Đề violympic toán 7 vòng 1 đến vòng 3 đề thi Toán 7

Đăng ngày 1/22/2011 10:22:04 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 108 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Toán 7 Vòng 1: BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:
  
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:
 
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là
  
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Giá trị của biểu thức là:
10 5 0 -5
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh.
Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Cho góc xOy có số đo là . Góc x`Oy` là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x`Oy`. Góc xOz có số đo là:
  
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là
3 4 5 6

BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:

 
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số với số thập phân với 
phân số với 
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dươngSố 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âmSố tự nhiên là số nguyên dương
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Kết quả của phép tính: là:
  
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy`. Số đo góc x`Oz là
  
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho hai số hữu tỉ và . Nếu và thì
 chưa đủ dữ kiện để so sánh và 

BÀI THI SỐ 3
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho hai góc đối đỉnh xOy và x`Oy` có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz`. Số đo của góc zOz` là .
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó 
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của thỏa mãn là (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (

Sponsor Documents