Điểm trung bình môn tháng 9+10 (Khối 8)

đề thi Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zik8vq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2010 6:24:34 AM
Loại file
xls
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
0
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Diem-trung-binh-mon-thang-9-10-Khoi-8.xls[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
LÔÙP 8A4 Naêm hoïc : 2010-2011 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 9+10
STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaät
lyù" "Hoaù
hoïc" "Sinh
hoïc" "Ngöõ
vaên" "Lòch
söû" "Ñòa
lyù" NN "GD
CD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi
vaø thi ñua" coät nöõ Gheùp hl Gheùp HK
TC TH HL HK TÑ
1 Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 7.2 7.3 6.7 7 7.4 8 8.5 5.3 9.3 8.3 9 8 10 7.8 Khaù Toát 4 HOÏC LÖÏC x Khaùx Toátx 47.8 1
2 Ñoå Minh Caûnh 6 4 3.7 6.5 3.6 6.5 6.7 5.3 4.5 9 5.7 8 5.7 TB Toát 23 Loaïi SL/Nöõ Tæ leä % 0 TB0 Toát0 35.7 1
3 Voõ Minh Cöôøng 5.7 3 4.3 6 4.8 5.3 7.5 5.3 8 4.5 8.7 8 7 5.9 Yeáu Khaù 26 Gioûi 0 Yeáu0 Khaù0 25.9 1
4 Nguyeãn Anh Duy 6.2 5 1 7.5 4.1 8.5 5 5.5 5 8.5 6.3 5.7 5.6 Keùm Khaù 35 Khaù 10 / 8 28.57% 0 Keùm0 Khaù0 15.6 1
5 Ñaëng Höõu Duy 6.8 3 3.7 5.5 4 6.5 7.7 6 6 8.3 6.3 5 6 5.7 Yeáu Khaù 27 TB 13 / 4 37.14% 0 Yeáu0 Khaù0 25.7 1
6 Ñaëng Minh Ñaït 4.7 3 3 4 5.8 6 7.5 4 4.5 5 8 8 6 5.3 Yeáu Khaù 31 Yeáu 10 / 1 28.57% 0 Yeáu0 Khaù0 25.3 1
7 Phaïm Vaên Ñoâ 4.7 5 4.3 6 4.8 8 6.5 6 5.3 7.7 7.8 8 7 6.0 Yeáu Khaù 25 Keùm 2 5.71% 0 Yeáu0 Khaù0 26 1
8 Phan Kim Giang 6.8 7.3 6 7 5.8 9.5 5 5 8.5 7.5 7 6.3 8 6.8 Khaù Toát 10 x Khaùx Toátx 46.8 1
9 Buøi Leâ Truùc Giang 6.9 4.5 4.7 7.5 6 9.5 7 6 7 9 8.8 6 7 6.9 TB Toát 12 HAÏNH KIEÅM x TBx Toátx 36.9 1
10 Ñaøo Thanh Beù Hai 5.8 4 2.3 4.5 3.8 3 5 3.5 5 6 5 5 6 4.6 Yeáu Khaù 33 Loaïi SL/Nöõ Tæ leä % 0 Yeáu0 Khaù0 24.6 1
11 Nguyeãn Thò Myõ Haïnh 8.6 6 9.5 8.3 6.6 9 9 7.3 8.5 10 9 8 10 8.3 Khaù Toát 2 Toát 23 / 12 65.71% x Khaùx Toátx 48.3 1
12 Voõ Thò Haèng 5.7 6 4 7 6 7.5 9 5.3 6 6.5 8.7 7 8 6.6 TB Toát 13 Khaù 12 / 1 34.29% x TBx Toátx 36.6 1
13 Phaïm Chí Hieàn 4.5 5 4 6.5 5.6 7.5 7.5 5 6.5 5 7.7 7.3 7 5.9 TB Toát 19 TB 0 TB0 Toát0 35.9 1
14 Nguyeãn Thò Hieàn 7.2 5 4 8 5.4 9.5 3.5 6 7.8 7.3 7.7 7 7 6.5 TB Toát 15 Yeáu x TBx Toátx 36.5 1
15 Mai Thò Moäng Kha 7.2 8 8 7.5 3.3 7 6 5.5 7 7.3 7 8.5 6.6 Yeáu Khaù 24 x Yeáux Khaùx 26.6 1
16 Nguyeãn Thò Caåm Leä 8.2 7.3 7 8 7 9.3 7.7 7.7 8 8.3 9.5 7 8 7.9 Khaù Toát 3 Toång soá hs ñöôïc khen thöôûng x Khaùx Toátx 47.9 1
17 Thaùi Vaên Loäc 6 5 4.7 4.5 4.6 8 8.7 5 7.5 6.7 8 6 7 6.2 TB Toát 18 Loaïi Soá löôïng Treân nöõ 0 TB0 Toát0 36.2 1
18 Nguyeãn Thò Kieàu Mi 8 7.5 6.7 7.3 7 8.5 6.3 5.7 9 8.7 8.7 7 7.5 7.5 Khaù Toát 5 Gioûi x Khaùx Toátx 47.5 1
19 Traàn Voõ Baûo Ngaân 6.8 5 6 7.5 5.8 9.5 8 7.3 7.3 9.5 8.7 7.3 7 7.2 Khaù Toát 6 Khaù 10 8 x Khaùx Toátx 47.2 1
20 Leâ Thò Truùc Ngaân 6.9 5 5.7 7.5 6.4 9.5 8 6.5 6.5 9.5 7.7 7 7.5 7.1 Khaù Toát 8 x Khaùx Toátx 47.1 1
21 Nguyeãn Tính Nghóa 6.3 4 3.3 5.5 3.8 3 8 5.7 5 9 7.3 6 5.5 Yeáu Khaù 28 0 Yeáu0 Khaù0 25.5 1
22 Nguyeãn Kieàu Ngoan 9.9 6 9.3 8.3 7.6 9.7 8 8 7.9 9.5 9.7 7.3 7.5 8.4 Khaù Toát 1 0 Khaù0 Toát0 48.4 1
23 Hoà Thò Huøynh Nhö 7.2 5 4.3 7.3 6.6 9 7.5 6.3 7.8 8 9 7 8.5 7.2 TB Toát 11 x TBx Toátx 37.2 1
24 Nguyeãn Thanh Phöông 6.5 6 2.7 5 5.2 6 3.5 5.5 5 6.5 7.3 5 6 5.5 Yeáu Khaù 28 0 Yeáu0 Khaù0 25.5 1
25 Ñaëng Minh Quaân 5.3 4 5 5.5 5.2 5.5 6.5 5 5.3 7 8 7 7 5.8 TB Toát 22 0 TB0 Toát0 35.8 1
26 Leâ Minh Quaân 7 6.3 4 6.7 5.3 8.5 5.5 5 7.5 7 7.3 7 10 6.6 TB Toát 13 0 TB0 Toát0 36.6 1
27 Hoà Döông Quy 5.3 5 3.7 6.5 3.3 8 5.5 5.8 6.5 5.3 6 5 5.3 Yeáu Khaù 31 0 Yeáu0 Khaù0 25.3 1
28 Leâ Vaên Taøi 6.5 1.5 5 7.5 5.2 8.5 8 6.7 5.7 7.5 5.3 7 5 6.1 Keùm Khaù 34 0 Keùm0 Khaù0 16.1 1
29 Nguyeãn Vaên Taøi 6.3 6.3 3.5 4 5 8.5 5 6.8 7.5 7 7 5.9 TB Toát 19 0 TB0 Toát0 35.9 1
30 Nguyeãn Hoaøi Taân 6.9 4 6.3 5 5.7 9 6.5 6.3 5.5 9 6.3 8 6.5 TB Toát 15 0 TB0 Toát0 36.5 1
31 Buøi Minh Thaùi 7 5 4.7 5.3 5.7 6.5 8 6.3 7.8 7 5.3 7 7 6.4 TB Toát 17 0 TB0 Toát0 36.4 1
32 Nguyeãn Vaên Thaïnh 5.3 4 2 4.5 5.8 6 6 5 6.5 7 6.3 8 5.5 Yeáu Khaù 28 0 Yeáu0 Khaù0 25.5 1
33 Phaïm Thò Hoàng Thuûy 7.2 5 6.5 7 6.4 9.5 8 7 7 9.5 7 7 7 7.2 Khaù Toát 6 x Khaùx Toátx 47.2 1
34 Nguyeãn Minh Trí 7 5 5.8 3.5 3.8 5.5 9 4 7.3 7 6.3 6 7 5.9 TB Toát 19 0 TB0 Toát0 35.9 1
35 Nguyeãn Vaên Töôïng 8.1 5 8.7 5 5.3 6.3 6.7 6 8.3 7 9 7.3 7 6.9 Khaù Toát 9 0 Khaù0 Toát0 46.9 1
36 36 0
37 36 0
38 36 0
39 36 0
40 36 0
41 36 0
42 36 0
43 36 0
44 36 0
45 36 0
46 36 0
47 36 0
48 36 0
49 36 0
50 36 0
Chöõ kyù cuûa GVBM

"Taân Hoäi
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: