Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 đề thi Đề thi THCS - THPT - ĐH

Đăng ngày 10/14/2009 1:54:01 PM | Thể loại: Đề thi THCS - THPT - ĐH | Lần tải: 28 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – 2008-2009
Môn : Tiếng Anh – Lớp 6
ĐỀ 1 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề )

I Em hãy tìm một từ mà phần gạch chân có phát âm khác các từ còn lại
1. a. read b. teacher c. eat d. ahead
2. a. intersection b. eraser c. bookstore d. history
3. a. book b . look c. floor d. classroom
4. a. five b. it c. city d. in
II . Chọn từ đúng trong ngoặc để điền vào chổ trống
1. Where is Lan ---------------------------------------- ? ( go / going / goes )
2. ------------------is waiting for Nga ? ( where / what / who )
3 . She ---------------------television evryday ( watches / watching / watch )
4. Ba is ----------------television at the moment ( watch /watching / watches )
5 . At an intersection , you ---------------slow down ( must / mustn’t / can’t )
6 . She -------------------------------her bike now ( riding / is riding / is rideing )
III. Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc
1 . Which grade (be ) -------------------------------------------your brother in ?
2. They (go ) -----------------------------------------------------to school everyday
3. My mother ( drive ) -----------------------------her car now
4. Ba and Hoa ( walk ) -------------------------- to school everyday
IV . Em hãy điền một thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn
My house is in the city ,(1) -----------Quang Trung street . Behind my house there is a policestation . There is a post-office in (2)-------------- of my house .(3)-------------to the post-office , there is a big supermarket . A lot of people go there (4)-----------day . My mother is buying vegetables there . In the neighborhood ,(5)---------------is a bookstore ,a drugstore and a toystore . The drugstore is (6)-------------------the bookstore and the toystore . To the right(7)-----------------the toystore , it is (8)-----------intersection . It is a dangerous place (9) ------------- there are many road(10) --------------there.
V. Viết lại câu sau sao cho nghĩa câu không đổi so với câu thứ nhất
1. There are four people in her family
Her family -------------------------------------------------------------------------------------
2. My house is behind the hotel
The hotel --------------------------------------------------------------------------------------
3. Does your class have twenty –five students ?
Are ---------------------------------------------------------------------------------------------?
4 . He goes to work at seven fifteen
He goes to work at a ------------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN HỨƠNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KI I -2008-2009
Môn : Tiếng Anh – Lớp :6
ĐẾ 1

I . Mỗi từ chọn đúng được 0,25 x 4 = 1điểm
1. d. 2. b 3. c d. a
II . Mỗi từ điền đúng được 0,5 x 6 = 3 điểm
going
Who
watches
watching
must
is riding
III. Mỗi câu viết đúng được 0,5 x4 = 2 điểm
is
go
is driving
walk
IV . Mỗi từ điền đúng được 0,2 x10 = 2 điểm
on
front
next
every
there
between
of
an
so
signs
V. Mỗi câu viết đúng được 0,5 x 4 =2điểm
1. Her family has four people
2. The hotel is in front of my house
3. Are there twenty-five students in your class ?
4. He goes to work at a quarter past seven

Sponsor Documents