Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

FILE NGHE HSG

Đăng ngày 2/25/2017 5:45:26 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 52 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi FILE NGHE HSG, Tiếng Anh 6. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn đề thi FILE NGHE HSG .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi FILE NGHE HSG trong thể loại Tiếng Anh 6 được giới thiệu bởi user Hương Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào thể loại Tiếng Anh 6 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo THCS THỊ TRẤN THANH MIỆN ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: TIẾNG ANH 6 (Thí điểm) Thời gian làm bài: 120 phút (Đề thi gồm: 05 trang)  A, nói thêm LISTENING I,còn cho biết thêm Listen to Rebecca and Adam planning a night together, thêm nữa For each question, choose the correct answer, thêm nữa (5 points) 1 Rebecca and Alan decide to meet on………, thêm nữa A, bên cạnh đó Wednesday B, kế tiếp là Thursday C, bên cạnh đó Friday 2 They decide to…………, bên cạnh đó A, kế tiếp là Go out for dinner, bên cạnh đó B, tiếp theo là Go

https://nslide.com/de-thi/file-nghe-hsg.tg6r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 6


THCS THỊ TRẤN THANH MIỆN

ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH 6 (Thí điểm)
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi gồm: 05 trang)

A. LISTENING
I. Listen to Rebecca and Adam planning a night together. For each question, choose the correct answer. (5 points)
1   Rebecca and Alan decide to meet on………..
A. Wednesday B. Thursday  C. Friday  2   They decide to………….
A. Go out for dinner.  B. Go out for a drink.  C. Stay in and watch a DVD. 
3   The Orange Tree is on……………
A. Church Road.  B. Love Lane.  C. Potter Street. 
4   They will meet at…………
A. Ten past seven.  B. Twenty to seven.  C. Seven twenty. 
5   Rebecca met Charlie……………..
A. at a party.  B. on a skiing holiday.  C. at the sports centre. 
1-
2-
3-
4-
5-

II. You will hear a woman asking for information about a festival. Listen and complete the questions. (10 points)
Summer Festival

Type of Festival:
Food and ………………………….(1)

Runs from: 
Friday to ……………………(2)

Opens at:
11.00am

Gates close at:
……………(3)

Take bus number:
……………….(4)

Try: 
…………………….(5)


1-
2-
3-
4-
5-

B. GRAMMAR- VOCABULARY- LANGUAGE FUNCTION
I. Choose the word, phrase or expression which best completes each of the following sentences. (15 points)
1. ............he liked chocolate, he tried not to eat it.
A. As B. Though C. Since D. Despite
2. “…………….cleans our room this afternoon?” - “Quynh, Duong and Linh”.
A. Who
B. When
C. Where
D. What

3. I bought this dress at the ____________ on Hang Bai Street.
A. clothes’store
B. store of closes
C. clothes store
D. clothing store

4. When they ____________ children, they often played with together.
A. was
B. will
C. are
D. were

5. Jane and Jack stood in front of the mirror and looked at_____________.
A. herself
B. himself
C. themselves
D. ourselves

6. Which one is ____________ milk or orange juice?
A. better
B. the best
C. good
D. well

7. The news on TV last night ____________ very good.
A. was
B. has
C. were
D. be

8. The smaller the room is, the __________furniture it needs.
A. fewer
B. smaller
C. less
D. more

9. ______________ from seeing beautiful sites, visitors enjoy traditional food.
A. According to
B. Apart
C. Together
D. As well as

10. Thanks for giving me good advice.
A. Thank you.
C. What about going to the movies?

B. You’re welcome.
D. I’d love to. What time?

11. His English is better than ___________.
A. me
B. my
C. I
D. mine

12. “Nhi doesn’t like American beer” – “___________does Vy”.
A. Either
B. So
C. Neither
D. Too

13. He ___________be tired after all that hard work. I’m sure about that.
A. may
 B. can
C. must
D. certainly

14. Mr Robinson speaks Vietnamese very __________.
A. skillfully
B. good
C. fluently
D. best

15. Tim wants to hear about ___________.
A. how students in Viet Nam live.
C. how do students in Viet Nam live?

B. how students in Viet Nam live?
D. how do students in Viet Nam

1-
2-
3-
4-
5-

6-
7-
8-
9-
10-

11-
12-
13-
14-
15-

II. Supply the correct form of the words in CAPITAL letters. (5 points)
1. He said ‘Good morning’ in a most…………….way. (FRIEND)
2. How many……………….are there in a year in Vietnam? (CELEBRATE)
3. I watch the news everyday because it’s very ………………... (INFORM)
4. ……………….…………..

Sponsor Documents