Đề Thi Vật Lý:Decuongontaplt-Vl10

đề thi Vật lí
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
nhixwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-04-23 06:51:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

§Ò c­¬ng «n tËp lÝ thuyÕt häc k× II (Líp 10) Ch­¬ng VI : C¸c ®Þnh luËt b¶o toµn. 1.§éng l­îng. C©u1: §Þnh nghÜa ®éng l­îng? C©u2: HÖ c« lËp lµ g×? C©u 3: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng đối vớ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

§Ò c­¬ng «n tËp lÝ thuyÕt häc k× II
(Líp 10)
 
Ch­¬ng VI : C¸c ®Þnh luËt b¶o toµn.
 
1.§éng l­îng.
C©u1: §Þnh nghÜa ®éng l­îng?
C©u2: HÖ c« lËp lµ g×?
C©u 3: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng đối với hệ hai vật, viết biểu thức?
2. C«ng vµ c«ng suÊt.
C©u 4: ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng? Gi¶i thÝch vµ nªu ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc? Nªu ý nghÜa cña c«ng ©m?
C©u 5: §Þnh nghÜa c«ng suÊt vµ nªu ®¬n vÞ cña c«ng suÊt? ý nghÜa cña c«ng suÊt?
3. §éng n¨ng , thÕ n¨ng vµ c¬ n¨ng.
C©u6: ViÕt biÓu thøc ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng träng tr­êng? Nªu ý nghÜa vµ c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc?
C©u7: - §é biÕn thiªn ®éng n¨ng b»ng g×? ViÕt biÓu thøc?
 - §é gi¶m thÕ n¨ng träng tr­êng b»ng g× ? ViÕt biÓu thøc?
C©u 8: §Þnh nghÜa c¬ n¨ng cña vËt? Trong ch­¬ng tr×nh häc, c¬ n¨ng cña mét vËt ®­îc b¶o toµn trong c¸c tr­êng hîp nµo? viÕt biÓu thøc c¬ n¨ng cho mçi tr­êng hîp?
 
Ch­¬ng V: ChÊt khÝ.
1. ThuyÕt ®éng häc ph©n tö chÊt khÝ.
C©u 1: ChuyÓn ®éng cña ph©n tö khÝ liªn quan tíi nhiÖt ®é nh­ thÕ nµo?
C©u2: Nguyªn nh©n g©y ra ¸p suÊt chÊt khÝ lªn thµnh b×nh chøa lµ g×?
2. C¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi tr¹ng th¸i.
C©u1: KÓ tªn c¸c th«ng sè trang th¸i cña mét l­îng khÝ?
C©u2: Qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt lµ g×? Ph¸t biÓu ®Þnh luËt B«ilo-Mariot? §iÒu kiÖn ¸p dông ®Þnh luËt?
C©u 3: Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch lµ g×? Ph¸t biÓu ®Þnh luËt S¸clo? §iÒu kiÖn ¸p dông ®Þnh luËt?
C©u4: Qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p lµ g×?
C©u 5: ViÕt biÓu thøc ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i? Nªu ®iÒu kiÖn ¸p dông PTTT?
C©u6: KhÝ lÝ t­ëng lµ g×?

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi decuongontaplt-Vl10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngdecuongontaplt.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • decuongontaplt-Vl10
  Vật lý
  decuongontaplt-Vl10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2011

  Xem: 23