Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-398

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:14:47 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 0.78 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 058 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới: A. B. C. D. Câu 2 : Cho hàm số A. Hs

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Đề số 058
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

 
 
Câu 1: Đồ thị hàm số  nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới:

A.  B.  C.  D.
 
Câu 2 : Cho hàm số
A. Hs đồng biến trên            B. Hs đồng biến trên khoảng
C. Hs nghịch biến trên          C. Hs nghịch biến trên khoảng
Câu 3: Cho hàm số . Giá trị cực đại của hàm số là
 A.              B.                     C.  D.
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn
 A. 6                        B. 10 C. 15                      D. 11
 
Câu 5: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên
x
-             -1                0                   1        +
y’
          -        0      +       0      -            0    + 
 
y
+                             2                              +
                 1                                 1
 Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. được gọi là điểm cực đại của hàm số.
B. được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số.
C. được gọi là điểm cực đại của hàm số.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng và ().

Câu 6: Cho hàm số (C). Đồ thị (C) đi qua điểm nào?
 A.                            B.  C.  D.
Câu 7: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có ba cực trị.
A. m=0 B.  C.  D.
Câu 8: Cho hàm số (1). Cho A(2;3), tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B và C sao cho tam giác ABC cân tại A
.  B.  C.  D.
Câu 9: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x+1 và đường cong . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng
A.  B. 1 C.  D. 2
Câu 10: Cho hàm số y=x3-3x2+1. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m tại 3 điểm phân biệt khi
A. m >1 B.  C. m D. -3m
Câu 11 : Cho hàm số . Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại
 A.              B                              C.  D.
Câu 12: Cho hàm số . Tìm m để hàm số có 2 cực trị tại A, B
  thỏa mãn :
            A.                B.                      C.              D.
Câu 13: Cho hàm số   có đồ thị là (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) có hệ  số góc bằng là :
A. và                            B. và .
C. và .                           D. và
Câu14: Biểu thức , (x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A.  B.  C.  D.
Câu 15: Tập xác định của hàm số là:
        A.     B.   
         C.          D.
 
Câu 16: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

        A.lnx > 0 x >1   B. log2 x 0   
      C.          D.
Câu 17:  Phương trình sau có nghiệm là:
 A.     B.
 C.    D.
Câu 18: Kết quả thu gọn biểu thức sau   là
A. D = 8    B.  D = 10
C. D = -8    D. D = -10
Câu 19: Cho log153 = a tính log2515 theo a. Kết quả là
 A.     B.
 C.     D.
Câu 20: Cho các số dương a,b,c và a khác 1, khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:
        A.   B.
C.          D.
Câu 21:  Cho loga
0. Khi đó phát biểu nào sau đây đúng nhất:
 A. a, b là hai cơ số cùng lớn hơn 1.
 B. . a, b là hai cơ số cùng nhỏ hơn 1.
 C. a, b là hai cơ số cùng lớn hơn 1 hoặc cùng thuộc khoảng (0;1).                D. a là cơ số lớn hơn 1 và b thuộc khoảng (0;1).
Câu 22: Tập nghiệm của phương trình: là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 23. Một nguời gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm và lãi hàng năm đuợc nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu năm ngưòi đó thu đuợc gấp đôi số tiền ban đầu?
A.  6;   B. 7.   C. 8;   D. 9
Câu 24: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a là
A.  B.  C.  D.
Câu 25: Cho khối chóp có thể tích bằng V, khi giảm diện tích đa giác đáy xuống thì thể tích khối chóp lúc đó bằng
A.  B.  C.  D.

Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB là tam giác đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc tạo bởi cạnh SC và mặt phẳng đáy (ABC) bằng 300. Thể tích của khối chóp S.ABC là:
A.  B.  C.  D.
Câu 27: Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:
A. 7776300 m3 B. 3888150 m3 C. 2592100 m3 D. 2592100 m2
Câu 28: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh .
B. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt .
C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt
Câu 29: Hình lăng trụ tứ giác đều cạnh bên bẳng 2a, cạnh đáy bằng .Bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ trên là
A.                        B.                                   C.                         D.
Câu 30: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:
A.                   B.                   C.                D,
Câu 31: Ký hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của . Cho hàm số xác định trên K. Ta nói được gọi là nguyên hàm của hàm số trên K nếu như:
A. , C là hằng số tuỳ ý.                                    B. .
C. , C là hằng số tuỳ ý.                                    D. 
Câu 32. Tìm nguyên hàm của hàm số
A.                                    B.
C.                                    D.
Câu 33. Tính tích phân
A. ;  B. ;  C. .  D.
Câu  34. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2 – x2  và y = x.
A. 5;   B.  7.   C. 9/2.    D. 11/2

Câu 35: Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2x – x2 và y = 0. Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi nó quay quanh trục Ox
A.  ;  B. ;  C. ;  D.
Câu 36: Cho đường thẳng đi qua điểm M(2;0;-1) và có vectơ chỉ phương
Phương trình tham số của đường thẳng là:
A. ;               B. ;           C. ;      D.
Câu 37 : Tìm giao điểm của   và
  A. M(3;-1;0)  B. M(0;2;-4)               C. M(6;-4;3)         D. M(1;4;-2)               
Câu 38: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình . Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.
               A.                         B.  
             C.                               D. 
Câu 39: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng và . Xét vị trí tương đối giữa và .
A. Song song.              B. Trùng nhau.           C. Chéo nhau.              D. Cắt nhau tại .
Câu 40 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng là :
                                                                                            
Câu 41: Cho hai điểm cố định A và B. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Có vô số mặt cầu nhận AB làm đường kính.
B. Có duy nhất một mặt cầu đi qua hai điểm A và B.
C. Có vô số mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm các mặt cầu đó thuộc đường  thẳng trung trực của đoạn AB.
D. Có vô số mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm các mặt cầu đó thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB.
Câu 42: Mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): có phương trình:
 A.                          B.
C.                          C.

Câu 43: Trong không gian Oxyz cho đuờng thẳng d  và mặt cầu  (S):
 
 Tìm m để d cắt  (S) tại hai điểm M, N sao cho MN = 8.
A. m =12;  B. m =10.  C m= -12.  D. m = -10
Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm . Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C  có dạng :
A.                                      B. 
C.                                      D.
Câu 45: Giải phương trình trên tập số phức.
A. ; .  B. ;
C. ;    D. ;
Câu 46:  Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình . Tính giá trị của biểu thức .
A. 15.           B. 17                       C. 19         D. 20
Câu 47:  Cho số phức z thỏa mãn: . Tìm môđun của .
A.  ; `  B.    C.    D.
Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn: . Xác định phần thực và phần ảo của z.
A. Phần thực – 2 ; Phần ảo 5i.                  B. Phần thực – 2 ; Phần ảo 5.
C. Phần thực – 2 ; Phần ảo 3.                   D. Phần thực – 3 ; Phần ảo 5i.
Câu 49: Giải phương trình sau trên tập số phức :
A.                B.                      C.                  D. x= 5i
Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z = 3 – 4i; M’ là điểm biểu diễn cho số phức . Tính diện tích tam giác OMM’.    A.            B.                       C.                             D.

ĐÁP ÁN
1A
2A
3A
4C
5C
6B
7C
8A
9B
10D
11B
12D
13A
14A
15A
16C
17A
18B
19B
20C
21C
22C
23D
24D
25B
26B
27A
28B
29B
30D
31B
32A
33B
34C
35A
36C
37A
38D
39D
40D
41B
42A
43C
44D
45B
46D
47A
48B
49C
50A
 
HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: 
Đáp án: A
Câu 2:
Ta có 
Hs đồng biến trên            
Đáp án : A
Câu 3 :

 
Hàm số đạt cực đại tại x=0 , yCĐ = 6
Đáp án: A
Câu 4:

f(1) =-5
f(2) =6
f(-1) =15
Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên [-1;2] là 15
Đáp án: C
Câu 5
Đáp án: C
Câu 6:
Ta thay tọa độ của M vào hàm số đã cho chỉ có M(0;-1) thỏa mãn:

   Đáp án: B
Câu 7:
  
Để hàm số có 3 cực trị thì y’=0 có 3 nghiệm hay phương trình: x2-2m có 2 nghiệm phân biệt khác 0 2m>0   m>0
Đáp án: C

Câu 8: 

Để hàm số có 2 cực trị thì phương trình có hai nghiệm phân biệt m>0
Loại đáp án C, D vì m
Kiểm tra đáp án A : Thay m =ta có  y’=3x2-=0
Vậy B(, C(
AB=
AC=
Vậy AB = AC.( tm dk đề bài)
Đáp án: A
 
 
Câu 9:
 
Hoành độ trung điểm I của MN có tọa độ là : +=1
Đáp án: B
Câu 10:

Dựa vào BBT và đồ thị hàm số y = , để đường thẳng y= m cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt thì: -3
Đáp án: D
Câu 12:

Để hàm số có hai cực trị thì y’=0 có hai nghiệm phân biệt
=> ∆’>0

Mặt khác:  x+x= 2( x1+x2)2-2x1x2= 2(*)
Theo viet:

Thay vào (*) ta có: 4m2+2 = 2 m =0
Đáp án  D
 
Câu 13:

PTTT1:
PTTT2:
Đáp án  A
Câu 14:

Đáp án: A
C âu 15: Đk x đ
Đáp án: A
Câu 16: Chọn khẳng định sai. Đáp án C
Câu 17: Điều kiện

Đáp án : A
Câu 18: Rút gọn
Máy tính ra đáp số.
Đáp án: B
Câu 19:


Vậy
Đáp án: B
Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án C
Câu 22: Tập nghiệm phương trình
Đáp án : C
Câu 23:
P là số vốn ban đầu
Pn là số tiền sau n năm. Ta có :

Đáp án D
Câu 24 :

Đáp án : D
Câu 25 : Đáp án B.
Câu 26 :

Vậy
Đáp án : B

Câu 27 : Đáp án A
Câu 28 : Đáp án B
Cau 29 : Đáp án : B
Câu 30 : Đáp án D
Câu 31 : Đáp án D
Câu 32 :
Đáp án : A
Câu 33 : Đáp án B
Câu 34 : Diện tích hình phẳng giới hạn :
Xét PT hoành độ :
Diện tích hình phẳng là:
Đáp án C
Câu 35 : PT hoành độ giao điểm :
Vậy thể tích
Đáp án A
Câu 36 : Nhận biết
Đáp án C
Câu 37: Giao điểm là nghiệm hệ PT
Đáp án A
Câu 38:  Nhận biết
Đáp án D

Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-398
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so398.doc[0.78 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vf450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:14:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.78 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-398

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan