Đề Thi Vật Lý:Đề Thi Vl10

đề thi Vật lí
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
7lypxq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-12-27 19:10:52
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ch­¬ng II. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch­¬ng 1. Dßng ®iÖn - Dßng ®iÖn lµ dßng dÞch chuyÓn cã h­íng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn, cã chiÒu quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t ®iÖn tÝc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ch­¬ng II. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch­¬ng
1. Dßng ®iÖn
- Dßng ®iÖn lµ dßng dÞch chuyÓn cã h­íng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn, cã chiÒu quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t ®iÖn tÝch d­¬ng. T¸c dông ®Æc tr­ng cña dßng ®iÖn lµ t¸c dông tõ. Ngoµi ra dßng ®iÖn cßn cã thÓ cã c¸c t¸c dông nhiÖt, ho¸ vµ mét sè t¸c dông kh¸c.
- C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng ®Þnh l­îng cho t¸c dông cña dßng ®iÖn. §èi víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi th×
2. Nguån ®iÖn
Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ lµm dÞch chuyÓn ®iÖ tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
E =
M¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ mét phÇn ®iÖn n¨ng tiªu thô thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c cã Ých, ngoµi nhiÖt. Khi nguån ®iÖn ®ang n¹p ®iÖn, nã lµ m¸y thu ®iÖn víi suÊt ph¶n ®iÖn cã trÞ sè b»ng suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.
3. §Þnh luËt ¤m
- §Þnh luËt ¤m víi mét ®iÖn trë thuÇn:
hay UAB = VA – VB = IR
TÝch ir gäi lµ ®é gi¶m ®iÖn thÕ trªn ®iÖn trë R. §Æc tr­ng v«n – ampe cña ®iÖn trë thuÇn cã ®å thÞ lµ ®o¹n th¼ng qua gèc to¹ ®é.
- §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch
E = I(R + r) hay
- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn:
UAB = VA – VB = E + Ir, hay
(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua nguån tõ cùc ©m sang cùc d­¬ng)
- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa m¸y thu
UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay
(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua m¸y thu tõ cùc d­¬ng sang cùc ©m)
4. M¾c nguån ®iÖn thµnh bé
- M¾c nèi tiÕp:
Eb = E1 + E2 + ...+ En

= r1 + r2 + ... + rn
Trong tr­êng hîp m¾c xung ®èi: NÕu E1 > E2 th×
Eb = E1 - E2

= r1 + r2
vµ dßng ®iÖn ®i ra tõ cùc d­¬ng cña E1.
- M¾c song song: (n nguån gièng nhau)
Eb = E  vµ
=
4. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun  Lenx¬
- C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ë ®o¹n m¹ch (®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn ë ®o¹n m¹ch)

A = UIt; P = UI
- §Þnh luËt Jun – Lenx¬:
Q = RI2t
- C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn:
A = EIt; P = EI
- C«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn:
Víi dông cô to¶ nhiÖt: P = UI = RI2 =
Víi m¸y thu ®iÖn: P = EI + rI2
(P /= EI lµ phÇn c«ng suÊt mµ m¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l­îng cã Ých, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt)
- §¬n vÞ c«ng (®iÖn n¨ng) vµ nhiÖt l­îng lµ jun (J), ®¬n vÞ cña c«ng suÊt lµ o¸t (W).
CÁC CÂU HỎI TRONG CHƯƠNG
ÔN TẬP THI HỌC KÌ I  CHƯƠNG 2
Dòng điện là dóng chuyển dời có hướng của chỉ electron là đúng hay sai?...............Vì sao?......
.................................................................
Qui ước chiều dòng điện là gì?..........................................
...............................................................
Trong kim loại chiều của dòng điện là gì?...................................
Tác dụng cơ bản của dòng điện là gì?......................................
Đại lượng nào đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện?.....................Kí hiệu...............Đơn vị.............Dùng dụng cụ gì để đo?...................Mắc như thế nào vào mạch điện.....................
Mạch điện AB chứa R , dòng điện chạy từ A đến B, viết biểu thức định luật Ohm..................
Một dây dẫn có chiều dài l , tiết diện thẳng là S. Viết biểu thức tính điện trở...........................
Một dây dẫn kim loại có điện trở suất càng lớn thì độ dẫn điện càng cao là đúng hay sai?....
Đặc tuyến Vôn – Ampe của một dòng điện là một đường thẳng xiên góc, đi qua gốc tọa độ thì dòng điện đó             
Nguồn điện dùng để làm gì?............................................
Nêu cấu tạo của nguồn điện............................................
Lực lạ trong nguồn điện có tác dụng gì.....................................                           
Suất điện động là gì?.................................................

Viết biểu thức tính suất điện động của nguồn theo công lực lạ?.....................
Nêu cấu tạo chung của nguồn điện hóa học?.................................             
Nêu cấu tạo của pin Vôn – ta...........................................             
Tại sao sau một thời gian sử dụng thì điện trở của pin Vôn – ta lại tăng lên?.............             
Nêu cấu tạo của ac – qui chì?...........................................             
Hoạt động của Ac –qui chì và pin Vôn – ta khác nhau ở điểm nào?...................             
Dung lượng của acqui là gì?............................................             
Viết công thức tính công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch bất kì...............
Điện năng tiêu thụ trong mạch điện chính bằng công của lực điện trường làm điện tích di chuyển trong thời gian đó là đúng hay sai ?             
Công thức tính công suất của dòng điện trong một mạch điện bất kì ?............
KWh là đơn vị tính cái gì ?...........................................1KWh = ..............................(J)
Công thức tính công của nguồn điện :..............................công suất của nguồn điện....
Viết biểu thức định luật Jun – Lenxo...............................Công suất tỏa nhiệt.............             
Hiệu điện thế định mức của các dụng cụ tiêu thụ điện là gì ?..................             
Một bóng đèn điện dây tóc có Uđm  và Pđm : Viết công thức tính điện trở R........
Hai bóng đèn có cùng Pđm  ,bóng nào có....................lớn hơn thì có.................lớn hơn ; hai bóng có cùng Uđm,  bóng nào .......................lớn hơn thì có.................lớn hơn
Suất phản điện của máy thu là gì ?...................................             
Công thức tính suất phản điện của máy thu..................................
Đặt 1 hiệu điện thế U vào hai đầu một máy thu có suất phản điện là E’, điện trở r’ thì có dòng điện I chạy qua trong thời gian t : viết biểu thức định luật bảo toàn năng lượng                           
Hiệu điện thế hai đầu máy thu..................................Công suất có ích của máy thu.........
Hiệu suất của máy thu................................................
Hiệu điện thế hai đầu máy thu luôn nhỏ hơn suất phản điện của máy thu là đúng hay sai ?             
Dấu hiệu nhận biết nguồn điện..........................................
Dấu hiệu nhận biết máy thu điện.........................................

Khi acqui phát điện và sạc điện thì suất điện động và suất phản điện của nó có đặc điểm gì ?                           
Trong mạch kín đơn giản, viết biểu thức tính suất điện động của nguồn điện............
Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện trong mạch kín..............................
Khi nào U = E.....................................................
Hiệu điện hai đầu nguồn điện luôn nhỏ hơn suất điện động của nguồn điện là đúng hay sai ?             
Khi nào xảy ra hiện tượng đảon mạch......................................
Viết biểu thức định luật Ohm cho mạch kín đơn giản............................
Viết biểu thức định luật Ohm cho mạch kín khi có hiện tượng đoản mạch..............
Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài là đúng hay sai ?             
Viết biểu thức tính hiệu suất của nguồn điện.................................             
Viết biểu thức tính suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp......................
Viết biểu thức tính điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp.......................
Có n nguồn giống nhau mắc song song, suất điện động của bộ nguồn...............điện trở trong
Trong bộ nguồn mắc hổn hợp đối xứng : có x nhánh, mỗi nhánh có y nguồn nối tiếp , viết công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn             
Nêu cách viết hiệu điện thế hai đầu một đoạn mạch bất kì.........................                           
CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM
10. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn
2.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã h­íng.
B. C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho t¸c dông m¹nh, yÕu cña dßng ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng ®iÖn l­îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong mét ®¬n vÞ thêi gian.
C. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng.
D. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch ©m.
2.2 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ. VÝ dô: nam ch©m ®iÖn.
B. Dßng ®iÖn cã t¸c dông nhiÖt. VÝ dô:  bµn lµ ®iÖn.
C. Dßng ®iÖn cã t¸c dông ho¸ häc. VÝ dô: acquy nãng lªn khi n¹p ®iÖn.
D. Dßng ®iÖn cã t¸c dông sinh lý. VÝ dô: hiÖn t­îng ®iÖn giËt.
2.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn trong m¹ch. Trong nguån ®iÖn d­íi t¸c dông cña lùc l¹ c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng dÞch chuyÓn tõ cùc d­¬ng sang cùc ©m.

