Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-393

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:05:38 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 1.26 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 053 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho . Tìm mệnh đề SAI A. Tập xác định của hàm số là R B. Tập xác định của hàm số là (0; +∞) C. Tập g

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Đề số 053
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1: Cho . Tìm mệnh đề SAI
A. Tập xác định của hàm số là R
B. Tập xác định của hàm số là (0; +∞)
C. Tập giá trị của hàm số là R
D. Tập giá trị của hàm số là R
Câu 2: Nghiệm của phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 3: Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị thì tập giá trị của m là:
A.  B.  C.  D.
Câu 4: Số đỉnh của một hình bát diện đều là:
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
Câu 5: Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy lần lượt là 37, 13, 30 và diện tích xung quanh bằng 480 thì chiều cao lăng trụ bằng:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
Câu 6: Cho tứ diện ABCD có AC = AB = AD = 4cm, tam giác BCD đều, góc giữa AB và (BCD) bằng 600. Diện tích tam giác BCD bằng:
A. 6cm2 B. 2cm2 C. cm2 D. 3cm2
Câu 7: Cho và . Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng:
A.  B.
C.  D.
Câu 8: Tọa độ điểm cực đại của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 9: Cho , khi đó bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 10: Hàm số có đạo hàm là:
A.  B.  C.  D.
Câu 11: Hàm số là một nguyên hàm của  hàm số:
A.  B.
C.  D.
Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A.  B. R C.  D.
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại là:
                       


A.  B.  C.  D.
Câu 14: Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là . Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu chìm trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong bình.
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 15: Nghiệm của phương trình là:
A.  B.  C.  D. Đáp án khác
Câu 16: Tập nghiệm của phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 17: Số cạnh của một hình bát diện đều là:
A. 16 B. 12 C. 30 D. 20
Câu 18: Cho . Tính giá trị biểu thức ta được:
A. P = 152 B. P = 125 C. P = 215 D. P = 512
Câu 19: Hình chóp S.ABC có A’B’C’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC; tỷ số thể tích của hai khối chóp SA’B’C’ và SABC là:
A.  B.  C.  D.
Câu 20: Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
Câu 21: Khối lập phương có cạnh bằng 2cm thì có thể tích là:
A. 4cm2 B. 8cm3 C. 8cm2 D. 4cm3
Câu 22: Cho hàm số hãy chọn phương án sai
A. Đồ thị hàm số đi qua điểm  B. Hàm số có hai cực trị
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  D. Hàm số có tiệm cận
Câu 23: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 24: Hàm số chỉ đạt cực đại mà không có cực tiểu khi và chỉ khi
A.  B.  C.  D.
Câu 25: Tập xác định của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 26: Đồ thị hàm số có số giao điểm với trục Ox là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 27: Rút gọn biểu thức ta được:
A.  B.  C.  D.
                       


Câu 28: Hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng là:
A. và  B. và
C. và  D. và
Câu 29: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?
A. Đồ thị hàm số nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng
B. Số điểm cực trị tối đa của hàm số trùng phương là ba
C. Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành
D. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số và là số nghiệm của phương trình:
Câu 30: Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn là:
A.  B.  C.  D.
Câu 31: Cho hàm số . Kết quả nào đúng:
A.  B.  C.  D.
Câu 32: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A.  B.  C.  D.
Câu 33: Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng . Thể tích khối tứ diện A’BB’C’ là:
A.  B.  C.  D.
Câu 34: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, ABC là tam giác vuông cân, cạnh huyền . Góc giữa (ABC) và (SBC) bằng 600 . Thể tích của khối chóp S.ABC là:
A.  B.  C.  D.
Câu 35: Một khối chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b, chiều cao h. Khi đó thể tích khối chóp là:
A.  B.  C.  D.
Câu 36: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình : có 2 nghiệm phân biệt trong đoạn [1; 3]
A. ( -13; 3) B. [- 13; +) C. (-13; -9] D. [-13; -9]
Câu 37: Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 38: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh , và vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD là:
A.  B.  C.  D.
Câu 39: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh , và vuông góc với đáy, M là trung điểm của SD. Thể tích khối chóp MACD là:
A.  B.  C.  D.
                       


