Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

ĐỀ VÀ ĐÁP TIẾNG ANH LỚP 10 VĨNH PHÚC 2017-2018

Đăng ngày 6/30/2017 11:32:52 AM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 342 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.66 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP TIẾNG ANH LỚP 10 VĨNH PHÚC 2017-2018, Tiếng Anh 9. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả thư viện ĐỀ VÀ ĐÁP TIẾNG ANH LỚP 10 VĨNH PHÚC 2017-2018 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP TIẾNG ANH LỚP 10 VĨNH PHÚC 2017-2018 trong chủ đề Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi bạn Tiến Nguyễn Văn tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Tiếng Anh 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT- 2017-2018 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút, ko kể thời gian giao đề, ngoài ra MÃ ĐỀ: 415     PHẦN TRẮC NGHIỆM (32 câu: 8,0điểm) Write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction, nói thêm là ( Câu01, thêm nữa Would you mind to tell me how to learn English effectively? to

https://nslide.com/de-thi/de-va-dap-tieng-anh-lop-10-vinh-phuc-2017-2018.gbru0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT- 2017-2018
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.
MÃ ĐỀ: 415
PHẦN TRẮC NGHIỆM (32 câu: 8,0điểm)
 
Write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction.(
Câu01.Would you mind to tell me how to learn English effectively?
to tell                      B. Would                     C. to learn                  D. effectively
Câu02.It was expected that he will arrive in Paris one hour after the President’s arrival.
will             B. expected                 C. in                            D. after
Câu03.The old woman wanted to buy the most expensive birthday cake, but realised that she had only a few money.
The old woman    B. most expensive     C. realised                  D. a few
 
Read the following passage and write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks.(
            Tet is a national and (04) _________ festival in Vietnam. It is an occasion for every Vietnamese to be reunited to think (05) _________ their past activities and hope for good luck in the year to come.
            Before Tet, all houses are whitewashed and (06) _________ with yellow apricot flowers, pink peach blossoms, and colorful lanterns. Everybody is looking forward (07)_________ a more favorable life.
            On the New Year’s Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (08)_________ money put in small red envelopes as they are wishing longevity to their grandparents and parents. Wrong doings should be absolutely avoided on these days.
 
Câu 04. A. summer               B. traditional C. modern                   D. music
Câu 05. A. after                     B. for                      C. about                      D. to
Câu 06. A. decorating           B. decorate             C. decorates               D. decorated
Câu 07. A. at                         B .after                   C. up                           D. to
Câu 08. A. receive                B. buy              C. sell                         D. make
 
Write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.(
Câu09.A.blood                      B. tool              C. food             D. pool
Câu10.A.buses                      B. matches                 C. boxes                 D. names
 
Write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best completes each of the following sentences.(
Câu11. If you _________ a choice, which country would you visit?
have had                B. have                        C. will have                D. had 
Câu12. The phone rang while she _________ dinner.
was cooking          B. is cooking  C. has cooked D. cooks
Câu13. Nam _________ go fishing with his uncle when he lived in the countryside.
used to                   B. was used to            C. has used to D. is used to
Câu14. We don`t allow students _________ mobile phones in the classroom.
used                        B. use                        C. using                       D. to use
Câu15. We`re reading an _________ book this week.
interest                  B. interesting C. interested  D. interestedly
Câu16.She is the woman _________ sister looks after my baby.
whom                     B. that             C. whose                     D. who
Câu17.- Jane: "I`m sorry I`ve broken your vase."
- Anna: "_____________."
A. You’re welcome                                   B. Don`t mention it 
C. Don`t worry about it                              D. It`s the same
Câu18.- Maria: "What do you think of American films?"
- Piere: "____________________."
A. I like them                                     B. Yes, I do    
C. No, I don`t                                     D. I think of them very much
Câu19.Thanks for the flowers you sent me while I was in hospital. They helped to cheer me _________.
up                            B. in                             C. over                        D. away
Câu20. The air is _________ polluted by exhaust fume from cars.
politely                   B. ultimately  C. carefully                 D. seriously
Câu 21.We`re still spending _________ money on things we don`t really need.
lot                           B. a lot of                    C. a few                       D. many
Câu 22. She suggests _________ on a picnic next Sunday.
go                            B. should go               C. going                       D. to go
Câu 23. People use the Internet _________ many different purposes.
for                           B. in                             C. with                        D. on
Câu 24. It was _________ a boring film that I left before the end.
too                          B. very                        C. such                        D. so
Câu 25. Let`s go for a long walk,

Sponsor Documents