B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d­¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
C. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch ©m q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d­¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
D. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc d­¬ng ®Õn cùc ©m vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
2.4 §iÖn tÝch cña ªlectron lµ - 1,6.10-19 (C), ®iÖn l­îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong 30 (s) lµ 15 (C). Sè ªlectron chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong thêi gian mét gi©y lµ
A. 3,125.1018.   B. 9,375.1019.  C. 7,895.1019.  D. 2,632.1018.
2.5 §å thÞ m« t¶ ®Þnh luËt ¤m lµ:
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc tr­ng cho
A. kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cho hai cùc cña nã.
B. kh¶ n¨ng dù tr÷ ®iÖn tÝch cña nguån ®iÖn.
C. kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cña lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn.
D. kh¶ n¨ng t¸c dông lùc ®iÖn cña nguån ®iÖn.
2.7 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:
A. RTM = 200 (Ω).  B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω). D. RTM = 500 (Ω).
2.8 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω), hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 12 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ
A. U1 = 1 (V).   B. U1 = 4 (V).  C. U1 = 6 (V).  D. U1 = 8 (V).
2.9 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:
A. RTM = 75 (Ω).  B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω).
2.10 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω). ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U khi ®ã hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ 6 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:
A. U = 12 (V).   B. U = 6 (V).  C. U = 18 (V).  D. U = 24 (V).
11. Pin vµ ¸cquy
2.11 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ néi n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
B. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
C. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ ho¸ n¨ng thµnh ®iªn n¨ng.
D. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ quang n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
2.12 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã mét ®iªn cùc lµ vËt dÉn ®iÖn, ®iÖn cùc cßn l¹i lµ vËt c¸ch ®iÖn.
B. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ vËt c¸ch ®iÖn.
C. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn cïng chÊt.
D. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn kh¸c chÊt.
2.13 Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông

A. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng tõ cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn.
B. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn.
C. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng theo chiÒu ®iÖn tr­êng trong nguån ®iÖn.
D. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng trong nguån ®iÖn.
2.14 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Khi pin phãng ®iÖn, trong pin cã qu¸ tr×nh biÕn ®æi hãa n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
B. Khi acquy phãng ®iÖn, trong acquy cã sù biÕn ®æi ho¸ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
C. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy chØ cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng.
D. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng.
12. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun – Lenx¬
2.15 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C«ng cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch lµ c«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm di chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch tù do trong ®o¹n m¹ch vµ b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch víi c­êng ®é dßng ®iÖn vµ thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.
B. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.
C. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi c­êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
D. C«ng suÊt to¶ nhiÖt ë vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æc tr­ng cho tèc ®é to¶ nhiÖt cña vËt dÉn ®ã vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÖt l­îng to¶ ra ë vËt ®·n ®ã trong mét ®¬n vÞ thêi gian.
2.16 NhiÖt l­îng to¶ ra trªn vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua
A. tØ lÖ thuËn víi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
B. tØ lÖ thuËn víi b×nh ph­¬ng c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
C. tØ lÖ nghÞch víi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
D. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
2.17 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt.
B. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
C. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng c­êng ®é dßng ®iÖn c¹y qua vËt.
D. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ nghÞch víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.
2.18 SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®Æc tr­ng cho sù
A. chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng cña m¸y thu.
B. chuyÓn ho¸ nhiÖt n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cña m¸y thu.
C. chuyÓn ho¸ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cña m¸y thu.
D. chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh d¹ng n¨ng l­îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt cña m¸y thu.
2.19 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®iÖn n¨ng mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l­îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt n¨ng, khi cã mét ®¬n vÞ ®iÖn tÝch d­¬ng chuyÓn qua m¸y.
B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d­¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
C. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi b×nh ph­¬ng c­êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
D. SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®iÖn n¨ng mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l­îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ c¬ n¨ng, khi cã mét ®¬n vÞ ®iÖn tÝch d­¬ng chuyÓn qua m¸y.
2.20 Dïng mét d©y dÉn m¾c bãng ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn. D©y tãc bãng ®Ìn nãng s¸ng, d©y dÉn hÇu nh­ kh«ng s¸ng lªn v×:
A. C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn.
B. C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn.
C. §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn.
D. §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn.
2.21 C«ng cña nguån ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. A = Eit.  B. A = UIt.   C. A = Ei.  D. A = UI.
2.22 C«ng cña dßng ®iÖn cã ®¬n vÞ lµ:
A. J/s   B. kWh    C. W   D. kVA
2.23 C«ng suÊt cña nguån ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
A. P = Eit.  B. P = UIt.   C. P = Ei.  D. P = UI.
2.24 Hai bãng ®Ìn §1( 220V – 25W), §2 (220V – 100W) khi s¸ng b×nh th­êng th×
A. c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 lín gÊp hai lÇn c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2.
B. c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1.
C. c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 b»ng c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2.
D. §iÖn trë cña bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn ®iÖn trë cña bãng ®Ìn §1.
2.25 Hai bãng ®Ìn cã c«ng suÊt ®Þnh møc b»ng nhau, hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña chóng lÇn l­ît lµ U1 = 110 (V) vµ U2 = 220 (V). TØ sè ®iÖn trë cña chóng lµ:
A.   B.    C.   D.
2.26 §Ó bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh th­êng ë m¹ng ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 220V, ng­êi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ
A. R = 100 (Ω).  B. R = 150 (Ω).   C. R = 200 (Ω).  D. R = 250 (Ω).
 
13. §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch
2.27 §èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi
A.tØ lÖ thuËn víi  c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.
B. t¨ng khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng.
C. gi¶m khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng.
D. tØ lÖ nghÞch víi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.
2.28 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C­êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë R tØ lÖ víi hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë R.
B. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch kÝn tØ lÖ thuËn víi suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë toµn phµn cña m¹ch.
C. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.
D. NhiÖt l­îng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi c­êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
2.29 BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch trong tr­êng hîp m¹ch ngoµi chøa m¸y thu lµ:
A.   B.    C.  D.
2.30 Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®­îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ
A. I = 120 (A).  B. I = 12 (A).   C. I = 2,5 (A).  D. I = 25 (A).
2.31 Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®­îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ:
A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V).  C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V).
2.32 Ng­êi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:
A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).    B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).    D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
2.33 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 6 (Ω).
2.34 Dïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng lÇn l­ît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R1 = 2 (Ω) vµ R2 = 8 (Ω), khi ®ã c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ nh­ nhau. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:
A. r = 2 (Ω).  B. r = 3 (Ω).   C. r = 4 (Ω).  D. r = 6 (Ω).
2.35 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 3 (Ω).  B. R = 4 (Ω).   C. R = 5 (Ω).  D. R = 6 (Ω).
2.36 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω).
2.37 BiÕt r»ng khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi cña mét nguån ®iÖn t¨ng tõ R1 = 3 (Ω) ®Õn R2 = 10,5 (Ω) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån t¨ng gÊp hai lÇn. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn ®ã lµ:
A. r = 7,5 (Ω).  B. r = 6,75 (Ω).   C. r = 10,5 (Ω).  D. r = 7 (Ω).
2.38 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω).
2.39* Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω).
 
