ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       4      0
Ngày đăng 2017-01-05 11:19:29 Tác giả Tin Đỗ Van loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017  ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi gồm 4 câu )  Môn : Hóa Học 9 Ngày thi : Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian chép đề )  ĐỀ BÀI Câu 1 . ( 2 điểm ) : Cho các hợp chất vô cơ sau: Fe2O3 , NaOH , CuCl2 , H2SO4 ,..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 4 câu )
 
 

Môn : Hóa Học 9
Ngày thi :
Thời gian : 45 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
 
ĐỀ BÀI
 
 
Câu 1 . ( 2 điểm ) :    Cho các hợp chất vô cơ sau:
Fe2O3 ,  NaOH ,  CuCl­2 ,  H2SO4 ,  CO2 ,  Mg(OH)2 ,  HNO3 ,  ZnSO4.
Hãy cho biết chất nào là oxit, bazơ, axit, muối.
 
 
Câu 2 . ( 2,5 điểm ) :   Viết phương trình thực hiện dãy chuyển hóa sau:
( ghi rõ điều kiện nếu có )
 
Fe  FeCl2  Fe(OH)2  FeO  FeSO4  Na2SO4 
 
 
Câu 3 . ( 2 điểm ) :
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng 1 dung dịch không màu sau:
HCl, NaNO3, Na2SO4.
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ. Viết PTHH
( nếu có).
 
Câu 4 . ( 3,5 điểm ) :
Hòa tan hoàn toàn 5,6g sắt bằng 100ml dung dịch axit sunfuric thu được V lít khí ở đktc.
a, Viết PTHH xảy ra.
b, Tính thể tích khí thu được ở đktc.
c, Tính nồng độ mol của dung dịch axit cần dùng.
 
 
 
 
                                        …………….Hết……………
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 9
 
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 2 điểm )
Fe2O3 : oxit
NaOH : bazơ
CO2 :  oxit
Mg(OH)2 : bazơ
H2SO4 : axit
CuCl2 : muối
HNO3  : axit
ZnSO4 : muối
 
                                                     
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
2
( 2,5 điểm )
 
  Fe + 2 HCl  FeCl2 + H2
FeCl2 + 2 NaOH               Fe(OH)2  + 2 NaCl
              
Fe(OH)2  t0 FeO  +  H2O
FeO  + H2SO4    FeSO4 + H2O
FeSO4 +  2 NaOH                Na2SO4 + Fe(OH)2
 
Lưu ý:
-  PT (2) và (5) nếu HS chọn chất khác mà viết PT đúng thì GV vẫn cho điểm tối đa.
-  PT viết đúng,chưa cân bằng và chưa ghi đủ điều kiện thì cho 0,25đ
 
 
 
 
0,5
0,5
 
0,5
0,5
     0,5
3
( 2 điểm )
-         Sử dụng giấy quỳ tím,nếu dung dịch nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì nhận biết được dung dịch HCl,còn lại là NaNO3 và Na2SO4.
-         Dùng dung dịch BaCl2 hoặc Ba(OH)2 ,dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch Na2­SO4. Còn lại là NaNO3.
PTHH : Na2SO4 + BaCl2            BaSO4  + 2 NaCl
 
1,0
 
 
     0,5
 
 
     0,5
4
( 3,5 điểm )
a, Viết PTHH đúng
b,
-Tính số mol Fe : nFe = 0,1 mol
- Tính số mol H2 : nH2 = nFe = 0,1 mol
- Tính thể tích H2 (đktc) : VH2 = 0,1 * 22,4 = 2,24 l
c,
-         Tính số mol H2SO­4 : nH2
 
 
 
0,5
 
0,5
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
0,5
 
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 4 câu )
 
 

Môn : Toán 7
Ngày thi :
Thời gian : 90 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
 
ĐỀ BÀI
 
 
Câu 1 . ( 2 điểm ) : Thực hiện phép tính .
     a)                                                         b)
 
Câu 2 . ( 2 điểm ) : Cho hàm số y = f ( x )  = 2x
a)     Vẽ đồ thị hàm số trên
b)    Điểm A ( 1 ; 2 ) có thuộc đồ thị hàm số trên không ?
 
