Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 12 lần 1 đề thi Toán 7

Đăng ngày 1/30/2011 7:24:17 AM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 175 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.51 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6. Khi x = 2 thì z bằng:


24
1,5
Câu 2: Một người đi xe máy với vận tốc không đổi là 45 km/h. Như vậy, thời gian mà người đó đi:
tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 45
tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 45
tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 
tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 
Câu 3: Ba công nhân có năng suất lao động tương ứng tỉ lệ với 3;5;7.Biết rằng tổng số tiền thưởng của người thứ nhất và người thứ hai là 5,6 triệu đồng và số tiền thưởng tỉ lệ thuận với năng suất lao động. Tổng số tiền được thưởng của cả ba người là:
10,5 triệu đồng
9,5 triệu đồng
10 triệu đồng
9 triệu đồng
Câu 4: Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số -0,4 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6. Khi z = 5 thì x bằng:
30
-2
-12
12
Câu 5: Nếu z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ , y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ:
Câu 6: Hai bể nước hình hộp chữ nhật có diện tích đáy bằng nhau. Biết hiệu thể tích nước trong hai bể là ; hiệu chiều cao nước trong hai bể là 0,6m. Diện tích đáy của mỗi bể là:
Câu 7: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là một số dương. Biết hiệu các bình phương hai giá trị của y là 240; hiệu các bình phương hai giá trị tương ứng của x là 15. Công thức liên hệ giữa y và x là:
y = -4x
y = 16x
y = 4x
y = 6x
Câu 8: Vận tốc riêng của một ca nô là là 21 km/h, vận tốc dòng nước là 3km/h. Với khoảng thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 30 km thì ca nô chạy xuôi dòng được bao nhiêu km?
30 km
40 km
36 km
54 km
Câu 9: Tổng số tiền lương trong một tháng của 3 anh Mạnh, Hùng, Thắng trong một công ty là 24 triệu đồng, được lĩnh làm hai đợt. Đợt I, mỗi anh đã lĩnh 2 triệu đồng. Đợt II, số tiền 3 anh Mạnh, Hùng, Thắng lĩnh được tỉ lệ với các số 4; 3; 2. Số tiền lương trong một tháng (triệu đồng) của 3 anh Mạnh, Hùng, Thắng tương ứng là:
10; 8; 6
9; 5; 10
8; 4; 12
10; 9; 5
Câu 10: 20 người thợ may may được 20 bộ quần áo trong 2 ngày. Vậy 50 công nhân may 50 bộ quần áo trong {} ngày (giả thiết năng suất lao động của mỗi người như nhau).
5 ngày
2 ngày
2,5 ngày
10 ngày


BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Cho ∆ABC = ∆DEF và AB = 3cm, BC = 4cm, DF = 5cm. Khi đó, chu vi tam giác DEF là cm.
Câu 2: Cho ∆ABC = ∆MPN. Nếu thì bằng .
Câu 3: Một nhân viên máy tính có thể gõ được 160 ký tự trong 2,5 phút. Để người đó gõ được 1600 ký tự cần bao nhiêu phút?Kết quả là:phút.
Câu 4:  Cho ∆ABC = ∆DEF. Biết 2AB - EF = 6cm, độ dài AB ; AC và EF tỉ lệ thuận với ba số 6; 7 và 9. Khi đó, độ dài cạnh BC bằng cm.  
Câu 5: Cho ∆ABC = ∆MPN . Nếu số đo của ba góc B; M; C tỉ lệ thuận với ba số 1; 2; 3  thì số đo góc A bằng .
Câu 6: Biết 6 người ăn 15 ngày hết 30 kg gạo. vậy 15 người ăn 4 ngày hết bao nhiêu kilôgam gạo? Kết quả làkg.
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 7: Đại lượng y tỉ

Sponsor Documents