14. §Þnh luËt ¤m cho c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch ®iÖn. M¾c nguån thµnh bé
2.40 Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A.  B.   C.  D.
2.41 Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E, r1 vµ E, r2 m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A.  B.   C.  D.
2.42 Cho ®o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ (2.42) trong ®ã E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); ®iÖn trë R = 28,4 (Ω). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 6 (V). C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu vµ ®é lín lµ:
A. chiÒu tõ A sang B, I = 0,4 (A).
B. chiÒu tõ B sang A, I = 0,4 (A).
C. chiÒu tõ A sang B, I = 0,6 (A).
D. chiÒu tõ B sang A, I = 0,6 (A).
2.43 Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r, m¾c víi ®iÖn trë ngoµi R = r, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I. NÕu thay nguån ®iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn gièng hÖt nã m¾c nèi tiÕp th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A. I’ = 3I.  B. I’ = 2I.   C. I’ = 2,5I.  D. I’ = 1,5I.
2.44 Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r, m¾c víi ®iÖn trë ngoµi R = r, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I. NÕu thay nguång ®iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn gièng hÖt nã m¾c song song th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A. I’ = 3I.  B. I’ = 2I.   C. I’ = 2,5I.  D. I’ = 1,5I.
2.45 Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®­îc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iÖn ®éng E = 2 (V) vµ ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn l­ît lµ:
A. Eb = 12 (V);
= 6 (Ω).    B. Eb = 6 (V);
= 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V);
= 3 (Ω).    D. Eb = 12 (V);
= 3 (Ω).
2.46* Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ (2.46). Mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng E = 1,5 (V), ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). §iÖn trë m¹ch ngoµi R = 3,5 (Ω). C­êng ®é dßng ®iÖn ë m¹ch ngoµi lµ:
A. I = 0,9 (A).
B. I = 1,0 (A).
C. I = 1,2 (A).
D. I = 1,4 (A).
 
15. Bµi tËp vÒ ®Þnh luËt ¤m vµ c«ng suÊt ®iÖn
2.47 Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi. NÕu gi¶m trÞ sè cña ®iÖn trë R2 th×
A. ®é sôt thÕ trªn R2 gi¶m.    B. dßng ®iÖn qua R1 kh«ng thay ®æi.
C. dßng ®iÖn qua R1 t¨ng lªn.    D. c«ng suÊt tiªu thô trªn R2 gi¶m.
2.48 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω).
2.49 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:
A. 5 (W).  B. 10 (W).   C. 40 (W).  D. 80 (W).
2.50 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c song vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng nèi tiÕp råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:
A. 5 (W).  B. 10 (W).   C. 40 (W).  D. 80 (W).
2.51 Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A. t = 4 (phót).  B. t = 8 (phót).   C. t = 25 (phót).  D. t = 30 (phót).
2.52 Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A. t = 8 (phót).  B. t = 25 (phót).   C. t = 30 (phót).  D. t = 50 (phót).
2.53** Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 3 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω).
 
16. Thùc hµnh: §o suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn
2.54 §èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi
A. gi¶m khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng.
B.tØ lÖ thuËn víi  c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.
C. t¨ng khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng.
D. tØ lÖ nghÞch víi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.
2.55 BiÓu thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A.   B.    C. E = U – Ir  D. E = U + Ir
2.56 §o suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ng­êi ta cã thÓ dïng c¸ch nµo sau ®©y?
A. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè vµ mét ampekÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè chØ cña ampe kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.
B. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, m¾c thªm v«n kÕ vµo hai cùc cña nguån ®iÖn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.

C. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë cã trÞ sè rÊt lín vµ mét v«n kÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.
D. M¾c nguån ®iÖn víi mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.
2.57 Ng­êi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:
A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).    B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).    D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
2.58 §o suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn ng­êi ta cã thÓ dïng c¸ch nµo sau ®©y?
A. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè vµ mét ampekÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Sau ®ã m¾c thªm mét v«n kÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn. Dùa vµo sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn.
B. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, m¾c thªm v«n kÕ vµo hai cùc cña nguån ®iÖn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn.
C. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè vµ mét v«n kÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Sau ®ã m¾c v«n kÕ vµo hai cùc cña nguån ®iÖn. Thay ®iÖn trë nãi trªn b»ng mét ®iÖn trë kh¸c trÞ sè. Dùa vµo sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ trong hai tr­êng hîp cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn.
D. M¾c nguån ®iÖn víi mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn.
II. BÀI TẬP
              Dạng 1: Bài toán áp dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điện
1. BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Bài TL 1: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua.
a. Tính cường độ dòng điện đó.
b. Tính số eletron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 10 phút.
Bài TL 2: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn có cường độ 1,6 mA..Tính điện lượng và số eletron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 giờ.
Bài TL 3: Moät sôïi daây daãn kim loaïi coù caùc electron chaïy qua vaø taïo thaønh moät doøng ñieän khoâng ñoåi.Daây coù tieát dieän S=0,6mm2.Trong thôøi gian t=10s coù ñieän löôïng q=9,6C ñi qua noù.
a.Xaùc ñònh cöôøng ñoä vaø maät ñoä doøng ñieän qua daây daãn.
b.Tính soá electron ñaõ qua tieát dieän ngang cuûa daây daãn trong 20s.
c.Xaùc ñònh vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng coù höôùng cuûa electron.
Bieát maät ñoä electron töï do trong kim loaïi laøn=4.1028haït/m3.  
 ÑS:I=0,96A.;N=6.1019electron.;v=0,25mm/s
    
Bài TL 4: Trong thời gian 2 phút, số electron tự do đã dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là 37,5.1019 electron. Hỏi:
a. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trên. Cường độ dòng điện qua vật dẫn bằng bao nhiêu?
b. Để cường độ dòng điện qua vật dẫn tăng gấp đôi thì trong thời gian 3 phút, điện lượng chuyển qua vật dẫn bao nhiêu?
2. CÂU HỎI BÀI TẬP:
Câu 1: Chọn đáp án đúng: một dây dẫn kim loại có điện lượng 48C đi qua tiết diện của dây trong thời gian 2 phút.Số electron đi qua tiết diện của dây trong thời gian 1s là:
A.1,5.1020electron/s               B.2,5.1020electron/s                C.1,5.1018electron/s             D.2,5.1018electron/s.
Câu 2: Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 2 s là:
A. 2,5.1018 (e).  B. 2,5.1019 (e). C. 0,4.10-19 (e). D. 4.10-19 (e).
Câu 3: Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 1,5A. Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 3 s là:
A. 0,5 C.  B. 2 C. C. 4,5 C. D. 4 C.
Câu 4: Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2 s là 6,25.1018 (e).  Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ:
A. 1 (A)  B. 2 (A). C. 0,512.10-37 (A). D. 0,5 (A).

Câu 5: Trong thời gian 4 giây có điện lượng 1,5 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:
A. 0,375 (A)  B. 2,66 (A). C. 6 (A). D. 3,75 (A).
Câu 6: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 A. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi dây là:
A. 3,75.1014 (e).  B. 7,35.1014 (e). C. 2,66.10-14 (e). D. 0,266.10-4 (e).
              Dạng 2: Bài toán tính công của lực lạ, suất điện động của nguồn điện.
1. BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Bài TL 1: Lực lạ thực hiện công 1200 mJ khi di chuyển một lượng điện tích 5.10-2 C giữa hai cực bên trong nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này. Tính công của lực lạ khi di chuyển một lượng điện tích 125.10-3 C giữa hai cực bên trong nguồn điện.
Bài TL 2: Pin Lơ – clăng – sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là 180 C giữa hai cực bên trong pin. Tính công mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích 60 C giữa hai cực bên trong pin.
Bài TL 3: Một bộ acquy có suất điện động 12V nối vào một mạch kín.
a. Tính lượng điện tích dịch chuyển ở giữa hai cực của nguồn điện để acquy sản ra công 540 J.
b. Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này.
c. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 phút.
Bài TL 4: Một bộ acquy có cung cấp một dòng điện 5A liên tục trong 4 giờ thì phải nạp lại.
a. Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong thời gian 12 giờ thì phải nạp lại.
b. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên nó sản sinh một công 1728 kJ.
Bài TL 5: Một bộ acquy có suất điện động 12V, cung cấp một dòng điện 2A liên tục trong 8 giờ thì phải nạp lại. Tính công mà acquy  sản sinh ra trong khoảng thời gian trên.
Bài TL6: Mét bé ¸cquy cã suÊt ®iÖn ®éng lµ 6V vµ s¶n ra mét c«ng lµ 360J khi dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch ë bªn trong vµ gi÷a hai cùc cña nã khi acquy nµy ph¸t ®iÖn.
                TÝnh l­îng ®iÖn tÝch ®­îc dÞch chuyÓn.
                Thêi gian dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch nµy lµ 5 phót, tÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua acquy khi ®ã.
                NÕu l­îng ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn nµy lµ (e) th× cã bao nhiªu h¹t(e) ®· dÞch chuyÓn qua trong thêi gian nãi trªn .
2. CÂU HỎI BÀI TẬP:
