dia7-t7-co ma tran-da duyet

đề thi Địa lý 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 123       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
207wuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/17/2009 3:43:07 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
123
File đã kiểm duyệt an toàn

Ma trận thiết kế đề kiểm tra địa 7 Tuần 7 Các nội dung Biết Hiểu Vận dụng Tổng số điểm   Tn Tl tn Tl tn tl   Môi trường xích đạo ẩm C1 0,5  C2 0,5   C1 4,0 3 5,0  Đới nóng C3 ,xem chi tiết và tải về Đề thi dia7-t7-co ma tran-da duyet, Đề Thi Địa Lý 7 , Đề thi dia7-t7-co ma tran-da duyet, doc, 1 trang, 0.05 M, Địa lý 7 chia sẽ bởi Dung Dung đã có 123 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
Ma trËn thiÕt kÕ ®Ò kiÓm tra ®Þa 7
TuÇn 7
 
C¸c néi dung
BiÕt
HiÓu
VËn dông
Tæng sè ®iÓm
Tn
Tl
tn
Tl
tn
tl
M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm
C1
     0,5
 
C2
    0,5
 
 
C1
    4,0
3
      5,0
§íi nãng
C3
     0,5
 
C5
    0,5
 
 
 
2
       1,0
M«i tr­êng nhiÖt ®íi
C6
     0,5
 
 
 
 
 
1
      0,5
C¸c h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë ®íi nãng
 
 
 
 
 
C2
   3,0
1
       0,5
D©n sè ®íi nãng
C4
     0,5
 
 
 
 
 
1
       0,5
Tæng sè ®iÓm
4
     2,0
 
2
    1,0
 
 
2
    7,0
8
       10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M«n: ®Þa lÝ
                                          TuÇn 07 – tiÕt 14 – líp 7
Thêi gian lµm bµi: 45’ (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
 
I.Tr¾c nghiÖm (3,0 ®iÓm)
  Lùa chän ®¸p ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt vµ ghi vµo bµi lµm cña m×nh.
1. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm chñ yÕu n»m ë:  
     A. Kho¶ng tõ 50B ®Õn 50N   B. PhÝa B¾c lôc ®Þa Nam MÜ
     C. Gi÷a ch©u Phi    D. Mét sè ®¶o cña §«ng Nam ¸
2. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm cã khÝ hËu nãng Èm quanh n¨m v×:
A. Gãc chiÕu s¸ng cña mÆt trêi trong n¨m lín
B. N»m ë khu vùc ¸p thÊp xÝch ®¹o, ®é bèc h¬i lín
C. Khu vùc cã diÖn tÝch ®¹i d­¬ng nhiÒu h¬n diÖn tÝch lôc ®Þa
D. TÊt c¶ c¸c ý trªn
3. Ch©u Phi chñ yÕu n»m ë:
A. M«i tr­êng ®íi nãng   B. M«i tr­êng ®íi «n hoµ
C. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm
4. Bïng næ d©n sè thÕ giíi x¶y ra khi tØ lÖ gia t¨ng d©n sè rù nhiªn b×nh qu©n hµng n¨m cña d©n sè lªn ®Õn:
A. 2,0%  B. 2,05%  C. 2,1%  D. 2,2%
5. ý nµo kh«ng thuéc ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña m«i tr­êng ®íi nãng:
A. NhiÖt ®é cao quanh n¨m
B. NhiÖt ®é kh¸ cao vµ cã sù ph©n ho¸ theo mïa râ rÖt
C. Giã TÝn phong thæi quanh n¨m tõ 2 ¸p cao chÝ tuyÕn vÒ phÝa xÝch ®¹o
D. Giíi thùc vËt vµ ®éng vËt hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng
6. §Æc ®iÓm khÝ hËu cña m«i tr­êng nhiÖt ®íi:
A. Nãng quanh n¨m
B. Cµng gÇn chÝ tuyÕn biªn ®é nhiÖt cµng lín
C. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m trªn 200C, biªn ®é nhiÖt lín, cã mét mïa m­a vµ mét mïa kh«.
D. M­a Ýt, tËp trung vµo mïa h¹.
II. Tù luËn ( 7,0 ®iÓm )
C©u 1(4,0 ®iÓm): §íi nãng cã c¸c kiÓu m«i tr­êng nµo? M«i tr­êng xÝch ®¹o cã vÞ trÝ ë kho¶ng vÜ ®é nµo? ViÖt Nam n»m trong kiÓu m«i tr­êng nµo? Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm m«i tr­êng xÝch ®¹o Èm?
C©u 2(3,0 ®iÓm): Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh th©m canh lóa n­íc? Nªu nguyªn nh©n lµm cho Th¸i Lan, ViÖt Nam trë thµnh nh÷ng n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi?
 
HiÖu tr­ëng duyÖt ®Ò:
 
 
 
                                  

                                        ®¸p ¸n – biÓu ®iÓm
                                  M«n : ®Þa lÝ 7 – tuÇn 07
I.Tr¾c nghiÖm ( 3,0 ®iÓm )
     06 c©u ®óng x 0,5 ®iÓm / c©u = 3,0 ®iÓm
 
C©u
    1
     2
     3
     4
     5
      6
§.¸n
A
D
A
C
B
C
 
II. Tù luËn ( 7,0 ®iÓm )
 C©u 1: (4 ®iÓm)
- §íi nãng cã c¸c kiÓu m«i tr­êng: xÝch ®¹o Èm, nhiÖt ®íi, nhiÖt ®íi giã mïa, hoang m¹c.
- M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm cã vÞ trÝ chñ yÕu n»m trong kho¶ng vÜ ®é 50B¾c ®Õn 50Nam.
- ViÖt Nam n»m trong m«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa.
* §Æc ®iÓm cña m«i tr­êng xÝch ®¹o Èm:
- KhÝ hËu nãng vµ Èm quanh n¨m
- Biªn ®é nhiÖt n¨m nhá (kho¶ng 30C) biªn ®é nhiÖt ngµy ®ªm lín h¬n biªn ®é nhiÖt n¨m.
- L­îng m­a lín (1500 ®Õn 2500mm), m­a quanh n¨m.
- §é Èm cao, trung b×nh trªn 80%.
C©u 2: (3,0 ®iÓm)
* §iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh th©m canh lóa n­íc:
+ §iÒu kiÖn nhiÖt ®é, l­îng m­a:
-NhiÖt ®é cao, kh«ng cã th¸ng nhiÖt ®é trung b×nh 00C
- M­a nhiÒu, l­îng m­a h»ng n¨m trªn 1000mm
+ §iÒu kiÖn kh¸c
- Cã nguån lao ®éng dåi dµo
- Chñ ®éng t­íi tiªu
* Nguyªn nh©n nh©n lµm cho Th¸i Lan, ViÖt Nam trë thµnh nh÷ng n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi:
- ¸p dông nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc - kÜ thuËt
- Cã chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ®óng ®¾n.

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về dia7-t7-co ma tran-da duyet
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngdia7-t7-co-ma-tran-da-duyet.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU