Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Câu 50: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4( trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng( ), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 NO( sản phẩm khử duy nhất của N+5) tỉ khối so với H2 18,5. Số mol HNO3 phản ứng

A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8

 

Giải bài:

x mol FeO                   HNO3                Fe3+                   +  CO2  0,2 mol

y mol Fe(OH)2                                          NO3-                 NO   0,2 mol

z mol FeCO3                                             H+

t mol  Fe3O4

-Bảo toàn electron: x + y +z + t = 0,6

-Theo bài: x + y +z +t =3t t= 0,2 mol

- Với số mol CO2 0,2 mol z =0,2 mol x + y = 0,2 mol

Các phản ứng của H+

H+. tác dụng với O OH của FeO Fe(OH)2 0,4 mol

H+. tác dụng với CO3 của FeCO3 0,4 mol

H+ tác dụng với O của Fe3O4   1,6 mol

H+ tao NO 0,8 mol.

Tổng H+ 0,4 + 0,4  + 1,6 + 0,8 = 3,2 mol

 

Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 trong bình kín (không không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y khí Z tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hoà của kim loại hỗn hợp hai khí tỉ khối so với H2 8 (trong đó một khí hoá nâu trong không khí). Giá trị của m ?

A. 11,32.                           B. 13,92.                          C. 19,16.                             D.13,76.

 

 

Fe                                               Fe2O3

Fe(NO3)2                 t0                 FeO             +  NO2

Fe(NO3)3                         Fe              CO2

FeCO3

(X)                                           (Y)                    (Z)

                                             

                                                          + 0,01 mol KNO3

                                                          + 0,15 mol H2SO4

 

                                                                     Fe2+

                                                                      K+ 0,01 mol    +    NO

                                                                      SO42-  0,15 mol     H2

-Ta   mFe  = 21,23 – 0,15.96 -0,01.39 =6,44 gam

-Các phản ứng của H+ với rắn Y

2H+     O2-   H2O

0,24     0,12

2H+  + 2e  H2

0,02                   0,01

4H+       + NO3-  + 3e  NO  + 2H2O

0,04             0,01                0,01

Ta mY = 6,44+ 0,12.16 = 8,36 g

Goi số mo CO2 NO2 X. Bảo toàn nguyên tố oxi ta

3x + 3x + 0,12 = 2x +2x x = 0,06

mX = mY + mX = 8,39  + 0,06.44 + 0,06.46 = 13,76 gam

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

giải câu 31,50 mã đề 357

Đăng ngày 7/4/2016 9:27:36 AM | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 88 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi giải câu 31,50 mã đề 357, Hóa học 12. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện giải câu 31,50 mã đề 357 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi giải câu 31,50 mã đề 357 trong thể loại Hóa học 12 được giới thiệu bởi user Thông Nguyễn Minh tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào thể loại Hóa học 12 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Câu 50:Hòatan m gamhỗnhợpFeO,Fe(OH)2,FeCO3vàFe3O4( trongđóFe3O4chiếm1/3 tổngsố molhỗnhợp) vàodungdịchHNO3loãng(dư),thuđược8,96 lít(đktc)hỗnhợpgồm CO2và NO(sảnphẩmkhửduynhấtcủa N+5) cótỉkhốisovới H2là 18,5, nói thêm Số mol HNO3phảnứnglà A, bên cạnh đó 1,8B, nói thêm là 2,0C,còn cho biết thêm 3,2D, kế tiếp là 3,8 Giảibài: xmolFeO HNO3dư Fe3+ + CO2 0,2 mol ymolFe(OH)2 NO3- NO 0,2 mol zmolFeCO3 H+ tmol Fe3O4 -Bảotoàn electron: x + y +z + t = 0,6 -Theo bài: x + y +z +t =3t ( t= 0,2mol - Vớisốmol CO2là 0,2mol( z =0,2 mol( x + y = 0,2 mol Cácphảnứngcủa H+ H+, nói thêm là tácdụngvới O và OH củaFeOvà Fe(OH)2là 0,4 mol H+,còn cho

https://nslide.com/de-thi/giai-cau-31-50-ma-de-357.3bim0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 12


Câu 50:Hòatan m gamhỗnhợpFeO,Fe(OH)2,FeCO3vàFe3O4( trongđóFe3O4chiếm1/3 tổngsố molhỗnhợp) vàodungdịchHNO3loãng(dư),thuđược8,96 lít(đktc)hỗnhợpgồm CO2và NO(sảnphẩmkhửduynhấtcủa N+5) cótỉkhốisovới H2là 18,5. Số mol HNO3phảnứnglà
A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8

Giảibài:
xmolFeO HNO3dư Fe3+ + CO2 0,2 mol
ymolFe(OH)2 NO3- NO 0,2 mol
zmolFeCO3 H+
tmol Fe3O4
-Bảotoàn electron: x + y +z + t = 0,6
-Theo bài: x + y +z +t =3t ( t= 0,2mol
- Vớisốmol CO2là 0,2mol( z =0,2 mol( x + y = 0,2 mol
Cácphảnứngcủa H+
H+.tácdụngvới O và OH củaFeOvà Fe(OH)2là 0,4 mol
H+.tácdụngvới CO3của FeCO3là 0,4 mol
H+ tácdụngvới O của Fe3O4là 1,6 mol
H+ tao NO là 0,8 mol.
Tổng H+ là 0,4 + 0,4 + 1,6 + 0,8 = 3,2 mol

Câu 31: Nungmgamhỗnhợp X gồmFe,Fe(NO3)2,Fe(NO3)3vàFeCO3trongbìnhkín (khôngcókhôngkhí). Saukhicácphảnứngxảyrahoàntoàn, thuđượcchấtrắn Y vàkhíZcótỉkhối so vớiH2là 22,5(giảsửkhíNO2sinhrakhôngthamgiaphảnứngnàokhác). Cho Y tanhoàntoàntrongdungdịchgồm 0,01molKNO3và0,15molH2SO4(loãng),thuđượcdungdịchchỉchứa21,23gammuốitrunghoàcủakimloạivàhỗnhợphaikhícótỉkhối so với H2là 8 (trongđócómộtkhíhoánâutrongkhôngkhí). Giátrịcủam là?
A.11,32. B. 13,92. C.19,16. D.13,76.


Fe Fe2O3
Fe(NO3)2 t0FeO + NO2
Fe(NO3)3 Fe CO2
FeCO3
(X) (Y) (Z)

+ 0,01mol KNO3
+ 0,15mol H2SO4

Fe2+
K+ 0,01mol + NO
SO42- 0,15mol H2
-Ta cómFe = 21,23 – 0,15.96 -0,01.39 =6,44 gam
-Cácphảnứngcủa H+vớirắn Y
2H+ + O2-( H2O
0,24 0,12
2H+ + 2e ( H2
0,02 0,01
4H+ + NO3- + 3e ( NO + 2H2O
0,04 0,01 0,01
Ta cómY = 6,44+ 0,12.16 = 8,36 g
Goisốmo CO2và NO2là X. Bảotoànnguyêntốoxi ta có
3x + 3x + 0,12 = 2x +2x ( x = 0,06
mX = mY + mX = 8,39 + 0,06.44 + 0,06.46 = 13,76 gam

Sponsor Documents