ĐỀ TN CHƯƠNG 3- ĐẠI SỐ 10

Đăng ngày 11/25/2016 10:11:07 AM | Thể loại: Toán 10 | Chia sẽ bởi: Dũng Huỳnh Chí | Lần tải: 270 | Lần xem: 19 | Page: 3 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pdf
Biên son: Huỳnh Chí Dũng / 01636. 920. 986  
ĐỀ ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ  
ĐỀ 3- 20 CÂU/ 45’  
2
x  2x  
[
1] Điều kiện xác định của phương trình  
2x  
:
x 1  
x 2  
.
A. x  1.  
B.  
C. 1 x  2.  
D. x  2.  
x  1  
[
2] Trong các phép biến đổi sau, phép nào là phép biến đổi tương đương:  
2
3x 10  
5x 3  3x  2  
   
A. 5x 3  3x  2   
.
B. 3x 1  23x  0   
.
2
3x 0  
3x 2 0  
2
2
3 2x  x 1 x  
2
C. 3x 5  2x 1 3x 5   
2x 1  
.
D. 3 2x  x  1 x   
.
1
x 0  
2
3] Cho phương trình x 3  x  x 3 5x6(1). Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình  
[
hqucủa phương trình (1):  
2
2
2
A. x 3. x 5x 6  0.  
B.  
D.  
x 1  
 x 5x 6  0.  
2
x 5x  6  
x 3  
2
2
C.  
0.  
x 6  
 x 5x 6  0.  
[
4] Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là tương đương:  
2
2
3x  
2
2
x 1  
3x  
A.  
3x 2  
x 13x 2 x 1.  
B.  
2x 3  
   2x 3.  
2
x 1  
2
2
2
x  2  2 x  
   
C. x  2  2 x   
.
D. 4 2x 1  4  2x1 1.  
x 2 0  
[
5] Trong các cách viết dưới đây, cách nào là sai:  
x 2 0  
2
A. x 1 . 2x 3 5x  2  0  2x 3 5x  2  0  
B.  
x  2 x  x  0    
  
x  x  0  
.
x 0  
x
1
C. Ptr  
 0  nghim.  
x  
3x  
D. Ptr  
x 1  
. 3 x  2  0  mt nghim x = 1.  
2
x  
x 2  
3
[
6] Phương trình  
có bao nhiêu nghim:  
x 1  
x 1  
A. Vô nghim.  
C. 2 nghim.  
B. 1 nghim.  
D. Nhiều hơn 2 nghiệm.  
2
2
3
[
7] Gi m  
0
là giá tr của m để phương trình x (m 3)x  m  0, có mt nghim bằng bình phương nghiệm kia; m  
0
thuc vào khoảng nào dưới đây:  
7
7   
2   
A.  ;2 .  
B.  
3;0  
.
C. 2;  
.
D.  
   
0;3  
2
ÔN TẬP CHƯƠNG 3/ ĐẠI S10  
Trang 1  
Biên son: Huỳnh Chí Dũng / 01636. 920. 986  
2
[
8] Phương trình x 6x 9  2x 5  bao nhiêu nghim:  
A.0  
9] Cho phương trình  
B.1  
C.2  
D.3  
[
f
x
0, g  
B.  
f
f
x
 0 đều là phương trình hệ qu của phương trình nào dưới đây:  
2
2
A.  
C.  
f
f
x
x
.g  
x
0  
.
x
x
g  
g  
x
x
0.  
0.  
2
2
g  
x
0.  
D.  
2
[
10] Cho phương trình x  2(m1)x 3m  0, gi s phương trình có nghiệm x , x , khi đó hệ thức độc lp gia x và x  
1 2 1 2  
là:  
A.  
3
3
x1  x2  
x1  x2  
2x .x  6.  
B.  
D.  
3
x1  x2  
x1  x2  
 2x .x  6.  
1 2  
1
2
C.  
 2x .x  2.  
3
2x .x  2.  
1 2  
1
2
2
[
11] Giá tr của m để parabol (P): y = 2x  4x ct đường thng (d) y  2x m tại hai đim phân bit nm v hai phía trc  
tọa độ là:  
A. m  0.  
B. m  2.  
C. m  0.  
D. m  2.  
2
2
[
12] Phương trình m x m 25x3m10  0 có nghim khi:  
A. m  5.  
B. m  5.  
C. m  5.  
D. m  5.  
2
2
x  2xy  y 1  
[
13] Hphương trình  
có nghim x, y cùng du. Mi liên hgia x,y là:  
x 3xy  2y  1  
B. y = 2x.  
2
2
A.x = 2y.  
14] Gi m  
đây:  
A.  
C. x = -3y.  
D.y = 3x.  
mx 2y 3  
có nghim x = 2y. Giá tr m thuc vào khoảng nào dưới  
[
0
là giá tr của m để h phương trình  
0
x y 3  
5   
;3 .  
 5   
D.  
;8 .  
 2   
2;3  
.
B.  
1;2  
.
C.  
2   
[
15] Phương trình 3x 2 15x  17  nghim x  
1
< x  
2
1 2  
, giá tr x  x là:  
1
22  
9
68  
A.
B.  
.
C.  
.
D.
9
2
[
16] Phương trình 2 3x 2  x 4x 1 tương đương với phương trình nào dưới đây:  
2
x  4x 1 0  
3x 2 0  
A.  
.
B.  
D.  
2
.
x  4x 1  
2
2
2
2
3x 2  
x  4x 1  
2
3x 2  
2
3x 2 0  
x  4x 1 0  
C.  
2
.
.
2
2
2
1
2x 8  x  4x 1  
12x 8  x  4x 1  
[
17] Trong các phép biến đổi sau, phép nào phép biến đổi tương đương:  
2
2
1
2
 x  0  
5x 3x 3  
2
2
2
A. 1 x.  
x 3x  2  
0    
.
B.  
1 5x 3x 3   
x 1  
.
2
x 3x  2  0  
x 1  
ÔN TẬP CHƯƠNG 3/ ĐẠI S10  
Trang 2  
Biên son: Huỳnh Chí Dũng / 01636. 920. 986  
x 2  
3x 2 4  
2
2
C.  
 0  3x  2  4  0.  
D.
  
2x 1  
3x  2  
 2 x 1 3x  2 1.  
x 2  
3
[
18] S nghim ca phương trình 2 x 3 2 x  2  x  2  x  2  x 2x 1 là:  
A. 0 B. 1 C. 2 D.3  
19] Một người gi tiết kim vi lãi sut 8% một năm và lãi mỗi năm nhập vốn. Sau bao nhiêu năm người đó thu được số  
[
tin gấp đôi ban đầu:  
A.7  
B.8  
C.9  
D.10  
[
20] Phương trình x  4  x 1  12x tương đương với phương trình nào dưới đây:  
2
x  4  x 1 1 2x  
2
x  4  x 1 1 2x  
1
2x 0  
A.  
.
.
B.  
.
.
12x 0  
x 10  
x 4 0  
2
1
 2x  1 x  x  4  
2
1 2x  1 x  x  4  
C.  
D. 1 2x  0  
x 4 0  
1x 0  
ÔN TẬP CHƯƠNG 3/ ĐẠI S10  
Trang 3  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi ĐỀ TN CHƯƠNG 3- ĐẠI SỐ 10, Toán 10. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện ĐỀ TN CHƯƠNG 3- ĐẠI SỐ 10 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi ĐỀ TN CHƯƠNG 3- ĐẠI SỐ 10 thuộc chuyên mục Toán 10 được chia sẽ bởi bạn Dũng Huỳnh Chí tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Toán 10 , có 3 trang, thuộc thể loại .pdf, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 10 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo https://nslide.com/de-thi/de-tn-chuong-3-dai-so-10.kysp0q.html