Câu 3 . ( 3 điểm ) :
Số viên bi của ba  bạn  Minh , Hùng ,Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5 .Tính số viên bi của mỗi bạn , biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi
Câu 4 . ( 3 điểm ) :
Cho tam giác ABC có AB = AC .Gọi K là trung điểm của BC . Chứng minh :
a)∆ AKB = ∆  AKC
b) AK     BC
 
 
 
 
 
 
 
………………..Hết………………
 
 
 
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 7
 
Câu
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 2 điểm )
a) =
             =
b) =
             =
                                                     
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
2
( 2 điểm )
a)
Xác định được 3 điểm
Vẽ đúng đồ thị hàm số y = 2x
b) Điểm A ( 1 ; 2 ) có giá trị x= 1 ; y = 2
Thay x= 1 ; y = 2 vào hàm số trên ta có
y = 2x 2 = 2 . 1 = 2 thỏa mãn
Vậy điểm A ( 1 ; 2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 2x
 
 
0,5
1,0
 
 
0,25
0,25
3
( 3 điểm )
Gọi số viên bi của ba  bạn  Minh , Hùng ,Dũng lần lượt là  a , b , c
Ta có và a + b + c = 44
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

Vậy số viên bi của ba  bạn  Minh , Hùng ,Dũng lần lượt là
8 viên bi , 16 viên bi , 20 viên bi .
 
 
0,5
 
 
      0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
4
( 3 điểm )
Vẽ hình đúng
Ghi đúng GT , KL

a)
Xét ∆ AKB và ∆  AKC có
AB = AC ( gt )
KB = KC ( K là trung điểm của BC )
AK là cạnh chung
∆ AKB = ∆  AKC (  c . c. c )
b)  ∆ AKB = ∆  AKC ( theo câu a )
( hai góc tương ứng )
Mà ( vì kề bù )
= 900
AK     BC
 
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
0,25
0,25
    0,25
0,25
0,25
 
0,25
 
0,25
     0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 5 câu )
 
 

Môn : Toán 9
Ngày thi :
Thời gian : 90 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
ĐỀ BÀI
Câu 1 . ( 2 điểm ) : Tính
      a)
      b)
      c)
 
Câu 2 . ( 2 điểm ) : Cho biểu thức
B =     với x -1
      a) Rút gọn biểu thức B
      b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16
 
Câu 3 . ( 2 điểm ) : Cho hàm số bậc nhất y = f ( x ) = 2x + 3
a)     Tính f ( 0 ) ; f ( -2 )
b)    Vẽ đồ thị  hàm số trên
 
Câu 4 . ( 1 điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 4 cm ; = 300
Tính độ dài AB ( Biết sin 300 = )
 
Câu 5 . ( 2 điểm )
Cho đuờng tròn (O) , dây AB khác đường kính . Qua O kẻ đường vuông góc với AB , cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C .
a)     Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của  tròn .
b)    Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm , AB = 24cm . Tính độ dài OC.
 
 
…………………..Hết………………….
 
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 9
 
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 3 điểm )
a) = 7 – 5 + 3
                             =  5
b) = 8 . 2
                 = 16         
c) = 4.5 + 14 : 7
                                     = 20 + 2
                                     = 22                                                                      
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
2
( 2 điểm )
a) B =     với x -1
    B =
    B =
    B =
b) B = 16 với x -1 = 16
                                  = 4
                                  x+1 = 16
                                  x = 15 ( thỏa mãn )
 
 
0,5
0,25
0,25
 
0,25
0,25
0,25
0,25
3
( 2 điểm )
a) f ( 0 ) = 2.0 + 3 = 3
   f ( -2 ) = 2.(-2) + 3 = -1
b)  x = 0 y = 3  A ( 0; 3 )
      y = 0 x = -1,5  B ( -1,5 ; 0 )
Vẽ đúng đồ thị
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
4
( 1 điểm )
Vẽ hình đúng

AB = BC sin C
AB = 4. sin 300
AB = 4 . = 2 ( cm )
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
0,25
0,25
 
 
5
( 2 điểm
Vẽ hình đúng
 
 
Viết GT , KL đúng
a) Xét:vì có:
OB=OA; OH chung;AH=HB
=>
Xét có: OC chung.


CB  là tiếp tuyến của (O).
b)
Tam giác OAH vuông :

 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
0,25
     0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 4 câu )
 
 

Môn : Toán 9
Ngày thi :
Thời gian : 90 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
 
ĐỀ BÀI
 
 
Câu 1 . ( 3 điểm ) : Tính
    a)
    b)
    c)
 
Câu 2 . ( 2 điểm ) : Cho biểu thức
Q =   với a b 0
     a) Rút gọn Q
     b) Xác định gía trị của Q khi a = 3b
Câu 3 . ( 2 điểm ) : Cho hàm số bậc nhất y = 2x - 3
a)     Vẽ đồ thị hàm số trên
b)    Tính giá trị của y khi x = 2
 
Câu 4 . ( 3 điểm )
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường  đó thành hai nửa đường tròn) . Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B ), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn , nó cắt Ax, By theo thứ  tự ở C và D. Chứng minh rằng ;
a) = 900 
b) CD = AC + BD
c) Tích AC.BD không đổi khi M di chuyển trên nửa đường tròn.
 
 
 
……………………..Hết…………………
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 9
 
Câu
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 3 điểm )
a) = = 2 . 5 . 4 = 40
b) =
c) = 12- 5 + 6 = 13
1,0
1,0
1,0
2
( 2 điểm )
a ) Q =   với a b 0
    Q =
    Q =
    Q =
 
 
 
0,25
 
 
0,25
 
 
0,5
3
( 2 điểm )
a) x= 0 y = -3           A ( 0;-3)
    y = 0 x = 1,5         B ( 1,5;0)
Vẽ đúng đồ thị
b) Khi x = 2 y = 2.2 – 3 = 1
0,25
0,25
0,5
1,0
 
4
( 3 điểm )
Vẽ hình đúng
Ghi đúng GT , KL
 
 
a)     Gọi G là trung điểm của CD
Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt cắt nhau ta có
AC = CM và DM = BD

  OCD  tại O  đpcm
b)    Theo trên ta có
c)     Theo hệ thức lượng trong  COD, ta có :

 
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,5
 
0,25
 
1,0
 
 
0,5
 
 
 

Nguồn:Tin Đỗ Van

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHOC_KI_1_TOAN_7.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xzyq0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-01-05 11:19:29
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
4
đề thi ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • đề thi toán 7 (kì 1)
  Toán học 7
  đề thi toán 7 (kì 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2012

  Xem: 0

 • de thi ki 1 toan 7
  Toán 7
  de thi ki 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 7

 • đề thi toán 7 (kì 1)
  Toán học 7
  đề thi toán 7 (kì 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2012

  Xem: 0

 • Đề thi toán 7 kì 1
  Toán 7
  Đề thi toán 7 kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0

 • đề thi kì 1 toan 7
  Toán học
  đề thi kì 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2009

  Xem: 11

 • de thi ki 1 toan 7
  Vật lý
  de thi ki 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2008

  Xem: 11

 • Đề thi toán 7 kì 1.
  Toán 8
  Đề thi toán 7 kì 1.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2011

  Xem: 0

 • de thi ki 1 toan 7
  Toán 7
  de thi ki 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2010

  Xem: 0

 • Đề thi toán 7 kì 1
  Vật lý 8
  Đề thi toán 7 kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0

 • Đề thi toán 7 kì 1
  Toán học 7
  Đề thi toán 7 kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0