Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ

Đăng ngày 6/21/2012 9:02:38 AM | Thể loại: Tiếng Anh 12 | Lần tải: 367 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ, Tiếng Anh 12. . nslide giới thiệu đến cộng đồng đề thi E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ trong chuyên mục Tiếng Anh 12 được giới thiệu bởi bạn Tâm Nguyễn Thành đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào mục Tiếng Anh 12 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Đề thi & Kiểm tra Tiếng Anh 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu SỞ GD & ĐT THANH HOÁĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010-2011 TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1Mụn thi: TIẾNG ANH **************Thời gian làm bài 180 phỳt Họ và tờn:, ngoài ra Số bỏo danh ,còn cho biết thêm Question I: Choose the best answer, ngoài ra 1, cho biết thêm “ Thanh didn’t understand it, cho biết thêm ”“ …………………………” A, nói thêm là so did IB, ngoài ra I did tooC, nói thêm là I did eitherD,

https://nslide.com/de-thi/e-de-thi-thu-dh-lan-3-cam-thuy-1-thanh-hoa.8p9byq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 12
SỞ GD & ĐT THANH HOÁ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3  NĂM 2010-2011
TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 Mụn thi: TIẾNG ANH
************** Thời gian làm bài 180 phỳt

Họ và tờn: .........................................................................  Số bỏo danh .........................

Question I: Choose the best answer.
1. “ Thanh didn’t understand it.” “ …………………………”
A. so did I B. I did too C. I did either D. neither did I
2. “ My watch is broken” “ Why don’t you ………..?
A. have it repair B. have it repairing C. have it for repair D. have it repaired
3. “ Have you read his new book?”
“Yes, it’s ……..interesting than his first four books.”
A. the most B. very much C. much more D. the more
4. “ Did you finish your test?”
“Yes, but I ………..better if I had had more time.”
A. could do B. could have done C. should do D. should be doing
5. He passed the examination………..his laziness.
A. because of B. because C. in spite of D. instead of
6. Do you want this …………?
A. black box tin B. tin box black C. tin black box D. black tin box
7. Some people are born rich;   ............  are born poor.
A. another B. the other C. others D. other
8. Although she is unkind, I can’t help ............  her.
A. like B. likes C. to like D. liking
9. He’d rather read newspaper than ............  to his wife.
A. talk B. to talk C. talking D. talked
10. He told me that he ............
A. had already the film seen B. the film had already seen
C. had seen already the film D. had seen the film already
11. The Prime Minister made an excelllent ............  in the house yesterday.
A. discourse B. discussion C. lecture D. speech
12. “ Were any of the question difficult?” “Yes, look at ...........  ”
A. three item B. the third item C. item third D. three’item
13. “ Who is the new teacher?” “ He is the man ...........  ”
A. which is talking to Mr Linh now B. that talked to Mr Linh now
C. talk to Mr Linh now D. talking to Mr Linh now
14. I’m a little ............  money. Can you lend me some?
A. short with B. short of C. lack of D. lack with
15. Because his argument was so confusing ............  people understand it.
A. few B. less C. many D. more
16. Can you tell me the ............  of these shoes?
A. charge B. price C. amount D. expense
17. John said that no other car could go ............  .
A. so fast like his car B. as fastly as his car C. as fast like the car of him D. as fast as his car
18. The train will be leaving ............  a few minutes.
A. in B. for C. since D. during
19. She wanted to know ............
A. how long had I been working in my present job. B. how long I had been working in my present job.
C. how long I was working in my present job. D. how long I was working in my present job.
20. He is used to ............  on the floor.
A. sleep B. slept C. be slept D. sleeping
21. Did you meet ............  at the party?
A. interesting anyone B. anyone interesting C. interested anyone D. anyone interested
22. A seventeen-year-old is not ............  to vote in an election.
A. as old enough B. enough old C. old enough D. enough old as
23. Yesterday we did nothing but ............
A. talking B. talked C. talk D. had talked
24. You musn’t ............  these difficult exercise; do them all.
A. leave off B. leave behind C. leave for D. leave out
25. “ Are you leaving?” “Yes, but I wish I ............  to go.”
A. didn’t have B. will not have C. don’t have D. may not�

Sponsor Documents