dề thi thử thpt 2018

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2018-06-09 07:45:21 Tác giả Long Đinh Thế loại .doc kích thước 0.72 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 230 Họ tên thí sinh: ………............................................................ Câu 1: Cho . Tính A.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút.
 
 
 
Mã đề: 230
Họ tên thí sinh: ………............................................................
Câu 1: Cho . Tính
A. I= 8 B.  C. I= 2 D. I=-2
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm nào sau đây nằm trên trục Oz ?
A.  B.  C.  D.
Câu 3: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là :
A.  B.  C.  D.
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu có tâm và đi qua điểm . Hãy tìm phương trình của mặt cầu (S) ?
A.  B.
C.  D.
Câu 5: Số giao điểm của đường cong  y = x3 - 2x2 + 2x + 1 và đường thẳng y = 1 - x  bằng:
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0  .
Câu 6: Phương trình có nghiệm là
A. . B.
C. . D. .
Câu 7: Cho khối chóp có tam giác vuông tại B, Tính thể tích khối chóp biết rằng
A.  B.  C.  D.
Câu 8: Một hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích khối lăng trụ đó bằng:
A.  B.  C.  D.
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 230


Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A.  B.  C.  D.
Câu 10: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
A.  B. .
C. . D. .
Câu 11: Mặt phẳng đi qua M (0; 0; - 1) và song song với giá của hai vectơ . Phương trình của mặt phẳng là:
A. 5x – 2y – 3z  - 21 = 0 B. - 5x + 2y + 3z + 3 = 0
C. 10x – 4y – 6z + 21 = 0 D. 5x – 2y – 3z + 21 = 0
Câu 12: Khối chóp đều SABCD có mặt đáy là:
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Hình bình hành D. Hình thoi
Câu 13: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
C. Hàm số có đúng một cực trị.
D. Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại
Câu 14: Cho số phức z = 6 + 7i. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là:
A. (6; -7) B. (-6; 7) C. (6; 7) D. (-6; -7)
Câu 15: Thể tích của một khối lập phương có cạnh bằng là:
A.  B.  C.  D.
Câu 16: Phương trình  có 2 nghiệm x1, x2. Giá trị  là
A.  B. 0 C. 2 D.
Câu 17: Cho ba điểm A(2;1; - 1); B( - 1;0;4);C(0; - 2 - 1). Phương trình mặt phẳng nào đi qua A và vuông góc BC
A. x - 2y - 5z - 5 = 0 B. 2x - y + 5z - 5 = 0
C. x - 3y + 5z + 1 = 0 D. 2x + y + z + 7 = 0
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 230


Câu 18: bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 19: Nghiệm phương trình là:
A. . B.
C. . D. .
Câu 20: Cho đồ thị (H): . Lập PTTT với đồ thị (H) tại giao điểm của (H) và Ox.
A. y = 2x + 4 B.  C.  D.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho mặt cầu: . Hãy tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu ?
A. ,  B. ,
C. ,  D. ,
Câu 22: Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức .
A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng
B. Phần thực bằng và phần ảo bằng
C. Phần thực bằng và phần ảo bằng
D. Phần thực bằng và phần ảo bằng
Câu 23: Phương trình
A. Vô nghiệm      B. Có hai nghiệm âm
C. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương  D. Có hai nghiệm dương
Câu 24: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:
A.   B.   C.  D.
Câu 25: Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Thể tích của khối nón là:
A.  B.  C.  D.
Câu 26: Với giá trị nào của x,y để 2 số phức sau bằng nhau:
A.  B.  C.  D.
Câu 27: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.
A. . B. . C. . D. .
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 230


Câu 28: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là sai?
x
 1 2   

+           0  -        0   + 

                         3                                                                    
 
                        0        

 
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (1;2)
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
Câu 29: Tên học sinh được ghi vào tờ giấy để vào trong hộp. Chọn tên học sinh để cho đi du lịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các học sinh:
A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Nguyên hàm F(x)  của hàm số   thỏa F(1) = 9 là:
A.  B.
C.  D.
Câu 31: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
A.  B.  C.  D.
Câu 32: Trong không gian Oxyz véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của mp
(P): 4x - 3y + 1 = 0
A. (4; - 3;0) B. ( - 3;4;0) C. (4; - 3;1) D. (4; - 3; - 1)
Câu 33: Cho các số có bao nhiêu cách tạo ra một số chẵn gồm chữ số khác nhau từ chữ số đã cho:
A. . B. . C. . D. .
Câu 34: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn   là
A. 11 B. 10 C. 6 D. 15
Câu 35: Tìm nghiệm của phương trình
A.  B.  C.  D.
Câu 36: Cho số phức z = 2i + 3 khi đó bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 37: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục trên , trục hoành và hai đường thẳng có công thức là:
A.  B.
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 230


C.   D.
Câu 38: Kết quả phép tính tích phân có dạng . Khi đó có giá trị là
A. 1. B. 5. C. 0. D. 4.
Câu 39: Cho số phức thỏa mãn . Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
A. 4 B. 1 C. 2. D. 3
Câu 40: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho 3 điểm với .Giả sử thay đổi nhưng thỏa mãn không đổi. Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng
A.  B.  C.  D.
Câu 41: Cho hàm số: . cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn .
A.  B.  C.  D.
Câu 42: Ông Năm gửi 320 triệu đồng ở hai ngân hàng và theo hình thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng với lãi suất/một quý (kì hạn một quý) trong khoảng thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ngân hàng với lãi suất/ tháng, (kì hạn tháng ) trong thời gian 9 tháng. Tổng lợi tức đạt được ở cả hai ngân hàng là đồng(chưa làm tròn). Hỏi số tiền ông Năm gửi vào ngân hàng X và Y là bao nhiêu ?
A. triệu và triệu . B. triệu và triệu .
C. triệu và triệu . D. triệu và triệu .
Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng và hai điểm . M là một điểm trên mặt phẳng . Giá trị lớn nhất của là:
A.  B.  C.  D.
Câu 44: Tích phân    = . Khi đó giá trị m:
A.  B.  C.  D.
Câu 45: Cho hàm số . Tìm để hàm số có 3 điểm cực trị
A.  B.  C.  D.
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 230


Câu 46: Cho tứ diện trong đó, , vuông góc với nhau từng đôi một và, ,. Khoảng cách từ đến đường thẳng bằng:
A. . B. . C.  D. .
Câu 47: Giả sử và b là các số thực thỏa mãnvà . Tổng bằng bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. .
Câu 48: Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm , mặt bên là tam giác cân đỉnh hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm của Khoảng cách giữa hai đường thẳng bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 49: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên khoảng
A.  B.  C.  D.
Câu 50: Cho số phức . Số các giá trị nguyên của để là
A.  B.  C.  D. Vô số
 
----------- HẾT ----------
 
 
 
 
 
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 230


Nguồn:Long Đinh Thế

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi dề thi thử thpt 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png05_18_230.doc[0.72 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ha300q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-09 07:45:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.72 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi dề thi thử thpt 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề thi thử THPT QG 2018
  Tiếng Anh 12
  Đề thi thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • DE THI THU THPT QG 2018
  2018
  DE THI THU THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2019

  Xem: 0

 • Đề thi thu THPT 2018
  Lịch sử 12
  Đề thi thu THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 3

 • Đề thi Thử THPT QG 2018
  2018
  Đề thi Thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi thử THPT Qg 2018
  Tiếng Anh 12
  Đề Thi thử THPT Qg 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Đề thi thu THPT 2018
  2018
  Đề thi thu THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 1

 • dề thi thử thpt 2018
  Giải tích 12
  dề thi thử thpt 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPT QG 2018
  Địa lý 12
  Đề thi thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ THPT GQ 2018
  Hóa học 12
  ĐỀ THI THỬ THPT GQ 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0