ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Đăng ngày 8/13/2017 9:14:03 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: Hải Nguyễn Văn | Lần tải: 163 | Lần xem: 8 | Page: 4 | Kích thước: 0.25 M | Loại file: pdf
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
x 1  
Câu 1. Cho hàm số y   
. Khẳng định nào dưới đây đúng?  
x
1  
2
1
1
2
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x   . B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y  .  
2
1
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y  . D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.  
2
x 1  
Câu 2. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm s y   
?
x  1  
A. y  1  
B. y  1  
C. 
x
 
 
1  
D. 
x
 
 
1  
2
x  1  
Câu 3. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
.
x
 
 
1  
A. y  2.  
B. 
x
 
 
1.  
C. 
x
 
 
2.  
D. y  1.  
1
Câu 4. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
là :  
x
2  
1
A. y  0  
B. y  1  
C. 
x
 
 
2  
D. y    
2
Câu 5. Đường thẳng 
x
 
 
1
 
 đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?  
1
1
x 11  
x
1  
3
2
A. y  2x 1  
B. y x 1  
C. y  x  3x  3  
D. y   
x
 
 
2  
x
1  
3
2x  
Câu 6. Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
?
x
1  
A. 
x
 
 
1
.  
B. y 3.  
C. 
x
 
 
2
 
.  
D. y  2  
2
x 1 .  
Câu 7. Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
x
1  
1
1
2
A. x  1,y  . B. x  1,y  2.  
C. x  1,y  2.D. x  ,y  1.  
2
x 1  
Câu 8. Đồ thị của hàm số y   
có bao nhiêu đường tiệm cận ?  
2
x
 
 
2
x
 
 
3  
A.
1
.  
B.
3
.  
C.
2
.  
D.
0
.  
Câu 9. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ?  
x  2  
3
4
2
A. y sinx.  
B. y  x  3x  2.  
C. y   
.
x  
D. y  x  3x  6.  
3
2
x  3x  4  
Câu 10. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y   
.
2
x
16  
A. 2.  
B. 3.  
C. 1.  
D. 0.  
2
x  3x  2  
Câu 11. Tìm tất c các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. x  1;y  0 B. y  0  
3
x
1  
C. x  1;y  0  
D. x  1,y  1  
1
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?  
C. 3. D. 4.  
x 1  
x  4 | x | 3  
B. 2.  
Câu 12. Hỏi đồ thị hàm số y   
2
A. 1.  
Câu 13. Cho hàm số y  f(x) xác định trên 
 
 lim f x  3  lim f x  3. Khẳng định  
   
x  
x  
nào sau đây  khẳng định đúng ?  
A. Đồ thị hàm số y  f(x) không có đường tiệm cận ngang nào.  
B. Đồ thị hàm số y  f(x)  đúng một đường tiệm cận ngang.  
C. Đồ thị hàm số y  f(x)  hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng y  3  y  3.  
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng 
x
 
 
3
 
 
x
 
 
3
.  
Câu 14. Cho hàm số y  f x xác định trên nửa khoảng 2;1  có lim f x  2,  
   
x2  
lim f  
x
  . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?  
x1  
A. Đồ thị hàm số y  f x  đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 
x
 
 
1
.  
B. Đồ thị hàm số y  f x không có tiệm cận.  
C. Đồ thị hàm số y  f x  một tiệm cận đứng là đường thẳng 
x
 
 
1
 một tiệm cận ngang là đường  
thẳng y  2 .  
D. Đồ thị hàm số y  f x  một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2 .  
2
x  2017  
Câu 15. Cho hàm số y   
(1). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?  
x 1  
A. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 
x
 
 
1.  
B. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y  2,y  2  không có tiệm cận  
đứng.  
C. Đồ thị hàm số (1) có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2  không có tiệm cận đứng.  
D. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng  
x  1,x  1.  
Câu 16. Cho hàm số f x xác định, liên tục trên  \ 1  có bảng biến thiên như sau.  
x
  
1  
1
  
+
0
+
f  x  
2  
  
f
x
  
0
Khẳng định nào sau đây là sai ?  
A. Hàm số không có đạo hàm tại 
x
 
 
1.  
B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 
x
 
 
1.  
2
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.  
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang  
2
x  3  
Câu 17. Tìm tất c các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
.
x
A. y  1.  
B. y  1.  
C. 
x
 
 
1
 
 
x
 
 
1.  
D. y  1  y  1.  
D. 3  
2x 1  
Câu 18. Tìm số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
A. 0 B. 1 C. 2  
2
x  x  5  
x 1  
Câu 19. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y   
A. y  0 B. y  1  
là :  
2
x 1  
C. y  1  
D. y  1  
2
x 1 x  x  2  
Câu 20. Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y   
.
2
x
 
 
x
 
2  
A. 
x
 
 
2.  
B. 
x
 
 
2.  
C. 
x
 
 
2
 
 
x
 
 
1.  
D. 
x
 
 
2
 
 
x
 
 
1.  
D. 
x
 
 
1  
D.
2.  
2
x  3 2  
Câu 21. Tìm tất c các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. x  1,y  0 B. x  1,y  1 C. y  0  
2
x
1  
2
x 1 1  
Câu 22. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. 
4.
 
B. 
3.  
.
2
x
 
 
2
x  
C.
1.  
2
1
0 x 2x 1  
Câu 23. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y   
A. 3 B. 1  
2
x
 
 
3
x
 
 
4  
C. 2  
`
D. 0  
x 1  
x
1  
Câu 24. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị y   
A.
2.
 
B.
3.
 
C.
4.  
là:  
2
D.
1.  
2
2
4
x 1  3x  2  
Câu 25. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị y   
A.
2.
 
B.
3.
 
C.
4.  
là:  
2
x
x  
D.
1.  
4
x2  
Câu 26. Đồ thị hàm số y   
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận.  
2
x
 
 
3
x
 
 
4  
A. 3  
B. 0  
C. 2  
D. 1  
3
x2 2  
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?  
x
1
x  
Câu 27. Hỏi đồ thị hàm sốy   
A. 1 B. 4  
2
C. 3  
D. 2  
3
Nguyễn Văn Hải  
THPT chuyên Thăng Long  
2
5
x 1 x 1  
Câu 28. Biết rằng các đường tiệm cận của đường cong C : y   
và trục tung cắt nhau  
x
 
 
4  
tạo thành một đa giác (H). Mệnh đề nào dưới đây đung?  
A. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 16. B. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 8.  
C. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 12. D. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 4.  
mx  2  
Câu 29. Tìm tất c các giá trị thực của tham số m để hàm số y   
có tiệm cận đứng.  
x
1  
A. 
m
 
 
2.  
B. 
m
 
 
2.  
C. m  2.  
D. 
m
 
 
2.  
x2 bx 1  
a 2b  
Câu 30. Biết đồ thị y   
có tiệm cận đứng là 
x
 
 
1
 
 tiệm cận ngang là y  0. Tính  
2
x
 
 
x
 
b  
a
 
 
2
b
 
.  
A.
6
.  
B.
7
.  
C.
8
.  
D.
10
.  
x  3  
5
Câu 31. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y   
không có tiệm  
2
x
 
2
mx
 
1  
cận đứng. Ta có kết quả:  
A.
m
1  
B. 
m
 
 
1  
C.
m
 
 
1
hoặc 
m
 
 
1  
D.
1
m
1  
2
2
m 1 x  x  2  
Câu 32. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y   
có  
x
1  
đúng một tiệm cận ngang.  
A. 
m
 
 
1
 
hoặc 
m
 
 
1.
B. 
m
 
 
0.  
C. 
m
 
 
1.  
D. Với mọi giá trị m.  
2
x  x 1  
Câu 33. Tìm tất cả các giá tr của tham số 
m
để hàm số y   
có tiệm cận ngang.  
2
mx  2  
A. m  0.  
B. m  0.  
C. 
m
 
 
0.  
D. 
m
 
 
1
 
hoặc 
m
 
 
4.  
2
x 1  
Câu 34. Tập hợp các giá trị của 
m
 
để đồ thị hàm số y   
có đúng 1  
2
2
mx 2x 1 4x  4mx 1  
  
đường tiệm cận là  
A. 0 .  
B. ;1  1; .C. 
  
D. ;1  0  1; .  
 
   
 
 
   
x  3  
x  m  
Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
m
 
để đồ thị hàm số y   
có 3 tiệm cận.  
2
m  0  
m  0  
A.   
.
B.
m
0
.  
C. 
m
 
 
0
 
.  
D.  
.
m  9  
m  9  
2
mx  3mx  1  
x
 
 
2  
Câu 36. Tất cả các giá trị của 
m
 
sao cho đồ thị hàm số y   
có 3 tiệm cận.  
4
9
1
2
1
A. 0  m   
B. 
m
 
 
0  
C. 0  m   
D. m  .  
2
4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi ĐƯỜNG TIỆM CẬN, Giải tích 12. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện ĐƯỜNG TIỆM CẬN .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện ĐƯỜNG TIỆM CẬN thuộc chuyên mục Giải tích 12 được chia sẽ bởi user Hải Nguyễn Văn đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào mục Giải tích 12 , có 4 trang, thuộc file .pdf, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 Giải tích 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem https://nslide.com/de-thi/duong-tiem-can.as3u0q.html