giải câu 31,50 mã đề 357

Đăng ngày 7/4/2016 9:27:36 AM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Thông Nguyễn Minh | Lần tải: 88 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Câu 50: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4( trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng( ), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 NO( sản phẩm khử duy nhất của N+5) tỉ khối so với H2 18,5. Số mol HNO3 phản ứng

A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8

 

Giải bài:

x mol FeO                   HNO3                Fe3+                   +  CO2  0,2 mol

y mol Fe(OH)2                                          NO3-                 NO   0,2 mol

z mol FeCO3                                             H+

t mol  Fe3O4

-Bảo toàn electron: x + y +z + t = 0,6

-Theo bài: x + y +z +t =3t t= 0,2 mol

- Với số mol CO2 0,2 mol z =0,2 mol x + y = 0,2 mol

Các phản ứng của H+

H+. tác dụng với O OH của FeO Fe(OH)2 0,4 mol

H+. tác dụng với CO3 của FeCO3 0,4 mol

H+ tác dụng với O của Fe3O4   1,6 mol

H+ tao NO 0,8 mol.

Tổng H+ 0,4 + 0,4  + 1,6 + 0,8 = 3,2 mol

 

Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 trong bình kín (không không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y khí Z tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hoà của kim loại hỗn hợp hai khí tỉ khối so với H2 8 (trong đó một khí hoá nâu trong không khí). Giá trị của m ?

A. 11,32.                           B. 13,92.                          C. 19,16.                             D.13,76.

 

 

Fe                                               Fe2O3

Fe(NO3)2                 t0                 FeO             +  NO2

Fe(NO3)3                         Fe              CO2

FeCO3

(X)                                           (Y)                    (Z)

                                             

                                                          + 0,01 mol KNO3

                                                          + 0,15 mol H2SO4

 

                                                                     Fe2+

                                                                      K+ 0,01 mol    +    NO

                                                                      SO42-  0,15 mol     H2

-Ta   mFe  = 21,23 – 0,15.96 -0,01.39 =6,44 gam

-Các phản ứng của H+ với rắn Y

2H+     O2-   H2O

0,24     0,12

2H+  + 2e  H2

0,02                   0,01

4H+       + NO3-  + 3e  NO  + 2H2O

0,04             0,01                0,01

Ta mY = 6,44+ 0,12.16 = 8,36 g

Goi số mo CO2 NO2 X. Bảo toàn nguyên tố oxi ta

3x + 3x + 0,12 = 2x +2x x = 0,06

mX = mY + mX = 8,39  + 0,06.44 + 0,06.46 = 13,76 gam

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi giải câu 31,50 mã đề 357, Hóa học 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn đề thi giải câu 31,50 mã đề 357 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi giải câu 31,50 mã đề 357 trong chuyên mục Hóa học 12 được chia sẽ bởi bạn Thông Nguyễn Minh đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Hóa học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Câu 50:Hòatan m gamhỗnhợpFeO,Fe(OH)2,FeCO3vàFe3O4( trongđóFe3O4chiếm1/3 tổngsố molhỗnhợp) vàodungdịchHNO3loãng(dư),thuđược8,96 lít(đktc)hỗnhợpgồm CO2và NO(sảnphẩmkhửduynhấtcủa N+5) cótỉkhốisovới H2là 18,5, cho biết thêm Số mol HNO3phảnứnglà A, thêm nữa 1,8B, nói thêm là 2,0C, bên cạnh đó 3,2D, bên cạnh đó 3,8 Giảibài: xmolFeO HNO3dư Fe3+ + CO2 0,2 mol ymolFe(OH)2 NO3- NO 0,2 mol zmolFeCO3 H+ tmol Fe3O4 -Bảotoàn electron: x + y +z + t = 0,6 -Theo bài: x + y +z +t =3t ( t= 0,2mol - Vớisốmol CO2là 0,2mol( z =0,2 mol( x + y = 0,2 mol Cácphảnứngcủa H+ H+, tiếp theo là tácdụngvới O và OH củaFeOvà Fe(OH)2là 0,4 mol H+,còn cho biết https://nslide.com/de-thi/giai-cau-31-50-ma-de-357.3bim0q.html