Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT Hà Nội

đề thi Ôn và Thi vào 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
626xvq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/19/2010 1:31:07 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

Sở GD&ĐT Hà Nội Đề thi tuyển sinh lớp 10 ---------------- Năm học: 2009 – 2010. Môn: Toán. Ngày thi: 23 - 6 – 2009. Thời gian làm bài: 120 phút. Câu I(2,5đ): Cho biểu thức A , với x ≥ 0 và x ≠ 4. 1/ R,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT Hà Nội, Đề Thi Ôn Và Thi Vào 10 , Đề thi Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT Hà Nội, doc, 1 trang, 0.15 M, Ôn và Thi vào 10 chia sẽ bởi Lực Nguyễn Văn đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-tuyen-sinh-vao-10-Goi-y-dap-an-So-GDDT-Ha-Noi.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Sở GD&ĐT Hà Nội Đề thi tuyển sinh lớp 10
---------------- Năm học: 2009 – 2010.
Môn: Toán.
Ngày thi: 23 - 6 – 2009.
Thời gian làm bài: 120 phút.
Câu I(2,5đ): Cho biểu thức A , với x ≥ 0 và x ≠ 4.
1/ Rút gọn biểu thức A.
2/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.
3/ Tìm giá trị của x để A = -1/3.
Câu II (2,5đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo?
Câu III (1,0đ):
Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0
1/ Giải phương trình đã cho khi m = 1.
2/ Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn hệ thức x12 + x22 = 10.
Câu IV(3,5đ):
Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).
1/ Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp.
2/ Gọi E là giao điểm của BC và OA. Chứng minh BE vuông góc với OA và OE.OA = R2.
3/ Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O;R) lấy điểm K bất kỳ (K khác B và C). Tiếp tuyến tại K của đường tròn (O;R) cắt AB, AC theo thứ tự tại P, Q. Chứng minh tam giác APQ có chu vi không đổi khi K chuyển động trên cung nhỏ BC.
4/ Đường thẳng qua O và vuông góc với OA cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại các điểm M, N. Chứng minh PM + QN ≥ MN.
Câu V(0,5đ):
Giải phương trình:
Đáp án
Câu I: Câu II:

Câu III:

Câu IV
Câu V:

 


Së GD&§T Hµ Néi                                     §Ò thi tuyÓn sinh líp 10

    ----------------                                                     N¨m häc: 2009 – 2010.

                                                                              M«n: To¸n.

                                                                              Ngµy thi: 23 - 6 – 2009.

                                                                              Thêi gian lµm bµi: 120 phót.

 

C©u I(2,5®): Cho biÓu thøc A = , víi x 0 vµ x 4.

1/ Rót gän biÓu thøc A.

2/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 25.

3/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = -1/3.

 

C©u II (2,5®): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph­¬ng tr×nh:

  Hai tæ s¶n xuÊt cïng may mét lo¹i ¸o. NÕu tæ thø nhÊt may trong 3 ngµy, tæ thø hai may trong 5 ngµy th× c¶ hai tæ may ®­îc 1310 chiÕc ¸o. BiÕt r»ng trong mét ngµy tæ thø nhÊt may ®­îc nhiÒu h¬n tæ thø hai lµ 10 chiÕc ¸o. Hái mçi tæ trong mét ngµy may ®­îc bao nhiªu chiÕc ¸o?

 

C©u III (1,0®):

 Cho ph­¬ng tr×nh (Èn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0

1/ Gi¶i ph­¬ng tr×nh ®· cho khi m = 1.

2/ T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ph©n biÖt x1, x2 tho¶ m·n hÖ thøc x12 + x22 = 10.

 

C©u IV(3,5®):

 Cho ®­êng trßn (O;R) vµ ®iÓm A n»m bªn ngoµi ®­êng trßn. KÎ tiÕp tuyÕn AB, AC víi ®­êng trßn  (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm).

1/ Chøng minh ABOC lµ tø gi¸c néi tiÕp.

2/ Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC vµ OA. Chøng minh BE vu«ng gãc víi OA vµ OE.OA = R2.

3/ Trªn cung nhá BC cña ®­êng trßn (O;R) lÊy ®iÓm K bÊt kú (K kh¸c B vµ C). TiÕp tuyÕn t¹i K cña ®­êng trßn (O;R) c¾t AB, AC theo thø tù t¹i P, Q. Chøng minh tam gi¸c APQ cã chu vi kh«ng ®æi khi K chuyÓn ®éng trªn cung nhá BC.

4/ §­êng th¼ng qua O vµ vu«ng gãc víi OA c¾t c¸c ®­êng th¼ng AB, AC theo thø tù t¹i c¸c ®iÓm M, N. Chøng minh PM + QN MN.

 

C©u V(0,5®):

  Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

 

 

 

 

 


 

 

§¸p ¸n

C©u I:                                                                           C©u II:   

 

C©u III:

 

 

 

C©u IV

 

 

 

 

 


 

 

 

 

u V:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT Hà Nội
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU