ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016

đề thi Sinh học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 523       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
pj5h0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
1/21/2016 10:01:22 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
523
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ --------------------------------- KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đ,xem chi tiết và tải về đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016, Đề Thi Sinh Học 12 , Đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016, doc, 1 trang, 0.04 M, Sinh học 12 chia sẽ bởi Trang Lê Thị Huyền đã có 523 download

LINK DOWNLOAD

DE-VA-DAP-AN-DE-THI-THU-THPTQG-2016.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
---------------------------------
KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 – 2016
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
(50 câu trắc nghiệm)
---------------------------------Mã đề thi: 139


SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………..……………….....

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?
A. Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza
B. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
C. Xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản)
D. Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn
Câu 2: Cho các thành phần
(1) mARN của gen điều hòa; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza.
Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là
A. (1), (2) và (3) B. (2) và (3) C. (2), (3) và (4) D. (3) và (5)
Câu 3: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng
A. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.
B. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.
C. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.
D. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.
Câu 4: Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST:
- (1) Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.
- (2) Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.
- (3) Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.
- (4) Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
- (5) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Những phát biểu đúng là:
A. (2), (3), (5). B. (2), (3), (4). C. (1), (4), (5). D. (1), (2), (4).
Câu 5: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?
A. Mất một cặp nuclêôtit. B. Thêm một cặp nuclênôtit.
C. Thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp T-A D. Thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp G-X.
Câu 6: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính
A. 11nm. B. 30nm. C. 2nm. D. 300nm.
Câu 7: Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:
3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG- GXG – GXX – GAA – ATT 5’
Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp (Tính cả a.a mở đầu) là:
A. 7 aa. B. 6aa. C. 4 aa. D. 5 aa.
Câu 8: Một gen cấu trúc có vùng mã hoá gồm 5 intron đều bằng nhau và 6 đoạn êxôn có kích thước bằng nhau. Biết mỗi đoạn exon dài gấp ba lần mỗi đoạn intron. Phân tử mARN trưởng thành được phiên mã từ gen này mã hoá chuỗi pôli peptit gồm 359 axit amin (tính cả axit amin mở đầu). Chiều dài của vùng mã hoá của gen là
A. 9792 Å. B. 4896 Å. C. 5202 Å. D. 4692 Å.
Câu 9: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là
A. 10%. B. 20%. C. 40%. D. 30%.
Câu 10: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dưới tác động của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là bằng nhau.
B. Khi

 


 

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

---------------------------------

KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

(50 câu trắc nghiệm)

---------------------------------

 

 

Mã đề thi: 139

 

SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………..……………….....

 

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

A. Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza

B. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung

C. Xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản)

D. Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn

Câu 2: Cho các thành phần

(1) mARN của gen điều hòa; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza.

Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli

A. (1), (2) và (3) B. (2) và (3) C. (2), (3) và (4) D. (3) và (5)

Câu 3: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng

A. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.

B. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.

C. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.

D. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.

Câu 4: Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST:

- (1) Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.

- (2) Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.

- (3) Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.

- (4) Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.

- (5) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Những phát biểu đúng là:

A. (2), (3), (5). B. (2), (3), (4). C. (1), (4), (5). D. (1), (2), (4).

Câu 5: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

A. Mất một cặp nuclêôtit. B. Thêm một cặp nuclênôtit.

C. Thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp T-A D. Thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp G-X.

Câu 6: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

A. 11nm. B. 30nm. C. 2nm. D. 300nm.

Câu 7: Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:

3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG- GXG – GXX – GAA – ATT 5’

Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp (Tính cả a.a mở đầu) là:

A. 7 aa. B. 6aa. C. 4 aa. D. 5 aa.

Câu 8: Một gen cấu trúc có vùng mã hoá gồm 5 intron đều bằng nhau và 6 đoạn êxôn có kích thước bằng nhau. Biết mỗi đoạn exon dài gấp ba lần mỗi đoạn intron. Phân tử mARN trưởng thành được phiên mã từ gen này mã hoá chuỗi pôli peptit gồm 359 axit amin (tính cả axit amin mở đầu). Chiều dài của vùng mã hoá của gen là

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

A. 9792 Å. B. 4896 Å. C. 5202 Å. D. 4692 Å.

Câu 9: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là

A. 10%. B. 20%. C. 40%. D. 30%.

Câu 10: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dưi tác động của cùng một tác nhân gây đt biến, vi cưng độ và liều lưng như nhau thì tần số đột biến tất cả các gen là bằng nhau.

B. Khi các bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN t thưng làm phát sinh đột biến gen dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit.

C. Trong các dạng đột biến đim, dng đột biến thay thế cặp nuclêôtit thưng làm thay đổi ít nht thành phần axit amin của chuỗi pôlipeptit do gen đó tổng hợp.

D. Tất cả các dạng đột biến gen đều có hại cho thể đột biến.

Câu 11: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào?

A. Tái bản ADN (nhân đôi ADN). B. Nhân đôi nhiễm sắc thể.

C. Dịch mã. D. Phiên mã.

Câu 12: Theo trình tự từ đầu 3’ đến 5’ của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit:

A. vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa B. vùng mã hóa, vùng điều hòa, vùng kết thúc.

C. vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. D. vùng điều hòa, vũng mã hóa, vùng kết thúc.

Câu 13: Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 3’UAX5’ B. 5’AUG3’ C. 3’AUG5’ D. 5’UAX3’

Câu 14: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

A. thể tam bội. B. thể đơn bội. C. thể lưỡng bội D. thể tứ bội.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?

A. Tất cả các đột biến gen đều có hại.

B. Có nhiều dạng đột biến điểm như : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

D. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình.

Câu 16: Một hợp tử lưỡng bội tiến hành nguyên phân, trong lần nguyên phân thứ hai, ở một tế bào có một NST ở cặp số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường, những lần nguyên phân tiếp theo diễn ra bình thường. Hợp tử này phát triển thành phôi, phôi này có bao nhiêu loại tế bào khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể?

A. Bốn loại B. Ba loại C. Hai loại D. Một loại

Câu 17: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

B. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nuclêôtit.

C. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.

D. Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN.

Câu 18: Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?

A. AaBbDdEe B. AaaBbDdEe C. AaBbEe D. AaBbDEe

Câu 19: Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biều nào sau đây là đúng ?

A. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

B. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

C. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

D. Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau

Câu 20: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đt biến nào sau đây?

A. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể. B. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 21: Cho các phát biểu sau:

- (1) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là phân tử ARN hoặc chuỗi pôlipeptit.

- (2) Một đột biến điểm xảy ra trong vùng mã hóa của gen có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp.

- (3) Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 3’UGA5’.

- (4) Gen bị đột biến sẽ tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

 Trong các phát biểu trên, có mấy phát biểu sai?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 22: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêrôn Lac, khi môi trường có Lactôzơ, Lactôzơ được xem như là:

A. Chất cảm ứng liên kết với prôtêin ức chế làm cho prôtêin ức chế không liên kết với vùng vận hành.

B. Chất cảm ứng liên kết với vùng vận hành (O) ức chế vùng vận hành hoạt động.

C. Chất cảm ứng liên kết với vùng khởi động (P) ức chế vùng khởi động hoạt động.

D. Chất cảm ứng liên kết với gen điều hoà (R) ức chế gen điều hoà hoạt động.

Câu 23: Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?

A. AA, Aa, A, a B. AA, O C. Aa, O D. Aa, a

Câu 24: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 3 và số 5 (các NST khác đều bình thường). Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến ở cả hai nhiễm sắc thể trong tổng số giao tử đột biến là

A. 1/4. B. 1/3. C. 1/2. D. 2/3.

Câu 25: Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

A. đều có sự hình thành các đoạn Okazaki.

B. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN.

C. đều có sự xúc tác của enzim ADN pôlimeraza.

D. đều theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 26: Có 2 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là

A. 4 B. 8 C. 6 D. 2

Câu 27: Một gen dài 408 nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi sử lí bằng 5-BU thành công tại một điểm thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là:

A. A = T = 501; G = X = 699 B. A = T = 503; G = X = 697

C. A = T = 500; G = X = 700 D. A = T = 499; G = X = 701

Câu 28: Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:

 1. ADN có cấu trúc một mạch. 2. mARN.

 3. tARN.  4. ADN có cấu trúc hai mạch.

 5. Prôtêin.  6. Phiên mã.

 7. Dịch mã.  8. Nhân đôi ADN.

 Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là

A. 3,4,6,7,8. B. 2,3,6,7,8. C. 1,2,3,4,6. D. 4,5,6,7,8.

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

Câu 29: Một đoạn sợi cơ bản gồm 10 nucleoxom và 9 đoạn ADN nối, mỗi đoạn nối trung bình có 50 cặp nucleotit .Tổng chiều dài của đoạn ADN xoắn kép trong đoạn sợi cơ bản trên và tổng số phân tử Histon có trong đoạn sợi cơ bản đó lần lượt là:

A. 6494 A0 ; 80 B. 6494 A 0 ;79 C. 6492 A0 ; 80 D. 6494 A0 ; 89

Câu 30: Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là

A. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.

B. tổng hợp mch mới theo nguyên tc bổ sung vi mạch khuôn của ADN.

C. tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN.

D. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.

Câu 31: Ở sinh vật nhân sơ, xét gen M có chiều dài là 0,51 Micromet và có tỉ lệ = . Gen M bị đột biến điểm thành alen m, so với gen M alen m giảm 2 liên kết hiđrô. Số lượng nuclêôtit từng loại của alen m là

A. A = T = 900; G = X = 599. B. A = T = 600; G = X = 900.

C. A = T = 599; G = X = 900. D. A = T = 600; G = X = 899.

Câu 32: Khi nói về quá trình tái bản ADN, nhận định nào sau đây là không đúng?

A. Ở tế bào nhân thực mạch mới hình thành theo chiều 5’-3’, ở nhân sơ thì từ 3’-5’.

B. Ở cả tế bào nhân thực và nhân sơ, mạch mới đều hình thành theo chiều 5’-3’.

C. Ở vi khuẩn, khi ADN vòng tự sao thì có một đơn vị tái bản.

D. Ở tế bào nhân thực có nhiều điểm sao chép cùng lúc trên 1 ADN.

Câu 33: Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là

A. 506 B. 480 C. 322 D. 644

Câu 34: Một phân tử ARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15% A, 20% G, 30% U, 35 % X. Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có thành phần như thế nào?

A. 15% T; 20% X; 30% A và 35 % G. B. 17,5% G; 17,5% X;  32,5% A và 32,5 % T.

C. 22,5% T; 22,5% A; 27,5% G và 27,5 % X. D. 15% G; 30% X; 20% A và 35 % T.

Câu 35: Cho hai cây cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử đó nguyên phân bình thường liên tiếp 4 lần đã tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo đã tạo ra tối đa 256 loại giao tử. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phân này là

A. 2n = 16 B. 2n = 26 C. 3n = 36 D. 3n = 24

Câu 36: Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. Đột biến gen được phát sinh qua cơ chế nhân đôi ADN. Để xuất hiện dạng đột biến trên, gen phải trải qua mấy lần nhân đôi?

A. 3 lần. B. 1 lần. C. 4 lần D. 2 lần.

Câu 37: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa của nguyên phân trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

Thể đột biến

I

II

III

IV

V

VI

Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng

48

84

72

36

60

108

Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là

A. II, VI B. I, III, IV, V C. I, II, III, V D. I, III

Câu 38: Đột biến cấu trúc NST nào sau đây được sử dụng rộng rãi để xác định vị trí gen trên   NST.

A. Mất đoạn NST B. lặp đoạn NST C. Đảo đoạn NST D. Chuyển đoạn NST

Câu 39: Những dạng đột biến nào sau đây chắc chắn làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể?

(1) Đột biến gen    (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể

(3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể  (4) Đảo đoạn ngoài tâm động

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

(5) Chuyển đoạn không tương hỗ

Tổng số phương án đúng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 40: Một mARN trưởng thành của người được tổng hợp nhân tạo gồm 3 loại Nu A, U, G. Số loại bộ ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là:

A. 61. B. 27. C. 9. D. 24.

Câu 41: Mt cá th mt loài động vật có b nhim sắc th 2n = 12. Khi quan t quá trình gim phân ca 2000 tế o sinh tinh, ngưi ta thy 20 tế o có cặp nhim sắc th s 1 không phân li trong gim phân I, c s kiện khác trong gim phân din ra bình thường; c tế bào n li gim phân bình thưng. Theo lí thuyết, trong tổng s giao t đưc to thành t quá trình trên thì s giao t có 5 nhim sắc thchiếm t l

A. 1%. B. 0,5%. C. 0,25%. D. 2%.

Câu 42: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân

B. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể

C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không thể phân li

D. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

Câu 43: Trong trưng hp không xy ra đt biến mi, c th t bi gim phân to giao t 2n có kh

năng th tinh. Theo lí thuyết, c phép lai o sau đây cho đi con có c kiu gen phân li theo t l 1:2:1? (1) AAAa × AAAa.              (2) Aaaa × Aaaa.              (3) AAaa × AAAa.              (4) AAaa × Aaaa.

Đáp án đúng là:

A. (2), (3). B. (1), (4). C. (1), (2). D. (3), (4).

Câu 44: Một đột biến gen có thể gây ra biến đổi nucleotit ở bất kì vị trí nào trên gen. Nếu như đột biến xảy ra ở vùng điều hòa của gen thì gây nên hậu quả gì?

A. Lượng sản phẩm của gen sẽ tăng lên nhưng cấu trúc của gen chỉ thay đổi đôi chút do biến đổi chỉ xảy ra ở vùng điều hòa không liên quan đến vùng mã hóa của gen.

B. Lượng sản phẩm của gen sẽ giảm xuống do khả năng liên kết với ARN polymerase giảm xuống, nhưng cấu trúc sản phẩm của gen không thay đổi.

C. Cấu trúc sản phẩm của gen không thay đổi nhưng lượng sản phẩm của gen có thể thay đổi theo hướng tăng cường hoặc giảm bớt.

D. Cấu trúc sản phẩm của gen sẽ thay đổi kết quả thường là có hại vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hòa giữa các gen trong kiểu gen và giữa cơ thể với môi trường.

Câu 45: Những dạng đột biến nào là đột biến dịch khung:

A. Thêm và thay thế một cặp nuclêôtit.

B. Mất và thêm một cặp nuclêôtit.

C. Mất và thay thế một cặp nuclêôtit.

D. Thay thế và chuyển đổi vị trí của một cặp nuclêôtit.

Câu 46: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền đưc truyền t tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

A. dịch mã. B. nhân đôi ADN.

C. phiên mã. D. giảm phân và thụ tinh.

Câu 47: Một nhóm tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, trong giảm phân II NST mang gen A không phân ly (Biết các NST còn lại đều phân ly bình thường trong cả GP I và GP II) thì kết thúc quá trình này sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là:

A. 4 B. 8 C. 10 D. 6

Câu 48: Ở 1 loài thực vật, gen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen b quy định thân thấp. Trong phép lai giữa các cây bố mẹ có kiểu gen BB x Bb, thấy xuất hiện ở F1 một số cây có kiểu hình thân thấp. Giả sử chỉ xảy ra đột biến số lượng nhiễm sắc thể thì có thể dự đoán các cây thân thấp đó sẽ là:

A. Thể một nhiễm B. Thể tam nhiễm C. Thể tứ nhiễm D. Thể khuyết nhiễm

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

Câu 49: Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết. Thể một của loài này có số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là

A. 6 B. 11 C. 22 D. 23

Câu 50: Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

     A. Vùng vận hành (O).  B. Gen điều hòa (R).

     C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A). D. Vùng khởi động (P).

 

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

---------------------------------

KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

(50 câu trắc nghiệm)

---------------------------------

 

 

Mã đề thi: 298

 

SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………..……………….....

 

Câu 1: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là

A. 40%. B. 30%. C. 20%. D. 10%.

Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào?

A. Nhân đôi nhiễm sắc thể. B. Phiên mã.

C. Dịch mã. D. Tái bản ADN (nhân đôi ADN).

Câu 3: Ở 1 loài thực vật, gen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen b quy định thân thấp. Trong phép lai giữa các cây bố mẹ có kiểu gen BB x Bb, thấy xuất hiện ở F1 một số cây có kiểu hình thân thấp. Giả sử chỉ xảy ra đột biến số lượng nhiễm sắc thể thì có thể dự đoán các cây thân thấp đó sẽ là:

A. Thể một nhiễm B. Thể tam nhiễm C. Thể tứ nhiễm D. Thể khuyết nhiễm

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

A. Xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản)

B. Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn

C. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung

D. Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza

Câu 5: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các dạng đột biến gen đều có hại cho thể đột biến.

B. Trong các dạng đột biến đim, dng đột biến thay thế cặp nuclêôtit thưng làm thay đổi ít nht thành phần axit amin của chuỗi pôlipeptit do gen đó tổng hợp.

C. Khi các bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN t thưng làm phát sinh đột biến gen dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit.

D. Dưi tác động của cùng một tác nhân gây đt biến, vi cưng độ và liều lưng như nhau thì tần số đột biến tất cả các gen là bằng nhau.

Câu 6: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân

B. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể

C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không thể phân li

D. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

Câu 7: Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:

3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG- GXG – GXX – GAA – ATT 5’

Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp (Tính cả a.a mở đầu) là:

A. 5 aa. B. 7 aa. C. 4 aa. D. 6aa.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?

A. Tất cả các đột biến gen đều có hại.

B. Có nhiều dạng đột biến điểm như : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

D. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình.

Câu 9: Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST:

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

- (1) Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.

- (2) Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.

- (3) Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.

- (4) Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.

- (5) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Những phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (4). B. (1), (4), (5). C. (2), (3), (4). D. (2), (3), (5).

Câu 10: Một đoạn sợi cơ bản gồm 10 nucleoxom và 9 đoạn ADN nối, mỗi đoạn nối trung bình có 50 cặp nucleotit .Tổng chiều dài của đoạn ADN xoắn kép trong đoạn sợi cơ bản trên và tổng số phân tử Histon có trong đoạn sợi cơ bản đó lần lượt là:

A. 6494 A 0 ;79 B. 6494 A0 ; 89 C. 6494 A0 ; 80 D. 6492 A0 ; 80

Câu 11: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng

A. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.

B. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.

C. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.

D. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.

Câu 12: Một gen cấu trúc có vùng mã hoá gồm 5 intron đều bằng nhau và 6 đoạn êxôn có kích thước bằng nhau. Biết mỗi đoạn exon dài gấp ba lần mỗi đoạn intron. Phân tử mARN trưởng thành được phiên mã từ gen này mã hoá chuỗi pôli peptit gồm 359 axit amin (tính cả axit amin mở đầu). Chiều dài của vùng mã hoá của gen là

A. 9792 Å. B. 5202 Å. C. 4896 Å. D. 4692 Å.

Câu 13: Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?

A. AA, Aa, A, a B. Aa, O C. AA, O D. Aa, a

Câu 14: Một nhóm tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, trong giảm phân II NST mang gen A không phân ly (Biết các NST còn lại đều phân ly bình thường trong cả GP I và GP II) thì kết thúc quá trình này sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là:

A. 4 B. 8 C. 10 D. 6

Câu 15: Ở sinh vật nhân sơ, xét gen M có chiều dài là 0,51 Micromet và có tỉ lệ = . Gen M bị đột biến điểm thành alen m, so với gen M alen m giảm 2 liên kết hiđrô. Số lượng nuclêôtit từng loại của alen m là

A. A = T = 600; G = X = 900. B. A = T = 600; G = X = 899.

C. A = T = 900; G = X = 599. D. A = T = 599; G = X = 900.

Câu 16: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đt biến nào sau đây?

A. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể. B. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 17: Một đột biến gen có thể gây ra biến đổi nucleotit ở bất kì vị trí nào trên gen. Nếu như đột biến xảy ra ở vùng điều hòa của gen thì gây nên hậu quả gì?

A. Cấu trúc sản phẩm của gen không thay đổi nhưng lượng sản phẩm của gen có thể thay đổi theo hướng tăng cường hoặc giảm bớt.

B. Cấu trúc sản phẩm của gen sẽ thay đổi kết quả thường là có hại vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hòa giữa các gen trong kiểu gen và giữa cơ thể với môi trường.

C. Lượng sản phẩm của gen sẽ tăng lên nhưng cấu trúc của gen chỉ thay đổi đôi chút do biến đổi chỉ xảy ra ở vùng điều hòa không liên quan đến vùng mã hóa của gen.

D. Lượng sản phẩm của gen sẽ giảm xuống do khả năng liên kết với ARN polymerase giảm xuống, nhưng cấu trúc sản phẩm của gen không thay đổi.

Câu 18: Những dạng đột biến nào sau đây chắc chắn làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể?

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

(1) Đột biến gen    (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể

(3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể  (4) Đảo đoạn ngoài tâm động

(5) Chuyển đoạn không tương hỗ

Tổng số phương án đúng là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 19: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

A. 11nm. B. 30nm. C. 2nm. D. 300nm.

Câu 20: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

A. Thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp T-A B. Mất một cặp nuclêôtit.

C. Thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp G-X. D. Thêm một cặp nuclênôtit.

Câu 21: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêrôn Lac, khi môi trường có Lactôzơ, Lactôzơ được xem như là:

A. Chất cảm ứng liên kết với prôtêin ức chế làm cho prôtêin ức chế không liên kết với vùng vận hành.

B. Chất cảm ứng liên kết với vùng vận hành (O) ức chế vùng vận hành hoạt động.

C. Chất cảm ứng liên kết với vùng khởi động (P) ức chế vùng khởi động hoạt động.

D. Chất cảm ứng liên kết với gen điều hoà (R) ức chế gen điều hoà hoạt động.

Câu 22: Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 3’UAX5’ B. 3’AUG5’ C. 5’AUG3’ D. 5’UAX3’

Câu 23: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 3 và số 5 (các NST khác đều bình thường). Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến ở cả hai nhiễm sắc thể trong tổng số giao tử đột biến là

A. 1/4. B. 1/3. C. 1/2. D. 2/3.

Câu 24: Những dạng đột biến nào là đột biến dịch khung:

A. Thêm và thay thế một cặp nuclêôtit.

B. Mất và thêm một cặp nuclêôtit.

C. Mất và thay thế một cặp nuclêôtit.

D. Thay thế và chuyển đổi vị trí của một cặp nuclêôtit.

Câu 25: Có 2 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là

A. 4 B. 8 C. 6 D. 2

Câu 26: Đột biến cấu trúc NST nào sau đây được sử dụng rộng rãi để xác định vị trí gen trên   NST.

A. Mất đoạn NST B. lặp đoạn NST C. Đảo đoạn NST D. Chuyển đoạn NST

Câu 27: Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là

A. 322 B. 480 C. 506 D. 644

Câu 28: Cho các phát biểu sau:

- (1) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là phân tử ARN hoặc chuỗi pôlipeptit.

- (2) Một đột biến điểm xảy ra trong vùng mã hóa của gen có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp.

- (3) Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 3’UGA5’.

- (4) Gen bị đột biến sẽ tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

 Trong các phát biểu trên, có mấy phát biểu sai?

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 29: Cho các thành phần

(1) mARN của gen điều hòa; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X ; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza;

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

(5) ADN pôlimeraza.

Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli

A. (1), (2) và (3) B. (3) và (5) C. (2) và (3) D. (2), (3) và (4)

Câu 30: Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:

 1. ADN có cấu trúc một mạch. 2. mARN.

 3. tARN.  4. ADN có cấu trúc hai mạch.

 5. Prôtêin.  6. Phiên mã.

 7. Dịch mã.  8. Nhân đôi ADN.

 Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là

A. 4,5,6,7,8. B. 2,3,6,7,8. C. 1,2,3,4,6. D. 3,4,6,7,8.

Câu 31: Khi nói về quá trình tái bản ADN, nhận định nào sau đây là không đúng?

A. Ở tế bào nhân thực mạch mới hình thành theo chiều 5’-3’, ở nhân sơ thì từ 3’-5’.

B. Ở cả tế bào nhân thực và nhân sơ, mạch mới đều hình thành theo chiều 5’-3’.

C. Ở vi khuẩn, khi ADN vòng tự sao thì có một đơn vị tái bản.

D. Ở tế bào nhân thực có nhiều điểm sao chép cùng lúc trên 1 ADN.

Câu 32: Cho hai cây cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử đó nguyên phân bình thường liên tiếp 4 lần đã tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo đã tạo ra tối đa 256 loại giao tử. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phân này là

A. 2n = 16 B. 2n = 26 C. 3n = 36 D. 3n = 24

Câu 33: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

A. thể lưỡng bội B. thể tam bội. C. thể đơn bội. D. thể tứ bội.

Câu 34: Một gen dài 408 nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi sử lí bằng 5-BU thành công tại một điểm thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là:

A. A = T = 501; G = X = 699 B. A = T = 499; G = X = 701

C. A = T = 503; G = X = 697 D. A = T = 500; G = X = 700

Câu 35: Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. Đột biến gen được phát sinh qua cơ chế nhân đôi ADN. Để xuất hiện dạng đột biến trên, gen phải trải qua mấy lần nhân đôi?

A. 3 lần. B. 1 lần. C. 4 lần D. 2 lần.

Câu 36: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa của nguyên phân trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

Thể đột biến

I

II

III

IV

V

VI

Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng

48

84

72

36

60

108

Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là

A. II, VI B. I, III, IV, V C. I, II, III, V D. I, III

Câu 37: Một hợp tử lưỡng bội tiến hành nguyên phân, trong lần nguyên phân thứ hai, ở một tế bào có một NST ở cặp số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường, những lần nguyên phân tiếp theo diễn ra bình thường. Hợp tử này phát triển thành phôi, phôi này có bao nhiêu loại tế bào khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể?

A. Bốn loại B. Hai loại C. Một loại D. Ba loại

Câu 38: Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?

A. AaBbEe B. AaBbDEe C. AaaBbDdEe D. AaBbDdEe

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139


 

Câu 39: Một phân tử ARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15% A, 20% G, 30% U, 35 % X. Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có thành phần như thế nào?

A. 15% T; 20% X; 30% A và 35 % G. B. 17,5% G; 17,5% X;  32,5% A và 32,5 % T.

C. 15% G; 30% X; 20% A và 35 % T. D. 22,5% T; 22,5% A; 27,5% G và 27,5 % X.

Câu 40: Theo trình tự từ đầu 3’ đến 5’ của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit:

A. vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. B. vùng mã hóa, vùng điều hòa, vùng kết thúc.

C. vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa D. vùng điều hòa, vũng mã hóa, vùng kết thúc.

Câu 41: Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biều nào sau đây là đúng ?

A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

B. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

C. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

D. Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau

Câu 42: Trong trưng hp không xy ra đt biến mi, c th t bi gim phân to giao t 2n có khnăng th tinh. Theo lí thuyết, c phép lai o sau đây cho đi con có c kiu gen phân li theo t l 1:2:1? (1) AAAa × AAAa.              (2) Aaaa × Aaaa.              (3) AAaa × AAAa.              (4) AAaa × Aaaa.

Đáp án đúng là:

A. (2), (3). B. (1), (4). C. (1), (2). D. (3), (4).

Câu 43: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.

B. Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN.

C. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

D. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nuclêôtit.

Câu 44: Mt cá th mt loài động vật có b nhim sắc th 2n = 12. Khi quan t quá trình gim phân ca 2000 tế o sinh tinh, ngưi ta thy 20 tế o có cặp nhim sắc th s 1 không phân li trong gim phân I, c s kiện khác trong gim phân din ra bình thường; c tế bào n li gim phân bình thưng. Theo lí thuyết, trong tổng s giao t đưc to thành t quá trình trên thì s giao t có 5 nhim sắc thchiếm t l

A. 1%. B. 0,5%. C. 2%. D. 0,25%.

Câu 45: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền đưc truyền t tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

A. dịch mã. B. nhân đôi ADN.

C. phiên mã. D. giảm phân và thụ tinh.

Câu 46: Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là

A. tổng hợp mch mới theo nguyên tc bổ sung vi mạch khuôn của ADN.

B. tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN.

C. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.

D. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.

Câu 47: Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết. Thể một của loài này có số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là

A. 6 B. 11 C. 22 D. 23

Câu 48: Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

     A. Vùng vận hành (O).  B. Gen điều hòa (R).

     C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A). D. Vùng khởi động (P).

Câu 49: Một mARN trưởng thành của người được tổng hợp nhân tạo gồm 3 loại Nu A, U, G. Số loại bộ ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là:

A. 61. B. 27. C. 9. D. 24.

Câu 50: Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

                                                Trang 1/25 - Mã đề thi 139

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU