ĐỌC THẦM HKII LOP 4 2019

đề thi Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-02 15:46:35 Tác giả Đẹp Phạm Thị loại .doc kích thước 0.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp Boán . . . . Tröôøng TH BAØI KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5. Naêm hoïc : 2018-2019 Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : I-ÑOÏC THAÀM : Ñoïc thaàm baøi “Ñöôøng ñi Sa Pa” vaø laøm caùc baøi taäp . Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh. Nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân moät caûm giaùc boàng beành huyeàn aûo. Chuùng toâi ñang ñi beân nhöõng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Lôùp Boán . . . .  Tröôøng TH    
                                      BAØI KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM  ÑEÀ 1             Ñieåm:                     Moân: TIEÁNG VIEÄT  -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2018-2019
               Thôøi gian : 30 phuùt 
               Ngaøy thi :
I-ÑOÏC THAÀM :
  Ñoïc thaàm baøi “Ñöôøng ñi Sa Pa” vaø laøm caùc baøi taäp .
Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh. Nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân moät caûm giaùc boàng beành huyeàn aûo. Chuùng toâi ñang ñi beân nhöõng thaùc traéng xoaù töïa maây trôøi, nhöõng röøng caây aâm aâm, nhöõng boâng hoa chuoái röïc leân nhö ngoïn löûa. Toâi lim dim maét ngaém maáy con ngöïa ñang aên coû trong moät vöôøn ñaøo ven ñöôøng. Con ñen huyeàn, con traéng tuyeát, con ñoû son, chaân dòu daøng, chuøm ñuoâi cong löôùt thöôùt lieãu ruû.
Buoåi chieàu, xe döøng laïi ôû moät thò traán nhoû. Naéng phoá huyeän vaøng hoe. Nhöõng em beù Hmoâng, nhöõng em beù Tu Dí, Phuø Laù coå ñeo moùng hoå, quaàn aùo saëc sôõ ñang chôi ñuøa tröôùc cöûa haøng. Hoaøng hoân, aùp phieân cuûa phieân chôï thò traán, ngöôøi ngöïa daäp dìu chìm trong söông nuùi tím nhaït.
Hoâm sau chuùng toâi ñi Sa Pa. Phong caûnh ôû ñaây thaät ñeïp. Thoaét caùi, laù vaøng rôi trong khoaûnh khaéc muøa thu. Thoaét caùi, traéng long lanh moät côn möa tuyeát treân nhöõng caønh ñaøo, leâ, maän. Thoaét caùi, gioù xuaân haây haåy noàng naøn vôùi nhöõng boâng hoa lay ôn maøu ñen nhung hieám quyù.
Sa Pa quaû laø moùn quaø taëng dieäu kì maø thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.   
      Theo NGUYEÃN PHAN HAÙCH   
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø laøm caùc baøi taäp sau :
Caâu 1 : Doøng naøo döôùi ñaây mieâu taû caûnh ñeïp cuûa ñöôøng leân Sa Pa ?
     a- Hoaøng hoân, aùp phieân cuûa phieân chôï thò traán, ngöôøi ngöïa daäp dìu chìm trong söông nuùi tím nhaït.
      b- Thoaét caùi, gioù xuaân haây haåy noàng naøn vôùi nhöõng boâng hoa lay ôn maøu ñen nhung hieám quyù.
      c- Chuùng toâi ñang ñi beân nhöõng thaùc traéng xoaù töïa maây trôøi, nhöõng röøng caây aâm aâm, nhöõng boâng hoa chuoái röïc leân nhö ngoïn löûa.
 
Caâu 2 :Vì sao taùc giaû goïi Sa Pa laø “moùn quaø taëng dieäu kì” cuûa thieân nhieân ?
a-Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
b- Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì ñöôøng leân Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
c- Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì caûnh phoá huyeän ôû Sa Pa raát vui maét, röïc rôõ saéc maøu, raát laï luøng, hieám coù.
 
Caâu 3 : Baøi vaên theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñeïp Sa Pa nhö theá naøo?
a-Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Sa Pa raát vui maét, röïc rôõ saéc maøu, raát laï luøng, hieám coù.
b-. Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
c- Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Sa Pa quaû laø moùn quaø taëng dieäu kì maø thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.

 
 
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
 
 
Caâu 4 : Trong ñoaïn “Hoâm sau chuùng toâi ñi Sa Pa. . . .maøu ñen nhung hieám quyù” coù maáy töø laùy?
a- Coù 3 töø laùy laø :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b- Coù 4 töø laùy laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c- Coù 5 töø laùy laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Caâu 5 : Nhöõng caûm giaùc boàng beành  huyeàn aûo ñöôïc taïo neân do ñaâu  ?
a- Do nhöõng ñaùm maây traéng lôùn saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân.
b- Do nhöõng ñaùm maây traéng treân ñænh nuùi cao taïo neân .
c- Do nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân.
 
Caâu 6 : “Vôùi moät maãu buùt chì, Hoa veõ ñöôïc moät böùc tranh thaät ñeïp.”
Traïng ngöõ trong caâu treân laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . .chæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Caâu 7 : Töø traùi nghóa vôùi  “hoaøng hoân” laø :
a- saùng sôùm   b- maët trôøi moïc
c- bình minh   d- raïng saùng
   
Caâu 8 : “Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh.”
Chuû ngöõ trong caâu treân laø :
a- Xe     b- chuùng toâi
c- Xe chuùng toâi    d- Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao
 
 
Moãi caâu ñuùng  ñöôïc 0,5 ñieåm.
HEÁT
 
 
 
 
 
 
 
 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
Lôùp Boán . . . .  Tröôøng TH    
 
 
        
                
BAØI KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM  ÑEÀ 2            
Ñieåm:                     Moân: TIEÁNG VIEÄT  -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2018-2019
               Thôøi gian : 30 phuùt 
               Ngaøy thi :
I-ÑOÏC THAÀM :
     Ñöôøng ñi Sa Pa
Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh. Nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân moät caûm giaùc boàng beành huyeàn aûo. Chuùng toâi ñang ñi beân nhöõng thaùc traéng xoaù töïa maây trôøi, nhöõng röøng caây aâm aâm, nhöõng boâng hoa chuoái röïc leân nhö ngoïn löûa. Toâi lim dim maét ngaém maáy con ngöïa ñang aên coû trong moät vöôøn ñaøo ven ñöôøng. Con ñen huyeàn, con traéng tuyeát, con ñoû son, chaân dòu daøng, chuøm ñuoâi cong löôùt thöôùt lieãu ruû.
Buoåi chieàu, xe döøng laïi ôû moät thò traán nhoû. Naéng phoá huyeän vaøng hoe. Nhöõng em beù Hmoâng, nhöõng em beù Tu Dí, Phuø Laù coå ñeo moùng hoå, quaàn aùo saëc sôõ ñang chôi ñuøa tröôùc cöûa haøng. Hoaøng hoân, aùp phieân cuûa phieân chôï thò traán, ngöôøi ngöïa daäp dìu chìm trong söông nuùi tím nhaït.
Hoâm sau chuùng toâi ñi Sa Pa. Phong caûnh ôû ñaây thaät ñeïp. Thoaét caùi, laù vaøng rôi trong khoaûnh khaéc muøa thu. Thoaét caùi, traéng long lanh moät côn möa tuyeát treân nhöõng caønh ñaøo, leâ, maän. Thoaét caùi, gioù xuaân haây haåy noàng naøn vôùi nhöõng boâng hoa lay ôn maøu ñen nhung hieám quyù.
Sa Pa quaû laø moùn quaø taëng dieäu kì maø thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.   
      Theo NGUYEÃN PHAN HAÙCH
Ñoïc thaàm baøi “Ñöôøng ñi Sa Pa”
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø laøm caùc baøi taäp sau :
Caâu 1 : Trong ñoaïn “Hoâm sau chuùng toâi ñi Sa Pa. . . .maøu ñen nhung hieám quyù” coù maáy töø laùy?
a- Coù 3 töø laùy laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b- Coù 4 töø laùy laø :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c- Coù 5 töø laùy laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Caâu 2 : “Vôùi moät maãu buùt chì, Hoa veõ ñöôïc moät böùc tranh thaät ñeïp.”
Traïng ngöõ trong caâu treân laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . .chæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Caâu 3 : Töø traùi nghóa vôùi  “hoaøng hoân” laø :
a- raïng saùng     b- bình minh 
c- saùng sôùm    d- maët trôøi moïc
 
Caâu 4 : “Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh.”
Chuû ngöõ trong caâu treân laø :
a- Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao  b- Xe chuùng toâi   
c- Xe                                         d- chuùng toâi
 

 
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
 
 
 
Caâu 5 : Nhöõng caûm giaùc boàng beành  huyeàn aûo ñöôïc taïo neân do ñaâu  ?
a- Do nhöõng ñaùm maây traéng lôùn saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân.
b- Do nhöõng ñaùm maây traéng treân ñænh nuùi cao taïo neân .
c- Do nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân.
 
Caâu 6 : Doøng naøo döôùi ñaây mieâu taû caûnh ñeïp cuûa ñöôøng leân Sa Pa ?
       a- Chuùng toâi ñang ñi beân nhöõng thaùc traéng xoaù töïa maây trôøi, nhöõng röøng caây aâm aâm, nhöõng boâng hoa chuoái röïc leân nhö ngoïn löûa.
     b- Hoaøng hoân, aùp phieân cuûa phieân chôï thò traán, ngöôøi ngöïa daäp dìu chìm trong söông nuùi tím nhaït.
      c- Thoaét caùi, gioù xuaân haây haåy noàng naøn vôùi nhöõng boâng hoa lay ôn maøu ñen nhung hieám quyù.
 
Caâu 7 : Vì sao taùc giaû goïi Sa Pa laø “moùn quaø taëng dieäu kì” cuûa thieân nhieân ?
a- Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì caûnh phoá huyeän ôû Sa Pa raát vui maét, röïc rôõ saéc maøu, raát laï luøng, hieám coù.
b-Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
c- Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì ñöôøng leân Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
 
Caâu 8 : Baøi vaên theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñeïp Sa Pa nhö theá naøo?
a- Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Sa Pa quaû laø moùn quaø taëng dieäu kì maø thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.
b-Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Sa Pa raát vui maét, röïc rôõ saéc maøu, raát laï luøng, hieám coù.
c-. Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
 
 
 
Moãi caâu ñuùng  ñöôïc 0,5 ñieåm.
HEÁT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM  ÑEÀ 1            
Moân: TIEÁNG VIEÄT  -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2010-2011
 Ñoïc thaàm baøi “Ñöôøng ñi Sa Pa”
 
Caâu 1 : Nhöõng caûm giaùc boàng beành  huyeàn aûo ñöôïc taïo neân do ñaâu  ?
b- Do nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân.
 
Caâu 2 : Doøng naøo döôùi ñaây mieâu taû caûnh ñeïp cuûa ñöôøng leân Sa Pa ?
 
       c- Chuùng toâi ñang ñi beân nhöõng thaùc traéng xoaù töïa maây trôøi, nhöõng röøng caây aâm aâm, nhöõng boâng hoa chuoái röïc leân nhö ngoïn löûa.
 
Caâu 3:Vì sao taùc giaû goïi Sa Pa laø “moùn quaø taëng dieäu kì” cuûa thieân nhieân ?
a-Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng, hieám coù.
 
Caâu 4 : Baøi vaên theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñeïp Sa Pa nhö theá naøo?
c- Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi : Sa Pa quaû laø moùn quaø taëng dieäu kì maø thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.
 
Caâu 5 : Trong ñoaïn 1 coù maáy töø laùy?
a- Coù 3 töø laùy laø :. long lanh, haây haåy, noàng naøn .
 
Caâu 6 : “Vôùi moät maãu buùt chì, Hoa veõ ñöôïc moät böùc tranh thaät ñeïp.”
Traïng ngöõ trong caâu treân laø : Vôùi moät maãu buùt chì chæ phöông tieän.
 
Caâu 7 : Töø traùi nghóa vôùi  “hoaøng hoân” laø :
c- bình minh  
    
Caâu 8 : “Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh.”
Chuû ngöõ trong caâu treân laø :
c- Xe chuùng toâi    
 
Moãi caâu ñuùng  ñöôïc 0,5 ñieåm, rieâng caâu 5 vaø caâu 6 duùng ñöôïc 1 ñieåm.
HEÁT

Nguồn:Đẹp Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỌC THẦM HKII LOP 4 2019
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngCTHMHKIILOP42019.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
rq540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 15:46:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi ĐỌC THẦM HKII LOP 4 2019

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan