Điểm trung bình môn tháng 9+10 (Khối 9)

đề thi Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8ik8vq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2010 6:26:02 AM
Loại file
xls
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
0
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

LÔÙP 9A1Naêm hoïc : 2010-2011ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 9+10 STTHoï vaø teânToaùn Vaät lyù Hoaù hoïc Sinh hoïc Ngöõ vaên Lòch söû Ñòa lyù NN GD CD CNTDNhaïcMTMoânTBM KQ xeáp loaïi vaø thi ñua coät nöõGhe,xem chi tiết và tải về đề thi Điểm trung bình môn tháng 9+10 (Khối 9), Đề Thi Âm Nhạc 6 , Đề thi Điểm trung bình môn tháng 9+10 (Khối 9), xls, 5 trang, 0.19 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Trung Thcs Tân Hội đã có 6 download

LINK DOWNLOAD

Diem-trung-binh-mon-thang-9-10-Khoi-9.xls[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LÔÙP 9A1 Naêm hoïc : 2010-2011 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 9+10
STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaät
lyù" "Hoaù
hoïc" "Sinh
hoïc" "Ngöõ
vaên" "Lòch
söû" "Ñòa
lyù" NN "GD
CD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi
vaø thi ñua" coät nöõ Gheùp hl Gheùp HK
TC TH HL HK TÑ
1 Haø Thò Ngoïc Aùnh 9.8 9 9.7 10 8.5 8.5 9.8 9.9 10 8 9.5 10 9.4 Gioûi Toát 4 HOÏC LÖÏC x Gioûix Toátx 59.4 1
2 Nguyeãn Minh Chieán 9.3 7.8 8.7 8.4 7.5 7.8 9 8 10 8 9 9.5 8.6 Gioûi Toát 23 Loaïi SL/Nöõ Tæ leä % 0 Gioûi0 Toát0 58.6 1
3 Hoà Thò Cuùc 9.7 9 9 9.5 7.8 9 9.8 8.7 9 8 8.8 10 9.0 Gioûi Toát 14 Gioûi 26 / 20 83.87% x Gioûix Toátx 59 1
4 Traàn Thò Ngoïc Dung 9.7 9 9 9 8 9 9 8.5 9 10 10 9.1 Gioûi Toát 10 Khaù 5 / 1 16.13% x Gioûix Toátx 59.1 1
5 Nguyeãn Minh Hieáu 8.8 8.8 7.7 7.5 7.3 8 9.3 8.2 9 9.5 8 8.3 Gioûi Toát 25 TB 0 Gioûi0 Toát0 58.3 1
6 Ñoå Quoác Huy 9.6 6.3 8.7 8.5 7.7 8.5 9.3 8.2 9.5 9.7 8.5 8.6 Khaù Toát 27 Yeáu 0 Khaù0 Toát0 48.6 1
7 Leâ Thò Ngoïc Huyeàn 9.7 8.5 9.3 10 8 10 9.3 9.3 9 9.3 9.5 9.2 Gioûi Toát 8 Keùm x Gioûix Toátx 59.2 1
8 Chung Thò Thu Höông 8.5 7.5 9 9.4 6.4 9 9 7.8 9 9.5 10 8.5 Khaù Toát 29 x Khaùx Toátx 48.5 1
9 Nguyeãn Leâ Minh Khöông 9.3 8.3 8.3 9.2 8.5 9.5 9 8.5 9 9.7 10 9.0 Gioûi Toát 14 HAÏNH KIEÅM x Gioûix Toátx 59 1
10 Toáng Thuyû My 9.8 9 8.3 9.5 8.4 8.3 9 9.3 9 9 9.7 10 9.1 Gioûi Toát 10 Loaïi SL/Nöõ Tæ leä % x Gioûix Toátx 59.1 1
11 Phaïm Vaên Nam 9.8 9 9.7 8.9 8.3 7 9.5 8.5 9 10 8 8.9 Gioûi Toát 18 Toát 31 / 21 100.00% 0 Gioûi0 Toát0 58.9 1
12 Nguyeãn Thanh Ngaân 9.2 8.5 9.3 10 8 8.3 9.5 8.7 9.5 10 8.5 9.0 Gioûi Toát 14 Khaù x Gioûix Toátx 59 1
13 Leâ Thò Thanh Nhaøn 9.7 8.5 9.3 10 8.3 9 9.5 8.7 9.5 9 9.5 10 9.2 Gioûi Toát 8 TB x Gioûix Toátx 59.2 1
14 Phan Thanh Nhi 7.8 8 8 9.9 6.6 9 9 8.4 8.7 10 8.5 8.3 Khaù Toát 30 Yeáu 0 Khaù0 Toát0 48.3 1
15 Leâ Quoác Phaùp 6.8 8.3 7.7 7.3 7.2 6 8.7 7 9 9.3 9 7.7 Khaù Toát 31 0 Khaù0 Toát0 47.7 1
16 Nguyeãn Taán Taøi 9 9 7.3 9.3 7.7 8 9.3 8.5 8.7 8 10 8.3 8.6 Gioûi Toát 23 Toång soá hs ñöôïc khen thöôûng 0 Gioûi0 Toát0 58.6 1
17 Traàn Kim Thaûo 9.8 9.5 10 10 9.3 9.5 9.9 10 10 9 10 9.7 Gioûi Toát 1 Loaïi Soá löôïng Treân nöõ x Gioûix Toátx 59.7 1
18 Nguyeãn Thò Caåm Thu 9.4 9 8.8 9.4 7.2 8 9.3 8.2 8.5 9.3 9 8.7 Gioûi Toát 21 Gioûi 26 20 x Gioûix Toátx 58.7 1
19 Hoà Nhö Thuyû 9.6 7.5 9 10 8.2 9 9.3 8.6 9 8 9.3 10 9.0 Gioûi Toát 14 Khaù 5 1 x Gioûix Toátx 59 1
20 Traàn Thò Kim Thuyeàn 9.3 8.5 8.7 9.8 8.5 9.5 9.3 9.2 9.5 9.7 9 9.1 Gioûi Toát 10 x Gioûix Toátx 59.1 1
21 Voõ Ngoïc Thuyeàn 9.2 8.8 9 9.3 8 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 9.5 8.9 Gioûi Toát 18 x Gioûix Toátx 58.9 1
22 Traàn Thò Caåm Tieân 9.8 10 9.5 10 8.3 9.5 9.5 9.4 9 10 10 9.5 Gioûi Toát 2 x Gioûix Toátx 59.5 1
23 Nguyeãn Thò Myõ Tieân 9.8 9 9.3 9.8 8.4 9.5 9.5 10 9.5 9.3 10 9.4 Gioûi Toát 4 x Gioûix Toátx 59.4 1
24 Nguyeãn Thò Thuyû Tieân 9.8 9 9 10 8.8 10 9.8 9.2 10 9 10 10 9.5 Gioûi Toát 2 x Gioûix Toátx 59.5 1
25 Traàn Hoà Quyeát Tieán 9.3 10 8.3 9 7 7.3 9.2 8.1 8.7 9 10 9 8.7 Gioûi Toát 21 x Gioûix Toátx 58.7 1
26 Traàn Phuù Toaøn 9.3 8.5 6.3 8.7 8.5 7 9.3 8.1 9 9 9 9.5 8.6 Khaù Toát 27 0 Khaù0 Toát0 48.6 1
27 Ñaøo Thanh Bích Traâm 9.2 9 8 8.2 7 8 9.3 7.8 8.3 9.3 8 8.3 Gioûi Toát 25 x Gioûix Toátx 58.3 1
28 Tröông Vaên Tröôøng 9.6 9 9.3 8.7 7.8 8 8.7 8.4 9.3 9 9.5 8.5 8.8 Gioûi Toát 20 0 Gioûi0 Toát0 58.8 1
29 Traàn Caåm Tuù 9.7 9.5 9 9.3 8 9.5 9.5 9.7 9 10 10 9.3 Gioûi Toát 6 x Gioûix Toátx 59.3 1
30 Hoà Hoaøng Tuaán 9.5 9 9.7 9.9 8.7 8 9 9 9.5 10 8 9.1 Gioûi Toát 10 0 Gioûi0 Toát0 59.1 1
31 Nguyeãn Thò Thu Xuaân 9.5 9 9.3 10 8.4 10 9.3 8.8 10 9 10 9.3 Gioûi Toát 6 x Gioûix Toátx 59.3 1
32 32 0
33 32 0
34 32 0
35 32 0
36 32 0
37 32 0
38 32 0
39 32 0
40 32 0
41 32 0
42 32 0
43 32 0
44 32 0
45 32 0
46 32 0
47 32 0
48 32 0
49 32 0
50 32 0
Chöõ kyù cuûa GVBM
"Taân Hoäi Trung, Ngaøy……thaùng……Naêm 200…"
Duyeät Ban Giaùm Hieäu Giaùo vieân chuû nhieäm


Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Điểm trung bình môn tháng 9+10 (Khối 9)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU