De thi thu Yen Thanh 2 lan 1 2018

đề thi Hóa học Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-22 16:50:35 Tác giả Thuong Phan Dinh loại .doc kích thước 0.15 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2 Bài thi KHTN -Môn hóa học (Đề thi có 04 trang) (Thời gian làm bài 50 phút) Họ, tên thí sinh:................................................................................. Số báo danh:................................................................................. (Cho khối lượng nguyên tử các chất như sau: O = 16; H=1; C=12, He=4, Br=80,Ag=108; P=31;Na=23; Fe=56; Cu=64; N=14; Ba= 137; S=32 ;Cr = 52) Câu 1: Dung

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

      SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                             ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018
TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2                                             Bài thi KHTN -Môn hóa học
         (Đề thi có 04 trang)                                                             (Thời gian làm bài 50 phút)
 
 
      Họ, tên thí sinh:.................................................................................
Số báo danh:.................................................................................
 
(Cho khối lượng nguyên tử các chất như sau: O = 16; H=1; C=12, He=4, Br=80,Ag=108; 
                   P=31;Na=23; Fe=56; Cu=64; N=14; Ba= 137; S=32 ;Cr = 52)
 
Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
A. HCl. B. H2SO4 . C. NaNO3 . D. KOH.
Câu 2: Oxit lưỡng tính là
A. CaO. B. MgO. C. Cr2O3. D. CrO.
Câu 3: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. điện phân dung dịch CaCl2. B. nhiệt phân CaCl2.
C. điện phân CaCl2 nóng chảy. D. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
Câu 4: Chất không phản ứng với H3PO4 là:
A. Ag. B. NaOH. C. Na. D. Ba(OH)2.
Câu 5: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng ?
A. NH4NO2 N2 + 2H2O B. NH4HCO3 NH3 + H2O + CO2
C. NH4Cl NH3 + HCl D. NH4NO3 NH3 + HNO3
Câu 6: Ancol etylic có công thức là
A. CH3COOH. B. CH3CH2OH. C. CH3CHO. D. CH3COOC2H5.
Câu 7: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng boxit. B. quặng manhetit. C. quặng đôlômit. D. quặng pirit.
Câu 8: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là
A. aspirin. B. cafein. C. nicotin. D. moocphin.
Câu 9: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
A. manhetit. B. xiđerit. C. hematit đỏ. D. hematit nâu.
Câu 10: Este metyl acrylat có công thức là
A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Câu 11: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
A. Cu, FeO, Al2O3, MgO. B. Cu, Fe, Al, Mg.
C. Cu, Fe, Al2O3, MgO. D. Cu, Fe, Al, MgO.
Câu 12: Tơ capron thuộc loại tơ nào sau đây:
A. tơ polieste. B. tơ visco. C. tơ axetat. D. tơ poliamit.
Câu 13: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?
A. Crom B. Sắt C. Vonfam. D. Đồng
                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 123Câu 14: Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tương ứng với hình vẽ bên.  khí X là
A. HCl .                B. Cl2.
 C. N2 .     D. NH3 .
                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 123


 
 
Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai:
A. Xà phòng hóa vinyl axetat thu được muối và  ancol .           B. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc
C. Ở điều kiện thường ,triolein là chất lỏng.                               D. Tristearin không làm mất màu nước
om.
 
 
                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 123


 
Câu 16: Cho các phản ứng sau:
(1) NH4NO2      (4) Cu(NO3)2
 (2) NH3 +O2     (5) NH3 + Cl2
 (3) NH3 + CuO     (6) NH4Cl
Các phản ứng tạo khí N2 là:
A. (2), (3), (5). B. (1), (2), (3) C. (1), (3), (6). D. (1), (3), (5).
Câu 17: Cho 2,79 gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 9,9 gam B. 99 gam C. 3,3 gam D. 33 gam
Câu 18: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 400 ml. B. 150 ml. C. 300 ml. D. 200 ml.
Câu 19: Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,42 gam Al2(SO4)3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là
A. 2,34 gam.   B. 1,56 gam.  C. 3,12 gam.  D. 0,78 gam.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, CH3COOH có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch CH3COOH có pH lớn nhất
B. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng keo.
C. Dung dịch NH3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.
D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh lam.
Câu 21: Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), ở catot xảy ra quá trình khử ion Na+.
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.
(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.
Số phát biểu đúng là:
A. 2. B. 5 . C. 3  . D. 4.
Câu 22: Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5), benzyl axetat (6). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là:
A. (1), (3), (4), (6). B. (3), (4), (6). C. (1), (2), (3), (6). D. (2), (3), (5).
Câu 23: Cho các chất sau: etilen,anlen, isopren, toluen, stiren, p-crezol, axit ađipic, etyl fomat,tripanmitin, fructozơ.
Số chất tác dụng được với nước
om ở điều kiện thường là
A. 5. B. 7 . C. 6  . D. 8.
Câu 24: Khối lượng phân tử (đvc) của penta peptit: Ala-Gly- Ala-Val- Gly  là
A. 363. B. 373. C. 391. D. 355.
Câu 25: Tiến hành các thí nghiệm sau:
 (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2.
 (c) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.
 (d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2.
 (e) Cho hỗn hợp Al4C3 và CaC2 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
 (f) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 26: Cho các chất sau:etyl axeat, tripanmitin, glucozơ, anilin ,Lysin, Ala-Gly . Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) là
A. 3. B. 4  . C. 6 D. 5 .
Câu 27: Cho 28,4 gam P2O5 vào 300 ml dung dịch KOH 1,5M , thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là
A. K2HPO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4. C. K3PO4 và KOH. D. KH2PO4 và H3PO4.
                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 123


 
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là
A. 0,4. B. 0,8. C. 0,3. D. 0,2.
Câu 29: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro bằng 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M sau phản ứng thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là
A. 12,5 gam. B. 10 gam . C. 2,5 gam. D. 7,5 gam.
Câu 30: Cho 18,5 gam chất hữu cơ X (có công thức phân tử C3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, một chất hữu cơ đa chức bậc một và m gam hỗn hợp hai muối vô cơ. Giá trị của  m là:
A. 21,15. B. 19,10. C. 24,45. D. 23,10.
Câu 31: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol sau đây
     (1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O.      (2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.
     (3) nX3 + nX4 → nilon – 6,6 + 2nH2O.                  (4) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O.
Phân tử khối của X5 là
A. 216. B. 202. C. 174. D. 198.
Câu 32: Hợp chất hữu cơ X đơn chức mạch hở chứa 3 nguyên tố C,H,O. tỉ khối hơi của X so với hidro bằng 30.Có bao nhiêu chất thõa mãn với X.
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 33: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1: 2 : 3. Cho m gam X vào nước thì thu được a lít dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 105,16. B. 119,50. C. 95,60. D. 114,72.
Câu 34: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu tác dụng với 130 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu được 12,48 gam hỗn hợp chất rắn Y và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 8,00. B. 7,12. C. 10,80. D. 7,60.
Câu 35: Hỗn hợp M gồm ancol X no đơn chức , axit cacboxylic no đơn chức Y và este Z (được tạo ra từ X và Y) . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M  cần 57,6 gam O2, sinh ra 31,36 lít CO2 (đktc). Cho m gam hỗn hợp M vào 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được 28,6 gam chất rắn khan
Tên gọi của Y là:
A. Axit fomic B. Axit axetic C. Axit propionic D. Axit butanoic
Câu 36: Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường  dòng điện không đổi,(bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước)  ta có kết quả ghi theo bảng sau:
Thời gian
Khối lượng catot tăng
Anot
Khối lượng dung dịch giảm
3088 (giây)
m (gam)
Thu được khí Cl2 duy nhất
10,80 (gam)
6176 (giây)
2m (gam)
Khí thoát ra
18,30 (gam)
t (giây)
2,5m (gam)
Khí thoát ra
22,04 (gam)

Giá trị của t là
A. 8299. B. 7720. C. 8685. D. 8878.
Câu 37: X, Y, Z, T là các peptit được tạo bởi các α-amino axit no chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Tổng số nguyên tử oxi trong phân tử X, Y, Z, T là 12. Đốt cháy hoàn toàn 13,98 gam hỗn hợp E chứa  X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu được CO2 , H2O và N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bằng dung dịch NaOH ( lấy dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng chất rắn khan là
A. 36,05 gam . B. 25,84 gam . C. 31,5 gam . D. 24,51 gam.
Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 0,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 62,605 gam (không chứa ion Fe3+ và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 20. B. 27 C. 23. D. 26.
                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 123


 
 
Câu 39: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 , Na và Na2O ( trong đó nguyên tố O chiếm 25,986% về khối lượng).Hòa tan hoàn toàn 43,1 gam hỗn hợp X vào nước thu được  dung dịch Y và 10,08 lit H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y. Thấy đồ thị biểu diễn số mol kết tủa thu được với số mol HCl như sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá trị của x là:
A. 3,0. B. 2,5 . C. 2,0 . D. 2,4 .
Câu 40: X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX Y Z ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 38,04. B. 24,74 C. 16,74 D. 26,10.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 123


Nguồn:Thuong Phan Dinh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi De thi thu Yen Thanh 2 lan 1 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_Yen_Thanh_2_lan_1_2018.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
u58z0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-22 16:50:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi De thi thu Yen Thanh 2 lan 1 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan