz –2yz

                      =( x – y + z) ®óng víi mäi x;y;z

                       VËy x + y + z 2xy – 2xz + 2yz   ®óng víi mäi x;y;z

                              DÊu b»ng x¶y ra khi x+y=z

                  c) Ta xÐt hiÖu

                              x + y + z+3 – 2( x+ y +z )

                       = x- 2x + 1 + y -2y +1 + z-2z +1

                       = (x-1)+ (y-1) +(z-1) 0

                                DÊu(=)x¶y ra khi x=y=z=1

VÝ dô 2: chøng minh r»ng :

a)  ;b)

c)  H·y tæng qu¸t bµi to¸n

 

 

gi¶i

a)  Ta xÐt hiÖu         

            =

            =

  =

1

 


         VËy 

DÊu b»ng x¶y ra khi  a=b

b)Ta xÐt hiÖu

         

       =

     VËy

 

DÊu b»ng x¶y ra khi  a = b =c

c)Tæng qu¸t

 

                

Tãm l¹i c¸c b­íc ®Ó chøng minh AB tho ®Þnh nghÜa

     B­íc 1: Ta xÐt hiÖu  H = A - B

     B­íc 2:BiÕn ®æi H=(C+D)hoÆc H=(C+D)+….+(E+F)

     B­íc 3:KÕt luËn A B

 

VÝ dô:(chuyªn Nga- Ph¸p  98-99)

    Chøng minh m,n,p,q ta ®Òu cã

                    m+ n+ p+ q+1 m(n+p+q+1)

           Gi¶i:

(lu«n ®óng)

 

 

DÊu b»ng x¶y ra khi 

 

Bµi tËp bæ sung

 

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ph­¬ng ph¸p 2 : Dïng phÐp biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng

L­u ý:

       Ta biÕn ®æi bÊt ®¼ng thøc cÇn chøng minh t­¬ng ®­¬ng víi bÊt ®¼ng thøc ®óng hoÆc bÊt ®¼ng thøc ®· ®­îc chøng minh lµ ®óng.

    Chó ý c¸c h»ng ®¼ng thøc sau:

                      

                        

                      

   VÝ dô 1:

  Cho a, b, c, d,e lµ c¸c sè thùc chøng minh r»ng

1

 


               a)

               b)

               c)

 

       Gi¶i:

        a)

       

              (bÊt ®¼ng thøc nµy lu«n ®óng)

        VËy    (dÊu b»ng x¶y ra khi 2a=b)

       b)   

        

        

                 BÊt ®¼ng thøc cuèi ®óng.

           VËy

                DÊu b»ng x¶y ra khi a=b=1

        c)     

                                                                                  

           

           

             BÊt ®¼ng thøc ®óng vËy ta cã ®iÒu ph¶i chøng minh

VÝ dô 2:

           Chøng minh r»ng:

                     Gi¶i:

 

    

a2b2(a2-b2)(a6-b6) 0     a2b2(a2-b2)2(a4+ a2b2+b4 0

BÊt ®¼ng thøccuèi ®óng vËy ta cã ®iÒu ph¶i chøng minh

 

VÝ dô 3:  cho x.y =1 vµ x.y   

Chøng minh 

Gi¶i:

  v× :xy  nªn  x- y 0   x2+y2 ( x-y)

     x2+y2- x+y 0 x2+y2+2- x+y -2 0

x2+y2+()2- x+y -2xy 0  v× x.y=1  nªn 2.x.y=2

(x-y-)2    0   §iÒu nµy lu«n lu«n ®óng . VËy ta cã ®iÒu ph¶i chøng minh

VÝ dô 4:

1

 


           1)CM:           P(x,y)=

            2)CM:              (gîi ý :b×nh ph­¬ng 2 vÕ)

            3)choba sè thùc kh¸c kh«ng x, y, z tháa m·n:

                                

    Chøng minh r»ng :cã ®óng mét trong ba sè x,y,z lín h¬n 1

                            (®Ò thi Lam S¬n 96-97)

            Gi¶i

    XÐt (x-1)(y-1)(z-1)=xyz+(xy+yz+zx)+x+y+z-1

  =(xyz-1)+(x+y+z)-xyz()=x+y+z - ( (v×< x+y+z theo gt)

        2 trong 3 sè x-1 , y-1 , z-1 ©m hoÆc c¶ ba sç-1 , y-1, z-1 lµ d­¬ng.

NÕñ tr­êng hîp sau x¶y ra th× x, y, z >1 x.y.z>1 M©u thuÉn gt  x.y.z=1 b¾t buéc ph¶i x¶y ra tr­êng hîp trªn tøc lµ cã ®óng 1 trong ba sè x ,y ,z lµ sè lín h¬n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph­­¬ng ph¸p 3:              dïng bÊt ®¼ng thøc quen thuéc

 

A/ mét sè bÊt ®¼ng thøc hay dïng

     1)  C¸c bÊt ®¼ng thøc phô:

         a)

         b) dÊu( = ) khi x = y = 0

         c)

         d)

1

 


      2)BÊt ®¼ng thøc C« sy:      Víi 

      3)BÊt ®¼ng thøc Bunhiacopski

                          

      4) BÊt ®¼ng thøc Trª- b­-sÐp:

            NÕu                      

            NÕu                      

DÊu b»ng x¶y ra khi

b/ c¸c vÝ dô

       vÝ dô 1  Cho a, b ,c lµ c¸c sè kh«ng ©m chøng minh r»ng

                                (a+b)(b+c)(c+a)8abc

Gi¶i:

        C¸ch 1:Dïng bÊt ®¼ng thøc phô:

                      Tacã     ;       ;   

                         

                      (a+b)(b+c)(c+a)8abc             

              DÊu “=” x¶y ra khi a = b = c

vÝ dô 2(tù gi¶i): 1)Cho a,b,c>0 vµ a+b+c=1    CMR:          (403-1001)

            2)Cho x,y,z>0 vµ x+y+z=1    CMR:x+2y+z

            3)Cho a>0 , b>0, c>0                                                                                                                       

                       CMR:   

            4)Cho x,y  tháa m·n         ;CMR:    x+y                             

vÝ dô 3:    Cho a>b>c>0   vµ chøng minh r»ng

 

 

 

  Gi¶i:   

     Do a,b,c ®èi xøng  ,gi¶ sö abc    

¸p dông B§T  Trª- b­-sÐp ta cã

          ==

       VËy        DÊu b»ng x¶y ra khi a=b=c=

1

 


vÝ dô 4:   

                      Cho a,b,c,d>0 vµ abcd =1   .Chøng minh r»ng :

 

Gi¶i:

Ta cã  

           

Do abcd =1 nªn cd =  (dïng )

  Ta cã    (1)                                           MÆt kh¸c:  

             =(ab+cd)+(ac+bd)+(bc+ad)

             =

     VËy

vÝ dô 5:    Cho 4 sè a,b,c,d bÊt kú chøng minh r»ng:

                              

           Gi¶i: Dïng bÊt ®¼ng thøc  Bunhiacopski

        tacã    ac+bd

        mµ

 

vÝ dô 6:   Chøng minh r»ng

                                 

 Gi¶i:    Dïng bÊt ®¼ng thøc  Bunhiacopski

    C¸ch 1: XÐt cÆp sè (1,1,1) vµ (a,b,c)  ta cã

                      

                 3

    §iÒu ph¶i chøng minh DÊu b»ng x¶y ra khi a=b=c

 

 

 

Ph­­­¬ng ph¸p 4:        Sö dông tÝnh chÊt b¾c cÇu

 

L­­u ý:    A>B vµ b>c th×  A>c

               0< x <1  th×  x<x

vÝ dô 1:

       Cho a, b, c ,d >0 tháa m·n  a> c+d , b>c+d

            Chøng minh r»ng    ab >ad+bc

        Gi¶i:

            Tacã     

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về đề thi thử môn toán vào lớp 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU