SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT XUÂN HƯNG
Mã đề thi : 002


KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Đề thi môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.

Họ, tên thí sinh: …………………………………………

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ)(A > 0, ω > 0). Pha của dao động là:
A. ω B. cos(ωt + φ). C. ωt + φ D.φ.
Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. chu kì dao động của con lắc là:
A. B. 2( C. D. 2(
Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng:
A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng.
C. hai bước sóng. D. nửa bước sóng.
Cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng bằng
A. A. B. 2 A. C. 4 A. D. A.
Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm và tím. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng:
A. chàm. B. đỏ. C. tím. D. lam.
Tia tử ngoại có cùng bản chất với tia nào sau đây?
A. Tia . B. Hồng ngoại. C. Tia anpha. D. Tia .
Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí có li độ x thì lực kéo về được tính theo biểu thức:
A. B. C. D. 
Ảnh của một vật thật được tạo bởi một TKHT không bao giờ:
A. là ảnh thật lớn hơn vật B. cùng chiều với vật
C. là ảnh ảo nhỏ hơn vật D. là ảnh thật nhỏ hơn vật
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 (giá trị hiệu dụng) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị cực đại I0 (giá trị hiệu dụng I) và lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc (. Biểu thức nào sau đây đúng khi được dùng để tính công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch?
A. U I0. B. RI. C. UI0cos(. D. RI2
Phát biểu nào sau đây sai? Biên độ của dao động cưỡng bức
A. có giá trị không đổi.
B. đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động.
C. phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bước và tần số riêng của hệ dao động.
D. không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
Một máy tăng áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là và . Kết luận nào sau đây đúng?
A. . B. . C. . D. .
Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 40 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút sóng liền kề là:
A. 15 cm. B. 30 cm. C. 7,5 cm. D. 20 cm.
Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng trung vô tuyến?
A. 20000 m. B. 6000 m. C. 500 m. D. 60 m.
Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện 0, công thoát A, hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng c là :
A. 0 = B. 0 = C. 0 = D. 0 = 
Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng L có giá trị là:
A. . B. . C. . D. .
Nếu sắp xếp các
nguon VI OLET