Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Së GD&§T Hµ Néi                                     §Ò thi tuyÓn sinh líp 10

    ----------------                                                     N¨m häc: 2009 – 2010.

                                                                              M«n: To¸n.

                                                                              Ngµy thi: 23 - 6 – 2009.

                                                                              Thêi gian lµm bµi: 120 phót.

 

C©u I(2,5®): Cho biÓu thøc A = , víi x 0 vµ x 4.

1/ Rót gän biÓu thøc A.

2/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 25.

3/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = -1/3.

 

C©u II (2,5®): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph­¬ng tr×nh:

  Hai tæ s¶n xuÊt cïng may mét lo¹i ¸o. NÕu tæ thø nhÊt may trong 3 ngµy, tæ thø hai may trong 5 ngµy th× c¶ hai tæ may ®­îc 1310 chiÕc ¸o. BiÕt r»ng trong mét ngµy tæ thø nhÊt may ®­îc nhiÒu h¬n tæ thø hai lµ 10 chiÕc ¸o. Hái mçi tæ trong mét ngµy may ®­îc bao nhiªu chiÕc ¸o?

 

C©u III (1,0®):

 Cho ph­¬ng tr×nh (Èn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0

1/ Gi¶i ph­¬ng tr×nh ®· cho khi m = 1.

2/ T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ph©n biÖt x1, x2 tho¶ m·n hÖ thøc x12 + x22 = 10.

 

C©u IV(3,5®):

 Cho ®­êng trßn (O;R) vµ ®iÓm A n»m bªn ngoµi ®­êng trßn. KÎ tiÕp tuyÕn AB, AC víi ®­êng trßn  (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm).

1/ Chøng minh ABOC lµ tø gi¸c néi tiÕp.

2/ Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC vµ OA. Chøng minh BE vu«ng gãc víi OA vµ OE.OA = R2.

3/ Trªn cung nhá BC cña ®­êng trßn (O;R) lÊy ®iÓm K bÊt kú (K kh¸c B vµ C). TiÕp tuyÕn t¹i K cña ®­êng trßn (O;R) c¾t AB, AC theo thø tù t¹i P, Q. Chøng minh tam gi¸c APQ cã chu vi kh«ng ®æi khi K chuyÓn ®éng trªn cung nhá BC.

4/ §­êng th¼ng qua O vµ vu«ng gãc víi OA c¾t c¸c ®­êng th¼ng AB, AC theo thø tù t¹i c¸c ®iÓm M, N. Chøng minh PM + QN MN.

 

C©u V(0,5®):

  Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

 

 

 

 

 


 

 

§¸p ¸n

C©u I:                                                                           C©u II:   

 

C©u III:

 

 

 

C©u IV

 

 

 

 

 


 

 

 

 

u V:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT Hà Nội

Đăng ngày 8/19/2010 1:31:07 PM | Thể loại: Ôn và Thi vào 10 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT HàNội, Ôn và Thi vào 10. . nslide.com chia sẽ đến mọi người tài liệu Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT HàNội .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT HàNội thuộc chủ đề Ôn và Thi vào 10 được giới thiệu bởi thành viên Lực Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Ôn và Thi vào 10 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi - Bài kiểm tra THCS Toán học Ôn và Thi vào 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Sở GD&ĐT Hà Nội Đề thi tuyển sinh lớp 10 ---------------- Năm học: 2009 – 2010, nói thêm là Môn: Toán, tiếp theo là Ngày thi: 23 - 6 – 2009, bên cạnh đó Thời gian làm bài: 120 phút, bên cạnh đó Câu I(2,5đ): Cho biểu thức A , với x ≥ 0 và x ≠ 4, bên cạnh đó

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tuyen-sinh-vao-10-goi-y-dap-an-so-gddt-ha-noi.626xvq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Ôn và Thi vào 10


Sở GD&ĐT Hà Nội Đề thi tuyển sinh lớp 10
---------------- Năm học: 2009 – 2010.
Môn: Toán.
Ngày thi: 23 - 6 – 2009.
Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu I(2,5đ): Cho biểu thức A , với x ≥ 0 và x ≠ 4.
1/ Rút gọn biểu thức A.
2/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.
3/ Tìm giá trị của x để A = -1/3.

Câu II (2,5đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo?

Câu III (1,0đ):
Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0
1/ Giải phương trình đã cho khi m = 1.
2/ Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn hệ thức x12 + x22 = 10.

Câu IV(3,5đ):
Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).
1/ Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp.
2/ Gọi E là giao điểm của BC và OA. Chứng minh BE vuông góc với OA và OE.OA = R2.
3/ Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O;R) lấy điểm K bất kỳ (K khác B và C). Tiếp tuyến tại K của đường tròn (O;R) cắt AB, AC theo thứ tự tại P, Q. Chứng minh tam giác APQ có chu vi không đổi khi K chuyển động trên cung nhỏ BC.
4/ Đường thẳng qua O và vuông góc với OA cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại các điểm M, N. Chứng minh PM + QN ≥ MN.

Câu V(0,5đ):
Giải phương trình:
Đáp án
Câu I: Câu II:


Câu III:
Câu IVCâu V:Sponsor Documents