Đề Thi Gd Công Dân 8:Gdcd 8 1 Tiết

đề thi Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 31       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
tdhw0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-28 18:39:44
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
31
File đã kiểm duyệt an toàn

I .Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm ) H·y khoanh trßn mét ch÷ c¸i (A,B,C,D) tr­íc c©u mµ em cho lµ ®óng nhất. C©u 1. (0,25 ®iÓm) Hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn râ nhÊt sù t«n träng lÏ ph¶i? ThÊy bÊt kÓ viÖc g× cã lî

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

  I .Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )
H·y khoanh trßn mét ch÷ c¸i (A,B,C,D) tr­íc c©u mµ em cho lµ ®óng nhất.
C©u 1. (0,25 ®iÓm) Hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn râ nhÊt sù t«n träng lÏ ph¶i?
ThÊy bÊt kÓ viÖc g× cã lîi cho m×nh còng ph¶i lµm b»ng ®­îc.
Lu«n b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh.
L¾ng nghe ý kiÕn cña mäi ng­êi ®Ó t×m ra ®iÒu hîp lý.
Lu«n lu«n t¸n thµnh vµ lµm theo sè ®«ng.
C©u 2: (0,25®iÓm) Gi÷ ch÷ tÝn lµ:
A. ChØ gi÷ lêi høa khi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn .
     B. ChØ cÇn ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt ®èi víi nh÷ng hîp ®ång quan träng.
C. Coi träng lêi høa trong mäi tr­êng hîp.
D. Cã thÓ kh«ng gi÷ lêi høa víi kh¸nh hµng nhá ®Ó gi÷ ®­îc kh¸ch hµng lín.
C©u 3.( 0,25 ®iÓm) Em kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y vÒ t×nh b¹n?
T×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh kh«ng kh«ng thÓ cã tõ mét phÝa.
B¹n bÌ ph¶i biÕt b¶o vÖ nhau trong mäi tr­êng hîp.
BiÕt phª b×nh nhau míi lµ t×nh b¹n ®Ñp.
Cã thÓ cã t×nh b¹n trong s¸ng , lµnh m¹nh gi÷a hai ng­êi kh¸c giíi.
C©u 4:( 0,25 ®iÓm)  Hµnh vi nµo sau ®©y cã tÝnh kû luËt:
A.§äc truyÖn trong giê häc GDCD              C. §¸ bãng ngoµi ®­êng phè.                
B. §i häc vÒ nhµ ®óng giê.                            D. §i xe ®¹p hµng 3.
C©u 5.(1®iÓm) H·y nèi mét ý ë cét tr¸i (A) víi mét ý ë cét ph¶i (B) sao cho ®óng.
A
B
a)     Kh«ng nãi chuyÖn riªng trong giê häc.
b)    Gióp b¹n cai nghiÖn ma tóy.
c)     T×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n cña n­íc kh¸c.
d)    Tham gia v¨n nghÖ chµo mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26/3
 
e)     X©y dùng bÖnh viÖn míi ®Ó t¨ng c­êng ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
     1.T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c.
     2. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi.
     3. T«n träng ng­êi kh¸c.
     4. T×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh.
a-                       b-                     c-                   d-                            e-
C©u 6. (1ñ):  Ñieàn töø hoaëc cuïm töø cho saün vaøo choã troáng (….)sao cho ñuùng:
              Töø ( cuïm töø  cho saün: Ñuùng ñaén; Hôp lí; Ñaïo lí; Coâng lí.)
      “Leõ phaûi laø nhöõng ñieàu ñöôïc coi laø…………………………………(1)phuø hôïp vôùi…………………………………(2)vaø lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi.”
C©u 7. (2 ñ) Töø ( cuïm töø  cho saün:  Quy ñònh, giaùo duïc, quy taéc, taäp theå, nhaø nöôùc, baét buoäc, cöôõng cheá.)

      “ Phaùp luaät laø (1)…………………………xöû lí chung, coù tính (2) ……………………, do (3)……………………………ban haønh, ñöôïc (4)……………………ñaûm baûo thöïc hieän baèng ba bieän phaùp(5)…………………, thuyeát phuïc,(6)………………………”
II. Tù luËn ( 6 ®iÓm)
 C©u 1. (3 ®iÓm )Theo em häc sinh cÇn tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng?VÝ sao? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ.
 C©u 2. (3 ®iÓm ) Cho t×nh huèng sau:
§· 23 giê, Hßa vÉn bËt nh¹c to. B¸c Trung ch¹y sang b¶o:
-         Ch¸u nghe nh¹c  nhá th«i ®Ó hµng xãm cßn ngñ.
Theo em Hßa cã thÓ cã c¸ch øng xö nh­ thÕ nµo? NÕu lµ Hßa em sÏ chän c¸ch nµo? V× sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
I. Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )
 C©u 1. C ( 0,25 ®iÓm)
 C©u 2. C ( 0,25 ®iÓm)
 C©u 3. B ( 0,25 ®iÓm)
 C©u 4. B ( 0,25 ®iÓm)
 C©u 5. (1 ®iÓm- mçi kÕt nèi ®óng cho 0,25 ®iÓm)
              a, nèi víi 3             
              b, nèi víi 4             
              c, nèi víi 1                   
              d, nèi víi 2
C©u 6. Moãi  cuïm töø traû lôøi ñuùng ñöôïc 0,25ñ:
                           (1):    ñuùng ñaén ;           (2):     ñaïo lí;                
              (1):    qui taéc;                  (2):  baét buoäc   ;                 (3)  nhaø nöôùc ;
               4) nhaø nöôùc ;                (5) giaùo duïc ;                      (6) cöôõng cheá.
II. Tù luËn (8 ®iÓm)
 C©u 1: ( 3 ®iÓm ) Yªu cÇu HS nªu ®­îc:
- Häc sinh rÊt cÇn tÝnh kØ luËt vµ t«n träng ph¸p luËt. ( 1 ®iÓm )
- V×: Mçi c¸ nh©n biÕt thùc hiÖn tèt kØ luËt th× néi quy nhµ tr­êng sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt. Häc sinh biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh, b×nh yªn. ( 1 diiÓm )
- VÝ dô: lÊy ®­îc 1 vÝ dô ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm)
 C©u 2: ( 3 ®iÓm ) HS cã thÓ cã c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau nh­ng cÇn nªu ®­îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau:
- Nªu ®­îc 3 c¸ch øng xö cã thÓ x¶y ra ( 1,5 ®iÓm - mçi c¸ch øng xö cho 0,5 ®iÓm.)
             VÝ dô: 1. Hßa vÉn tiÕp tôc nghe nh¹c to nh­ tr­íc.
                   2. Hßa vÆn nhá ©m l­îng ®Üa nh¹c.
                        3. Hßa t¾t ®Üa nh¹c ®i ngñ.
- NÕu em lµ Hßa sÏ chän c¸ch øng xö thø 3              ( 0,5 ®iÓm )
- V× lµm nh­ vËy, tuy kh«ng ®­îc tiÕp tôc nghe nh¹c, nh­ng l¹i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng ng­êi xung quanh vµ gi÷ g×n ®­îc søc kháe cña b¶n th©n.                  ( 1 ®iÓm )

………Hết………
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi GDCD 8 1 TIẾT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngDe_kiem_tra_1_tiet_GDCD.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • GDCD 8 1 TIẾT
  GD công dân 8
  GDCD 8 1 TIẾT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 31

 • KT 1 tiết GDCD 8
  GD công dân 8
  KT 1 tiết GDCD 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2009

  Xem: 351

 • KT 1 tiet GDCD 8
  GD công dân 8
  KT 1 tiet GDCD 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2012

  Xem: 0

 • KIEM TRA 1 TIET GDCD 8
  GD công dân 8
  KIEM TRA 1 TIET GDCD 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2011

  Xem: 7

 • ĐỀ KT 1 TIẾT GDCD 8
  Toán 6
  ĐỀ KT 1 TIẾT GDCD 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2016

  Xem: 19

 • KIEM TRA 1 TIET GDCD 8
  GD công dân 8
  KIEM TRA 1 TIET GDCD 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • KT 1 tiết gdcd 8 tuần 26, tiết 25
  GD công dân 8
  KT 1 tiết gdcd 8 tuần 26, tiết 25

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2012

  Xem: 0

 • KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 8 tiết 26
  GD công dân 8
  KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 8 tiết 26

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2011

  Xem: 0

 • KIEM TRA 1 TIET- GDCD 8- DE 1
  GD công dân 8
  KIEM TRA 1 TIET- GDCD 8- DE 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2015

  Xem: 24

 • ĐỀ KTRA 1 TIẾT GDCD 8- 2016
  GD công dân 8
  ĐỀ KTRA 1 TIẾT GDCD 8- 2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 1