Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Họ và tên:………………………………………………………………………….Lớp:…………………

CHỦ ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Câu 1: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên các khoảng ;

D. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên các khoảng ;

Câu 2: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:

A. Hàm số  luôn nghịch biến

B. Hàm số luôn đồng biến

C.  Hàm số đồng biến trên khoảng

D. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng

Câu 3: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:

A.  Hàm số đồng biến trên

B. Hàm số nghịch biến trên

C.  Hàm số đồng biến trên các khoảng

D.  Hàm số nghịch biến trên các khoảng

Câu 4: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:

A.  Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến

B. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến

C.  Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến

Câu 5: Trên khoảng hàm số :

A. Đồng biến            B. Nghịch biến           C.  Cả A và B đều đúng      D.  Cả A và B đều sai

Câu 6: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 2 là:

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 7: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 8: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có tung độ bằng 1 là:

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 9: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của đồ thị với trục tung :

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 10: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A. Hàm số đạt cực đại tại                                        B. Hàm số đạt cực tiểu tại

C.  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt      D.  Cả A và B đều đúng

Câu 11: Cho hàm số , mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại                                                  B. Hàm số đạt cực tiểu tại

C.  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm phân biệt                D.  Cả A và C đều đúng.

Câu 12: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A. Hàm số đạt cực đại tại                               B. Hàm số đạt cực tiểu tại

C.  Hàm số đạt cực tiểu tại                           D.  Cả A; B và C đều đúng

Câu 13: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A. Hàm số đạt cực đại tại                               B. Hàm số đạt cực tiểu tại

C.  Hàm số không có cực trị                                      D.  Cả A và B đều đúng

Câu 14: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm

B. Hàm số luôn đồng biến

C.  Cả A và B đều đúng

D.  Cả A và B đều sai

Câu 15: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành

B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt

C.  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt

D.  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt

Câu 16: Cho hàm số , Chọn phát biểu đúng:

A. Đường tiệm cận đứng                              B.  Đường tiệm cận đứng  

C.  Đường tiệm cận đứng                              D.  Đường tiệm cận đứng  

Câu 17: Cho hàm số , Chọn phát biểu đúng:

A. Đường tiệm cận ngang                B.  Đường tiệm cận ngang  

C.  Đường tiệm cận ngang                 D.  Đường tiệm cận ngang  

Câu 18: Số đường tiệm cận của hàm số :

A. 1                            B. 2                           C.  3                                    D.  4

Câu 19: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A.  Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2

B.  Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2

C.  Cả A và B đều đúng

D.  Hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Câu 20: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:

A.  Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên bằng 1

B.  Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên bằng 4

C.  Cả A và B đều đúng;

D.  Cả A và B đều sai

Câu 21: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng

A.  Hàm số  có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

B.  Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất

C.  Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất

D.  Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Câu 22: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

A. ;                                   B. ;                           C.  ;                          D.

Câu 23: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

A. ;                       B. ;                               C.  ;                             D.

Câu 24: Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là:

A. 1;                        B.  2;                              C.  3;                            D.  0;

Câu 25: Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là:

A. 4;                       B.  2;                              C.  3;                              D.  0;

Câu 26: Số giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng  là:

A. 0;                     B.  1;                          C.  2;                           D.  3;

Câu 27: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số đồng biến trên R.

A. ;                    B. ;                      C.  ;                        D.

Câu 28: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số đồng biến trên R.

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 29: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số nghịch biến trên R.

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 30: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

A. ;                       B. ;                      C.  ;                          D.

Câu 31: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 32: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số có cực trị.

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 33: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số có cực đại và cực tiểu.

A. ;             B. ;           C.  ;               D.

Câu 34: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số đạt cực trị tại .

A. ;             B. ;           C.  Cả A và B  đều đúng;               D. Cả A và B  đều sai;

Câu 35: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số đạt cực tiểu tại .

A. ;             B. ;           C.  Cả A và B  đều đúng;               D. Cả A và B  đều sai;

Câu 36: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số đạt cực đại tại .

A. ;             B. ;         C.  Cả A và B  đều đúng;               D. Cả A và B  đều sai;

Câu 37: Với giá trị nào của tham số m thì  đồ thị hàm số có các đường tiệm cận?

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 38: Với giá trị nào của tham số m thì thị đồ thị  hàm số đối xứng qua điểm có tọa độ ?

A. ;             B. ;          C.  Cả A và B  đều đúng;               D. Cả A và B  đều sai;

 

Câu 39: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có ba nghiệm phân biêt.

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 40: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có bốn nghiệm phân biêt.

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 41: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có đúng 1 nghiệm.

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 42: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình  vô nghiệm.

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 43: Với giá trị nào của tham số m thì  phương trình có nghiệm

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 44: Số giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng là:

A. 1;           B.  2;                C.  3;             D.  0;

Câu 45: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với đường thẳng là:

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

 

Câu 46: Với giá trị nào của tham số m thì  đồ thị hàm số  cắt đường thẳng tại 2 điểm phân biệt:

A. ;             B. ;;           C.  ;               D.

Câu 47: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ;

B. Hàm số đồng biến trên

C.  Hàm số đồng biến trên khoảng nghịch biến trên khoảng ;

D. Hàm số đồng biến trên

Câu 48: Cho hàm số , kết luận nào sau đây là đúng:

A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

C.  Hàm số không có cực trị

D. Hàm số đt cực đại tại

Câu 49: Cho hàm số , kết luận nào sau đây là sai:

A. Giá trị lớn nhất của hàm số  là: 2

B. Hàm số đồng biến trên khoảngvà  nghịch biến .

C.  Hàm số không có cực trị

D. Hàm số đạt cực đại tại

 

Câu 50: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. 0;          B.  1;               C.  2;           D.  3;

Câu 51: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. 0;          B.  1;               C.  2;           D.  3;

Câu 52: Với giá trị nào của tham số m thì  hàm số nghịch biến trên R.

A. ;                      B. ;                      C.  ;                          D.

 

ĐÁP ÁN

1D

2B

3C

4B

5A

6A

7A

8A

9A

10C

11C

12D

13C

14A

15B

16A

17B

18C

19D

20A

21A

22C

23C

24C

25B

26B

27A

28D

29A

30B

31B

32B

33C

34C

35C

36A

37D

38B

39C

40C

41D

42B

43A

44B

45B

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề Toán TN THPT QG 2017

Đăng ngày 4/22/2017 9:10:50 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.50 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề Toán TN THPT QG 2017, Toán học 2. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng đề thi Đề Toán TN THPT QG 2017 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Đề Toán TN THPT QG 2017 thuộc danh mục Toán học 2 được chia sẽ bởi thành viên Long Ngô tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ và tên:…………………………………………………………………………,còn cho biết thêm Lớp:………………… CHỦ ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN Câu 1: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng: A, tiếp theo là Hàm số nghịch biến trên những khoảng và B, bên cạnh đó Hàm số đồng biến trên khoảng C, bên cạnh đó Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên những khoảng ; D, bên cạnh đó Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên

https://nslide.com/de-thi/de-toan-tn-thpt-qg-2017.99nt0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Họ và tên:………………………………………………………………………….Lớp:…………………
CHỦ ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Câu 1: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên các khoảng ;
D. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên các khoảng ;
Câu 2: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:
A. Hàm số luôn nghịch biến
B. Hàm số luôn đồng biến
C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
D. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng 
Câu 3: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:
A. Hàm số đồng biến trên
B. Hàm số nghịch biến trên 
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng và 
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và 
Câu 4: Cho hàm số , kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến
B. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến
Câu 5: Trên khoảng hàm số :
A. Đồng biến B. Nghịch biến C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai
Câu 6: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 2 là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 7: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 1 là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 8: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có tung độ bằng 1 là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 9: Cho hàm số , phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của đồ thị với trục tung là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 10: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đạt cực đại tại B. Hàm số đạt cực tiểu tại
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt D. Cả A và B đều đúng
Câu 11: Cho hàm số , mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại B. Hàm số đạt cực tiểu tại
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm phân biệt D. Cả A và C đều đúng.
Câu 12: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đạt cực đại tại B. Hàm số đạt cực tiểu tại
C. Hàm số đạt cực tiểu tại D. Cả A; B và C đều đúng
Câu 13: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đạt cực đại tại B. Hàm số đạt cực tiểu tại
C. Hàm số không có cực trị D. Cả A và B đều đúng
Câu 14: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm
B. Hàm số luôn đồng biến
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 15: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành
B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt
D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt
Câu 16: Cho hàm số , Chọn phát biểu đúng:
A. Đường tiệm cận đứng B. Đường tiệm cận đứng 
C. Đường tiệm cận đứng D. Đường tiệm cận đứng 
Câu 17: Cho hàm số , Chọn phát biểu đúng:
A. Đường tiệm cận ngang B. Đường tiệm cận ngang 
C. Đường tiệm cận ngang D. Đường tiệm cận ngang 
Câu 18: Số đường tiệm cận của hàm số là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 19: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2
C. Cả A và B đều đúng
D. Hàm số không tồn tại

Sponsor Documents