đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 đề thi Lớp 3

Đăng ngày 8/4/2009 10:36:59 AM | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 575 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1)
Name:…………………………………… Time: 35’
Class: 3……
*******************************
1/ Hãy chọn các từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong khung dưới đây: (2đ)
Gia đình ngôi nhà
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ)
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
one, three, five, four, two.
…………,……………,……………,……………,……………
Hello. My name is Nga.
Nice to meet you.
Hi. I am Tuan.
Goodbye.
How are you?
I am fine, thanhk you.
She is fine, thank you.
He is fine, thank you.
What is your name?
Her name is Mary.
His name is Alan.
My name is Mai.
3/ Hãy hoàn thành đoạn văn dùng các từ gợi ý đã cho sẵn: (4đ)
Living room: 1
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Kitchen: 1
Total (tổng cộng): 7
This is my house. It is large. There are 7 rooms in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3)……………bedrooms and(4)…………… bathrooms in the house.

Good luck!


Sponsor Documents