Câu 1: Một bộ pin có dung lượng 6A.h.
I.Nếu cứ 2h sử dụng thì phải nộp điện lại.Như vậy cường độ dòng điện mà bộ nguồn này có thể cung cấp là:
A.2A B.3A. C.6A D.12A
II.Nếu trong thời gian hoạt động trên bộ nguồn thực hiện được một công là 259,2J thì suất điện động của bộ nguồn:
A.6V B.18V C.12V. .D.36V
Câu 2: Công của lực lạ khi di chuyển một lượng điện tích q=2,5Ctrong nguồn điện từ cực âm sang cực dương của nó là 5J.Suất điện động của nguồn đó là:
A.0,5V B.2V C.2,5V D.12,5V
Câu 3: Một dòng điện không đổi có cường độ 0,24A chạy qua một dây dẫn. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đó trong 1giây là: 
A. -1,5.10-18 hạt.  B. -1,5.1018 hạt.       C. +1,5.10-18 hạt.        D. +1,5.1018 hạt.
Câu 4: Một bộ acquy có suất điện động 15V  và sinh công là 360J khi dịch chuyển điện tích bên trong giữa hai cực của nó khi acquy phát điện .
I.Tìm lượng điện tích đã dịch chuyển:
A.15C B.24C C.260C D.5400C
II.Biết thời gian lượng điện tích này dịch chuyển là 1,5 phút.Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy:
A.0,6A B.4A C.1A D.24A
Câu 5: Một điện lượng 6mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:  
A.3A                B.3mA                 C.0,3mA                  D.0,3A
Câu 6: Tính số electron chuyển qua tiết diện thẳng của sợi đốt trong bóng đèn loại 6V-2,4W khi đèn sáng bình thường trong 4 phút: 
A. 3,75.1017e B. 1018e C. 6.1020e D.1019e
Câu 7: Suất điện động của một acquy là 3V, lực lạ đã dịch chuyển một lượng điện tích q và thực hiện công là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là:
A. 1,8.10-3 (C).  B. 2.10-3 (e). C. 0,5.10-3 (e). D. 18.10-3 (e).
Câu 8:Một nguồn điện có suất điện động 2V thì khi thực hiện một công 10 J,  lự lạ đã dịch chuyển một lượng điện tích
A 50 C.                                  B. 20 C. C. 10 C. D. 5 C.
Câu 9: Một pin Vôn - ta có suất điện động 1,1 V, công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích 27 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin là:

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi VL10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngde_thi_vat_ly_hay_ban_nang_cao.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • Đề thi VL10
  Vật lý
  Đề thi VL10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2011

  Xem: 27

 • Đề thi Olympic VL10
  Vật lý 10
  Đề thi Olympic VL10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2009

  Xem: 212

 • Đề thi HKI- VL10
  Vật lý
  Đề thi HKI- VL10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2011

  Xem: 0

 • De thi lai VL10(CB)
  Tư liệu tham khảo
  De thi lai VL10(CB)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2009

  Xem: 57

 • Đề thi học sinh giỏi VL10
  Vật lý 10
  Đề thi học sinh giỏi VL10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2011

  Xem: 0

 • De thi KSCL VL10 lan 2
  Vật lý 11
  De thi KSCL VL10 lan 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • de thi HKII VL10 khong chinh thuc
  Vật lý 10
  de thi HKII VL10 khong chinh thuc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2010

  Xem: 28

 • DE THI HKII - VL10 TRƯƠNG KIM SON A
  Vật lý 10
  DE THI HKII - VL10 TRƯƠNG KIM SON A

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2011

  Xem: 0

 • Đề thi HK I VL10 CB có đáp án
  Vật lý 10
  Đề thi HK I VL10 CB có đáp án

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2008

  Xem: 119

 • DE THI THU VL10-HKII-BAN CB
  Vật lý 10
  DE THI THU VL10-HKII-BAN CB

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 190