ĐỀ THI TOÁN 4 CUỐI KÌ 1

Đăng ngày 12/16/2017 9:00:07 AM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Tùng Nguyễn Văn | Lần tải: 62 | Lần xem: 204 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


ĐỀ 2            ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I    Năm học 2016-2017

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1: (1đ) Trong các số 5 784;  6874; 6 784 số lớn nhất là:   (M1)

A. 5785  B. 6 784  C. 6 874

Câu 2: (1đ) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (M1)

A. 23 910             B. 23 000 910      C. 23 0910 000  

Câu 3: (1đ) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:  (M1)

   A.   30 000             B.     3000             C. 300

Câu 4: (0.5đ)      10 dcm2 2cm2 = ......cm2         (M2)  

A.  1002 cm2           B.    102 cm2        C.  120 cm2            

Câu 5: (0.5đ)      357 tạ + 482 tạ =……  ?    (M1)

     A/ 839               B/ 739 tạ                 C/ 839 tạ               

Câu 6: (0.5đ) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (M3)

           A. 16m               B. 16m2                   C. 32 m                    

 Câu 7: (0.5đ)  Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:    (M3)

  1.   AB và AD; BD và BC.
  2.   BA và BC; DB và DC.
  3. AB và AD; BD và BC; DA và DC.

             De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon Toan - TH Diep Nong nam 2015

                              B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

  1. 186 954 + 247 436        b. 839 084 – 246 937        c.  428 × 39              d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M2)

Bài 3: (1 điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)


ĐÁP ÁN ĐỀ  2            THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

III/ ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: đáp án  C      (1 điểm)

Câu 2: đáp án  B  (1 điểm)

Câu 3: đáp án  B  (1 điểm)

Câu 4: đáp án  A  (1 điểm)

Câu 5: đáp án  C  (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án  B  (0.5 điểm)

Câu 7: đáp án  C  (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

     186 954  +  247 436       839 084 – 246 937        428 × 39                4935 : 44  

    652 834                               729 684                            428                     4935   34  

    196 247                               384 928                              39                        53       112

    849 081                               344 756                          3852                          95

                                                                                     1284                              7

                                                                                     16692                           

Bài 2: (2 điểm):   Tóm tắt (0,25 điểm):

                                              ? tuổi

        Tuổi con :     

                                                                 33 tuổi

        Tuổi mẹ  :                                                                                    

                                                     ? tuổi                              

Bài giải

Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi). Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

                                                                  Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (2 điểm).     

Số đó là:  9580

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc