GDCD 8 1 TIẾT

đề thi GD công dân 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tdhw0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/28/2017 6:39:44 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

I .Trắc nghiệm (4 điểm ) Hãy khoanh tròn một chữ cái (A,B,C,D) trước câu mà em cho là đ. Câu 1. (0,25 điểm) Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? Thấy bất kể việc gì có lợi cho mì,xem chi tiết và tải về Đề thi GDCD 8 1 TIẾT, Đề Thi Gd Công Dân 8 , Đề thi GDCD 8 1 TIẾT, docx, 1 trang, 0.02 M, GD công dân 8 chia sẽ bởi Kha Võ Thị Tuyết đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

GDCD-8-1-TIET.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

I .Trắc nghiệm (4 điểm )
Hãy khoanh tròn một chữ cái (A,B,C,D) trước câu mà em cho là đ.
Câu 1. (0,25 điểm) Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải?
Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
Luôn bảo vệ ý kiến của mình.
Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lý.
Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.
Câu 2: (0,25điểm) Giữ chữ tín là:
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện .
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng.
C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.
D. Có thể không giữ lời hứa với khánh hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn.
Câu 3.( 0,25 điểm) Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn?
Tình bạn trong sáng lành mạnh không không thể có từ một phía.
Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp.
Có thể có tình bạn trong sáng , lành mạnh giữa hai người khác giới.
Câu 4:( 0,25 điểm) Hành vi nào sau đây có tính kỷ luật:
A.Đọc truyện trong giờ học GDCD C. Đá bóng ngoài đường phố.
B. Đi học về nhà đúng giờ. D. Đi xe đạp hàng 3.
Câu 5.(1điểm) Hãy nối một ý ở cột trái (A) với một ý ở cột phải (B) sao cho đúng.
A
B

Không nói chuyện riêng trong giờ học.
Giúp bạn cai nghiện ma túy.
Tìm hiểu phong tục tập quán của nước khác.
Tham gia văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3
Xây dựng bệnh viện mới để tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương.
 1.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
2. Hoạt động chính trị xã hội.
3. Tôn trọng người khác.
4. Tình bạn trong sáng lành mạnh.

 b- c- d- e-
Câu 6. (1đ): Điền từ hoặc cụm từ cho sẵn vào chỗ trống (….)sao cho đúng:
Từ ( cụm từ cho sẵn: Đúng đắn; Hơp lí; Đạo lí; Công lí.)
“Lẽ phải là những điều được coi là…………………………………(1)phù hợp với…………………………………(2)và lợi ích chung của xã hội.”
Câu 7. (2 đ) Từ ( cụm từ cho sẵn: Quy định, giáo dục, quy tắc, tập thể, nhà nước, bắt buộc, cưỡng chế.)
“ Pháp luật là (1)…………………………xử lí chung, có tính (2) ……………………, do (3)……………………………ban hành, được (4)……………………đảm bảo thực hiện bằng ba biện pháp(5)…………………, thuyết phục,(6)………………………”
II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1. (3 điểm )Theo em học sinh cần tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật không?Ví sao? Em hãy nêu ví dụ cụ thể.
Câu 2. (3 điểm ) Cho tình huống sau:
Đã 23 giờ, Hòa vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo:
Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ.
Theo em Hòa có thể có cách ứng xử như thế nào? Nếu là Hòa em sẽ chọn cách nào? Vì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I. Trắc

 


  I .Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )

H·y khoanh trßn mét ch÷ c¸i (A,B,C,D) tr­íc c©u mµ em cho lµ ®óng nhất.

C©u 1. (0,25 ®iÓm) Hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn râ nhÊt sù t«n träng lÏ ph¶i?

  1. ThÊy bÊt kÓ viÖc g× cã lîi cho m×nh còng ph¶i lµm b»ng ®­îc.
  2. Lu«n b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh.
  3. L¾ng nghe ý kiÕn cña mäi ng­êi ®Ó t×m ra ®iÒu hîp lý.
  4. Lu«n lu«n t¸n thµnh vµ lµm theo sè ®«ng.

C©u 2: (0,25®iÓm) Gi÷ ch÷ tÝn lµ:

A. ChØ gi÷ lêi høa khi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn .

     B. ChØ cÇn ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt ®èi víi nh÷ng hîp ®ång quan träng.

C. Coi träng lêi høa trong mäi tr­êng hîp.

D. Cã thÓ kh«ng gi÷ lêi høa víi kh¸nh hµng nhá ®Ó gi÷ ®­îc kh¸ch hµng lín.

C©u 3.( 0,25 ®iÓm) Em kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y vÒ t×nh b¹n?

  1. T×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh kh«ng kh«ng thÓ cã tõ mét phÝa.
  2. B¹n bÌ ph¶i biÕt b¶o vÖ nhau trong mäi tr­êng hîp.
  3. BiÕt phª b×nh nhau míi lµ t×nh b¹n ®Ñp.
  4. Cã thÓ cã t×nh b¹n trong s¸ng , lµnh m¹nh gi÷a hai ng­êi kh¸c giíi.

C©u 4:( 0,25 ®iÓm)  Hµnh vi nµo sau ®©y cã tÝnh kû luËt:

A.§äc truyÖn trong giê häc GDCD              C. §¸ bãng ngoµi ®­êng phè.                

B. §i häc vÒ nhµ ®óng giê.                            D. §i xe ®¹p hµng 3.

C©u 5.(1®iÓm) H·y nèi mét ý ë cét tr¸i (A) víi mét ý ë cét ph¶i (B) sao cho ®óng.

A

B

a)     Kh«ng nãi chuyÖn riªng trong giê häc.

b)    Gióp b¹n cai nghiÖn ma tóy.

c)     T×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n cña n­íc kh¸c.

d)    Tham gia v¨n nghÖ chµo mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26/3

 

e)     X©y dùng bÖnh viÖn míi ®Ó t¨ng c­êng ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.

     1.T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c.

     2. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi.

     3. T«n träng ng­êi kh¸c.

     4. T×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh.

a-                       b-                     c-                   d-                            e-

C©u 6. (1ñ):  Ñieàn töø hoaëc cuïm töø cho saün vaøo choã troáng (….)sao cho ñuùng:

              Töø ( cuïm töø  cho saün: Ñuùng ñaén; Hôp lí; Ñaïo lí; Coâng lí.)

      “Leõ phaûi laø nhöõng ñieàu ñöôïc coi laø…………………………………(1)phuø hôïp vôùi…………………………………(2)vaø lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi.”

C©u 7. (2 ñ) Töø ( cuïm töø  cho saün:  Quy ñònh, giaùo duïc, quy taéc, taäp theå, nhaø nöôùc, baét buoäc, cöôõng cheá.)


      “ Phaùp luaät laø (1)…………………………xöû lí chung, coù tính (2) ……………………, do (3)……………………………ban haønh, ñöôïc (4)……………………ñaûm baûo thöïc hieän baèng ba bieän phaùp(5)…………………, thuyeát phuïc,(6)………………………”

II. Tù luËn ( 6 ®iÓm)

 C©u 1. (3 ®iÓm )Theo em häc sinh cÇn tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng?VÝ sao? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ.

 C©u 2. (3 ®iÓm ) Cho t×nh huèng sau:

§· 23 giê, Hßa vÉn bËt nh¹c to. B¸c Trung ch¹y sang b¶o:

-         Ch¸u nghe nh¹c  nhá th«i ®Ó hµng xãm cßn ngñ.

Theo em Hßa cã thÓ cã c¸ch øng xö nh­ thÕ nµo? NÕu lµ Hßa em sÏ chän c¸ch nµo? V× sao?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

I. Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )

 C©u 1. C ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 2. C ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 3. B ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 4. B ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 5. (1 ®iÓm- mçi kÕt nèi ®óng cho 0,25 ®iÓm)

              a, nèi víi 3             

              b, nèi víi 4             

              c, nèi víi 1                   

              d, nèi víi 2

C©u 6. Moãi  cuïm töø traû lôøi ñuùng ñöôïc 0,25ñ:

                           (1):    ñuùng ñaén ;           (2):     ñaïo lí;                

              (1):    qui taéc;                  (2):  baét buoäc   ;                 (3)  nhaø nöôùc ;

               4) nhaø nöôùc ;                (5) giaùo duïc ;                      (6) cöôõng cheá.

II. Tù luËn (8 ®iÓm)

 C©u 1: ( 3 ®iÓm ) Yªu cÇu HS nªu ®­îc:

- Häc sinh rÊt cÇn tÝnh kØ luËt vµ t«n träng ph¸p luËt. ( 1 ®iÓm )

- V×: Mçi c¸ nh©n biÕt thùc hiÖn tèt kØ luËt th× néi quy nhµ tr­êng sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt. Häc sinh biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh, b×nh yªn. ( 1 diiÓm )

- VÝ dô: lÊy ®­îc 1 vÝ dô ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm)

 C©u 2: ( 3 ®iÓm ) HS cã thÓ cã c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau nh­ng cÇn nªu ®­îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau:

- Nªu ®­îc 3 c¸ch øng xö cã thÓ x¶y ra ( 1,5 ®iÓm - mçi c¸ch øng xö cho 0,5 ®iÓm.)

             VÝ dô: 1. Hßa vÉn tiÕp tôc nghe nh¹c to nh­ tr­íc.

                   2. Hßa vÆn nhá ©m l­îng ®Üa nh¹c.

                        3. Hßa t¾t ®Üa nh¹c ®i ngñ.

- NÕu em lµ Hßa sÏ chän c¸ch øng xö thø 3              ( 0,5 ®iÓm )

- V× lµm nh­ vËy, tuy kh«ng ®­îc tiÕp tôc nghe nh¹c, nh­ng l¹i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng ng­êi xung quanh vµ gi÷ g×n ®­îc søc kháe cña b¶n th©n.                  ( 1 ®iÓm )


………Hết………

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về GDCD 8 1 TIẾT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU