GDCD 8 1 TIẾT

Đăng ngày 10/28/2017 6:39:44 PM | Thể loại: GD công dân 8 | Chia sẽ bởi: Kha Võ Thị Tuyết | Lần tải: 3 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


  I .Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )

H·y khoanh trßn mét ch÷ c¸i (A,B,C,D) tr­íc c©u mµ em cho lµ ®óng nhất.

C©u 1. (0,25 ®iÓm) Hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn râ nhÊt sù t«n träng lÏ ph¶i?

  1. ThÊy bÊt kÓ viÖc g× cã lîi cho m×nh còng ph¶i lµm b»ng ®­îc.
  2. Lu«n b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh.
  3. L¾ng nghe ý kiÕn cña mäi ng­êi ®Ó t×m ra ®iÒu hîp lý.
  4. Lu«n lu«n t¸n thµnh vµ lµm theo sè ®«ng.

C©u 2: (0,25®iÓm) Gi÷ ch÷ tÝn lµ:

A. ChØ gi÷ lêi høa khi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn .

     B. ChØ cÇn ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt ®èi víi nh÷ng hîp ®ång quan träng.

C. Coi träng lêi høa trong mäi tr­êng hîp.

D. Cã thÓ kh«ng gi÷ lêi høa víi kh¸nh hµng nhá ®Ó gi÷ ®­îc kh¸ch hµng lín.

C©u 3.( 0,25 ®iÓm) Em kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y vÒ t×nh b¹n?

  1. T×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh kh«ng kh«ng thÓ cã tõ mét phÝa.
  2. B¹n bÌ ph¶i biÕt b¶o vÖ nhau trong mäi tr­êng hîp.
  3. BiÕt phª b×nh nhau míi lµ t×nh b¹n ®Ñp.
  4. Cã thÓ cã t×nh b¹n trong s¸ng , lµnh m¹nh gi÷a hai ng­êi kh¸c giíi.

C©u 4:( 0,25 ®iÓm)  Hµnh vi nµo sau ®©y cã tÝnh kû luËt:

A.§äc truyÖn trong giê häc GDCD              C. §¸ bãng ngoµi ®­êng phè.                

B. §i häc vÒ nhµ ®óng giê.                            D. §i xe ®¹p hµng 3.

C©u 5.(1®iÓm) H·y nèi mét ý ë cét tr¸i (A) víi mét ý ë cét ph¶i (B) sao cho ®óng.

A

B

a)     Kh«ng nãi chuyÖn riªng trong giê häc.

b)    Gióp b¹n cai nghiÖn ma tóy.

c)     T×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n cña n­íc kh¸c.

d)    Tham gia v¨n nghÖ chµo mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26/3

 

e)     X©y dùng bÖnh viÖn míi ®Ó t¨ng c­êng ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.

     1.T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c.

     2. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi.

     3. T«n träng ng­êi kh¸c.

     4. T×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh.

a-                       b-                     c-                   d-                            e-

C©u 6. (1ñ):  Ñieàn töø hoaëc cuïm töø cho saün vaøo choã troáng (….)sao cho ñuùng:

              Töø ( cuïm töø  cho saün: Ñuùng ñaén; Hôp lí; Ñaïo lí; Coâng lí.)

      “Leõ phaûi laø nhöõng ñieàu ñöôïc coi laø…………………………………(1)phuø hôïp vôùi…………………………………(2)vaø lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi.”

C©u 7. (2 ñ) Töø ( cuïm töø  cho saün:  Quy ñònh, giaùo duïc, quy taéc, taäp theå, nhaø nöôùc, baét buoäc, cöôõng cheá.)


      “ Phaùp luaät laø (1)…………………………xöû lí chung, coù tính (2) ……………………, do (3)……………………………ban haønh, ñöôïc (4)……………………ñaûm baûo thöïc hieän baèng ba bieän phaùp(5)…………………, thuyeát phuïc,(6)………………………”

II. Tù luËn ( 6 ®iÓm)

 C©u 1. (3 ®iÓm )Theo em häc sinh cÇn tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng?VÝ sao? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ.

 C©u 2. (3 ®iÓm ) Cho t×nh huèng sau:

§· 23 giê, Hßa vÉn bËt nh¹c to. B¸c Trung ch¹y sang b¶o:

-         Ch¸u nghe nh¹c  nhá th«i ®Ó hµng xãm cßn ngñ.

Theo em Hßa cã thÓ cã c¸ch øng xö nh­ thÕ nµo? NÕu lµ Hßa em sÏ chän c¸ch nµo? V× sao?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

I. Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )

 C©u 1. C ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 2. C ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 3. B ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 4. B ( 0,25 ®iÓm)

 C©u 5. (1 ®iÓm- mçi kÕt nèi ®óng cho 0,25 ®iÓm)

              a, nèi víi 3             

              b, nèi víi 4             

              c, nèi víi 1                   

              d, nèi víi 2

C©u 6. Moãi  cuïm töø traû lôøi ñuùng ñöôïc 0,25ñ:

                           (1):    ñuùng ñaén ;           (2):     ñaïo lí;                

              (1):    qui taéc;                  (2):  baét buoäc   ;                 (3)  nhaø nöôùc ;

               4) nhaø nöôùc ;                (5) giaùo duïc ;                      (6) cöôõng cheá.

II. Tù luËn (8 ®iÓm)

 C©u 1: ( 3 ®iÓm ) Yªu cÇu HS nªu ®­îc:

- Häc sinh rÊt cÇn tÝnh kØ luËt vµ t«n träng ph¸p luËt. ( 1 ®iÓm )

- V×: Mçi c¸ nh©n biÕt thùc hiÖn tèt kØ luËt th× néi quy nhµ tr­êng sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt. Häc sinh biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh, b×nh yªn. ( 1 diiÓm )

- VÝ dô: lÊy ®­îc 1 vÝ dô ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm)

 C©u 2: ( 3 ®iÓm ) HS cã thÓ cã c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau nh­ng cÇn nªu ®­îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau:

- Nªu ®­îc 3 c¸ch øng xö cã thÓ x¶y ra ( 1,5 ®iÓm - mçi c¸ch øng xö cho 0,5 ®iÓm.)

             VÝ dô: 1. Hßa vÉn tiÕp tôc nghe nh¹c to nh­ tr­íc.

                   2. Hßa vÆn nhá ©m l­îng ®Üa nh¹c.

                        3. Hßa t¾t ®Üa nh¹c ®i ngñ.

- NÕu em lµ Hßa sÏ chän c¸ch øng xö thø 3              ( 0,5 ®iÓm )

- V× lµm nh­ vËy, tuy kh«ng ®­îc tiÕp tôc nghe nh¹c, nh­ng l¹i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng ng­êi xung quanh vµ gi÷ g×n ®­îc søc kháe cña b¶n th©n.                  ( 1 ®iÓm )


………Hết………

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi GDCD 8 1 TIẾT, GD công dân 8. . nslide giới thiệu tới cộng đồng tài liệu GDCD 8 1 TIẾT .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi GDCD 8 1 TIẾT thuộc danh mục GD công dân 8 được giới thiệu bởi thành viên Kha Võ Thị Tuyết tới mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục GD công dân 8 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem I , kế tiếp là Trắc nghiệm (4 điểm ) Hãy khoanh tròn một chữ cái (A,B,C,D) trước câu mà em cho là đ, bên cạnh đó Câu 1, nói thêm là (0,25 điểm) Hành vi nào sau đây biểu lộ rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được,còn cho biết thêm Luôn bảo vệ quan điểm của mình,còn cho biết thêm Lắng nghe quan điểm của mọi người để tìm ra điều thông minh, nói thêm Luôn luôn nhất trí và làm theo đông đảo, ngoài https://nslide.com/de-thi/gdcd-8-1-tiet.tdhw0q.html