ĐƯỜNG TIỆM CẬN

đề thi Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 163       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
as3u0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 9:14:03 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
0.25 M
Lần xem
1
Lần tải
163
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐƯỜNG TIỆM CẬN, Đề Thi Giải Tích 12 , Đề thi ĐƯỜNG TIỆM CẬN, pdf, 4 trang, 0.25 M, Giải tích 12 chia sẽ bởi Hải Nguyễn Văn đã có 163 download

 
LINK DOWNLOAD

DUoNG-TIEM-CAN.pdf[0.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
x 1  
Câu 1. Cho hàm số y   
. Khẳng định nào dưới đây đúng?  
x
1  
2
1
1
2
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x   . B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y  .  
2
1
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y  . D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.  
2
x 1  
Câu 2. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm s y   
?
x  1  
A. y  1  
B. y  1  
C. 
x
 
 
1  
D. 
x
 
 
1  
2
x  1  
Câu 3. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
.
x
 
 
1  
A. y  2.  
B. 
x
 
 
1.  
C. 
x
 
 
2.  
D. y  1.  
1
Câu 4. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
là :  
x
2  
1
A. y  0  
B. y  1  
C. 
x
 
 
2  
D. y    
2
Câu 5. Đường thẳng 
x
 
 
1
 
 đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?  
1
1
x 11  
x
1  
3
2
A. y  2x 1  
B. y x 1  
C. y  x  3x  3  
D. y   
x
 
 
2  
x
1  
3
2x  
Câu 6. Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
?
x
1  
A. 
x
 
 
1
.  
B. y 3.  
C. 
x
 
 
2
 
.  
D. y  2  
2
x 1 .  
Câu 7. Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
x
1  
1
1
2
A. x  1,y  . B. x  1,y  2.  
C. x  1,y  2.D. x  ,y  1.  
2
x 1  
Câu 8. Đồ thị của hàm số y   
có bao nhiêu đường tiệm cận ?  
2
x
 
 
2
x
 
 
3  
A.
1
.  
B.
3
.  
C.
2
.  
D.
0
.  
Câu 9. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ?  
x  2  
3
4
2
A. y sinx.  
B. y  x  3x  2.  
C. y   
.
x  
D. y  x  3x  6.  
3
2
x  3x  4  
Câu 10. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y   
.
2
x
16  
A. 2.  
B. 3.  
C. 1.  
D. 0.  
2
x  3x  2  
Câu 11. Tìm tất c các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. x  1;y  0 B. y  0  
3
x
1  
C. x  1;y  0  
D. x  1,y  1  
1
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?  
C. 3. D. 4.  
x 1  
x  4 | x | 3  
B. 2.  
Câu 12. Hỏi đồ thị hàm số y   
2
A. 1.  
Câu 13. Cho hàm số y  f(x) xác định trên 
 
 lim f x  3  lim f x  3. Khẳng định  
   
x  
x  
nào sau đây  khẳng định đúng ?  
A. Đồ thị hàm số y  f(x) không có đường tiệm cận ngang nào.  
B. Đồ thị hàm số y  f(x)  đúng một đường tiệm cận ngang.  
C. Đồ thị hàm số y  f(x)  hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng y  3  y  3.  
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng 
x
 
 
3
 
 
x
 
 
3
.  
Câu 14. Cho hàm số y  f x xác định trên nửa khoảng 2;1  có lim f x  2,  
   
x2  
lim f  
x
  . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?  
x1  
A. Đồ thị hàm số y  f x  đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 
x
 
 
1
.  
B. Đồ thị hàm số y  f x không có tiệm cận.  
C. Đồ thị hàm số y  f x  một tiệm cận đứng là đường thẳng 
x
 
 
1
 một tiệm cận ngang là đường  
thẳng y  2 .  
D. Đồ thị hàm số y  f x  một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2 .  
2
x  2017  
Câu 15. Cho hàm số y   
(1). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?  
x 1  
A. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 
x
 
 
1.  
B. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y  2,y  2  không có tiệm cận  
đứng.  
C. Đồ thị hàm số (1) có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2  không có tiệm cận đứng.  
D. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng  
x  1,x  1.  
Câu 16. Cho hàm số f x xác định, liên tục trên  \ 1  có bảng biến thiên như sau.  
x
  
1  
1
  
+
0
+
f  x  
2  
  
f
x
  
0
Khẳng định nào sau đây là sai ?  
A. Hàm số không có đạo hàm tại 
x
 
 
1.  
B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 
x
 
 
1.  
2
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.  
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang  
2
x  3  
Câu 17. Tìm tất c các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
.
x
A. y  1.  
B. y  1.  
C. 
x
 
 
1
 
 
x
 
 
1.  
D. y  1  y  1.  
D. 3  
2x 1  
Câu 18. Tìm số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
A. 0 B. 1 C. 2  
2
x  x  5  
x 1  
Câu 19. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
A. y  0 B. y  1  
là :  
2
x 1  
C. y  1  
D. y  1  
2
x 1 x  x  2  
Câu 20. Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y   
.
2
x
 
 
x
 
2  
A. 
x
 
 
2.  
B. 
x
 
 
2.  
C. 
x
 
 
2
 
 
x
 
 
1.  
D. 
x
 
 
2
 
 
x
 
 
1.  
D. 
x
 
 
1  
D.
2.  
2
x  3 2  
Câu 21. Tìm tất c các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. x  1,y  0 B. x  1,y  1 C. y  0  
2
x
1  
2
x 1 1  
Câu 22. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. 
4.
 
B. 
3.  
.
2
x
 
 
2
x  
C.
1.  
2
1
0 x 2x 1  
Câu 23. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. 3 B. 1  
2
x
 
 
3
x
 
 
4  
C. 2  
`
D. 0  
x 1  
x
1  
Câu 24. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị y   
A.
2.
 
B.
3.
 
C.
4.  
là:  
2
D.
1.  
2
2
4
x 1  3x  2  
Câu 25. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị y   
A.
2.
 
B.
3.
 
C.
4.  
là:  
2
x
x  
D.
1.  
4
x2  
Câu 26. Đồ thị hàm số y   
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận.  
2
x
 
 
3
x
 
 
4  
A. 3  
B. 0  
C. 2  
D. 1  
3
x2 2  
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?  
x
1
x  
Câu 27. Hỏi đồ thị hàm sốy   
A. 1 B. 4  
2
C. 3  
D. 2  
3
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
2
5
x 1 x 1  
Câu 28. Biết rằng các đường tiệm cận của đường cong C : y   
và trục tung cắt nhau  
x
 
 
4  
tạo thành một đa giác (H). Mệnh đề nào dưới đây đung?  
A. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 16. B. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 8.  
C. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 12. D. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 4.  
mx  2  
Câu 29. Tìm tất c các giá trị thực của tham số m để hàm số y   
có tiệm cận đứng.  
x
1  
A. 
m
 
 
2.  
B. 
m
 
 
2.  
C. m  2.  
D. 
m
 
 
2.  
x2 bx 1  
a 2b  
Câu 30. Biết đồ thị y   
có tiệm cận đứng là 
x
 
 
1
 
 tiệm cận ngang là y  0. Tính  
2
x
 
 
x
 
b  
a
 
 
2
b
 
.  
A.
6
.  
B.
7
.  
C.
8
.  
D.
10
.  
x  3  
5
Câu 31. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y   
không có tiệm  
2
x
 
2
mx
 
1  
cận đứng. Ta có kết quả:  
A.
m
1  
B. 
m
 
 
1  
C.
m
 
 
1
hoặc 
m
 
 
1  
D.
1
m
1  
2
2
m 1 x  x  2  
Câu 32. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y   
có  
x
1  
đúng một tiệm cận ngang.  
A. 
m
 
 
1
 
hoặc 
m
 
 
1.
B. 
m
 
 
0.  
C. 
m
 
 
1.  
D. Với mọi giá trị m.  
2
x  x 1  
Câu 33. Tìm tất cả các giá tr của tham số 
m
để hàm số y   
có tiệm cận ngang.  
2
mx  2  
A. m  0.  
B. m  0.  
C. 
m
 
 
0.  
D. 
m
 
 
1
 
hoặc 
m
 
 
4.  
2
x 1  
Câu 34. Tập hợp các giá trị của 
m
 
để đồ thị hàm số y   
có đúng 1  
2
2
mx 2x 1 4x  4mx 1  
  
đường tiệm cận là  
A. 0 .  
B. ;1  1; .C. 
  
D. ;1  0  1; .  
 
   
 
 
   
x  3  
x  m  
Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
m
 
để đồ thị hàm số y   
có 3 tiệm cận.  
2
m  0  
m  0  
A.   
.
B.
m
0
.  
C. 
m
 
 
0
 
.  
D.  
.
m  9  
m  9  
2
mx  3mx  1  
x
 
 
2  
Câu 36. Tất cả các giá trị của 
m
 
sao cho đồ thị hàm số y   
có 3 tiệm cận.  
4
9
1
2
1
A. 0  m   
B. 
m
 
 
0  
C. 0  m   
D. m  .  
2
4
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐƯỜNG TIỆM CẬN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU