ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       4      0
Ngày đăng 2017-01-05 11:19:29 Tác giả Tin Đỗ Van loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017  ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi gồm 4 câu )  Môn : Hóa Học 9 Ngày thi : Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian chép đề )  ĐỀ BÀI Câu 1 . ( 2 điểm ) : Cho các hợp chất vô cơ sau: Fe2O3 , NaOH , CuCl2 , H2SO4 ,..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 4 câu )
 
 

Môn : Hóa Học 9
Ngày thi :
Thời gian : 45 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
 
ĐỀ BÀI
 
 
Câu 1 . ( 2 điểm ) :    Cho các hợp chất vô cơ sau:
Fe2O3 ,  NaOH ,  CuCl­2 ,  H2SO4 ,  CO2 ,  Mg(OH)2 ,  HNO3 ,  ZnSO4.
Hãy cho biết chất nào là oxit, bazơ, axit, muối.
 
 
Câu 2 . ( 2,5 điểm ) :   Viết phương trình thực hiện dãy chuyển hóa sau:
( ghi rõ điều kiện nếu có )
 
Fe  FeCl2  Fe(OH)2  FeO  FeSO4  Na2SO4 
 
 
Câu 3 . ( 2 điểm ) :
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng 1 dung dịch không màu sau:
HCl, NaNO3, Na2SO4.
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ. Viết PTHH
( nếu có).
 
Câu 4 . ( 3,5 điểm ) :
Hòa tan hoàn toàn 5,6g sắt bằng 100ml dung dịch axit sunfuric thu được V lít khí ở đktc.
a, Viết PTHH xảy ra.
b, Tính thể tích khí thu được ở đktc.
c, Tính nồng độ mol của dung dịch axit cần dùng.
 
 
 
 
                                        …………….Hết……………
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 9
 
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 2 điểm )
Fe2O3 : oxit
NaOH : bazơ
CO2 :  oxit
Mg(OH)2 : bazơ
H2SO4 : axit
CuCl2 : muối
HNO3  : axit
ZnSO4 : muối
 
                                                     
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
2
( 2,5 điểm )
 
  Fe + 2 HCl  FeCl2 + H2
FeCl2 + 2 NaOH               Fe(OH)2  + 2 NaCl
              
Fe(OH)2  t0 FeO  +  H2O
FeO  + H2SO4    FeSO4 + H2O
FeSO4 +  2 NaOH                Na2SO4 + Fe(OH)2
 
Lưu ý:
-  PT (2) và (5) nếu HS chọn chất khác mà viết PT đúng thì GV vẫn cho điểm tối đa.
-  PT viết đúng,chưa cân bằng và chưa ghi đủ điều kiện thì cho 0,25đ
 
 
 
 
0,5
0,5
 
0,5
0,5
     0,5
3
( 2 điểm )
-         Sử dụng giấy quỳ tím,nếu dung dịch nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì nhận biết được dung dịch HCl,còn lại là NaNO3 và Na2SO4.
-         Dùng dung dịch BaCl2 hoặc Ba(OH)2 ,dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch Na2­SO4. Còn lại là NaNO3.
PTHH : Na2SO4 + BaCl2            BaSO4  + 2 NaCl
 
1,0
 
 
     0,5
 
 
     0,5
4
( 3,5 điểm )
a, Viết PTHH đúng
b,
-Tính số mol Fe : nFe = 0,1 mol
- Tính số mol H2 : nH2 = nFe = 0,1 mol
- Tính thể tích H2 (đktc) : VH2 = 0,1 * 22,4 = 2,24 l
c,
-         Tính số mol H2SO­4 : nH2
 
 
 
0,5
 
0,5
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
0,5
 
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 4 câu )
 
 

Môn : Toán 7
Ngày thi :
Thời gian : 90 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
 
ĐỀ BÀI
 
 
Câu 1 . ( 2 điểm ) : Thực hiện phép tính .
     a)                                                         b)
 
Câu 2 . ( 2 điểm ) : Cho hàm số y = f ( x )  = 2x
a)     Vẽ đồ thị hàm số trên
b)    Điểm A ( 1 ; 2 ) có thuộc đồ thị hàm số trên không ?
 
Câu 3 . ( 3 điểm ) :
Số viên bi của ba  bạn  Minh , Hùng ,Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5 .Tính số viên bi của mỗi bạn , biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi
Câu 4 . ( 3 điểm ) :
Cho tam giác ABC có AB = AC .Gọi K là trung điểm của BC . Chứng minh :
a)∆ AKB = ∆  AKC
b) AK     BC
 
 
 
 
 
 
 
………………..Hết………………
 
 
 
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 7
 
Câu
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 2 điểm )
a) =
             =
b) =
             =
                                                     
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
2
( 2 điểm )
a)
Xác định được 3 điểm
Vẽ đúng đồ thị hàm số y = 2x
b) Điểm A ( 1 ; 2 ) có giá trị x= 1 ; y = 2
Thay x= 1 ; y = 2 vào hàm số trên ta có
y = 2x 2 = 2 . 1 = 2 thỏa mãn
Vậy điểm A ( 1 ; 2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 2x
 
 
0,5
1,0
 
 
0,25
0,25
3
( 3 điểm )
Gọi số viên bi của ba  bạn  Minh , Hùng ,Dũng lần lượt là  a , b , c
Ta có và a + b + c = 44
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

Vậy số viên bi của ba  bạn  Minh , Hùng ,Dũng lần lượt là
8 viên bi , 16 viên bi , 20 viên bi .
 
 
0,5
 
 
      0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
4
( 3 điểm )
Vẽ hình đúng
Ghi đúng GT , KL

a)
Xét ∆ AKB và ∆  AKC có
AB = AC ( gt )
KB = KC ( K là trung điểm của BC )
AK là cạnh chung
∆ AKB = ∆  AKC (  c . c. c )
b)  ∆ AKB = ∆  AKC ( theo câu a )
( hai góc tương ứng )
Mà ( vì kề bù )
= 900
AK     BC
 
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
0,25
0,25
    0,25
0,25
0,25
 
0,25
 
0,25
     0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 5 câu )
 
 

Môn : Toán 9
Ngày thi :
Thời gian : 90 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
ĐỀ BÀI
Câu 1 . ( 2 điểm ) : Tính
      a)
      b)
      c)
 
Câu 2 . ( 2 điểm ) : Cho biểu thức
B =     với x -1
      a) Rút gọn biểu thức B
      b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16
 
Câu 3 . ( 2 điểm ) : Cho hàm số bậc nhất y = f ( x ) = 2x + 3
a)     Tính f ( 0 ) ; f ( -2 )
b)    Vẽ đồ thị  hàm số trên
 
Câu 4 . ( 1 điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 4 cm ; = 300
Tính độ dài AB ( Biết sin 300 = )
 
Câu 5 . ( 2 điểm )
Cho đuờng tròn (O) , dây AB khác đường kính . Qua O kẻ đường vuông góc với AB , cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C .
a)     Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của  tròn .
b)    Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm , AB = 24cm . Tính độ dài OC.
 
 
…………………..Hết………………….
 
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 9
 
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 3 điểm )
a) = 7 – 5 + 3
                             =  5
b) = 8 . 2
                 = 16         
c) = 4.5 + 14 : 7
                                     = 20 + 2
                                     = 22                                                                      
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
2
( 2 điểm )
a) B =     với x -1
    B =
    B =
    B =
b) B = 16 với x -1 = 16
                                  = 4
                                  x+1 = 16
                                  x = 15 ( thỏa mãn )
 
 
0,5
0,25
0,25
 
0,25
0,25
0,25
0,25
3
( 2 điểm )
a) f ( 0 ) = 2.0 + 3 = 3
   f ( -2 ) = 2.(-2) + 3 = -1
b)  x = 0 y = 3  A ( 0; 3 )
      y = 0 x = -1,5  B ( -1,5 ; 0 )
Vẽ đúng đồ thị
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
4
( 1 điểm )
Vẽ hình đúng

AB = BC sin C
AB = 4. sin 300
AB = 4 . = 2 ( cm )
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
0,25
0,25
 
 
5
( 2 điểm
Vẽ hình đúng
 
 
Viết GT , KL đúng
a) Xét:vì có:
OB=OA; OH chung;AH=HB
=>
Xét có: OC chung.


CB  là tiếp tuyến của (O).
b)
Tam giác OAH vuông :

 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
0,25
     0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 4 câu )
 
 

Môn : Toán 9
Ngày thi :
Thời gian : 90 phút
( không kể thời gian chép đề )
 
 
ĐỀ BÀI
 
 
Câu 1 . ( 3 điểm ) : Tính
    a)
    b)
    c)
 
Câu 2 . ( 2 điểm ) : Cho biểu thức
Q =   với a b 0
     a) Rút gọn Q
     b) Xác định gía trị của Q khi a = 3b
Câu 3 . ( 2 điểm ) : Cho hàm số bậc nhất y = 2x - 3
a)     Vẽ đồ thị hàm số trên
b)    Tính giá trị của y khi x = 2
 
Câu 4 . ( 3 điểm )
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường  đó thành hai nửa đường tròn) . Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B ), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn , nó cắt Ax, By theo thứ  tự ở C và D. Chứng minh rằng ;
a) = 900 
b) CD = AC + BD
c) Tích AC.BD không đổi khi M di chuyển trên nửa đường tròn.
 
 
 
……………………..Hết…………………
 
Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 9
 
Câu
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
( 3 điểm )
a) = = 2 . 5 . 4 = 40
b) =
c) = 12- 5 + 6 = 13
1,0
1,0
1,0
2
( 2 điểm )
a ) Q =   với a b 0
    Q =
    Q =
    Q =
 
 
 
0,25
 
 
0,25
 
 
0,5
3
( 2 điểm )
a) x= 0 y = -3           A ( 0;-3)
    y = 0 x = 1,5         B ( 1,5;0)
Vẽ đúng đồ thị
b) Khi x = 2 y = 2.2 – 3 = 1
0,25
0,25
0,5
1,0
 
4
( 3 điểm )
Vẽ hình đúng
Ghi đúng GT , KL
 
 
a)     Gọi G là trung điểm của CD
Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt cắt nhau ta có
AC = CM và DM = BD

  OCD  tại O  đpcm
b)    Theo trên ta có
c)     Theo hệ thức lượng trong  COD, ta có :

 
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,5
 
0,25
 
1,0
 
 
0,5
 
 
 

Nguồn:Tin Đỗ Van

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHOC_KI_1_TOAN_7.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xzyq0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-01-05 11:19:29
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
4
đề thi ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1

đề thi có liên quan

 • đề thi toán 7 (kì 1)
  Toán học 7
  đề thi toán 7 (kì 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2012

  Xem: 0

 • de thi ki 1 toan 7
  Toán 7
  de thi ki 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 7

 • đề thi toán 7 (kì 1)
  Toán học 7
  đề thi toán 7 (kì 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2012

  Xem: 0

 • Đề thi toán 7 kì 1
  Toán 7
  Đề thi toán 7 kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0

 • đề thi kì 1 toan 7
  Toán học
  đề thi kì 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2009

  Xem: 11

 • de thi ki 1 toan 7
  Vật lý
  de thi ki 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2008

  Xem: 11

 • Đề thi toán 7 kì 1.
  Toán 8
  Đề thi toán 7 kì 1.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2011

  Xem: 0

 • de thi ki 1 toan 7
  Toán 7
  de thi ki 1 toan 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2010

  Xem: 0

 • Đề thi toán 7 kì 1
  Vật lý 8
  Đề thi toán 7 kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0

 • Đề thi toán 7 kì 1
  Toán học 7
  Đề thi toán 7 kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0