Câu 40: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để  hàm số luôn đồng biến trên R
A.  B. Một kết quả khác
C.  D. hoặc
Câu 41: Nguyên hàm của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 42: Tập xác định của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 43: Hệ phương trình có nghiệm là:
A.  B.  C.  D.
Câu 44: Nguyên hàm của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 45: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích V. Khi đó thể tích khối chóp B’ABC bằng:
A. V B. V C. V D. V
Câu 46: Tìm nguyên hàm
A.  B.  C.  D.
Câu 47: Tập nghiệm của phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 48: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 49: Tập nghiệm của bất phương trình:  là
A.  B.
C.  D.
Câu 50: Một nguyên hàm của hàm số   thỏa mãn là:
A.  B.
C.  D.
 
---------------------------------------------------------- HẾT ----------
 
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN
Câu 1: Cho . Tìm mệnh đề SAI
                       


A. Tập xác định của hàm số là R
B. Tập xác định của hàm số là (0; +∞)
C. Tập giá trị của hàm số là R
D. Tập giá trị của hàm số là R
HD: Dựa vào bảng biến thiên hàm số Ta có tập giá trị của hàm số là .Vậy chọn phương án C
Câu 2:Nghiệm của phương trình là:
A.  B.  C.  D.
HD: Đặt  Đưa về phương trình bậc hai có nghiệm t = 9 >0 suy ra nghiệm x =2. Vậy chọn phương án C
Câu 3:Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị thì tập giá trị của m là:
A.  B.  C.  D.
HD: Để hàm số có ba điểm cực trị điều kiện cần và đủ là y’=0 có ba nghiệm phân biệt . Vậy chọn phương án A
Câu 4:Số đỉnh của một hình bát diện đều là:
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
HD:Hình bát diện đều có 6 đỉnh.Vậy chọn phương án A
Câu 5:Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy lần lượt là 37, 13, 30 và diện tích xung quanh bằng 480 thì chiều cao lăng trụ bằng:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
HD:Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng bằng tích số của chu vi của tam giác đáy và đường cao. Suy ra chiều cao của lăng trụ đứng bằng 6. Vậy chọn phương án D
Câu 6:Cho tứ diện ABCD có AC = AB = AD = 4cm, tam giác BCD đều, góc giữa AB và (BCD) bằng 600. Diện tích tam giác BCD bằng:
A. 6cm2 B. 2cm2 C. cm2 D. 3cm2
HD: Gọi H là hình chiếu của A trên (BCD) thì H chính là tâm của tam giác đều BCD.
Ta có BH = 2cm suy ra chiều cao tam giác đều BCD là bằng 3cm. Gọi x là cạnh tam giác đều dễ tìm được . Dựa vào công thức tính được diện tích tam giác BCD là . Vậy chọn phương án C
Câu 7:Cho và . Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng:
A.  B.
C.  D.
HD:; . Vậy chọn phương án D.
Câu 8: Tọa độ điểm cực đại của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
HD:Lập bảng biến thiên của hàm số đã cho suy ra tọa độ điểm cực đại là (1;2).
Vậy chọn phương án A
Câu 9: Cho , khi đó bằng:
A.    B.   C.   D.
HD:Ta có
                       


Mà . Vậy chọn phương án B.
Câu 10:Hàm số có đạo hàm là:
A.  B.  C.  D.
HD:Dùng qui tắc tính đạo hàm tính được . Vậy chọn phương án B.
Câu 11: Hàm số là một nguyên hàm của  hàm số:
A.  B.
C.  D.
HD: Vậy chọn phương án A.
Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A.    B. R   C.    D.
HD:Viết bất phương trình về dạng : . Vậy chọn phương án A.
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại là:
A.    B.   C.    D.
HD:Hàm số đạt cực tiểu tại x=2 . Vậy chọn phương án D.
Câu 14: Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là . Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu chìm trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong bình.
A. ;   B. ;  C. ;   D. .
HD:(Xem hình vẽ bên) Gọi r là bán kính mặt cầu, R là bán kính đáy hình nón Theo giả thiết bài toán Ta có:
Tam giác SIB vuông có đường cao IH nên:


Suy ra thể tích nước còn lại trong nón là
Vậy chọn phương án A.
Câu 15: Nghiệm của phương trình là:
A.  B.  C.  D. Đáp án khác
HD:
Vậy chọn phương án C.
Câu 16:Tập nghiệm của phương trình là:
A.    B.    C.    D.
HD: Vậy chọn phương án C.
Câu 17: Số cạnh của một hình bát diện đều là:
A. 16 B. 12 C. 30  D. 20
                       


HD:Số cạnh của bát diện đều bằng 12. Vậy chọn phương án B.
Câu 18: Cho . Tính giá trị biểu thức ta được:
A. P = 152   B. P = 125  C. P = 215   D. P = 512
HD:Vậy chọn phương án B.
Câu 19:Hình chóp S.ABC có A’B’C’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC; tỷ số thể tích của hai khối chóp SA’B’C’ và SABC là:
A.     B.    C.     D.
HD:Sử dụng công thức . Vậy chọn phương án D.
Câu 20:Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
HD:Hàm số bậc hai có duy nhất 1 cực trị. Vậy chọn phương án D.
Câu 21: Khối lập phương có cạnh bằng 2cm thì có thể tích là:
A. 4cm2   B. 8cm3  C. 8cm2   D. 4cm3
HD:Áp dụng công thức tính thể tích khối lập phương V=8 cm3. Vậy chọn phương án B.
Câu 22: Cho hàm số hãy chọn phương án sai
A. Đồ thị hàm số đi qua điểm  B. Hàm số có một cực trị
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng   D. Hàm số có tiệm cận
HD:Mệnh đề A,B,C đều đúng, mệnh đề D sai vì chính xác phải là “Đồ thị hàm số có tiệm cận” Vậy chọn phương án D.
Câu 23: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:
A.  B.  C.  D.
HD:Theo định nghĩa tiệm cận đứng ta có x= -1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vậy chọn phương án C.
Câu 24: Hàm số chỉ đạt cực đại mà không có cực tiểu khi và chỉ khi
A.  B.  C.  D.
HD:Hàm số bậc 4 chỉ có cực đại mà không có cực tiểu khi và chỉ khi hệ số a
x = 0 có nghiệm duy nhất x=0
Vậy chọn phương án B.
Câu 25: Tập xác định của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
HD:ĐK xác định của hàm số là . Vậy chọn phương án A.
Câu 26:Đồ thị hàm số có số giao điểm với trục Ox là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
HD:Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng số nghiệm phương trình: giải phương trình có số nghiệm là 3. Vậy chọn phương án C.
                       


Câu 27:Rút gọn biểu thức ta được:
A.  B.  C.  D.
HD:Thực hiện phép tính nhờ tính chất lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta rút gọn được A= a. Vậy chọn phương án D.
Câu 28:Hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng là:
A. và  B. và
C. và  D. và
HD:Ta có , Với k là hệ số góc tiếp tuyến tại tiếp điểm có hoành độ
Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y= -2x+5 suy ra k= -2.
Ta tìm được = 1 hoặc = 3 có hai tiếp tuyến tương ứng là Vậy chọn phương án A.
Câu 29: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?
A. Đồ thị hàm số nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng
B. Số điểm cực trị tối đa của hàm số trùng phương là ba
C. Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành
D. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số và là số nghiệm của phương trình:
HD:Có những đồ thị hàm số không cắt trục hoành chẳng hạn hàm số . Vậy chọn phương án C.
Câu 30: Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn là:
A.  B.  C.  D.
HD:.suy ra . Vậy chọn phương án D.
Câu 31: Cho hàm số . Kết quả nào đúng:
A.   B.   C.    D.
HD:là kết quả đúng. Vậy chọn phương án C.
Câu 32: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A.  B.  C.  D.
HD:Tiệm cận đứng x=1, Tiệm cận ngang y=2.  Giao điểm của 2 đường tiệm cận là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.Vậy chọn phương án A.
Câu 33: Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng . Thể tích khối tứ diện A’BB’C’ là:
A.  B.  C.  D.
                       


HD:Áp dụng công thức tính thể tích lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh a. chiều cao lăng trụ bằng a Ta có: Vậy chọn phương án B.
Câu 34: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, ABC là tam giác vuông cân, cạnh huyền . Góc giữa (ABC) và (SBC) bằng 600 . Thể tích của khối chóp S.ABC là:
A.  B.  C.  D.
 
HD: Gọi M là trung điểm BC thì AM .
. Vậy chọn phương án B
Câu 35: Một khối chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b, chiều cao h. Khi đó thể tích khối chóp là:
A.   B.  C.  D.
HD:Gọi M là trung điểm BC của hinh chóp S.ABC và H là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC). Khi đó AH= , AM= . Gọi x là cạnh của tam giác đều ABC suy ra

Diện tích tam giác ABC:
Vậy chọn phương án B
Câu 36:Tìm tát cả các giá trị của m để phương trình : có 2 nghiệm phân biệt trong đoạn [1; 3]
A. ( -13; 3) B. [- 13; +) C. (-13; -9] D. [-13; -9]
HD: Đặt Ta được phương trình . Xét hàm số
Có BBT trên khoảng :
Để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt
Trên đoạn [1;3] thì phương trình (*) phải có
Hai nghiệm phân biệt trên đoạn [2;8].
Dựa vào BBT suy ra
Vậy chọn phương án C.
Câu 37: Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
HD: Dựa vào định nghĩa tiệm cận ngang đồ thị hàm số có 1 tiệm cận. Vậy chọn phương án D
Câu 38: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh , và vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD là:
A.  B.  C.  D.
HD:Áp dụng công thức tính thể tích của khối chóp ta được.
Vậy chọn phương án C
Câu 39: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh , và vuông góc với đáy, M là trung điểm của SD. Thể tích khối chóp MACD là:
                       


A.  B.  C.  D.
HD:Khoảng cách từ M đến mặt phẳng đáy bằng nửa khoảng cách từ S đến mặt phẳng đáy suy ra thể tích của khối chóp MACD là:
.Vậy chọn phương án B.
Câu 40: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để  hàm số luôn đồng biến trên R
A.  B. Một kết quả khác
C.  D. hoặc
HD:Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi:
Vậy chọn phương án A.
Câu 41: Nguyên hàm của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
HD:Dùng định nghĩa về nguyên hàm ta có kết quả:.
Vậy chọn phương án A.
Câu 42: Tập xác định của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
HD:Điều kiện xác định của hàm số là:
Vậy chọn phương án D.
Câu 43:Hệ phương trình có nghiệm là:
A.    B.   C.    D.
HD:Biến đổi phương trình thứ 2 ta có hệ: .Vậy chọn phương án B.
Câu 44: Nguyên hàm của hàm số là:
A.   B.   C.  D.
HD:Dùng định nghĩa nguyên hàm ta có kết quả
Vậy chọn phương án C.
Câu 45: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích V. Khi đó thể tích khối chóp B’ABC bằng:
A. V    B. V    C. V   D. V
HD:Thể tích khối chóp. Vậy chọn phương án B.
Câu 46: Tìm nguyên hàm
A.  B.  C.  D.
HD:Ta có .Vậy chọn phương án A.
Câu 47:Tập nghiệm của phương trình là:
                       


A.  B.  C.  D.
HD:Phương trình đã cho  . Vậy chọn phương án D.
Câu 48:Tập nghiệm của bất phương trình là:
A.    B.   C.    D.
HD:Bất phương trình viết lại là: .Vậy chọn phương án B.
Câu 49: Tập nghiệm của bất phương trình: là
A. B. C.  D.
HD:Bất phương trình tương đương với: Vậy chọn phương án B.
Câu 50: Một nguyên hàm của hàm số   thỏa mãn là:
A.  B.
C.     D.
HD:Nguyên hàm của hàm số đã cho là Mà . Vậy chọn phương án D.
 
 
                       


Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-393
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so393.doc[1.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
pf450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:05:38
Loại file
doc
Dung lượng
1.26 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-393

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan