**GA dại so 10 chuong 3**

Đăng ngày 9/15/2010 9:27:32 PM | Thể loại: Hình học 10 | Chia sẽ bởi: Hợp Nguyễn Thị | Lần tải: 36 | Lần xem: 65 | Page: 1 | Kích thước: 0.59 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi **GA dại so 10 chuong 3**, Hình học 10. . https://nslide.com/de-thi/ga-dai-so-10-chuong-3.wwp0vq.html

Nội dung

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Tiết 19. §1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (tiết 1)I. Mục tiêu
Kiến thức
Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình.
Hiểu định nghĩa hai phương trình tương đương và các phép biển đổi tương đương.
Biết khái niệm phương trình hệ quả.
Kĩ năng
Nhận biết một số cho trước là nghiệm của phương trình đã cho, nhận biết được hai phương trình tương đương.
Nêu được điều kiện xác định của phương trình.
Biết biến đổi tương đương phương trình.
Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Phương pháp, phương tiện
Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở nêu vấn đề. Phát huy tính tích cực của học sinh.
Phương tiện: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo.
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ
Tìm tập xác định của hàm số: y = f(x) = y = g(x) =
3. Bài mới


Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phương trình một ẩn

( Cho HS nhắc lại các kiến thức đã biết về phương trình.
H1. Cho ví dụ về phương trình một ẩn, hai ẩn đã biết?

H2. Cho ví dụ về phương trình một ẩn có một nghiệm, hai nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm?
( Các nhóm thảo luận, trả lời


a) 2x + 3 = 0 –> S =
b) x2 – 3x + 2 = 0 –> S = {1,2}
c) x2 – x + 2 = 0 –> S = (
d)
S=[–1;1]
I. Khái niệm phương trình
1. Phương trình một ẩn
( Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x) (1)
trong đó f(x), g(x) là những biểu thức của x.
( x0 ( R đgl nghiệm của (1) nếu f(x0) = g(x0) đúng.
( Giải (1) là tìm tập nghiệm S của (1).
( Nếu (1) vô nghiệm thì S=(.

Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện xác định của phương trình

H1. Tìm điều kiện của các phương trình sau:
a) 3 – x2 =
b)

a) 2 – x > 0 ( x < 2

b) (
2. Điều kiện của một phương trình
Điều kiện xác định của (1) là điều kiện của ẩn x để f(x) và g(x) có nghĩa.

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm phương trình nhiều ẩn

H1. Cho ví dụ về phương trình nhiều ẩn?

H2. Chỉ ra một số nghiệm của các phương trình đó?


Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên
3. Phương trình nhiều ẩn
Dạng f(x,y) = g(x,y), …


Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm phương trình chứa tham số

H1. Cho ví dụ phương trình chứa tham số?

Đ1. a) (m + 1)x – 3 = 0
b) x2 – 2x + m = 0

4. Phương trình chứa tham số
SGK

Hoạt động 5: Tìm hiểu khái niệm phương trình tương đương

H1. Hai pt:
và 2x = 6 có tương đương không?

H2. Hai phương trình vô nghiệm có tương đương không?

Đ1. Tương đương, vì cùng tập nghiệm S = {3}Đ2. Có, vì cùng tập nghiệm

II. Phương trình tương đương và phương trình hệ quả
1. Phương trình tương đương
Hai phương trình đgl tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm

Chú ý: Hai phương trình vô nghiệm thì tương đương.

Hoạt động 6: Tìm hiểu các phép biến đổi tương đương

( Xét các phép biến đổi sau:
a) x + 1
( x + 1 – ( x = 1
b) x(x – 3) = 2x ( x – 3 = 2
( x = 5
H1. Tìm sai lầm trong các phép biến đổi trên?


Đ1.
a) sai vì ĐKXĐ của pt là x ≠ 1
b) sai vì đã chia 2 vế cho x = 0

2. Phép biến đổi tương đương
Định lí: SGK
Kí hiệu: