dia7-t7-co ma tran-da duyet

đề thi Địa lí Địa lí 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 307       2      0
Ngày đăng 2009-10-17 15:43:07 Tác giả Dung Dung loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ma trËn thiÕt kÕ ®Ò kiÓm tra ®Þa 7 TuÇn 7 C¸c néi dung BiÕt HiÓu VËn dông Tæng sè ®iÓm Tn Tl tn Tl tn tl M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm C1 0,5 C2 0,5 C1 4,0 3 5,0 §íi nãng C3 0,5 C5 0,5 2 1,0 M«i tr­êng nhiÖt ®íi C6 0,5 1 0,5 C¸c h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë ®íi nãng C2 3,0 1 0,5 D©n sè ®íi nãng C4 0,5 1 0,5 Tæng sè ®iÓm 4 2,0 2 1,0 2 7,0 8 10 M«n: ®Þa lÝ TuÇn 07 – tiÕt 14 – líp 7 Thêi gian lµm bµi: 45’ (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) I.Tr¾c nghiÖm (3,0 ®iÓm) Lùa chän ®¸p ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt vµ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
Ma trËn thiÕt kÕ ®Ò kiÓm tra ®Þa 7
TuÇn 7
 
C¸c néi dung
BiÕt
HiÓu
VËn dông
Tæng sè ®iÓm
Tn
Tl
tn
Tl
tn
tl
M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm
C1
     0,5
 
C2
    0,5
 
 
C1
    4,0
3
      5,0
§íi nãng
C3
     0,5
 
C5
    0,5
 
 
 
2
       1,0
M«i tr­êng nhiÖt ®íi
C6
     0,5
 
 
 
 
 
1
      0,5
C¸c h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë ®íi nãng
 
 
 
 
 
C2
   3,0
1
       0,5
D©n sè ®íi nãng
C4
     0,5
 
 
 
 
 
1
       0,5
Tæng sè ®iÓm
4
     2,0
 
2
    1,0
 
 
2
    7,0
8
       10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M«n: ®Þa lÝ
                                          TuÇn 07 – tiÕt 14 – líp 7
Thêi gian lµm bµi: 45’ (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
 
I.Tr¾c nghiÖm (3,0 ®iÓm)
  Lùa chän ®¸p ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt vµ ghi vµo bµi lµm cña m×nh.
1. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm chñ yÕu n»m ë:  
     A. Kho¶ng tõ 50B ®Õn 50N   B. PhÝa B¾c lôc ®Þa Nam MÜ
     C. Gi÷a ch©u Phi    D. Mét sè ®¶o cña §«ng Nam ¸
2. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm cã khÝ hËu nãng Èm quanh n¨m v×:
A. Gãc chiÕu s¸ng cña mÆt trêi trong n¨m lín
B. N»m ë khu vùc ¸p thÊp xÝch ®¹o, ®é bèc h¬i lín
C. Khu vùc cã diÖn tÝch ®¹i d­¬ng nhiÒu h¬n diÖn tÝch lôc ®Þa
D. TÊt c¶ c¸c ý trªn
3. Ch©u Phi chñ yÕu n»m ë:
A. M«i tr­êng ®íi nãng   B. M«i tr­êng ®íi «n hoµ
C. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm
4. Bïng næ d©n sè thÕ giíi x¶y ra khi tØ lÖ gia t¨ng d©n sè rù nhiªn b×nh qu©n hµng n¨m cña d©n sè lªn ®Õn:
A. 2,0%  B. 2,05%  C. 2,1%  D. 2,2%
5. ý nµo kh«ng thuéc ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña m«i tr­êng ®íi nãng:
A. NhiÖt ®é cao quanh n¨m
B. NhiÖt ®é kh¸ cao vµ cã sù ph©n ho¸ theo mïa râ rÖt
C. Giã TÝn phong thæi quanh n¨m tõ 2 ¸p cao chÝ tuyÕn vÒ phÝa xÝch ®¹o
D. Giíi thùc vËt vµ ®éng vËt hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng
6. §Æc ®iÓm khÝ hËu cña m«i tr­êng nhiÖt ®íi:
A. Nãng quanh n¨m
B. Cµng gÇn chÝ tuyÕn biªn ®é nhiÖt cµng lín
C. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m trªn 200C, biªn ®é nhiÖt lín, cã mét mïa m­a vµ mét mïa kh«.
D. M­a Ýt, tËp trung vµo mïa h¹.
II. Tù luËn ( 7,0 ®iÓm )
C©u 1(4,0 ®iÓm): §íi nãng cã c¸c kiÓu m«i tr­êng nµo? M«i tr­êng xÝch ®¹o cã vÞ trÝ ë kho¶ng vÜ ®é nµo? ViÖt Nam n»m trong kiÓu m«i tr­êng nµo? Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm m«i tr­êng xÝch ®¹o Èm?
C©u 2(3,0 ®iÓm): Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh th©m canh lóa n­íc? Nªu nguyªn nh©n lµm cho Th¸i Lan, ViÖt Nam trë thµnh nh÷ng n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi?
 
HiÖu tr­ëng duyÖt ®Ò:
 
 
 
                                  

                                        ®¸p ¸n – biÓu ®iÓm
                                  M«n : ®Þa lÝ 7 – tuÇn 07
I.Tr¾c nghiÖm ( 3,0 ®iÓm )
     06 c©u ®óng x 0,5 ®iÓm / c©u = 3,0 ®iÓm
 
C©u
    1
     2
     3
     4
     5
      6
§.¸n
A
D
A
C
B
C
 
II. Tù luËn ( 7,0 ®iÓm )
 C©u 1: (4 ®iÓm)
- §íi nãng cã c¸c kiÓu m«i tr­êng: xÝch ®¹o Èm, nhiÖt ®íi, nhiÖt ®íi giã mïa, hoang m¹c.
- M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm cã vÞ trÝ chñ yÕu n»m trong kho¶ng vÜ ®é 50B¾c ®Õn 50Nam.
- ViÖt Nam n»m trong m«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa.
* §Æc ®iÓm cña m«i tr­êng xÝch ®¹o Èm:
- KhÝ hËu nãng vµ Èm quanh n¨m
- Biªn ®é nhiÖt n¨m nhá (kho¶ng 30C) biªn ®é nhiÖt ngµy ®ªm lín h¬n biªn ®é nhiÖt n¨m.
- L­îng m­a lín (1500 ®Õn 2500mm), m­a quanh n¨m.
- §é Èm cao, trung b×nh trªn 80%.
C©u 2: (3,0 ®iÓm)
* §iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh th©m canh lóa n­íc:
+ §iÒu kiÖn nhiÖt ®é, l­îng m­a:
-NhiÖt ®é cao, kh«ng cã th¸ng nhiÖt ®é trung b×nh 00C
- M­a nhiÒu, l­îng m­a h»ng n¨m trªn 1000mm
+ §iÒu kiÖn kh¸c
- Cã nguån lao ®éng dåi dµo
- Chñ ®éng t­íi tiªu
* Nguyªn nh©n nh©n lµm cho Th¸i Lan, ViÖt Nam trë thµnh nh÷ng n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi:
- ¸p dông nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc - kÜ thuËt
- Cã chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ®óng ®¾n.

Nguồn:Dung Dung

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi dia7-t7-co ma tran-da duyet
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngdia7t7comatrandaduyet.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
207wuq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-10-17 15:43:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
307
Lần xem
2
đề thi dia7-t7-co ma tran-da duyet

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • dia7-t7-co ma tran-da duyet
  Địa lý 7
  dia7-t7-co ma tran-da duyet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2009

  Xem: 307

 • ma tran t7
  Toán học 7
  ma tran t7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2010

  Xem: 1

 • ma tran t7
  Toán học 7
  ma tran t7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2010

  Xem: 1

 • KTHKI T7+Ma trận
  Toán 7
  KTHKI T7+Ma trận

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2010

  Xem: 77

 • ĐềHKI-Địa7(đáp án+ma trận)
  Địa lý 7
  ĐềHKI-Địa7(đáp án+ma trận)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2009

  Xem: 482

 • KT 1tiet dia7 co ma tran de
  Địa lý 9
  KT 1tiet dia7 co ma tran de

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2009

  Xem: 26

 • KT 1tiet dia7 .co ma tran de
  Địa lý 7
  KT 1tiet dia7 .co ma tran de

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2009

  Xem: 15

 • KT 1tiet dia7 .co ma tran de
  Địa lý 7
  KT 1tiet dia7 .co ma tran de

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2009

  Xem: 363

 • KTHK1 (T7), ma tran +dap an
  Toán học 7
  KTHK1 (T7), ma tran +dap an

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2010

  Xem: 0

 • KTHK1 (T7), ma tran +dap an
  Toán học 7
  KTHK1 (T7), ma tran +dap an

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2010

  Xem: 0