decuongontaplt-Vl10

Đăng ngày 4/23/2011 6:51:57 AM | Thể loại: Vật lý | Chia sẽ bởi: Đông Trần Anh | Lần tải: 4 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


§Ò c­¬ng «n tËp lÝ thuyÕt häc k× II

(Líp 10)

 

Ch­¬ng VI : C¸c ®Þnh luËt b¶o toµn.

 

1.§éng l­îng.

C©u1: §Þnh nghÜa ®éng l­îng?

C©u2: HÖ c« lËp lµ g×?

C©u 3: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng đối với hệ hai vật, viết biểu thức?

2. C«ng vµ c«ng suÊt.

u 4: ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng? Gi¶i thÝch vµ nªu ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc? Nªu ý nghÜa cña c«ng ©m?

C©u 5: §Þnh nghÜa c«ng suÊt vµ nªu ®¬n vÞ cña c«ng suÊt? ý nghÜa cña c«ng suÊt?

3. §éng n¨ng , thÕ n¨ng vµ c¬ n¨ng.

C©u6: ViÕt biÓu thøc ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng träng tr­êng? Nªu ý nghÜa vµ c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc?

C©u7: - §é biÕn thiªn ®éng n¨ng b»ng g×? ViÕt biÓu thøc?

 - §é gi¶m thÕ n¨ng träng tr­êng b»ng g× ? ViÕt biÓu thøc?

C©u 8: §Þnh nghÜa c¬ n¨ng cña vËt? Trong ch­¬ng tr×nh häc, c¬ n¨ng cña mét vËt ®­îc b¶o toµn trong c¸c tr­êng hîp nµo? viÕt biÓu thøc c¬ n¨ng cho mçi tr­êng hîp?

 

Ch­¬ng V: ChÊt khÝ.

1. ThuyÕt ®éng häc ph©n tö chÊt khÝ.

C©u 1: ChuyÓn ®éng cña ph©n tö khÝ liªn quan tíi nhiÖt ®é nh­ thÕ nµo?

C©u2: Nguyªn nh©n g©y ra ¸p suÊt chÊt khÝ lªn thµnh b×nh chøa lµ g×?

2. C¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi tr¹ng th¸i.

C©u1: KÓ tªn c¸c th«ng sè trang th¸i cña mét l­îng khÝ?

C©u2: Qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt lµ g×? Ph¸t biÓu ®Þnh luËt B«ilo-Mariot? §iÒu kiÖn ¸p dông ®Þnh luËt?

C©u 3: Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch lµ g×? Ph¸t biÓu ®Þnh luËt S¸clo? §iÒu kiÖn ¸p dông ®Þnh luËt?

C©u4: Qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p lµ g×?

C©u 5: ViÕt biÓu thøc ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i? Nªu ®iÒu kiÖn ¸p dông PTTT?

C©u6: KhÝ lÝ t­ëng lµ g×?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi decuongontaplt-Vl10, Vật lý. . https://nslide.com/de-thi/decuongontaplt-vl10.nhixwq.html