de thi va file nghe k4 hk1(2014-2015)

Đăng ngày 12/15/2014 11:45:38 PM | Thể loại: Lớp 4 | Chia sẽ bởi: Hùng Đỗ Văn | Lần tải: 1297 | Lần xem: 11 | Page: 1 | Kích thước: 12.09 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Cai Be Service of Education and Training
Doan Thi Nghiep Primary School
(((((
THE FIRST TERM TEST
School year: 2014-2015

Full name: _____________________________________

Class: Bốn/…....Date: December ........., 2014

MarkA/ PART I: Listening (5pts)
I. Listen and match (1 pt)
0. First

1. Second

2. Third

3. Fourth

4. Fifth
II. Listen and circle. (1 pt)
0. a. I’m bored. b. I’m fine. c. I’m happy
1. a. Lieu Giai Street b. Nguyen Du Street c. Quang Trung Street
2. a. Monday b. Tuesday c. Sunday
3. a. a clock b. a new board c. a new clock
4. a. twice a week b. four times a week c. five times a week
III. Listen and number (1 pt))