Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT Hà Nội

Đăng ngày 8/19/2010 1:31:07 PM | Thể loại: Ôn và Thi vào 10 | Chia sẽ bởi: Lực Nguyễn Văn | Lần tải: 5 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.15 M | Loại file: doc

 


Së GD&§T Hµ Néi                                     §Ò thi tuyÓn sinh líp 10

    ----------------                                                     N¨m häc: 2009 – 2010.

                                                                              M«n: To¸n.

                                                                              Ngµy thi: 23 - 6 – 2009.

                                                                              Thêi gian lµm bµi: 120 phót.

 

C©u I(2,5®): Cho biÓu thøc A = , víi x 0 vµ x 4.

1/ Rót gän biÓu thøc A.

2/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 25.

3/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = -1/3.

 

C©u II (2,5®): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph­¬ng tr×nh:

  Hai tæ s¶n xuÊt cïng may mét lo¹i ¸o. NÕu tæ thø nhÊt may trong 3 ngµy, tæ thø hai may trong 5 ngµy th× c¶ hai tæ may ®­îc 1310 chiÕc ¸o. BiÕt r»ng trong mét ngµy tæ thø nhÊt may ®­îc nhiÒu h¬n tæ thø hai lµ 10 chiÕc ¸o. Hái mçi tæ trong mét ngµy may ®­îc bao nhiªu chiÕc ¸o?

 

C©u III (1,0®):

 Cho ph­¬ng tr×nh (Èn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0

1/ Gi¶i ph­¬ng tr×nh ®· cho khi m = 1.

2/ T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ph©n biÖt x1, x2 tho¶ m·n hÖ thøc x12 + x22 = 10.

 

C©u IV(3,5®):

 Cho ®­êng trßn (O;R) vµ ®iÓm A n»m bªn ngoµi ®­êng trßn. KÎ tiÕp tuyÕn AB, AC víi ®­êng trßn  (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm).

1/ Chøng minh ABOC lµ tø gi¸c néi tiÕp.

2/ Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC vµ OA. Chøng minh BE vu«ng gãc víi OA vµ OE.OA = R2.

3/ Trªn cung nhá BC cña ®­êng trßn (O;R) lÊy ®iÓm K bÊt kú (K kh¸c B vµ C). TiÕp tuyÕn t¹i K cña ®­êng trßn (O;R) c¾t AB, AC theo thø tù t¹i P, Q. Chøng minh tam gi¸c APQ cã chu vi kh«ng ®æi khi K chuyÓn ®éng trªn cung nhá BC.

4/ §­êng th¼ng qua O vµ vu«ng gãc víi OA c¾t c¸c ®­êng th¼ng AB, AC theo thø tù t¹i c¸c ®iÓm M, N. Chøng minh PM + QN MN.

 

C©u V(0,5®):

  Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

 

 

 

 

 


 

 

§¸p ¸n

C©u I:                                                                           C©u II:   

 

C©u III:

 

 

 

C©u IV

 

 

 

 

 


 

 

 

 

u V:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT HàNội, Ôn và Thi vào 10. . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT HàNội .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi Đề thi tuyển sinh vao 10 + Gợi ý đáp án - Sở GDĐT HàNội thuộc chuyên mục Ôn và Thi vào 10 được chia sẽ bởi thành viên Lực Nguyễn Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào mục Ôn và Thi vào 10 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Đề thi - Bài kiểm tra THCS Toán học Ôn và Thi vào 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Sở GD&ĐT Hà Nội Đề thi tuyển sinh lớp 10 ---------------- Năm học: 2009 – 2010, tiếp theo là Môn: Toán, cho biết thêm Ngày thi: 23 - 6 – 2009, thêm nữa Thời gian làm bài: 120 phút, kế tiếp là Câu I(2,5đ): Cho biểu thức A , với x ≥ 0 và https://nslide.com/de-thi/de-thi-tuyen-sinh-vao-10-goi-y-dap-an-so-gddt-ha-noi.626xvq.html